ಬೈಬಲ್ ಕೋರ್ಸ್


ಬೈಬಲ್ - ದೇವರ ವಾಕ್ಯ?

016 wkg bs ಬೈಬಲ್

“ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳು ದೇವರ ಪ್ರೇರಿತ ಪದವಾಗಿದೆ, ಸುವಾರ್ತೆಯ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಪಠ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದೇವರ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯ ನಿಜವಾದ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳು ತಪ್ಪಾಗಲಾರವು ಮತ್ತು ಚರ್ಚ್‌ಗೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿವೆ" (2. ಟಿಮ್ 3,15-ಇಪ್ಪತ್ತು; 2. ಪೆಟ್ರಸ್ 1,20-21; ಜಾನ್ 17,17).

ಹೀಬ್ರೂ ಲೇಖಕರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ...

ದೇವರು ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ?

017 wkg bs ದೇವರು ತಂದೆ

ಮೂರು ಶಾಶ್ವತ, ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಆದರೆ ವಿಭಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು-ತಂದೆ, ಮಗ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ ದೈವಿಕ ಎಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಆತನೇ ನಿಜವಾದ ದೇವರು, ಶಾಶ್ವತ, ಬದಲಾಗದ, ಸರ್ವಶಕ್ತ, ಸರ್ವಜ್ಞ, ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ. ಅವನು ಸ್ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ರಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷದ ಮೂಲ. ಅತೀಂದ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ...

ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯಾರು?

018 wkg BS ಮಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು

ದೇವರ ಮಗನು ದೇವತೆಯ ಎರಡನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ, ತಂದೆಯಿಂದ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಜನಿಸಿದನು. ಅವನು ತಂದೆಯ ಪದ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿರೂಪ - ಅವನ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಅವನಿಗಾಗಿ ದೇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು. ಆತನು ತಂದೆಯಿಂದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಂತೆ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು, ದೇವರು ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದನು. ಅವರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಿಂದ ಗರ್ಭಧರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ವರ್ಜಿನ್ ಮೇರಿಯಿಂದ ಜನಿಸಿದರು -...

ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಂದೇಶ ಏನು?

019 wkg bs ಜೀಸಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸುವಾರ್ತೆ

ಸುವಾರ್ತೆಯು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮೋಕ್ಷದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಸತ್ತನು, ಅವನು ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟನು, ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವನು ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು ಮತ್ತು ನಂತರ ಅವನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಇದು. ಸುವಾರ್ತೆಯು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ ನಾವು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ ...

ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಯಾರು ಅಥವಾ ಏನು?

020 wkg bs ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ

ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವು ದೇವರ ಮೂರನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ತಂದೆಯಿಂದ ಮಗನ ಮೂಲಕ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ. ಅವನು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ವಾಗ್ದತ್ತ ಸಾಂತ್ವನಕಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ದೇವರು ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗನಿಗೆ ಒಂದುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ, ನಿರಂತರ ನವೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಚಿತ್ರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುರೂಪಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮವು...

ಪಾಪ ಎಂದರೇನು?

021 wkg bs ಪಾಪ

ಪಾಪವು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರತೆ, ದೇವರ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆಯ ಸ್ಥಿತಿ. ಆಡಮ್ ಮತ್ತು ಈವ್ ಮೂಲಕ ಪಾಪವು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸಮಯದಿಂದ, ಮನುಷ್ಯನು ಪಾಪದ ನೊಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದನು - ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದಾದ ನೊಗ. ಮಾನವಕುಲದ ಪಾಪಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿಯು ತನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ದೇವರು ಮತ್ತು ಆತನ ಚಿತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಎಂದರೇನು?

022 wkg bs ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್

ವಾಟರ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ - ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವರ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ಸಂಕೇತ, ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಲಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಂಕೇತ - ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣ ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ. "ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಿಂದ ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ" ಬ್ಯಾಪ್ಟೈಜ್ ಆಗುವುದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ನವೀಕರಿಸುವ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧೀಕರಣದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ವರ್ಲ್ಡ್‌ವೈಡ್ ಚರ್ಚ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಇಮ್ಮರ್ಶನ್ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಅನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 28,19;…

ಚರ್ಚ್ ಎಂದರೇನು?

023 wkg bs ಚರ್ಚ್

ಚರ್ಚ್, ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮವು ವಾಸಿಸುವ ಎಲ್ಲರ ಸಮುದಾಯವಾಗಿದೆ. ಚರ್ಚ್ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸಲು, ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಲಿಸಲು, ಬ್ಯಾಪ್ಟೈಜ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಹಿಂಡುಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸಲು ಆಯೋಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಆಯೋಗದ ನೆರವೇರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಚರ್ಚ್, ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವತಃ ಓರಿಯಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ...

ಸೈತಾನ ಯಾರು ಅಥವಾ ಏನು?

024 wkg BS ಸೈತಾನ್

ದೇವತೆಗಳು ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಚ್ಛಾಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪವಿತ್ರ ದೇವತೆಗಳು ದೇವರನ್ನು ಸಂದೇಶವಾಹಕರು ಮತ್ತು ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ, ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯುವವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಆತ್ಮಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಿಂದಿರುಗುವಾಗ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅವಿಧೇಯ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ರಾಕ್ಷಸರು, ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಶುದ್ಧ ಶಕ್ತಿಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ (ಇಬ್ರಿ 1,14; ರೆವ್ 1,1; 22,6; ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 25,31; 2. ಪೆಟ್ರ್ 2,4; ಮಾರ್ಕ್ 1,23; ಮೌಂಟ್…

ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದ ಎಂದರೇನು?

025 wkg bs ಹೊಸ ಬಂಡ್

ಅದರ ಮೂಲಭೂತ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ದೇವರು ಮತ್ತು ಮಾನವಕುಲದ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಂದವು ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾನವರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಪರೀಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಮರಣಹೊಂದಿದನು. ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಏಕೆಂದರೆ…

ಪೂಜೆ ಎಂದರೇನು?

026 wkg bs ಪೂಜೆ

ಆರಾಧನೆಯು ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗೆ ದೈವಿಕವಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ದೈವಿಕ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ಸ್ವಯಂ-ಬಹಿರಂಗದಿಂದ ಅವನ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಚಿಮ್ಮುತ್ತದೆ. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ, ನಂಬಿಕೆಯು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಆರಾಧನೆ ಎಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತೇವೆ ...

ದೊಡ್ಡ ಮಿಷನ್ ಆದೇಶ ಯಾವುದು?

027 wkg bs ಮಿಷನ್ ಆರ್ಡರ್

ಸುವಾರ್ತೆಯು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮೋಕ್ಷದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಸತ್ತನು, ಅವನು ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟನು, ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವನು ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು ಮತ್ತು ನಂತರ ಅವನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಇದು. ಸುವಾರ್ತೆಯು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ ನಾವು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ ...