ದೇವರ ಪದದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು?

512 ದೇವರು ಎಂಬ ಪದದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು?ಸ್ನೇಹಿತನು ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹರಿಯುವ ಬಿಳಿ ಗಡ್ಡ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ನಿಲುವಂಗಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಯಸ್ಸಾದ ಸಂಭಾವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು imagine ಹಿಸುತ್ತೀರಾ? ಅಥವಾ "ಬ್ರೂಸ್ ಆಲ್ಮೈಟಿ" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿರುವಂತೆ ಕಪ್ಪು ವ್ಯಾಪಾರ ಸೂಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕ? ಅಥವಾ ಜಾರ್ಜ್ ಬರ್ನ್ಸ್ ಹವಾಯಿಯನ್ ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟೆನಿಸ್ ಬೂಟುಗಳಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ?

ದೇವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇತರರು ದೇವರನ್ನು ಬೇರ್ಪಟ್ಟವರು ಮತ್ತು ದೂರದವರು ಎಂದು imagine ಹಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲೋ ಹೊರಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು "ದೂರದಿಂದ" ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೋನ್ ಓಸ್ಬೋರ್ನ್ ಅವರ ಹಾಡಿನಂತೆ, "ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ" ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿರುವ ಒಬ್ಬ ದುರ್ಬಲ ದೇವರ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ.

ಬೈಬಲ್ ದೇವರನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ, ಅವರು ದೈವಿಕ ಪ್ರತಿಫಲಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ - ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆಗಳು - ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜೀವನಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ. ಅನೇಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ - ಒಬ್ಬ ಕರುಣಾಜನಕ ದೇವರು-ತಂದೆ ತನ್ನ ರೀತಿಯ ಮತ್ತು ಕರುಣಾಮಯಿ ಮಗನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ ಜನರಿಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಡುವವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಾಶಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ದೇವರ ಬೈಬಲ್ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವಲ್ಲ.

ಬೈಬಲ್ ದೇವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ?

ಒಂದು ಜೋಡಿ ಕನ್ನಡಕದ ಮೂಲಕ ದೇವರು ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಬೈಬಲ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತದೆ: "ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕನ್ನಡಕ." ಬೈಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ತಂದೆಯ ಏಕೈಕ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆ: "ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು: ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಫಿಲಿಪ್? ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುವವನು ತಂದೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತೀರಿ: "ನಮಗೆ ತಂದೆಯನ್ನು ತೋರಿಸು?" (ಜಾನ್ 14,9) ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರವು ಈ ಮಾತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ: “ದೇವರು ಹಿಂದೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಂತರ, ಅವನು ಈ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಗನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಆತನು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. , ಮೂಲಕ ಅವರು ವಿಶ್ವದ ಮಾಡಿದರು. ಆತನು ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸಾದೃಶ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಪ್ರಬಲವಾದ ಪದದಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಪಾಪಗಳಿಂದ ಶುದ್ಧೀಕರಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಎತ್ತರದ ಮೇಲೆ ಮಹಿಮೆಯ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ" (ಹೀಬ್ರೂಗಳು 1,1-3)

ದೇವರು ಹೇಗಿದ್ದಾನೆಂದು ತಿಳಿಯಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡಿ. ಯೇಸು ಮತ್ತು ತಂದೆ ಒಬ್ಬರು ಎಂದು ಯೋಹಾನನ ಸುವಾರ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಯೇಸು ಸೌಮ್ಯ, ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಕರುಣಾಮಯಿ - ಮತ್ತು ಅವನು - ಆಗ ಅದು ತಂದೆಯೂ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು - ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗನಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅವರ ಮೂಲಕ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸತ್ಯಕ್ಕೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾನೆ.

ದೇವರನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪರಿಹರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ದೂರದಿಂದ ನೋಡುವವನು. ದೇವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ, ನಿಕಟವಾಗಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಜೀವಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮಗಾಗಿ, ದೇವರು, ತಂದೆ, ಮಗ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆದರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ದೇವರ ಉದ್ಧಾರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದರ್ಥ. ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಉದ್ದೇಶ, ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಅವನು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾನೆ.

ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಬೈಬಲಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ imagine ಹಿಸಿದಾಗ, ನಾವು ತಂದೆಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬಹಿರಂಗವಾದ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ಯೇಸುವನ್ನು ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯ ಶಾಶ್ವತ ಬಂಧದ ಮೂಲಕ ನೀವು ಮತ್ತು ನಾನು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ದೇವರು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದನ್ನು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಕಲಿಯೋಣ.

ಜೋಸೆಫ್ ಟಕಾಚ್ ಅವರಿಂದ


ಪಿಡಿಎಫ್ದೇವರ ಪದದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು?