ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿರಿ

702 ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿರಿಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ "ತಲುಪಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ನೀವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ? ನೀವು ಏನು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ: ಸರಿ, ಅದು ನನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು ಚಾಚಲು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಯಾರು ಹೇಳಿದರು ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸರಿಯೇ?

ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ? ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಆಟದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕುಚೇಷ್ಟೆಗಾರ, ಅವನ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಲೋಳೆಯ ಟೋಡ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ಅವರು ಅದನ್ನು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಅಸಹ್ಯಕರ. ಅಥವಾ ನೀವು ನಂಬಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಯಾರಾದರೂ ಆ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಿಮಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ! ನೀವು ಅಂತಹ ಜೋಕ್‌ಗಳನ್ನು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೀವು ಬಹುಶಃ ಕೈಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಗಲವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬಹುದು.

ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ, ನಮಗಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸಲು ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಲು ಎಂದಿಗೂ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಚಾಚಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಹೇಳಿದರೆ, ನೀವು ತಕ್ಷಣವೇ ಪಾಲಿಸುತ್ತೀರಿ - ಬಹುಶಃ ನೀವು ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಸಹ. ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಧೇಯತೆ ಜೊತೆಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಸಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಚಾಚಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಹೇಳಿದರೆ ಊಹಿಸಿ? ನೀವು ಆತನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತು ನೀವು ಅವನಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗುತ್ತೀರಾ? "ಈಗ ನಂಬಿಕೆಯು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ದೃಢವಾದ ವಿಶ್ವಾಸವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಕಾಣದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅನುಮಾನಿಸುವುದಿಲ್ಲ" (ಹೀಬ್ರೂ 11,1).

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ತಂದೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗನನ್ನು ಮಾಡಲು ಕೇಳಿದ್ದು ನಿಖರವಾಗಿ. ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ, ಯೇಸು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ತನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು ಚಾಚಿದನು. ಯೇಸು ತನ್ನ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ, ಪ್ರೀತಿಯ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನು. ತಂದೆಯು ಒಳ್ಳೆಯವರು, ನಂಬಲರ್ಹರು ಮತ್ತು ಕೃಪೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಅವನು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು ಚಾಚಿದಾಗ ಮತ್ತು ಮರಣದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದಾಗ, ಅವನ ತಂದೆಯು ಅವನನ್ನು ನಿರಾಸೆಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಅವರು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರು ಮಾಡಿದರು. ಅವನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಅವನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದ ತಂದೆಯ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಕೈಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಿದನು. ಈಗ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ, ತಂದೆಯು ನಿಮಗೆ ಅದೇ ತೆರೆದ ಹಸ್ತವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಾನೆ, ನೀವು ಊಹಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಮೀರಿದ ಅದ್ಭುತ ವೈಭವಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಮಗನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎತ್ತುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ.

ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆಯು ತಂದೆಯ ನಿಷ್ಠೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ: "ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಸದ್ಭಾವನೆಯಿಂದ ಬದುಕುವ ಎಲ್ಲರನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುತ್ತೀರಿ. ಕರ್ತನು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯವಂತನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಪೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಭಗವಂತ ತನ್ನನ್ನು ಕರೆಯುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆತನನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕರೆಯುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಆತನು ನೀತಿವಂತರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಮೊರೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ" (ಕೀರ್ತನೆ 145,16-19)

ನೀವು ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಲು ಯೇಸುವನ್ನು ಕೇಳಲು ನಾನು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಆತನು ನಿನ್ನ ಮೊರೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ನಿನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವನು.

ಜೆಫ್ ಬ್ರಾಡ್ನಾಕ್ಸ್ ಅವರಿಂದ