ದೇವರು ಭಾವನಾತ್ಮಕ

"ಹುಡುಗರು ಅಳಬೇಡ."
"ಮಹಿಳೆಯರು ಭಾವನಾತ್ಮಕರು."
"ಸಿಸ್ಸಿ ಆಗಬೇಡಿ!"
"ಚರ್ಚ್ ಸಿಸ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ."

ನೀವು ಬಹುಶಃ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಭಾವನಾತ್ಮಕತೆಗೆ ದೌರ್ಬಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಅವರು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಲು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ನೀವು ದೃ strong ವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಟಿಸಬೇಕು. ವ್ಯವಹಾರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಬಯಸುವ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ, ನೀವು ಕಠಿಣ, ತಂಪಾದ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿರಬೇಕು. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲ. ಅದು ನಿಜವೇ? ನಾವು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿರಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ? ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯರಾಗಿದ್ದೇವೆಯೇ? ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು? ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಭಾವನಾತ್ಮಕ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಜೀವಿಗಳಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ? ಪುರುಷರು ಕಡಿಮೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕರು ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಜೀವಿಗಳಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು, ಇದು ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ರೂ ere ಿಗತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಪುರುಷರು ಕಡಿಮೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ತುಂಬಾ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಮಾಜ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ದೇವರ ಪ್ರತಿರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಚಿತ್ರ? ಪೌಲನು ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: "ಅವನು ಅದೃಶ್ಯ ದೇವರ ಪ್ರತಿರೂಪ, ಎಲ್ಲಾ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ಚೊಚ್ಚಲ" (ಕೊಲೊಸ್ಸಿಯನ್ಸ್ 1,15) ದೇವರ ಪ್ರತಿರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರೆಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ನಾವು ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ದೇವರ ನಿಜವಾದ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿದೆ.ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಗುರುತು ಸೈತಾನ ಮೋಸಗಾರನು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಗುರುತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸಿದನು. ಭಾವನೆಗಳು ಸಹ ನಮ್ಮ ಗುರುತಿನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಹೇಗೆ ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸೈತಾನನು ನಮ್ಮನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಜಾಗವನ್ನು ನೀಡುವುದು ದುರ್ಬಲ ಮತ್ತು ಮೂರ್ಖತನ ಎಂದು ಅವರು ನಮಗೆ ನಂಬಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೇವರ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿರುವ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಹಿಮೆಯ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಬೆಳಕನ್ನು ನೋಡುವುದರಿಂದ ಅವನು ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕುರುಡನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಪೌಲನು ಸೈತಾನನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದನು (2. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 4,4).

ಸತ್ಯವೆಂದರೆ: ದೇವರು ಭಾವುಕ! ಜನರು ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ! ಪುರುಷರು ಭಾವನಾತ್ಮಕರು! ಮಾನಸಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ (ಮೈಂಡ್‌ಲ್ಯಾಬ್) ನಡೆಸಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗಿಂತ ಪುರುಷರು ಹೆಚ್ಚು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾನಸಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗಿಂತ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಗಿದ್ದರೂ, ವಿಷಯಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾಪನ ಮಾಡುವಾಗ ಮಹಿಳೆಯರು ಕಡಿಮೆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಪುರುಷ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಷಯಗಳಿಗಿಂತ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವಿಸಿದರು.

ಮನುಷ್ಯರು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಜೀವಿಗಳು. ಭಾವುಕರಾಗಿರುವುದೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿರುವುದು. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ: ಸಂವೇದನಾಶೀಲರಾಗಿರುವುದು ಅಮಾನವೀಯ. ನಿಮಗೆ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ನಿಜವಾದ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ. ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆದಾಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನನ್ನೂ ಭಾವಿಸದಿರುವುದು ಅಮಾನವೀಯ. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕೆಟ್ಟವರಂತೆ ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ.ಅನೇಕ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಕೋಪಗೊಂಡ ಯೇಸುವಿನ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ ಗಾಲ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕ. "ಮತ್ತು ಅವನು ಹಗ್ಗಗಳಿಂದ ಕೊರಡೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಎತ್ತುಗಳ ಸಮೇತ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಓಡಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವವರ ಮೇಲೆ ಹಣವನ್ನು ಸುರಿದು ಮೇಜುಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದನು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಯೋಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. (ಜಾನ್ 2,15) ಸತ್ತ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗಾಗಿ ಯೇಸು ಅಳುವುದು ಮತ್ತು ಅಳುವುದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜಾನ್ 11,35 ನಿಖರವಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯೇಸು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಳುತ್ತಾನೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಲ್ಯೂಕ್ ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: "ಮತ್ತು ಅವನು ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ, ಅವನು ನಗರವನ್ನು ನೋಡಿದನು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಳುತ್ತಾನೆ" (ಲೂಕ 19,41) ಇಲ್ಲಿ ಅಳುವ ಗ್ರೀಕ್ ಪದದ ಅರ್ಥ ಜೋರಾಗಿ ಅಳುವುದು. ಜೀಸಸ್ ಕೋಪಗೊಂಡು ತನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ - ಅವನು ಅಳುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೂ. ನಾನು ಭಾವನೆಯಿಲ್ಲದ ದೇವರಿಗಿಂತ ಕರುಣಾಮಯಿ ದೇವರನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಬೈಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ದೇವರು ಕೋಪ, ಅಸೂಯೆ, ದುಃಖ, ಸಂತೋಷ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ದೇವರು. ದೇವರಿಗೆ ಭಾವನೆಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಶಾಶ್ವತ ಬೆಂಕಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಅವರು ಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಖರವಾಗಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಹ ಆಳವಾದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಅವನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗನನ್ನು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಸಾಯುತ್ತಾನೆ. ದೇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅವರು ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನವರು ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ದೇವರ ಪ್ರತಿರೂಪ ಮತ್ತು ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸರಿಯಾದ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ ಭಾವನೆಗಳು

ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿರಲು ಅನುಮತಿಸಿ. ಈ ರೀತಿ ಇರುವುದು ಮಾನವ, ದೈವಿಕ ಕೂಡ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಮಾನವೀಯವಾಗಿಸಲು ದೆವ್ವವನ್ನು ಅನುಮತಿಸಬೇಡಿ. ಸರಿಯಾದ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಹೆವೆನ್ಲಿ ಫಾದರ್ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರ ಬೆಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಕೊಲೆ, ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳಿರಿ. ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಟಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸಾಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವರ ನಂಬಿಕೆಗಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೂ ಸಹ, ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಸುಲಭ. ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಿನೆಮಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವ ಲೈಂಗಿಕ ಅನೈತಿಕತೆಗಾಗಿ, ಎಚ್ಐವಿ ಮತ್ತು ಎಬೊಲಾದಿಂದ ಅನಾಥರಾಗಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ.

ಪಾಪದ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ. ಅದು ಏನನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವು ನಿಮ್ಮ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಜೀವನವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಮೂಲಕ ಯೇಸುವಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ಆದುದರಿಂದ ಯೇಸು ಕೂಗಿದ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ಅಳಲು, ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಯೇಸು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು.

ತಕಲಾನಿ ಮುಸೆಕ್ವಾ ಅವರಿಂದ


ಪಿಡಿಎಫ್ದೇವರು ಭಾವನಾತ್ಮಕ