ದೇವರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ರಾಜ್ಯ

"ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಡಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯವು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ!" ಜಾನ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಜೀಸಸ್ ದೇವರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸಾಮೀಪ್ಯವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 3,2; 4,17; ಮಾರ್ಕಸ್ 1,15) ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ದೇವರ ಆಳ್ವಿಕೆಯು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸುವಾರ್ತೆ, ಸುವಾರ್ತೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು. ಜಾನ್ ಮತ್ತು ಯೇಸುವಿನ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಲು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದರು.

ಆದರೆ "ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಇನ್ನೂ 2000 ವರ್ಷಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ" ಎಂದು ನೀವು ಬೋಧಿಸಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಯೋಚಿಸಿ. ಸಂದೇಶವು ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡ ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯೇಸು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗದಿರಬಹುದು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು ಅಸೂಯೆ ಪಡದಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಯೇಸುವನ್ನು ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸದಿರಬಹುದು. "ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ" ಎಂಬುದು ಹೊಸ ಸುದ್ದಿ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.

ಜಾನ್ ಮತ್ತು ಯೇಸು ಮುಂಬರುವ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದರು, ಅದು ಅವರ ಕೇಳುಗರಿಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ. ಜನರು ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸಂದೇಶವು ಏನನ್ನಾದರೂ ಹೇಳಿದೆ; ಇದು ತಕ್ಷಣದ ಪ್ರಸ್ತುತತೆ ಮತ್ತು ತುರ್ತು. ಇದು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು - ಮತ್ತು ಅಸೂಯೆ. ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುವ ಮೂಲಕ, ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿತು.

ಮೊದಲ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಯಹೂದಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು

ಮೊದಲ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅನೇಕ ಯಹೂದಿಗಳಿಗೆ "ದೇವರ ರಾಜ್ಯ" ಎಂಬ ಪದ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ರೋಮನ್ ಆಡಳಿತವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಮತ್ತು ಯೆಹೂದವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅವಲಂಬಿತ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನನ್ನು ದೇವರು ಕಳುಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಬಯಸಿದ್ದರು - ನ್ಯಾಯ, ವೈಭವ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಆಕರ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವ ರಾಷ್ಟ್ರ.

ಈ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ - ದೇವರು-ನಿಯಮಿತ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಉತ್ಸುಕ ಆದರೆ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು - ಜೀಸಸ್ ಮತ್ತು ಜಾನ್ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಸಾಮೀಪ್ಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದರು. "ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರು ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಹೇಳಿದನು (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 10,7; ಲ್ಯೂಕ್ 19,9.11).

ಆದರೆ ಆಶಿಸಿದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಈಡೇರಲಿಲ್ಲ. ಯಹೂದಿ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ, ದೇವಾಲಯವು ನಾಶವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಯಹೂದಿಗಳು ಚದುರಿದರು. ಯಹೂದಿ ಭರವಸೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಈಡೇರಿಲ್ಲ. ಯೇಸು ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದಾನೋ ಅಥವಾ ಅವನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜ್ಯವನ್ನು did ಹಿಸಲಿಲ್ಲವೇ?

ಯೇಸುವಿನ ರಾಜ್ಯವು ಜನಪ್ರಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೋಲುವಂತಿಲ್ಲ - ಅನೇಕ ಯಹೂದಿಗಳು ಅವನನ್ನು ಸತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅಂಶದಿಂದ ನಾವು ಊಹಿಸಬಹುದು. ಅವನ ರಾಜ್ಯವು ಈ ಲೋಕದಿಂದ ಹೊರಗಿತ್ತು (ಜಾನ್ 18,36) ಅವರು "ದೇವರ ರಾಜ್ಯ" ದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಜನರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರು, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಅಗೋಚರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವನು ನಿಕೋಡೆಮಸ್‌ಗೆ ಹೇಳಿದನು (ಜಾನ್ 3,3) - ಅದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಅನುಭವಿಸಲು, ಒಬ್ಬನು ದೇವರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಿಂದ ನವೀಕರಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು (v. 6). ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರಾಜ್ಯವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಭೌತಿಕ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲ.

ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ

ಆಲಿವ್ ಪರ್ವತದ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದಿಯ ಘಟನೆಗಳ ನಂತರ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯೇಸು ಘೋಷಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಯೇಸುವಿನ ಕೆಲವು ಬೋಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ನಾಟಕೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಬೀಜವು ಮೌನವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ (ಮಾರ್ಕ್ 4,26-29); ರಾಜ್ಯವು ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಿನಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ (v. 30-32) ಮತ್ತು ಹುಳಿಯಂತೆ ಮರೆಮಾಡಲಾಗಿದೆ (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 13,33) ಈ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಶಕ್ತಿಯುತ ಮತ್ತು ನಾಟಕೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮೊದಲು ಅದು ಒಂದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಎಂಬ ಅಂಶದ ಜೊತೆಗೆ, ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ವಾಸ್ತವವಾಗಿದೆ.

ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುವ ಕೆಲವು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸೋಣ. ಮಾರ್ಕಸ್ ನಲ್ಲಿ 1,15 ಯೇಸು ಘೋಷಿಸಿದನು: "ಸಮಯವು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ... ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಬಂದಿದೆ." ಎರಡೂ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿವೆ, ಇದು ಏನಾದರೂ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಘೋಷಣೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ.

ದೆವ್ವಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ ನಂತರ, ಯೇಸು ಹೇಳಿದನು: "ನಾನು ದೇವರ ಆತ್ಮದಿಂದ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದರೆ, ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದೆ" (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 12,2; ಲುಕಾಸ್ 11,20) ರಾಜ್ಯವು ಇಲ್ಲಿದೆ, ಮತ್ತು ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಪುರಾವೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಪುರಾವೆಯು ಚರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಚರ್ಚ್ ಯೇಸು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ4,12) ನಾವು ಹೀಗೆ ಹೇಳಬಹುದು: "ನಾವು ದೇವರ ಆತ್ಮದಿಂದ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದರೆ, ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಂದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ." ದೇವರ ಆತ್ಮದ ಮೂಲಕ, ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಸೈತಾನನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ.

ಸೈತಾನನು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಅವನು ಸೋಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು ಮತ್ತು ಖಂಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು (ಜಾನ್ 16,11) ಇದನ್ನು ಭಾಗಶಃ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ (ಮಾರ್ಕಸ್ 3,27) ಯೇಸು ಸೈತಾನನ ಲೋಕವನ್ನು ಜಯಿಸಿದನು (ಜಾನ್ 16,33ಮತ್ತು ದೇವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ಸಹ ಅವುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಬಹುದು (1. ಜೋಹಾನ್ಸ್ 5,4) ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಮೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ3,24-30. 36-43. 47-50; 24,45-51; 25,1-12. 14-30). ಸೈತಾನನು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಭವ್ಯ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಬೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ

"ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯವು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕರು ಅದನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ" (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 11,12) ಈ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿವೆ - ಯೇಸುವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿತ್ತು. ಒಂದು ಸಮಾನಾಂತರ ಮಾರ್ಗ, ಲ್ಯೂಕ್ 16,16, ಪ್ರಸ್ತುತ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸುತ್ತದೆ: "... ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅದರೊಳಗೆ ತಮ್ಮ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ". ಈ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರು ಅಥವಾ ಅವರು ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಏಕೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ
- ಈ ವಚನಗಳು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾಸ್ತವವೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಲ್ಯೂಕ್ 16,16 ಪದ್ಯದ ಮೊದಲ ಭಾಗವನ್ನು "ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಸುವಾರ್ತೆ ಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ" ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಗತಿಯು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಅದರ ಘೋಷಣೆಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು - ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ - ಮತ್ತು ಅದು ಅದರ ಘೋಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.

ಮಾರ್ಕಸ್ ನಲ್ಲಿ 10,15, ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗಾದರೂ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಯೇಸು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ? ವಿವರಗಳು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾವು ನೋಡಿದ ಪದ್ಯಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ.

ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇದೆ

ಕೆಲವು ಫರಿಸಾಯರು ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯೇಸುವನ್ನು ಕೇಳಿದರು7,20) ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಯೇಸು ಉತ್ತರಿಸಿದ. ಆದರೆ ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ದು: “ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ನಿಮ್ಮೊಳಗಿದೆ [ಎ. Ü. ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ] »(ಲೂಕ 17,21) ಯೇಸು ರಾಜನಾಗಿದ್ದನು, ಮತ್ತು ಅವನು ಕಲಿಸಿದ ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ, ರಾಜ್ಯವು ಫರಿಸಾಯರ ನಡುವೆ ಇತ್ತು. ಜೀಸಸ್ ಇಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಯೇಸುವಿನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ, ಅದು ಅವರ ಚರ್ಚ್ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ. ರಾಜ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇದ್ದಾನೆ; ಆತನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ, ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಇನ್ನೂ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದಿದ್ದರೂ ಸಹ.

ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ (ಕೊಲೊಸ್ಸಿಯನ್ನರು 1,13) ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವೆಂದರೆ ಗೌರವ ಮತ್ತು ವಿಸ್ಮಯ2,28) ಕ್ರಿಸ್ತನು "ನಮ್ಮನ್ನು [ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ] ಪುರೋಹಿತರ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು" (ಪ್ರಕಟನೆ 1,6) ನಾವು ಪವಿತ್ರ ಜನರು - ಈಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ - ಆದರೆ ನಾವು ಏನಾಗುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾಪದ ಆಳ್ವಿಕೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಆತನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಇಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳಿದನು. ಅವನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೆಸ್ಸಿಹ್‌ಗಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ - ದೇವರು ಈಗಾಗಲೇ ಆಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಈಗ ಆತನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕು. ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರದೇಶವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾವು ದೇವರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಇನ್ನೂ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿದೆ

ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಈಗಾಗಲೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಇತರ ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ಇನ್ನೂ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಭರವಸೆ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದರೆ, ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭರವಸೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ (1. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 15,19) ಮಾನವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆ ನಮಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹಿನ್ನಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ, ರಾಜ್ಯದ ಪೂರ್ಣತೆಯು ಭವಿಷ್ಯದ ಯುಗದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ.

ದೇವರನ್ನು ಮತ್ತು ಆತನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಲು ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ, ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಾವು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ನಾಟಕೀಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಮೂಲಕ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಯುಗಕ್ಕೆ ಬರಲು ಅಪೋಕ್ಯಾಲಿಪ್ಸ್ ಘಟನೆಗಳು ಅವಶ್ಯಕ.

ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಅದ್ಭುತವಾದ ಭವಿಷ್ಯದ ವಾಸ್ತವತೆ ಎಂದು ಹಲವಾರು ಶ್ಲೋಕಗಳು ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಒಬ್ಬ ರಾಜನೆಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ ದುಃಖವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಅವನು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತ್ತು ನಾಟಕೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಡೇನಿಯಲ್ ಪುಸ್ತಕವು ಇಡೀ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಆಳುವ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮುನ್ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ (ಡೇನಿಯಲ್ 2,44; 7,13-14. 22) ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ರೆವೆಲೆಶನ್ ಪುಸ್ತಕವು ಅವನ ಬರುವಿಕೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ (ಪ್ರಕಟನೆ 11,15; 19,11-16)

ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ (ಲೂಕ 11,2) ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಡವರು ಮತ್ತು ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೊಳಗಾದವರು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ “ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲ” ಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 5,3.10.12). ಭವಿಷ್ಯದ "ದಿನ" ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಜನರು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 7,21-23; ಲ್ಯೂಕ್ 13,22-30). ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ನಂಬಿದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡನು9,11) ಆಲಿವ್ ಪರ್ವತದ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯಲ್ಲಿ, ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವೈಭವದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿರುಗುವ ಮೊದಲು ಸಂಭವಿಸುವ ನಾಟಕೀಯ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು, ಯೇಸು ಭವಿಷ್ಯದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಎದುರುನೋಡುತ್ತಿದ್ದನು6,29).

ಪಾಲ್ ಭವಿಷ್ಯದ ಅನುಭವವಾಗಿ "ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ" ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ (1. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 6,9-10; 15,50; ಗಲಾಟಿಯನ್ನರು 5,21; ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 5,5) ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ತನ್ನ ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ಅವನು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಯುಗದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾನೆ (2. ಥೆಸಲೋನಿಯನ್ನರು 2,12; 2. ಥೆಸಲೋನಿಯನ್ನರು 1,5; ಕೊಲೊಸ್ಸಿಯನ್ನರು 4,11; 2. ಟಿಮೊಥಿಯಸ್ 4,1.18) ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವಲ್ಲಿ, ಪಾಲ್ "ದೇವರ ರಾಜ್ಯ" (ರೋಮನ್ನರು 1 ಕೊರಿ) ಜೊತೆಗೆ "ನೀತಿ" ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಒಲವು ತೋರುತ್ತಾನೆ.4,17) ಅಥವಾ ಅದರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು (ರೋಮನ್ನರು 1,17) ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ನೋಡಿ 6,33 ದೇವರ ನೀತಿಯೊಂದಿಗೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ. ಅಥವಾ ಪೌಲನು (ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ) ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗಿಂತ (ಕೊಲೊಸ್ಸಿಯನ್ನರು) ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲು ಒಲವು ತೋರುತ್ತಾನೆ 1,13) (ಜೆ. ರಾಮ್ಸೇ ಮೈಕೇಲ್ಸ್, "ದಿ ಕಿಂಗ್‌ಡಮ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಜೀಸಸ್", ಅಧ್ಯಾಯ 8, 20 ನೇ ಶತಮಾನದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ, ವೆಂಡೆಲ್ ವಿಲ್ಲೀಸ್ ಅವರಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ [ಹೆಂಡ್ರಿಕ್ಸನ್, 1987], ಪುಟ 112).

ಅನೇಕ "ದೇವರ ರಾಜ್ಯ" ಗ್ರಂಥಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಭವಿಷ್ಯದ ನೆರವೇರಿಕೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವವರನ್ನು ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 5,19-20). ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ8,29) ನಾವು ಕ್ಲೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತೇವೆ (ಕಾಯಿದೆಗಳು 14,22) ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಕೆಲವು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಯೇಸುವಿನ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ನಂತರ, ಶಿಷ್ಯರು ಅವನನ್ನು ಕೇಳಿದರು: "ಕರ್ತನೇ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಿಯಾ?" (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 1,6) ಅಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಯೇಸು ಹೇಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಿತ್ತು? ಶಿಷ್ಯರು "ರಾಜ್ಯ" ದಿಂದ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದು ಯೇಸು ಕಲಿಸಿದ್ದಲ್ಲ. ಶಿಷ್ಯರು ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗೀಯ ಗುಂಪುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಜನರಿಗಿಂತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಜನಾಂಗಗಳು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹವೆಂದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ವರ್ಷಗಳೇ ಹಿಡಿದವು. ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಾಜ್ಯವು ಇನ್ನೂ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಹೊರಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ - ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು (vv. 7-8).

ಹಿಂದೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ

ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 25,34 ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಪ್ರಪಂಚದ ಅಡಿಪಾಯದಿಂದ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಇತ್ತು. ದೇವರು ಆಡಮ್ ಮತ್ತು ಈವ್ಗೆ ರಾಜನಾಗಿದ್ದನು; ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದರು; ಅವರು ಈಡನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅವನ ಉಪ ರಾಜಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. "ರಾಜ್ಯ" ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬಳಸದಿದ್ದರೂ, ಆಡಮ್ ಮತ್ತು ಈವ್ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದರು - ಅವನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ.

ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಅವನ ವಂಶಸ್ಥರು ದೊಡ್ಡ ಜನರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಂದ ರಾಜರು ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದಾಗ (1. ಮೋಸೆಸ್ 17,5-6), ಅವರು ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ ಇದು ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹುಳಿಯಂತೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೋಡಲು ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು.

ದೇವರು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರನ್ನು ಈಜಿಪ್ಟಿನಿಂದ ಕರೆತಂದಾಗ ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ, ಅವರು ಪುರೋಹಿತರ ರಾಜ್ಯವಾಯಿತು (2. ಮೋಸೆಸ್ 19,6), ದೇವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ಅವನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಪ್ರಬಲ ರಾಜರು ಸಣ್ಣ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಅವನು ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದನು, ಮತ್ತು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು - ಅವರು ಅವನ ಜನರಾಗಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ದೇವರು ಅವರ ರಾಜನಾಗಿದ್ದನು (1. ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯೆಲ್ 12,12; 8,7) ಡೇವಿಡ್ ಮತ್ತು ಸೊಲೊಮನ್ ದೇವರ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಅವನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದರು (1 Chr 29,23) ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವಾಗಿತ್ತು.

ಆದರೆ ಜನರು ತಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಲಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದನು, ಆದರೆ ಹೊಸ ಹೃದಯದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದನು1,31-33), ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಚರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ನೆರವೇರುವ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ. ಪುರಾತನ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್‌ಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತಹ ರಾಜ ಪುರೋಹಿತಶಾಹಿ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿರುವ ನಾವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ (1. ಪೆಟ್ರಸ್ 2,9; 2. ಮೋಸೆಸ್ 19,6) ನಾವು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ಧಾನ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಈಗ ಕಳೆಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಯುಗದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಮೆಸ್ಸೀಯನು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವೈಭವದಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮಿಲೇನಿಯಮ್ ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ರಾಜ್ಯವು, ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಪರಿಪೂರ್ಣರು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕರು, ಸಹಸ್ರಮಾನಕ್ಕಿಂತ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿರಂತರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಭೂತ, ವರ್ತಮಾನ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಅವಧಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಅದರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಹೊಸ ಹಂತಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಸಿನೈ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು; ಇದನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು; ತೀರ್ಪಿನ ನಂತರ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ, ದೇವರ ಜನರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವದರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವವುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಈಗ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಸೀಮಿತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ, ಭವಿಷ್ಯದ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಸಹ ನಿಜವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳ ನಮ್ಮ ಭರವಸೆಯಾಗಿದೆ (2. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 5,5; ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 1,14).

ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸುವಾರ್ತೆ

ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯವು ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ದೇವರು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ರಾಜ್ಯವು ವಿವರಿಸಬಲ್ಲದು, ಆದರೆ ದೇವರು ನಮಗಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಅದು ವಿವರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುವ ಮಕ್ಕಳ ಪದ ಎಂಬ ಮಕ್ಕಳ ಪದದಂತಹ ಇತರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದವು ನಿಖರವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಪದವು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಬೈಬಲ್ ಆ ಪದವನ್ನು ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಚಿತ್ರಗಳು, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಮೋಕ್ಷದ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂಶವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ - ಆದರೆ ಈ ಯಾವುದೇ ಪದಗಳು ಇಡೀ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರುವಂತೆ ದೇವರು ಚರ್ಚ್‌ಗೆ ಸೂಚಿಸಿದಾಗ, "ದೇವರ ರಾಜ್ಯ" ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸದಂತೆ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅಪೊಸ್ತಲರು ಯೇಸುವಿನ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಅರಾಮಿಕ್‌ನಿಂದ ಗ್ರೀಕ್‌ಗೆ ಅನುವಾದಿಸಿದರು, ಮತ್ತು ಅವರು ಅವುಗಳನ್ನು ಯಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಇತರ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೂಪಕಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದಿಸಿದರು. ಮ್ಯಾಥ್ಯೂಸ್, ಮಾರ್ಕಸ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯೂಕಾಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ “ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ” ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಜಾನ್ ಮತ್ತು ಅಪೊಸ್ತೋಲಿಕ್ ಅಕ್ಷರಗಳು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸಹ ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಇದನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಅವರು ಇತರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

ಮೋಕ್ಷ [ಮೋಕ್ಷ] ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದವಾಗಿದೆ. ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಪೌಲನು ಹೇಳಿದನು (ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 2,8), ನಾವು ಉಳಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ (2. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 2,15) ಮತ್ತು ನಾವು ಉಳಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ (ರೋಮನ್ನರು 5,9) ದೇವರು ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಆತನಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. ಜಾನ್ ಮೋಕ್ಷ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಿಯಾಲಿಟಿ, ಸ್ವಾಧೀನ (1. ಜೋಹಾನ್ಸ್ 5,11-12) ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಆಶೀರ್ವಾದ.

ಮೋಕ್ಷ ಮತ್ತು ದೇವರ ಕುಟುಂಬ - ಹಾಗೆಯೇ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ - ಮುಂತಾದ ರೂಪಕಗಳು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿವೆ, ಆದರೂ ಅವು ನಮಗಾಗಿ ದೇವರ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗಶಃ ವಿವರಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಸುವಾರ್ತೆ, ಮೋಕ್ಷದ ಸುವಾರ್ತೆ, ಅನುಗ್ರಹದ ಸುವಾರ್ತೆ, ದೇವರ ಸುವಾರ್ತೆ, ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನದ ಸುವಾರ್ತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಬಹುದು. ಸುವಾರ್ತೆ ನಾವು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬದುಕಬಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಮಾಡಬಹುದೆಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಯೇಸು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಅದರ ಭೌತಿಕ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದರ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಜನರು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವರು ಗಮನಹರಿಸಿದರು. ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಿಗಾರರು ಮತ್ತು ವೇಶ್ಯೆಯರು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳಿದನು (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 21,31), ಮತ್ತು ಅವರು ಇದನ್ನು ಸುವಾರ್ತೆ (v. 32) ನಲ್ಲಿ ನಂಬುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ತಂದೆಯ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ (v. 28-31). ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದಾಗ ನಾವು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಮಾರ್ಕ್ 10 ರಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನವನ್ನು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದನು ಮತ್ತು ಅವನು ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಯೇಸು ಹೇಳಿದನು (ಮಾರ್ಕ್ 10,17-19). ಯೇಸು ಇನ್ನೊಂದು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದನು: ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ನಿಧಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವಂತೆ ಅವನು ಅವನಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು (v. 21). ಯೇಸು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: "ಶ್ರೀಮಂತರು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ!" (ವಿ. 23). ಶಿಷ್ಯರು ಕೇಳಿದರು, "ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರು ಉಳಿಸಬಹುದು?" (ವಿ. 26). ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಲ್ಯೂಕ್ 1 ರಲ್ಲಿ ಸಮಾನಾಂತರ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ8,18-30, ಒಂದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಹಲವಾರು ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ: ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನವನ್ನು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಉಳಿಸಿ. "ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸು" (v. 22) ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳಿದಾಗ, ಅದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಅವನು ಇನ್ನೊಂದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿದನು: ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ಕಡೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಲ್ಯೂಕ್ 1 ರಲ್ಲಿ2,31-34 ಹಲವಾರು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೋಲುತ್ತವೆ ಎಂದು ಯೇಸು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾನೆ: ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹುಡುಕಿ, ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಿ, ಭೌತಿಕ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ. ಯೇಸುವಿನ ಬೋಧನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತೇವೆ. ಲ್ಯೂಕ್ 2 ರಲ್ಲಿ1,28 ಮತ್ತು 30 ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಮೋಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಯಿದೆಗಳು 20,22: 32 ರಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ರಾಜ್ಯದ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಅವನು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದನೆಂದು ನಾವು ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ. ರಾಜ್ಯವು ಮೋಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ - ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ರಾಜ್ಯವು ಬೋಧಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನಾವು ನಂಬಿಕೆ, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಮತ್ತು ಅನುಗ್ರಹದ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಇವು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದೇಶದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. . ಮೋಕ್ಷವು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾಸ್ತವ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳ ಭರವಸೆಯಾಗಿದೆ.

ಕೊರಿಂತ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಮತ್ತು ಅವನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಏನನ್ನೂ ಬೋಧಿಸಲಿಲ್ಲ (1. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 2,2) ಕಾಯಿದೆಗಳು 2 ರಲ್ಲಿ8,23.29.31 ಪೌಲನು ರೋಮ್‌ನಲ್ಲಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಯೇಸು ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಬೋಧಿಸಿದನೆಂದು ಲ್ಯೂಕ್ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಇವು ಒಂದೇ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಂದೇಶದ ವಿಭಿನ್ನ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ.

ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬದುಕುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಯೋಚಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜನ ಬೋಧನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಈಗ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಾಗ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾಸ್ತವವೆಂದು ನಾವು ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯು ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ತುಂಬಿದಾಗ ರಾಜ್ಯವು ನಿಜವಾಗುತ್ತದೆ.

ಮೈಕೆಲ್ ಮಾರಿಸನ್ ಅವರಿಂದ


ಪಿಡಿಎಫ್ದೇವರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ರಾಜ್ಯ