ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಗುರುತು

222 ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಗುರುತುಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇತರರಿಗೆ ಮತ್ತು ತನಗೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಲು ನೀವು ನಿಮಗಾಗಿ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭವಾಗಿದೆ. ಮಾನವರು ಗುರುತು ಮತ್ತು ಅರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಅತೃಪ್ತಿಕರ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಜೀಸಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದರು: « ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವವನು ಅದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ; ಮತ್ತು ನನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವವನು ಅದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವನು ”(ಮತ್ತಾಯ 10:39). ಚರ್ಚ್ ಆಗಿ, ನಾವು ಈ ಸತ್ಯದಿಂದ ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ. 2009 ರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಗ್ರೇಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಯನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಈ ಹೆಸರು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಗುರುತನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡೋಣ ಮತ್ತು ಅದು ಏನು ಮರೆಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.

ಅನುಗ್ರಹ

ಅನುಗ್ರಹವು ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಮೊದಲ ಪದವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಮೂಲಕ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. "ಬದಲಿಗೆ, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾವು ಅವರಂತೆಯೇ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ" (ಕಾಯಿದೆಗಳು 15:11). ನಾವು "ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ಬಂದ ವಿಮೋಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಆತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಮರ್ಥಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ" (ರೋಮನ್ನರು 3:24). ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ದೇವರು (ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ) ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಂಬಿಕೆಯ ಸಂದೇಶವು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬೈಬಲ್ ಸತತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ (ಕಾಯಿದೆಗಳು 14:3; 20:24; 20:32 ನೋಡಿ).

ಜನರೊಂದಿಗಿನ ದೇವರ ಸಂಬಂಧದ ಆಧಾರವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕಾನೂನು ಈ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ಣ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿತು. ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ಮಾತ್ರ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಖಂಡಿಸುವ ಕಾನೂನು ನಮಗೆ ದೇವರ ಕೊನೆಯ ಪದವಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಮಾತು ಯೇಸು. ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಸತ್ಯದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯು ಆತನು ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟನು.
ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧವು ಸಮರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿದೆ. ದೇವರು ನಮ್ಮಿಂದ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ತನ್ನದೇ ಆದ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆಗಳ ಸೆರೆಯಾಳಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ದೇವರು ತನ್ನ ಇಚ್ to ೆಯ ಪ್ರಕಾರ ದೈವಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.

ಅವನ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮತ್ತು ವಿಮೋಚನೆಯಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಧರ್ಮಪ್ರಚಾರಕ ಪೌಲನು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ: « ನಾನು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಎಸೆಯುವುದಿಲ್ಲ; ಯಾಕಂದರೆ ನೀತಿಯು ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಸತ್ತನು ”(ಗಲಾತ್ಯ 2:21). ಪಾಲ್ ಅವರು ಎಸೆಯಲು ಬಯಸದ ಏಕೈಕ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅನುಗ್ರಹವು ಅಳೆದು ತೂಗಿ ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡುವ ವಸ್ತುವಲ್ಲ. ಅನುಗ್ರಹವು ದೇವರ ಜೀವಂತ ಒಳ್ಳೆಯತನವಾಗಿದೆ, ಅದರ ಮೂಲಕ ಅವನು ಮಾನವ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ.

ರೋಮ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಚರ್ಚ್‌ಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, ಪಾಲ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಏಕೈಕ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಪಾಪದ ವೇತನ, ಅದು ಮರಣವೇ ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೂಡ ಇದೆ, ಏಕೆಂದರೆ "ದೇವರ ಕೊಡುಗೆಯು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನವಾಗಿದೆ" (ರೋಮನ್ನರು 6:24). ಯೇಸು ದೇವರ ಕೃಪೆ. ಆತನು ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಿದ ದೇವರ ಮೋಕ್ಷ.

ಸಮುದಾಯ

ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಎರಡನೆಯ ಪದವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದೊಂದಿಗಿನ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಗನ ಮೂಲಕ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ನಿಜವಾದ ಫೆಲೋಷಿಪ್ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಜೇಮ್ಸ್ ಟೋರನ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: "ದೇವರು ಮತ್ತು ಇತರ ಜನರೊಂದಿಗಿನ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುರುತನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ ನಾವು ನಿಜವಾದ ಜನರು ಮಾತ್ರ. 

ತಂದೆ, ಮಗ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ, ಮತ್ತು ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರು ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು (ಜಾನ್ 14:20; 17:23). ಧರ್ಮಪ್ರಚಾರಕ ಜಾನ್ ಈ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಜಾನ್ ಈ ಆಳವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತಂದೆ, ಮಗ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದೊಂದಿಗಿನ ಶಾಶ್ವತ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಿಜವಾದ ಸಂಬಂಧವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಮೂಲಕ ತಂದೆಯ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವುದು (1. ಜಾನ್ 4:8).

ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಗಿರುವುದು ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಬೈಬಲ್ ಹಲವಾರು ಸಾದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಗುಲಾಮನಿಗೆ ಯಜಮಾನನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಯೇಸು ತನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಕರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: « ನೀವು ಸೇವಕರು ಎಂದು ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ; ಯಾಕಂದರೆ ಸೇವಕನಿಗೆ ತನ್ನ ಯಜಮಾನನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರೆಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ; ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ ಕೇಳಿದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ”(ಜಾನ್ 15:15). ಇನ್ನೊಂದು ಚಿತ್ರವು ತಂದೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಮಕ್ಕಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ (ಜಾನ್ 1:12-13). ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಮದುಮಗ ಮತ್ತು ಅವನ ವಧುವಿನ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಸಹ ಯೇಸು ಬಳಸಿದ್ದಾನೆ (ಮತ್ತಾಯ 9:15) ಮತ್ತು ಪಾಲ್ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ (ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 5). ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರವು ಕ್ರೈಸ್ತರಾದ ನಾವು ಯೇಸುವಿನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ (ಇಬ್ರಿಯ 2:11). ಈ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು (ಗುಲಾಮ, ಸ್ನೇಹಿತ, ಮಗು, ಸಂಗಾತಿ, ಸಹೋದರಿ, ಸಹೋದರ) ಪರಸ್ಪರ ಆಳವಾದ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮುದಾಯದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ದೇವರು ಈ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಸತ್ಯ. ಇದು ಅವರ ದಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಉದಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಮ್ಯುನಿಯನ್ ಆಗಿದೆ.

ನಾವು ಶಾಶ್ವತತೆಯಲ್ಲಿ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕೆಂದು ಯೇಸು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಆ ಒಳ್ಳೆಯತನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೇವೆ (ಜಾನ್ 17:24). ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಮತ್ತು ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಯನ್ ಭಾಗವಾಗಿ ಬದುಕಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು. ಜೀಸಸ್ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಏರಿದಾಗ, ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು, ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ತಂದೆ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ತಂದೆಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಲು ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಿದೆ ಎಂದು ಪಾಲ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ (ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 2:6). ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಂಬಂಧದ ಪೂರ್ಣತೆಯು ಗೋಚರಿಸಿದರೂ ಸಹ, ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಈ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ನಮಗೆ ಈಗ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಸಮುದಾಯದ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಗುರುತು, ಈಗ ಮತ್ತು ಎಂದೆಂದಿಗೂ, ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತಂದೆ, ಮಗ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಎಂದು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಮ್ಯುನಿಯನ್‌ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ.

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ (ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ)

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಮೂರನೆಯ ಪದವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ ಬಹಳ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯವಾಗಿದೆ. ನಾವು ವಿಭಿನ್ನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಭಾಷಾ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ತಲುಪುತ್ತೇವೆ - ನಾವು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಜನರನ್ನು ತಲುಪುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಮುದಾಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಪ್ರತಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾ, ಮೆಕ್ಸಿಕೊ, ಕೆರಿಬಿಯನ್, ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾ, ಯುರೋಪ್, ಏಷ್ಯಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಗಳಿವೆ. 50.000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು 70 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ, ಅವರು 900 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದನು. ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಈ ಜಂಟಿ ಕೃತಿಗಳು ಇನ್ನೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ. ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಅದು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ!

ಚರ್ಚ್ ಆಗಿ, ದೇವರು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಜೀವಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು ಸಹ ಇತರ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇತರ ಜನರು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಜನರು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ತ್ರಿಕೋನ ಸಮುದಾಯದ ಭಾಗವಾಗಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಅದು ಜಗತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂದೇಶ.

ಜೋಸೆಫ್ ಟಕಾಚ್ ಅವರಿಂದ