ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ

343 ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗನನ್ನ ಮಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದಳು, "ಅಮ್ಮಾ, ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಚರ್ಮ ಮಾಡಲು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ"? ನಾನು ನಕ್ಕೆ. ಈ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥವೇನೆಂದು ಅವಳು ತಿಳಿದಿದ್ದಳು, ಆದರೆ ಆ ಬಡ ಬೆಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅವಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಳು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಲು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಂದಾಗ, ನಾವು ಅಮೆರಿಕನ್ನರು "ಉತ್ತಮ ಹಳೆಯ ಅಮೇರಿಕನ್ ಪ್ರತಿಭೆ" ಯನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ನಂತರ ನಾವು ಕ್ಲೀಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ: "ಅಗತ್ಯವು ಆವಿಷ್ಕಾರದ ತಾಯಿ". ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಫಲವಾದರೆ, ನೀವೇ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೇರೊಬ್ಬರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ.

ಯೇಸು ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ಮಾರ್ಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಸಿದಂತೆ, ಅವನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು, ಕಾನೂನಿನ ಚೈತನ್ಯದ ಮಾರ್ಗ, ಪತ್ರ (ಕಾನೂನು) ಅಲ್ಲ. ನಿರ್ಣಯಿಸುವ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು. ಆತನು ಅವರಿಗೆ (ಮತ್ತು ನಮಗೆ) ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಂದನು.

ಆದರೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬರುವ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಾನೂನಿನ ಅಸಮರ್ಪಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗವಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಮೋಕ್ಷದ ಮಾರ್ಗವು ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ - ಮತ್ತು ಯೇಸು ಮಾತ್ರ. "ನಾನೇ ದಾರಿ, ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವನ" ಎಂದು ಅವರು ಜಾನ್ 1 ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು4,6. ಅದರೊಂದಿಗೆ, ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಅನುಮಾನಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಪೇತ್ರನು ಮಹಾಯಾಜಕನಾದ ಅನ್ನನಿಗೆ, ಕಾಯಫ, ಜಾನ್, ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಮತ್ತು ಮಹಾಯಾಜಕನ ಇತರ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ಮೋಕ್ಷವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. "ಎಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಜನರು ಉಳಿಸಲು ಕರೆಯುವ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಸರಿಲ್ಲ" (ಕಾಯಿದೆಗಳು. 4,12).

ಪೌಲನು ತಿಮೊಥೆಯನಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ: "ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ ಮತ್ತು ದೇವರು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರ ನಡುವೆ ಒಬ್ಬನೇ ಮಧ್ಯಸ್ಥನು: ಈತನೇ ಮನುಷ್ಯನಾದ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು"(1. ಟಿಮೊಥಿಯಸ್ 2,5) ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಇತರ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ಏನು? ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ನನಗೆ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಮುಕ್ತನಾಗಿರಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ!"

ಅನೇಕರು ಪರ್ಯಾಯ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕುಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಕೆಲವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಚರ್ಚ್‌ನ ರಚನೆಯಿಲ್ಲದೆ. ಕೆಲವರು ಅತೀಂದ್ರಿಯದತ್ತ ತಿರುಗುತ್ತಾರೆ. ತದನಂತರ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಂಬುವುದನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ಕ್ರೈಸ್ತರಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು "ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಹುಶಃ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡದೆ ನಂಬಿಕೆಯ ಸರಳ ಕ್ರಿಯೆಯು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಅಥವಾ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಕಳ್ಳನಂತೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ, ಯೇಸುವನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರ ಸರಳ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಹತ್ತಿರದ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ನೇತಾಡುವ ಅಪರಿಚಿತರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆಯ ಸರಳ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲು ಕರೆದ ಘೋರ ಕೃತ್ಯಗಳ ಅಪರಾಧಿಯ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅಳಿಸಬಹುದೇ? ಕಳ್ಳನ ನಂಬಿಕೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು. ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ, ಅವನು ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತತೆಯನ್ನು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದನು (ಲೂಕ 23:42-43).

ಬೆಕ್ಕಿನ ಚರ್ಮವನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ನಾವು ಪರ್ಯಾಯಗಳು, ಆಯ್ಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯೇಸು ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಎಂದು ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ದೇವರು ಅವನನ್ನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ ನಂಬುವುದು (ರೋಮನ್ನರು 10:9).

ಟಮ್ಮಿ ಟಕಾಚ್ ಅವರಿಂದ


ಪಿಡಿಎಫ್ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ