ಮೋಶೆಯ ಕಾನೂನು ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ?

385 ಮೋಶೆಯ ನಿಯಮ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆಟಮ್ಮಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಫ್ಲೈಟ್ ಹೋಮ್‌ಗಾಗಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಲಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಎರಡು ಆಸನಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ನನ್ನತ್ತ ಪದೇ ಪದೇ ನೋಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾನು ಗಮನಿಸಿದೆ. ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದರು: "ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಟಕಾಚ್?" ಅವರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಬ್ಬಟೇರಿಯನ್ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಮ್ಮ ಸಂಭಾಷಣೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದೇವರ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿತು - ದೇವರು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಕಾನೂನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆಂದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ನನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವೆಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡರು, ಆದರೂ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇಸ್ರೇಲ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ "ಘಟನಾತ್ಮಕ" ಭೂತಕಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಜನರು ದೇವರ ಕಾನೂನಿನಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ದೇವರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು, ಏಕೆಂದರೆ ವಸ್ತುಗಳು ಹೇಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

ಇಸ್ರಾಯೇಲಿಗೆ ಮೋಶೆ ನೀಡಿದ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ 613 ಅನುಶಾಸನಗಳಿವೆ ಎಂದು ನಾನು ಅವನನ್ನು ಕೇಳಿದೆ. ಈ ಆಜ್ಞೆಗಳು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅನೇಕ ವಾದಗಳಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಎಲ್ಲಾ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೆಲವರು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ "ದೇವರಿಂದ" ಬರುತ್ತವೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿದ್ದರೆ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಬಲಿಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 613 ಅನುಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನ್ವಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ದೃ confirmed ಪಡಿಸಿದರು. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಸಬ್ಬಟೇರಿಯನ್ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಒಪ್ಪಿದ್ದೇವೆ - ಕೆಲವು ಅಭ್ಯಾಸ ಸುನ್ನತಿ; ಕೆಲವರು ಸಬ್ಬತ್‌ಗಳನ್ನು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ; ಕೆಲವರು ಮೊದಲ ದಶಾಂಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಎರಡನೆಯ ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ; ಕೆಲವು, ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮೂರೂ; ಕೆಲವರು ಸಬ್ಬತ್ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲ; ಕೆಲವರು ಹೊಸ ಚಂದ್ರರು ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ - ಪ್ರತಿ ಗುಂಪು ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ "ಪ್ಯಾಕೇಜ್" ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇತರರದು ಅಲ್ಲ. ಅವರು ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಬ್ಬತ್ ಆಚರಿಸುವ ಹಿಂದಿನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಗಮನಿಸಿದರು; ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವನು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆತಂಕವಿದೆ.

ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ, ಅನೇಕ ಸಬ್ಬತ್ರಿಯನ್ನರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬರುವಿಕೆ (ಯೇಸುವಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ) ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ "ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ" (ಹೀಬ್ರೂಗಳು) ಎಂದು ಕರೆಯುವದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. 8,6) ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್‌ಗೆ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಕಾನೂನನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ (ಹೆಬ್ರಿ. 8,13) ಈ ಮೂಲಭೂತ ಸತ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದ ಮತ್ತು ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಕಾನೂನಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಬಯಸುವವರು (ಅಬ್ರಹಾಂನೊಂದಿಗೆ ದೇವರ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ 430 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ; ಗಾಲ್ ನೋಡಿ. 3,17) ಬದುಕಲು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಾವು ಈಗ "ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ನಡುವೆ" (ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಯೇಸುವಿನ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತದೆ) ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು (ಅನೇಕ ಸಬ್ಬತಾರ್‌ಗಳು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ) ಅರಿತುಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಗತಿಯು ಬಂದಿತು ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಯೇಸುವೇ ನಿಜವಾದ ತ್ಯಾಗ ಎಂದು ಅವನು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡನು (ಇಬ್ರಿ. 10,1-3) ಮತ್ತು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತದ ತ್ಯಾಗಗಳ ನಿರ್ಮೂಲನೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸದಿದ್ದರೂ, ಯೇಸು ಸಹ ಅವುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದನು. ಯೇಸು ಕಲಿಸಿದಂತೆ, ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು ಅವನಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಕಾನೂನನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.

ಯುವಕನು ಸಬ್ಬತ್ ಆಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸಬ್ಬಟೇರಿಯನ್ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಅವನಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದೆ, ಅಂದರೆ ಯೇಸು ಮೊದಲು ಬಂದಾಗ ಕಾನೂನಿನ ಅನ್ವಯವು ಬದಲಾಯಿತು. ಇನ್ನೂ ಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಈಗ ದೇವರ ಕಾನೂನಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನ್ವಯವಿದೆ - ಕ್ರಿಸ್ತನು ಇಸ್ರೇಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕಾನೂನನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದಾನೆಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ; ಇದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಮೂಲಕ ದೇವರೊಂದಿಗಿನ ನಮ್ಮ ಆಳವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಳವಾದ ಆಂತರಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ - ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆತ್ಮದಿಂದ ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ನಾವು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದು ಅಪ್ರಸ್ತುತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕಾನೂನಿನ ನೆರವೇರಿಕೆಯು ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಧೇಯತೆಯನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಆತನ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾದ ಕೆಲಸದಿಂದ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಆಗಮನದಿಂದ ತರುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರಂತೆ, ನಮ್ಮ ವಿಧೇಯತೆಯು ಕಾನೂನಿನ ಹಿಂದೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಬರುತ್ತದೆ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಹೃದಯ, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ದೇವರ ಮಹಾನ್ ಉದ್ದೇಶ. ಯೇಸುವಿನ ಹೊಸ ಆಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತೇವೆ: "ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದಂತೆಯೇ ನೀವು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ" (ಜಾನ್ 13,34) ಜೀಸಸ್ ಈ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಬದುಕಿದರು, ದೇವರು, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ತನ್ನ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ, ಜೋಯಲ್, ಜೆರೆಮಿಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಎಝೆಕಿಯೆಲ್ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಾನೂನನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರು.

ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಜೀಸಸ್ ಕಾನೂನಿನೊಂದಿಗಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬದಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು ನಾವು ಆತನ ಜನರು ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ವಿಧೇಯತೆಯ ರೂಪವನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿದರು. ಪ್ರೀತಿಯ ಆಧಾರ ನಿಯಮ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿತ್ತು, ಆದರೆ ಜೀಸಸ್ ಅದನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಪೂರೈಸಿದರು. ಇಸ್ರೇಲ್ ಜೊತೆಗಿನ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾನೂನು (ತ್ಯಾಗ, ಹುಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೂಲ ಕಾನೂನಿನ ಅನುಷ್ಠಾನದ ವಿಶೇಷ ರೂಪಗಳ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಈಗ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಕಾನೂನಿನ ಚೈತನ್ಯ ಉಳಿದಿದೆ, ಆದರೆ ಲಿಖಿತ ಕಾನೂನಿನ ಲಿಖಿತಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಧೇಯತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.

ಕಾನೂನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ; ಅದು ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ; ಅದು ತನ್ನದೇ ಆದ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ; ಅದು ಪ್ರಲೋಭನೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ; ಇದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಸೂಕ್ತವಾದ ವಿಧೇಯತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಯೇಸುವಿನ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಧ್ಯೇಯವು ಮುಗಿದಾಗಿನಿಂದ, ನಾವು ದೇವರ ಮೇಲಿನ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಇತರ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದವರು ಈಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರ ವಿಧೇಯತೆಗಾಗಿ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ವಿಧೇಯತೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿವೆತ್ತಂತೆ ಮತ್ತು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಆತನ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ, ನಾವು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮಹಾನ್ ಮಹಾಯಾಜಕನಾದ ಯೇಸು ನಮಗೆ ತಂದೆಯ ಹೃದಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಮೂಲಕ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಆಳದಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬಹುದು, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದ ಮೂಲಕ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಆತನು ತನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹರಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಕಾನೂನಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮೀರಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಕಾನೂನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ದೇವರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಿಂತ ಮೀರಿದೆ.

ಯುವಕ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿಸಿದನು ಮತ್ತು ನಂತರ ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಸಬ್ಬತ್ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ವಿವರಿಸಿದೆ: ಅದು ಅವರಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿತು; ಅದು ಈಜಿಪ್ಟಿನಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುವುದನ್ನು ಅವಳಿಗೆ ನೆನಪಿಸಿತು; ಇದು ದೇವರೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ವಿಶೇಷ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೆನಪಿಸಿತು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಸೇವಕರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ದೈಹಿಕ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡಿತು. ನೈತಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ತಮ್ಮ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವುದು ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿತು. ಕ್ರೈಸ್ತಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಮೆಸ್ಸೀಯನ ಬರುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ನೆರವೇರಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಅದು ತೋರಿಸಿದೆ - ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕೃತಿಗಳಿಗಿಂತ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅವನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇರಿಸುವ ಮೂಲಕ. ಸಬ್ಬತ್ ಯುಗದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ.

ಮೋಶೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಶಾಸನಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವೆಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಬ್ಬಟೇರಿಯನ್ನರು ನೋಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ - ಅಂದರೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೂ "ಗಡ್ಡವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದೆ ಬಿಡುವುದು" ಅಥವಾ "ನಿಲುವಂಗಿಯ ನಾಲ್ಕು ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಟಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು" ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೋಡುವುದು ಕಷ್ಟವಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಗಮನಸೆಳೆದಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ಗಾಗಿ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಈಡೇರಿದಾಗ, ಅವನು ತನ್ನ ಮಾತಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದನು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯತೆಯ ರೂಪವು ಹೊಸ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಬೇಕಾಯಿತು.

ಏಳನೇ ದಿನದ ಸಬ್ಬತ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅಧಿಕೃತ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮವು ವಾರದ ಏಳನೇ ದಿನವನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಘಟಕವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿಲ್ಲ, ದೇವರು ವಾರದ ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ಇತರರ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿದಂತೆ. ಆತನ ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವ ಬದಲು, ದೇವರು ಈಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ, ಆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ದೇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ನಾವು ವಾರದ ಯಾವುದೇ ದಿನವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಬಹುದಾದರೂ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಮುದಾಯಗಳು ಭಾನುವಾರ ಪೂಜೆಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ, ಜೀಸಸ್ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎದ್ದ ಅತ್ಯಂತ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದಿನ ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಯಿತು. ಜೀಸಸ್ ಸಬ್ಬತ್ ಕಾನೂನನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದನು (ಮತ್ತು ಟೋರಾದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು) ಸಮಯದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಮೀರಿ, ಮೌಖಿಕ ಕಾನೂನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. "ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದಂತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸು" ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ "ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನನ್ನು ನಿನ್ನಂತೆಯೇ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು" ಎಂಬ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಅವನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದನು. ಅದು 613 ಆಜ್ಞೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗದ ಪ್ರೀತಿಯ ನಂಬಲಾಗದ ಒಳ್ಳೆಯತನ (6000 ರಲ್ಲಿಯೂ ಅಲ್ಲ!). ಕಾನೂನಿನ ದೇವರ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ನೆರವೇರಿಕೆ ಯೇಸುವನ್ನು ನಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಲಿಖಿತ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲ. ನಾವು ವಾರದ ಒಂದು ದಿನದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಅವನು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ. ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತೇವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ರಾಂತಿ.

ನಾವು ನಮ್ಮ ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಹತ್ತುವ ಮೊದಲು, ಸಬ್ಬತ್ ಕಾನೂನಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನ್ವಯವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಎಂದು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ - ಇದು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ಕೆಲಸದಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ, ಒಳಗಿನಿಂದ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರಬೇಕು, ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ತಲೆಯಿಂದ ಟೋ ವರೆಗೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಜೋಸೆಫ್ ಟಕಾಚ್

ಅಧ್ಯಕ್ಷ

ಗ್ರೇಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಯನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್


ಪಿಡಿಎಫ್ ಮೋಶೆಯ ಕಾನೂನು ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ?