ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 7: ಮೌಂಟ್ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ

411 ಮ್ಯಾಥಾಯಸ್ 7 ಪರ್ವತದ ಧರ್ಮೋಪದೇಶಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 5 ರಲ್ಲಿ, ನಿಜವಾದ ನೀತಿಯು ಒಳಗಿನಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಹೃದಯದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ - ಕೇವಲ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದಲ್ಲ ಎಂದು ಯೇಸು ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು 6 ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ವರವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಬಾರದು. ಎರಡು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ, ಸದಾಚಾರದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಾಹ್ಯ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದಾಗ ಉದ್ಭವಿಸುವ ಎರಡು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಯೇಸು ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಒಂದೆಡೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಹ್ಯ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಯಿಸಲು ದೇವರು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಇದು ಹೃದಯದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಟಿಸಲು ಜನರನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ. 7 ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ನಡವಳಿಕೆಯು ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದಾಗ ಉದ್ಭವಿಸುವ ಮೂರನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಯೇಸು ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ: ಸದಾಚಾರವನ್ನು ವರ್ತನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಮೀಕರಿಸುವ ಜನರು ಇತರರನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಅಥವಾ ಟೀಕಿಸಲು ಒಲವು ತೋರುತ್ತಾರೆ.

ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆ

“ತೀರ್ಪಿಸಬೇಡಿ, ನೀವು ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಡದಂತೆ,” ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ದು, “ನೀವು ಯಾವ ತೀರ್ಪಿನಿಂದ ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತೀರಿ, ನೀವು ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಡುವಿರಿ; ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾವ ಅಳತೆಯಿಂದ ಅಳೆಯುತ್ತೀರಿ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ”(ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 7,1-2). ಯೇಸುವಿನ ಕೇಳುಗರಿಗೆ ರೀತಿಯ ತೀರ್ಪಿನ ಜೀಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಯೇಸು-ಬಾಹ್ಯ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು ಗಮನ ಕಪಟವೇಷದಾರಿಗಳು ಟೀಕಿಸಿದ್ದ ಜನರ ತೀರ್ಪಿಗೆ ವರ್ತನೆಗಳು ವಿರುದ್ಧ ನೇರವಾಗಿ (ಜಾನ್ ನೋಡಿ 7,49 ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ). ತ್ವರಿತವಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸುವವರು ಮತ್ತು ಇತರರಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಎಂದು ಭಾವಿಸುವವರು ದೇವರಿಂದ ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕರುಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ, ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ ತೋರಿಸುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಇತರ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತೇವೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಯೇಸು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕರುಣೆಯ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಾವು ಇತರರನ್ನು ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತೇವೆ.

ನಂತರ ಯೇಸು ತನ್ನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹಾಸ್ಯಮಯವಾಗಿ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷಿತ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ: "ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಚುಕ್ಕೆಯನ್ನು ಏಕೆ ನೋಡುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಯನ್ನು ಏಕೆ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತೀರಿ?" (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 7,3) ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಒಬ್ಬರು ದೊಡ್ಡದನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಒಬ್ಬರ ಪಾಪದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ದೂರು ನೀಡಬಹುದು? "ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರನಿಗೆ, 'ನಿಲ್ಲಿಸು, ನಾನು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಚುಕ್ಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಹೇಗೆ? ಮತ್ತು ಇಗೋ, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಿರಣವಿದೆ. ಕಪಟಿ, ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಮರದ ದಿಮ್ಮಿ ಎಳೆಯಿರಿ; ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಚುಕ್ಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆಗೆಯುತ್ತೀಯೋ ನೋಡು” (vv. 4-5). ಕಪಟಿಗಳ ಈ ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಯೇಸುವಿನ ಕೇಳುಗರು ಜೋರಾಗಿ ನಕ್ಕಿರಬೇಕು.

ಇತರರು ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಪಟಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಬುದ್ಧಿವಂತನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿನ ಉತ್ಸಾಹಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಅರ್ಹನಲ್ಲ ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಕಪಟಿ, ನಟ, ನಟಿಸುವವನು. ಅವನು ಮೊದಲು ತನ್ನ ಜೀವನದಿಂದ ಪಾಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು; ತನ್ನ ಪಾಪ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಎಂದು ಅವನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬಾರ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು? ಯೇಸು ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಪಾಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು ಎಂದು ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಕರುಣೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದವರು ಮಾತ್ರ ಇತರರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.

"ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದನ್ನು ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬಾರದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಹಂದಿಗಳ ಮುಂದೆ ಎಸೆಯಬಾರದು" (ವಿ. 6). ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಬೋಧಿಸುವುದು ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ನಿಜವಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೂ ಸುವಾರ್ತೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಾವು ಈ ಗಾದೆಯನ್ನು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದಾಗ, ಅದರ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಿರಬಹುದು: "ಕಪಟಿ, ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ನೀವೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಾಪಿ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅವನ ಮೇಲೆ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅವನು." ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞನಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ." ಇದು ನಂತರ ಯೇಸುವಿನ ಮುಖ್ಯ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಹಾಸ್ಯಮಯವಾದ ತೀರ್ಮಾನವಾಗಿದೆ: "ತೀರ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ".

ದೇವರ ಒಳ್ಳೆಯ ಉಡುಗೊರೆಗಳು

ಯೇಸು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾನೆ (ಅಧ್ಯಾಯ 6). ಈಗ ಅವನು ಇದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ: «ಕೇಳಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು; ಹುಡುಕು ಮತ್ತು ನೀವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ; ನಾಕ್ ಮತ್ತು ಅದು ನಿಮಗೆ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕೇಳುವವನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ; ಮತ್ತು ಹುಡುಕುವವನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವನು; ಮತ್ತು ಬಡಿದವರಿಗೆ ಅದು ತೆರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ" (ವಿ 7-9). ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಯೇಸು ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಾವು ಅಂತಹ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಏಕೆ ಹೊಂದಬಹುದು? ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ನಂಬಲರ್ಹ.

ನಂತರ ಯೇಸು ಸರಳವಾದ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ: “ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಗನು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಕಲ್ಲು ಕೊಡುವನು? ಅಥವಾ ಮೀನು, ಸರ್ಪ ಕೇಳಿದರೆ? ಹಾಗಾದರೆ ದುಷ್ಟರೂ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ತನ್ನನ್ನು ಕೇಳುವವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ! (ವಿ. 9-11). ಪಾಪಿಗಳು ಸಹ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆತನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಹ ನಮಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಬಹುದು. ಆತನು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಿಸ್ತಿನ ಕೊರತೆ. ಯೇಸು ಈಗ ಈ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ - ಇಲ್ಲಿ ಅವನ ಕಾಳಜಿಯು ನಾವು ದೇವರನ್ನು ನಂಬಬಹುದು.

ಮುಂದೆ, ಯೇಸು ಸುವರ್ಣ ನಿಯಮವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅರ್ಥವು ಪದ್ಯವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ 2. ನಾವು ಇತರರನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆಯೇ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, "ಜನರು ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಬಯಸುತ್ತೀರೋ, ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಿ!" (ಪದ್ಯ 12). ದೇವರು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ನೀಡುವುದರಿಂದ, ನಾವು ಇತರರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ದಯೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನಾವು ಇತರರಿಗೆ ದಯೆ ತೋರಬೇಕು. ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾದಾಗ ಯಾರಾದರೂ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಬಯಸಿದರೆ, ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾದಾಗ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು.

ಸುವರ್ಣ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ, ಜೀಸಸ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: "ಇದು ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದಿಗಳು" (v. 12). ಟೋರಾ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಈ ಕಾರಣದ ನಿಯಮವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಅನೇಕ ತ್ಯಾಗಗಳು ನಮಗೆ ಕರುಣೆ ಬೇಕು ಎಂದು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕ ಕಾನೂನುಗಳು ನಮ್ಮ ಸಹ ಮಾನವರೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಮಗೆ ಕಲಿಸಬೇಕು. ಸುವರ್ಣ ನಿಯಮವು ನಮಗೆ ದೇವರ ಜೀವನ ವಿಧಾನದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದು ಸುಲಭ, ಆದರೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕಷ್ಟ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ತನ್ನ ಧರ್ಮೋಪದೇಶವನ್ನು ಕೆಲವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಕಿರಿದಾದ ಗೇಟ್

"ಕಿರಿದಾದ ಗೇಟಿನ ಮೂಲಕ ನಮೂದಿಸಿ," ಜೀಸಸ್ ಸಲಹೆ. "ವ್ಯಾಪಕ ಗೇಟ್ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ ವಿನಾಶ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ದಾರಿ ಫಾರ್, ಮತ್ತು ಇದು ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಅನೇಕ ಇವೆ. ಗೇಟ್ ಹೇಗೆ ಕಿರಿದಾದ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಕಿರಿದಾದ ಮಾರ್ಗ ಎಂದು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು, ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಹುಡುಕಲು ಯಾರು ಇವೆ! » (ವಿವಿ 13-14).

ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಮಾರ್ಗವು ಹಾಳಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾರ್ಗವಲ್ಲ. ಹೋಗುವುದು ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದು, ನಿಮಗಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸಿದ್ಧರಿರುವುದು. ನಾವು ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಶಸ್ವಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಸಣ್ಣವರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಅಥವಾ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆಗಳು ಸತ್ಯದ ಅಳತೆಯಲ್ಲ.

"ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ" ಎಂದು ಯೇಸು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾನೆ. "...ಯಾರು ಕುರಿಗಳ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಒಳಗಿನಿಂದ ಅವರು ಕೊರೆಯುವ ತೋಳಗಳು" (v.15). ಸುಳ್ಳು ಬೋಧಕರು ಹೊರಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಸ್ವಾರ್ಥಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವರು ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೇಳಬಹುದು?

"ನೀವು ಅವರ ಫಲದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು." ಇದು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಚಿವರು ಅದರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇತರರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡೋಣ. ಗೋಚರಿಸುವಿಕೆಯು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಮೋಸಗೊಳಿಸುವಂತಹುದು. ಪಾಪದ ಕೆಲಸಗಾರರು ದೇವರ ದೇವತೆಗಳಂತೆ ಕಾಣಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಸಹ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ.

ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ವೇಗವಾದ ಮಾರ್ಗವಿದೆಯೇ? ಹೌದು, ಇದೆ - ಜೀಸಸ್ ನಂತರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಅವನು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ: "ಒಳ್ಳೆಯ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಡದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮರವನ್ನು ಕಡಿದು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ" (ಶ್ಲೋಕ 19).

ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ

ಪರ್ವತದ ಮೇಲಿನ ಧರ್ಮೋಪದೇಶವು ಸವಾಲಿನ ಮೂಲಕ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಯೇಸುವನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರ, ಜನರು ವಿಧೇಯರಾಗಿರಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. "ನನಗೆ, 'ಕರ್ತನೇ, ಕರ್ತನೇ!' ಎಂದು ಹೇಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡುವವರು" (v. 21). ಎಲ್ಲರೂ ಅವನನ್ನು ಲಾರ್ಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯಬೇಕೆಂದು ಯೇಸು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಕೇವಲ ಪದಗಳು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪವಾಡಗಳು ಸಹ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ: «ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ನನಗೆ ಹೇಳುವರು: ಕರ್ತನೇ, ಕರ್ತನೇ, ನಾವು ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿಲ್ಲವೇ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿಲ್ಲವೇ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲವೇ?

ನಂತರ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಅರಿಕೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ: ನಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ; ನನ್ನ ನಿರ್ಗಮಿಸುತ್ತದೆ, ನೀವು evildoers! " (ವಿವಿ. 22-23). ಇಲ್ಲಿ ಜೀಸಸ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವಕುಲದ ನಿರ್ಣಯ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಜನರು ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವರು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜೀಸಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಯಾರನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು? ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮತ್ತು ಮೂರ್ಖ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವವರ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಓದಿ: "ಆದ್ದರಿಂದ, ನನ್ನ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವವನು ..." ಯೇಸು ತನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಇಚ್ will ೆಯಂತೆಯೇ ಇಡುತ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾದಂತೆ ಯೇಸುವನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಯೇಸುವಿನ ಬಗೆಗಿನ ಅವರ ವರ್ತನೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಜನರನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವಿಫಲರಾಗುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಕರುಣೆ ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಆ ಕರುಣೆ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುವವನು “ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ಜ್ಞಾನಿಯಂತಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಮಳೆಯು ಇಳಿದು ಪ್ರವಾಹಗಳು ಬಂದಾಗ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದಾಗ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೊಡೆದಾಗ, ಅದು ಇನ್ನೂ ಸಂಭವಿಸಲಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಅದು "ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ (ವಿ 24-25). ಚಂಡಮಾರುತವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ನಾವು ಕಾಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಟ್ಟ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸುವವನು ದೊಡ್ಡ ಹಾನಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಜೀಸಸ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಯಾರಾದರೂ ಮರಳಿನ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ.

"ಮತ್ತು ಅದು ಸಂಭವಿಸಿತು, ಯೇಸು ಈ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದಾಗ," ಜನರು ಅವನ ಬೋಧನೆಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು; ಯಾಕಂದರೆ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕಲಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಅವರ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಂತೆ ಅಲ್ಲ” (vv. 28-29). ಮೋಶೆಯು ಕರ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದನು ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಮೋಶೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಜೀಸಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ವಂತ ಅಧಿಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವಕುಲದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತತೆಯ ಕೀಲಿಕೈ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.

ಯೇಸು ಕಾನೂನಿನ ಬೋಧಕರಂತೆ ಅಲ್ಲ. ಕಾನೂನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಮಾತುಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಯಾರೂ ತಾವಾಗಿಯೇ ಭೇಟಿಯಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಅವನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ನಮಗೆ ಕರುಣೆ ಬೇಕು, ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನವು ನಾವು ಯೇಸುವಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮೈಕೆಲ್ ಮಾರಿಸನ್ ಅವರಿಂದ


ಪಿಡಿಎಫ್ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 7: ಮೌಂಟ್ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ