ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದಲು

601 ಜನರು ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ವಸಂತ ದಿನದಂದು, ಯೇಸು ಗಲಿಲಾಯ ಸಮುದ್ರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದನು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿದನು. ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದ ಫಿಲಿಪ್ಪನಿಗೆ, "ಅವರಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ನಾವು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು?" (ಜಾನ್ 6,5) ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಕೊಡುವಷ್ಟು ಹಣ ಅವರ ಬಳಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಐದು ಬಾರ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಮೀನುಗಳು ಇದ್ದವು, ಆದರೆ ಸುಮಾರು 5000 ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಹುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಲು ಯೇಸು ಜನರನ್ನು ಆದೇಶಿಸಿದನು. ಅವನು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಆಕಾಶವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ, ಅವನಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಇವು ಬ್ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದವು. ಆಹಾರದ ವಿತರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಅದ್ಭುತ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಅವರು ತುಂಬಿದಾಗ, ಶಿಷ್ಯರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಜನರು ಈ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು ಮತ್ತು ಹೇಳಿದರು: "ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬರಲಿರುವ ಪ್ರವಾದಿ" (ಜಾನ್ 6,14) ಅವರು ಅವನನ್ನು ರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವುದನ್ನು ಯೇಸು ಗಮನಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಹೊರಟುಹೋದನು. ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಜನರು ಯೇಸುವನ್ನು ಹುಡುಕಿದರು ಮತ್ತು ಕಪೆರ್ನೌಮಿನ ಸಮುದ್ರದ ತೀರದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಪವಾಡಕ್ಕಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಹುಡುಕಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಅವರನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದನು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯೇಸು ಜನರಿಗೆ ಕೇವಲ ಆಹಾರ ನೀಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದನು. ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು: 'ನಾಶವಾಗುವ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಶ್ರಮಿಸುವ ಬದಲು, ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನವನ್ನು ತರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಹುಡುಕಿ. ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ನಿಮಗೆ ಈ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುವನು, ಏಕೆಂದರೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಅವನನ್ನು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ" (ಜಾನ್ 6,27 ಹೊಸ ಜಿನೀವಾ ಅನುವಾದ).

ಜನರು ದೇವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿದರು? ಅವನು ಉತ್ತರಿಸಿದನು, "ಇದು ದೇವರ ಕೆಲಸ, ಅವನು ಕಳುಹಿಸಿದವನನ್ನು ನೀವು ನಂಬುವಿರಿ" (ಜಾನ್ 6,29).

ಈ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೇಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ? ಆತನೇ ನಿಮಗೆ ದೇವರ ಸಂದೇಶವಾಹಕನಾದ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಯೇಸು ನಿಮಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನವನ್ನು ನೀಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನೀವು ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಯೇಸುವನ್ನು ನಿಜವಾದ ಆಹಾರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆತನ ರಕ್ತವನ್ನು ನಿಜವಾದ ಪಾನೀಯವಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ ಕ್ಷಮೆಯ ಜ್ಞಾಪನೆ, ನೀವು ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಜೀಸಸ್ ಅವರು ಜೀವನದ ಬ್ರೆಡ್ ಮತ್ತು ನೀವು ಮತ್ತೆ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. "ಇದನ್ನು ನಂಬುವವನಿಗೆ ನಿತ್ಯಜೀವವಿದೆ" (ಜಾನ್ 6,47).

ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇಂದು ಈ ಆಲೋಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಜೀವನದ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ

ಟೋನಿ ಪೊಂಟೆನರ್