ಬೈಬಲ್ ವಿಷಯಗಳು


ಪರಿವರ್ತನೆ, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ

ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು

ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇರು

ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಸತ್ತರು ಮತ್ತು ಬೆಳೆದರು

ಕೇವಲ ಕೆಲಸಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಬೇಷರತ್ತಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ