ರಹಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ರಹಸ್ಯಗಳು

ಪೇಗನ್ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ, ರಹಸ್ಯಗಳು ಅವರ ಆರಾಧನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತೆರೆಯಲಾದ ರಹಸ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ರಹಸ್ಯಗಳು ಇತರರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬಾರದು. ಅವರನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಶಕ್ತಿಯುತ ಜ್ಞಾನವು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲೂ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು.

ಸುವಾರ್ತೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು ನಿಜ. ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ರಹಸ್ಯವಾಗಿಡುವ ಬದಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಮಾನವ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ ದೊಡ್ಡ ರಹಸ್ಯವಾಗಿದೆ.

ನಮ್ಮ ಆಡುಮಾತಿನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ರಹಸ್ಯವು ಒಂದು ಪ puzzle ಲ್ನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೇಗಾದರೂ, ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ರಹಸ್ಯವು ನಿಜವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ದೇವರು ಅದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವವರೆಗೂ ಮಾನವ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಪೌಲನು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಮುಂಚಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಬ್ಬುಗಟ್ಟುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡವು - ನಂಬಿಕೆಯ ರಹಸ್ಯ (1 ತಿಮೊ. 3,16), ಇಸ್ರೇಲ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವುದರ ರಹಸ್ಯ (ರೋಮ್. 11,25), ಮಾನವೀಯತೆಗಾಗಿ ದೇವರ ಯೋಜನೆಯ ರಹಸ್ಯ (1 ಕೊರಿ. 2,7), ಇದು ದೇವರ ಚಿತ್ತದ ರಹಸ್ಯದಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ (ಎಫೆ. 1,9) ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನದ ರಹಸ್ಯ (1 ಕೊರಿ. 15,51).

ಪೌಲನು ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದಾಗ, ಅವನು ಎರಡು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದನು: ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವವಾಯಿತು ಎಂದು ಅವನು ವಿವರಿಸಿದನು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಅವರು ಗುಪ್ತ ರಹಸ್ಯದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ರಹಸ್ಯವು ಬಹಿರಂಗವಾದ ರಹಸ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಘೋಷಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಸಂತರು ನಂಬಿದ್ದರು.

ಕೊಲೊಸ್ಸಿಯನ್ನರಲ್ಲಿ 1,21-26 ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರಕೀಯ ಮತ್ತು ದುಷ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಶತ್ರುವಾಗಿದ್ದ ನಿಮಗೆ, 1,22 ಅವನು ಈಗ ತನ್ನ ಮರ್ತ್ಯ ದೇಹದ ಮರಣದಿಂದ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಇದರಿಂದ ಅವನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೋಷಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಮುಖದ ಮುಂದೆ ದೋಷರಹಿತನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ; 1,23 ನೀವು ಸ್ಥಾಪಿತ ಮತ್ತು ದೃಢವಾದ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಕೇಳಿದ ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಗದ ಕೆಳಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಬೋಧಿಸಲಾದ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಭರವಸೆಯಿಂದ ವಿಚಲನಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ. ನಾನು, ಪಾಲ್, ಅವನ ಸೇವಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ. 1,24 ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುವ ಸಂಕಟಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ದೇಹಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ನೋವುಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕಾಣೆಯಾದದ್ದನ್ನು ನನ್ನ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಮರುಪಾವತಿಸುತ್ತೇನೆ, ಅದು ಚರ್ಚ್. 1,25 ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಬೋಧಿಸಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ನನಗೆ ನೀಡಿದ ಹುದ್ದೆಯ ಮೂಲಕ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ. 1,26 ಅವುಗಳೆಂದರೆ, ಯುಗಗಳು ಮತ್ತು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಮರೆಯಾಗಿರುವ ರಹಸ್ಯ, ಆದರೆ ಈಗ ಅದು ಅದರ ಸಂತರಿಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.

ದೇವರು ಅವನನ್ನು ಕರೆದು ಅವನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಜೀವನದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಅಗೋಚರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಗೋಚರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸುವಾರ್ತೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಸುವಾರ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವಂತ ಭಗವಂತ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಕನೊಂದಿಗಿನ ಫೆಲೋಷಿಪ್ ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯತ್ವದ ಮೂಲಕ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಸುವಾರ್ತೆ. ಇದನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿಡಬೇಕೆಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಘೋಷಿಸಬೇಕು.

ಪೌಲನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾನೆ: ... ಯಾರಿಗೆ ದೇವರು ಅನ್ಯಜನರಲ್ಲಿ ಈ ರಹಸ್ಯದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಬಯಸಿದನು, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರಿಸ್ತನು, ಮಹಿಮೆಯ ಭರವಸೆ. 1,28 ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಜನರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಕಲಿಸುತ್ತೇವೆ, ಇದರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. 1,29 ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವನ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಹೋರಾಡುತ್ತೇನೆ (ಕೊಲೊ. 1,27-29)

ಸುವಾರ್ತೆಯು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕುರಿತಾದ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆತನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಪರಾಧದಿಂದ ಹೇಗೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪೌಲನು ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯ ಚರ್ಚ್‌ಗೆ ಬರೆದಂತೆ: ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪೌರತ್ವವು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿದೆ; ರಕ್ಷಕನಾದ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ, 3,21 ಅವನು ನಮ್ಮ ವ್ಯರ್ಥವಾದ ದೇಹವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವನು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ ವೈಭವೀಕರಿಸಿದ ದೇಹದಂತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಆಗುತ್ತಾನೆ (ಫಿಲ್. 3,20-21)

ಸುವಾರ್ತೆಯು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆಚರಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಪಾಪ ಮತ್ತು ಮರಣವು ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬದಲಾಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ವೈಭವೀಕರಿಸಿದ ದೇಹಗಳು ಕೊಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆಹಾರದ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವಯಸ್ಸಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಶಕ್ತಿಯುತ ಆತ್ಮ ದೇಹಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಂತೆ ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದು ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಜಾನ್ ಬರೆದಂತೆ: ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ; ಆದರೆ ನಾವು ಏನಾಗುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದು ಬಹಿರಂಗವಾದಾಗ ನಾವು ಅದರಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ; ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಆತನನ್ನು ಆತನಿರುವಂತೆಯೇ ನೋಡುವೆವು (1 ಯೋಹಾ. 3,2).

ಜೋಸೆಫ್ ಟಕಾಚ್ ಅವರಿಂದ


ಪಿಡಿಎಫ್ರಹಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ರಹಸ್ಯಗಳು