ಸಾಯಲು ಜನನ

306 ಸಾಯಲು ಜನಿಸಿದರುಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ನಂಬಿಕೆಯು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಗನು ಪೂರ್ವನಿರ್ಧರಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟನು ಮತ್ತು ಮಾನವರಾದ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತದೆ. ಯೇಸು ಎಷ್ಟು ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನೆಂದರೆ, ಕೆಲವರು ಆತನು ಮನುಷ್ಯರೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಹೇಗಾದರೂ, ಬೈಬಲ್ ಪುನರಾವರ್ತಿತವಾಗಿ ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ, ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ದೇವರು - ಮಹಿಳೆಯಿಂದ ಜನಿಸಿದ - ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ, ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಪಾಪದ ಹೊರತಾಗಿ, ಅವನು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ಇದ್ದನು (ಜಾನ್ 1,14; ಗಲಾಟಿಯನ್ನರು 4,4; ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯನ್ನರು 2,7; ಹೀಬ್ರೂಗಳು 2,17) ಅವನು ನಿಜವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದನು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2 ರಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಅವತಾರವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.5. ಮಾರ್ಚ್, ಘೋಷಣೆಯ ಹಬ್ಬ (ಹಿಂದೆ ಇದನ್ನು ಅವತಾರದ ಹಬ್ಬ ಅಥವಾ ದೇವರ ಅವತಾರ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು).

ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿದ

ಯೇಸುವಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಜನನವು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು, ನಾವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸುವ ನಂಬಿಕೆಯ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವಲ್ಲ. ಪೌಲನು ಕೊರಿಂತ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸಿದಾಗ, ಅವನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದನು: ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕ್ರಿಸ್ತನ (1. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 1,23).

ಗ್ರೀಕೋ-ರೋಮನ್ ಜಗತ್ತು ಜನಿಸಿದ ದೇವತೆಗಳ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ವಿಕಾರವಾದದ್ದು - ಮರಣದಂಡನೆಗೊಳಗಾದ ಅಪರಾಧಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಂಬಿದರೆ ಜನರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ. ಆದರೆ ಅಪರಾಧಿಯಿಂದ ವಿಮೋಚನೆಗೊಳ್ಳಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ?

ಆದರೆ ಅದು ನಿಖರವಾಗಿ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು - ದೇವರ ಮಗನು ಅಪರಾಧಿಯಂತೆ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಮಾನಕರ ಮರಣವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದನು ಮತ್ತು ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಮೂಲಕ ವೈಭವವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆದನು. ಪೀಟರ್ ಸನ್ಹೆಡ್ರಿನ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು: "ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ದೇವರು ಯೇಸುವನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದನು ... ದೇವರು ತನ್ನ ಬಲಗೈಯ ಮೂಲಕ ರಾಜಕುಮಾರ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಮತ್ತು ಪಾಪಗಳ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದನು" (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 5,30-31) ಯೇಸುವು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ವಿಮೋಚನೆಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದನು.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪೀಟರ್ ಕಥೆಯ ಮುಜುಗರದ ಭಾಗವನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಲಿಲ್ಲ: "... ನೀವು ಯಾರನ್ನು ಮರದ ಮೇಲೆ ನೇತುಹಾಕಿ ಕೊಂದಿದ್ದೀರಿ." "ಮರ" ಎಂಬ ಪದವು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಯಹೂದಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರನ್ನು ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕಾಂಡ 5 ರಲ್ಲಿನ ಪದಗಳಿಗೆ ತಂದಿತು.1,23 ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ: "... ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದೇವರಿಂದ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ."

ಗೀಜ್! ಪೀಟರ್ ಇದನ್ನು ಏಕೆ ತರಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ-ರಾಜಕೀಯ ಬಂಡೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರು. ಅವನ ಸಂದೇಶವು ಯೇಸು ಮರಣಹೊಂದಿದನೆಂದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ಅವಮಾನಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಆಗಿತ್ತು. ಸಂದೇಶದ ಈ ಭಾಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದು ಅದರ ಕೇಂದ್ರ ಸಂದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಪೌಲನು ಕೊರಿಂತ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸಿದಾಗ, ಅವನ ಉಪದೇಶದ ಕೇಂದ್ರ ಕಾಳಜಿಯು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣದಂತೆಯೇ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅವನು ಬಯಸಿದನು, ಆದರೆ ಅವನ ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣವೂ ಸಹ (1. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 1,23).

ಗಲಾಟಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಎದ್ದುಕಾಣುವ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿದರು: "... ಯಾರಿಗಾಗಿ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿದವರಂತೆ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮುಂದೆ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ" (ಗಲಾಟಿಯನ್ಸ್ 3,1) ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು ದೇವರ ಶಾಪದ ಖಚಿತವಾದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಕಂಡ ಇಂತಹ ಭಯಾನಕ ಮರಣವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳಲು ಪೌಲನಿಗೆ ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಬೇಕಿತ್ತು?

ಅದು ಅಗತ್ಯವೇ?

ಜೀಸಸ್ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಭಯಾನಕ ಮರಣವನ್ನು ಏಕೆ ಅನುಭವಿಸಿದನು? ಪಾಲ್ ಬಹುಶಃ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಸಮಯ ಕಳೆದಿರಬಹುದು. ಅವನು ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಂಡ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನೋಡಿದನು ಮತ್ತು ದೇವರು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಮೆಸ್ಸೀಯನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾನೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಆ ಅಭಿಷಿಕ್ತನು ಶಾಸ್ತ್ರಗ್ರಂಥಗಳು ಶಾಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಮರಣಕ್ಕೆ ಸಾಯುವಂತೆ ದೇವರು ಏಕೆ ಬಿಡಬೇಕು? (ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಸಹ ಯೇಸುವನ್ನು ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಇದು ಸಂಭವಿಸುವುದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯೇಸುವಿನ ಬದಲಿಗೆ ಬೇರೊಬ್ಬರನ್ನು ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. )

ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಯೇಸು ಸಹ ಗೆತ್ಸೆಮನೆಯ ತೋಟದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗವಿರಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು, ಆದರೆ ಅದು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೆರೋಡ್ ಮತ್ತು ಪಿಲಾತನು ದೇವರು "ಅದು ಸಂಭವಿಸಬೇಕೆಂದು" ಆದೇಶಿಸಿದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದರು - ಅಂದರೆ, ಅವನು ಈ ಶಾಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮರಣಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 4,28; ಜ್ಯೂರಿಚ್ ಬೈಬಲ್).

ಏಕೆ? ಏಕೆಂದರೆ ಯೇಸು ನಮಗಾಗಿ ಸತ್ತನು - ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ - ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾಪದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಶಾಪವಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಅಪರಾಧಗಳು ಸಹ, ದೇವರ ಮುಂದೆ ಅವರ ಖಂಡನೆಯಲ್ಲಿ, ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸುವಿಕೆಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವೀಯತೆಯು ಶಾಪಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಪಾಪದ ಅಪರಾಧಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ, ಸುವಾರ್ತೆ, ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ: "ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾನೂನಿನ ಶಾಪದಿಂದ ವಿಮೋಚನೆಗೊಳಿಸಿದನು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ನಮಗೆ ಶಾಪವಾದನು" (ಗಲಾತ್ಯದವರು 3,13) ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಯೇಸುವನ್ನು ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲಾಯಿತು. ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ನೋವು ಮತ್ತು ಅವಮಾನವನ್ನು ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.

ಇತರ ಸಾದೃಶ್ಯಗಳು

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಬೈಬಲ್ ನಮಗೆ ತೋರಿಸುವ ಏಕೈಕ ಸಾದೃಶ್ಯವಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಪೌಲನು ಈ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ತನ್ನ ಒಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಯೇಸು "ನಮಗೋಸ್ಕರ ಸತ್ತನು" ಎಂದು ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಸರಳ ವಿನಿಮಯದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ: ನಾವು ಸಾವಿಗೆ ಅರ್ಹರು, ಯೇಸು ನಮಗಾಗಿ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಸಾಯಲು ಮುಂದಾದನು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದೇವೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಅಷ್ಟು ಸರಳವಲ್ಲ. ಒಂದು ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಇನ್ನೂ ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಸಾಯುತ್ತೇವೆ (ರೋಮನ್ನರು 6,3-5). ಈ ಸಾದೃಶ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಯೇಸುವಿನ ಮರಣವು ನಮಗೆ ವಿಕಾರಿಯಾಗಿದೆ (ಅವನು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮರಣಹೊಂದಿದನು) ಮತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ (ಅಂದರೆ, ಅವನೊಂದಿಗೆ ಸಾಯುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅವನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ); ಇದು ಮುಖ್ಯವಾದುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ: ಯೇಸುವಿನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ವಿಮೋಚನೆಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸಬಹುದು.

ಜೀಸಸ್ ಸ್ವತಃ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾದೃಶ್ಯವು ವಿಮೋಚನಾ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತದೆ: "...ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅನೇಕರಿಗೆ ವಿಮೋಚನಾ ಮೌಲ್ಯವಾಗಿ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ನೀಡಲು ಬಂದನು" (ಮಾರ್ಕ್ 10,45) ನಾವು ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಸೆರೆಯಾಳಾಗಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಯೇಸುವಿನ ಮರಣವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿತು.

ನಮ್ಮನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಪಾಲ್ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಪದವು ಗುಲಾಮರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಕೆಲವು ಓದುಗರನ್ನು ನೆನಪಿಸಬಹುದು, ಇತರರು ಬಹುಶಃ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ಈಜಿಪ್ಟ್ ತೊರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಗುಲಾಮರನ್ನು ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರನ್ನು ಈಜಿಪ್ಟಿನಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದನು. ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಂದೆಯು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದನು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.

ಕೊಲೊಸ್ಸಿಯನ್ನರಲ್ಲಿ 2,15 ಹೋಲಿಕೆಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ: «... ಅವರು ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಶ್ಯಸ್ತ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವನಲ್ಲಿ [ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ] ಅವನು ಅವರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ವಿಜಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನು »(ಎಲ್ಬರ್ಫೆಲ್ಡ್ ಬೈಬಲ್). ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾದ ಚಿತ್ರವು ವಿಜಯದ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ: ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾದ ಮಿಲಿಟರಿ ನಾಯಕನು ನಿರಾಯುಧ, ಅವಮಾನಿತ ಕೈದಿಗಳನ್ನು ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಕರೆತರುತ್ತಾನೆ. ಕೊಲೊಸ್ಸಿಯನ್ನರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿನ ಈ ಭಾಗವು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಶತ್ರುಗಳ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮುರಿದು ನಮಗೆ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾದನೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಬೈಬಲ್ ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ಸ್ಥಿರ, ಸ್ಥಿರ ಸೂತ್ರಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ ಬಳಸುವ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಬದಲು ಯೇಸುವಿನ ತ್ಯಾಗದ ಸಾವು. ಪಾಪವನ್ನು ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದಂತೆಯೇ, ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುವ ಯೇಸುವಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಬಹುದು. ನಾವು ಪಾಪವನ್ನು ಕಾನೂನಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಬದಲು ಶಿಕ್ಷೆಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ನಾವು ಅದನ್ನು ದೇವರ ಪವಿತ್ರತೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ನೋಡಿದರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬರುವ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ನಾವು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತವು ನಮ್ಮನ್ನು ತೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ನಾವು ಅವಳನ್ನು ಅಧೀನಗೊಳಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದರೆ, ಯೇಸು ನಮ್ಮ ವಿಮೋಚಕ, ನಮ್ಮ ವಿಜಯಶಾಲಿ ವಿಮೋಚಕ. ಅವರು ದ್ವೇಷವನ್ನು ಬಿತ್ತಿದಲ್ಲಿ, ಯೇಸು ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಮೂರ್ಖತನದ ಸಂಕೇತವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಯೇಸು ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು ನಮಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಿವೆ.

ದೇವರ ಕ್ರೋಧವನ್ನು ತಣಿಸಬಹುದೇ?

ದೇವರಿಲ್ಲದಿರುವುದು ದೇವರ ಕ್ರೋಧವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು "ಕ್ರೋಧದ ದಿನ" ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಜಗತ್ತನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತಾನೆ (ರೋಮನ್ನರು 1,18; 2,5) "ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಿಧೇಯರಾದವರು" ಶಿಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ (ವಿ. 8). ದೇವರು ಜನರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಬದಲಾಗುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಮೊಂಡುತನದಿಂದ ಅವನನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದಾಗ ಆತನು ಅವರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕೃಪೆಯ ಸತ್ಯದಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವವನು ಅವನ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ.

ಕೋಪಗೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಅವನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಬೇಕು, ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬಹುದೆಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಅಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. "ಅವನು ಪಾಪವನ್ನು ತಿಳಿಯದವನನ್ನು ನಮಗಾಗಿ ಪಾಪವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು" (2. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 5,21; ಜ್ಯೂರಿಚ್ ಬೈಬಲ್). ಯೇಸು ನಮಗೆ ಶಾಪವಾದನು, ಅವನು ನಮಗೆ ಪಾಪನಾದನು. ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ಆತನಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ, ಆತನ ನೀತಿಯು ನಮಗೆ "ನಾವು ಆತನಲ್ಲಿ ದೇವರ ನೀತಿಯಾಗುವಂತೆ" (ಅದೇ ಶ್ಲೋಕ) ನಮಗೆ ರವಾನಿಸಿತು. ದೇವರು ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.

ದೇವರ ನೀತಿಯ ಬಹಿರಂಗ

ಸುವಾರ್ತೆಯು ದೇವರ ನೀತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ - ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನು ಖಂಡಿಸುವ ಬದಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಲು ನೀತಿಯನ್ನು ಆಳುತ್ತಾನೆ (ರೋಮನ್ನರು 1,17) ಅವನು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಶಿಲುಬೆಯು ದೇವರ ನೀತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ (ರೋಮನ್ನರು 3,25-26) ಹಾಗೆಯೇ ಅವನ ಪ್ರೀತಿ (5,8) ಇದು ಸದಾಚಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಮರಣದ ಮೂಲಕ ಪಾಪದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಏಕೆಂದರೆ ಕ್ಷಮಿಸುವವನು ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ನೋವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದನು - ನೋವು ಮತ್ತು ಅವಮಾನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೆಲೆ. ಅವರು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೂಲಕ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು (ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ) ಪಡೆದರು (ಕೊಲೊಸ್ಸಿಯನ್ನರು 1,20) ನಾವು ಶತ್ರುಗಳಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ, ಅವನು ನಮಗಾಗಿ ಸತ್ತನು (ರೋಮನ್ನರು 5,8).
ಕಾನೂನು ಪಾಲಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ನ್ಯಾಯ ಹೆಚ್ಚು. ಕರುಣಾಮಯಿ ಸಮರಿಟನ್ ಗಾಯಾಳುಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವನು ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದನು.

ಮುಳುಗುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ನಾವು ಹಿಂಜರಿಯಬಾರದು. ಮತ್ತು ಪಾಪದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಅದು ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದನು. "... ಇದು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಪಾಪಗಳಿಗೂ ಸಹ" (1. ಜೋಹಾನ್ಸ್ 2,2) ಅವನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಮರಣಹೊಂದಿದನು ಮತ್ತು "ನಾವು ಇನ್ನೂ ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ" ಅವನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದನು.

ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ

ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ದೇವರ ಕೃಪೆಯು ಆತನ ನೀತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಆತನು ನಮಗೆ ನೀತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನೀತಿವಂತನಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಏಕೆ? ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಮ್ಮ ನೀತಿವಂತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು (1. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 1,30) ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಐಕ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ಆತನಿಗೆ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಆತನ ನೀತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮಿಂದ ನಮ್ಮ ನೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ದೇವರಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಲಾಗಿದೆ (ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯಾನ್ಸ್ 3,9).

“ಆದರೆ ನಾನು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಸದಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಅದು ನಂಬುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಬರುತ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ: ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪಾಪಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಬೇಕಾದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ಉಂಟಾದ ವಿಮೋಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಆತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಮರ್ಥಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ತಾಳ್ಮೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ನೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ದೇವರು ತನ್ನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವಾಗಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಈಗ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು, ಅವನು ಸ್ವತಃ ನ್ಯಾಯವಂತ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಯುತ. ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿರುವವನು »(ರೋಮನ್ನರು 3,22-26)

ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಆತನನ್ನು ನಂಬುವವರು ಮಾತ್ರ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು ಮಾತ್ರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅವರ ಮರಣವನ್ನು ನಮ್ಮದು ಎಂದು ಗುರುತಿಸುತ್ತೇವೆ (ನಮಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದ ಸಾವು, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತೇವೆ); ಮತ್ತು ಅವನ ಶಿಕ್ಷೆಯಂತೆ, ನಾವು ಅವನ ವಿಜಯ ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ನಮ್ಮದು ಎಂದು ಗುರುತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ತನಗೆ ತಾನೇ ಸತ್ಯ - ಕರುಣಾಮಯಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಯುತ. ಪಾಪವು ಪಾಪಿಗಳಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡೆಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ದೇವರ ಕರುಣೆಯು ತೀರ್ಪಿನ ಮೇಲೆ ಜಯಗಳಿಸುತ್ತದೆ (ಜೇಮ್ಸ್ 2,13).

ಶಿಲುಬೆಯ ಮೂಲಕ, ಕ್ರಿಸ್ತನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿದನು (2. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 5,19) ಹೌದು, ಶಿಲುಬೆಯ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ (ಕೊಲೊಸ್ಸಿಯನ್ನರು 1,20) ಎಲ್ಲಾ ಸೃಷ್ಟಿ ಏಕೆಂದರೆ ಜೀಸಸ್ ಏನು ಮೋಕ್ಷ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ! ಸರಿ, ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಮೋಕ್ಷ ಎಂಬ ಪದದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಯಾವುದನ್ನೂ ಮೀರಿದೆ, ಅಲ್ಲವೇ?

ಸಾಯಲು ಜನನ

ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣದ ಮೂಲಕ ನಾವು ವಿಮೋಚನೆಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದು ಬಾಟಮ್ ಲೈನ್. ಹೌದು, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವನು ಮಾಂಸವಾದನು. ನಮ್ಮನ್ನು ಮಹಿಮೆಯೆಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಸಲುವಾಗಿ, ದೇವರು ಯೇಸುವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಸಾಯುವಂತೆ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿದನು (ಹೀಬ್ರೂ 2,10) ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಮೋಚಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದರಿಂದ, ಅವನು ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ಆದನು; ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಸಾಯುವ ಮೂಲಕವೇ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬಲ್ಲನು.

"ಮಕ್ಕಳು ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ರಕ್ತದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕಾರಣ, ಅವನು ಅದನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದನು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಮರಣದ ಮೂಲಕ ಅವನು ಮರಣದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ದೆವ್ವದಿಂದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸಾವಿನ ಭಯದಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಜೀವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಸೇವಕರಾಗಿರಬೇಕು »(2,14-15). ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ, ಯೇಸು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮರಣವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದನು (2,9) "... ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಅನುಭವಿಸಿದನು, ಅನೀತಿವಂತರಿಗಾಗಿ ನೀತಿವಂತನು, ಅವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಾನೆ ..." (1. ಪೆಟ್ರಸ್ 3,18).

ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ನಮಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದನೆಂದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲು ಬೈಬಲ್ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಹೇಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವಿವರವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಎಂದು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಅವನು ಮರಣಹೊಂದಿದ ಕಾರಣ, ನಾವು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ನಾನು ಶಿಲುಬೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ - ಮಾದರಿಯ:
“ಅದರಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು, ದೇವರು ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು ಮತ್ತು ನಾವು ಅವನ ಮೂಲಕ ಬದುಕಬೇಕು. ಪ್ರೀತಿಯು ಇದನ್ನೇ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ: ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದೆವು ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡಲು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಪ್ರಿಯರೇ, ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದರೆ, ನಾವು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು »(1. ಜೋಹಾನ್ಸ್ 4,9-11)

ಜೋಸೆಫ್ ಟಕಾಚ್ ಅವರಿಂದ


ಪಿಡಿಎಫ್ಸಾಯಲು ಜನನ