ಬಡತನ ಮತ್ತು ಔದಾರ್ಯ

420 ಬಡತನ ಮತ್ತು ಔದಾರ್ಯಪೌಲನು ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಎರಡನೆಯ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸಂತೋಷದ ಅದ್ಭುತ ಕೊಡುಗೆಯು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಖಾತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. "ಆದರೆ ಸಹೋದರರೇ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮಸಿಡೋನಿಯಾದ ಚರ್ಚ್‌ಗಳಲ್ಲಿರುವ ದೇವರ ಕೃಪೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ" (2 ಕೊರಿಂ. 8,1) ಪಾಲ್ ಕೇವಲ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಖಾತೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ - ಕೊರಿಂಥದ ಸಹೋದರರು ಥೆಸಲೋನಿಯನ್ ಚರ್ಚ್‌ನಂತೆಯೇ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಬಯಸಿದ್ದರು. ದೇವರ ಔದಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಮತ್ತು ಫಲಪ್ರದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ವಿವರಿಸಲು ಅವನು ಬಯಸಿದನು. ಮೆಸಿಡೋನಿಯನ್ನರು "ಬಹಳ ಸಂಕಟ" ಹೊಂದಿದ್ದರು ಮತ್ತು "ಬಹಳ ಬಡವರು" ಎಂದು ಪಾಲ್ ಗಮನಿಸುತ್ತಾನೆ - ಆದರೆ ಅವರು "ಸಮೃದ್ಧ ಸಂತೋಷವನ್ನು" ಹೊಂದಿದ್ದರು (ಪದ್ಯ 2). ಅವಳ ಸಂತೋಷವು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸುವಾರ್ತೆಯಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಸಂತೋಷವು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣ ಮತ್ತು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ!

ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು "ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ", ಅಲೌಕಿಕ, ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಮಾನವೀಯತೆಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜಗತ್ತನ್ನು ಮೀರಿದ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಂದ ವಿವರಿಸಲಾಗದ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ: "ಅವರ ಸಂತೋಷವು ಹೆಚ್ಚು ದುಃಖದಿಂದ ಸಾಬೀತಾದಾಗ ಮತ್ತು ಅವರು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅತ್ಯಂತ ಬಡವರು, ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಹೇರಳವಾಗಿ ನೀಡಿದರು” (v. 2). ಅದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ! ಬಡತನ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಏನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ? ಹೇರಳವಾಗಿ ಕೊಡುವುದು! ಇದು ಅವರ ಶೇಕಡಾವಾರು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. "ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ, ನಾನು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಮತ್ತು ಅವರ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಅವರು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಿದರು" (ಶ್ಲೋಕ 3). ಅವರು "ಸಮಂಜಸ"ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಅವರು ತ್ಯಾಗದಿಂದ ನೀಡಿದರು. ಒಳ್ಳೆಯದು, ಅದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ, "ಮತ್ತು ಅವರು ಸಂತರ ಸೇವೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಮತ್ತು ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮನವೊಲಿಸಿದರು" (ಶ್ಲೋಕ 4). ತಮ್ಮ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪೌಲನಿಗೆ ಸಮಂಜಸವಾದದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ನೀಡಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೇಳಿದರು!

ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವು ಮ್ಯಾಸಿಡೋನಿಯಾದ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಪಾರ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಇತರ ಜನರ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಶಕ್ತವಾದ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ - ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಮತ್ತು ಅನುಕರಿಸಲು ಪೌಲನು ಬಯಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಾವು ಅನುಮತಿಸಿದರೆ ಅದು ಇಂದು ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಆಗಿದೆ.

ಮೊದಲು ಭಗವಂತನಿಗೆ

ಮೆಸಿಡೋನಿಯನ್ನರು "ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲ" ಏಕೆ ಮಾಡಿದರು? ಪೌಲನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: "...ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಮೊದಲು ಲಾರ್ಡ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಮತ್ತು ನಂತರ ನಮಗೆ, ದೇವರ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರಕಾರ" (v. 5). ಅವರು ಅದನ್ನು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ತ್ಯಾಗವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮೊದಲನೆಯದು. ಇದು ಅನುಗ್ರಹದ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು, ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕೆಲಸ, ಮತ್ತು ಅವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. ಅವರೊಳಗಿನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಅವರು ಆ ರೀತಿ ತಿಳಿದಿದ್ದರು, ನಂಬಿದರು ಮತ್ತು ವರ್ತಿಸಿದರು ಏಕೆಂದರೆ ಜೀವನವನ್ನು ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಅಳೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ನಾವು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಓದುವುದಾದರೆ, ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಪೌಲನು ಬಯಸಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ: “ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಟೈಟಸ್ ಮೊದಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಂತೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಾವು ಮನವೊಲಿಸಿದೆವು. ಆದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ, ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಾವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿರುವಂತೆಯೇ, ಈ ಪ್ರಯೋಜನದೊಂದಿಗೆ ಹೇರಳವಾಗಿ ನೀಡಿ ”(vv. 6-7).

ಕೊರಿಂಥದವರು ತಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ನೀಡಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊಂದಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ! ಅವರು er ದಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟರಾಗಬೇಕೆಂದು ಪಾಲ್ ಬಯಸಿದ್ದರು ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ದೈವಿಕ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ, ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ.

ಆದರೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಎಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟರೂ ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೌಲನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ (1 ಕೊರಿಂ.3,3) ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಕೊರಿಂಥಿಯನ್ನರನ್ನು ಅಸಹ್ಯಕರವಾಗಿ ನೀಡುವಂತೆ ಬೆದರಿಸಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೊರಿಂಥಿಯನ್ನರು ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹಾಕಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 'ಅದನ್ನು ನಾನು ಆದೇಶದಂತೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ; ಆದರೆ ಇತರರು ತುಂಬಾ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತರಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯದ್ದಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ" (2 ಕೊರಿಂ 8,8).

ಯೇಸು, ನಮ್ಮ ಪೇಸ್‌ಮೇಕರ್

ಕೊರಿಂಥದವರು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಪಾದ್ರಿಗಳು ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ - ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ನೀಡಿದ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾನದಂಡದಿಂದ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೌಲನು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಕೊರಿಂಥದ ಚರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಬಯಸಿದ ಉದಾರತೆಯ ದೇವತಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ: "ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಿ: ಅವನು ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವನು ನಿಮ್ಮ ನಿಮಿತ್ತ ಬಡವನಾದನು, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅವನ ಬಡತನದಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಬಹುದು '"(v. 9).

ಪೌಲನು ಸೂಚಿಸುವ ಸಂಪತ್ತು ಭೌತಿಕ ಸಂಪತ್ತಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು ಭೌತಿಕ ನಿಧಿಗಳಿಗಿಂತ ಅಪರಿಮಿತವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ನಮಗಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗಲೂ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಾವು ಅನುಮತಿಸಿದರೆ, ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಶಾಶ್ವತ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ರುಚಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಇದೀಗ, ದೇವರ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಜನರು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಡತನವೂ ಸಹ - ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ, ಯೇಸು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಕಾರಣ, ನಾವು ಉದಾರತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಬಹುದು. ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ನಾವು ಕನಿಷ್ಠವನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋಗಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷವು ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಈಗಲೂ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯಬಹುದು.

ಯೇಸುವಿನ ಉದಾಹರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೇಳಬಹುದು, ಅವರು ಸಂಪತ್ತಿನ ಸರಿಯಾದ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ ಇದನ್ನು "ಬಡತನ" ಎಂದು ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಯೇಸು ತನ್ನನ್ನು ಬಡವನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದನು. ನಾವು ಆತನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲು, ಇತರ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದುಕಲು ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಸಹ ನಾವು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ.

ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು er ದಾರ್ಯ

ಪೌಲನು ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ತನ್ನ ಮನವಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದನು: “ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೇವಲ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬಯಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಿಮಗೆ ಇದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿರಿ, ನೀವು ಇಚ್ಛೆಗೆ ಒಲವು ತೋರಿದಂತೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಅಳತೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಲು ನೀವು ಒಲವು ತೋರುತ್ತೀರಿ ”(vv. 10-11).

"ಒಳ್ಳೆಯ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದಾಗ" - ಔದಾರ್ಯದ ಮನೋಭಾವವು ಇದ್ದಾಗ - "ಅವನು ಏನನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದರ ಪ್ರಕಾರ ಅವನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾನೆ, ಅವನಿಲ್ಲದ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲ" (ವಿ. 12). ಕೊರಿಂಥದವರು ಮಸಿಡೋನಿಯನ್ನರು ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಪೌಲನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಮೆಸಿಡೋನಿಯನ್ನರು ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು; ಪೌಲನು ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೊಡಲು ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದನು - ಆದರೆ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಉದಾರವಾದ ಕೊಡುಗೆಯು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಅವನು ಬಯಸಿದನು.

ಪೌಲನು ಅಧ್ಯಾಯ 9 ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಉಪದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾನೆ: "ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಇಚ್ಛೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ, ನಾನು ಮೆಸಿಡೋನಿಯಾದವರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ: ಅಚಾಯಾ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು! ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದಾಹರಣೆಯು ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಿದೆ »(v. 2).

ಪೌಲನು ಕೊರಿಂಥದವರನ್ನು ಔದಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲು ಮೆಸಿಡೋನಿಯನ್ನರ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದಂತೆಯೇ, ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಮೆಸಿಡೋನಿಯನ್ನರನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಕೊರಿಂಥಿಯನ್ನರ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದರು, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಮೆಸಿಡೋನಿಯನ್ನರು ಎಷ್ಟು ಉದಾರರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದರೆ ಕೊರಿಂಥಿಯನ್ನರು ತಾವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ಪೌಲನು ಅರಿತುಕೊಂಡನು. ಆದರೆ ಕೊರಿಂಥದವರು ಉದಾರರು ಎಂದು ಅವರು ಮ್ಯಾಸಿಡೋನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಕೊರಿಂಥದವರು ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವನು ಬಯಸಿದನು. ಅವನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಚ್ಚರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.

“ಆದರೆ ನಾನು ಸಹೋದರರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವುದು ವ್ಯರ್ಥವಾಗದಂತೆ ಮತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ನೀವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಲು, ಮೆಸಿಡೋನಿಯದವರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ನೀವು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಾವು , ನೀವು ಹೇಳಲು ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಈ ವಿಶ್ವಾಸ ನಾಚಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಘೋಷಿಸಿದ ವರದಾನವನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಸಹೋದರರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವೆಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದೆವು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಆಶೀರ್ವಾದದ ವರವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ದುರಾಶೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲ» (vv. 3- 5).

ನಂತರ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಕೇಳಿರುವ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. "ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದಂತೆ, ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ಬಲವಂತದಿಂದ ಅಲ್ಲ; ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರು ಹರ್ಷಚಿತ್ತದಿಂದ ಕೊಡುವವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ” (ವಿ. 7). ಈ ಸಂತೋಷವು ಮೋಜು ಅಥವಾ ನಗು ಎಂದಲ್ಲ - ಇದರರ್ಥ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಕೊಡುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅನುಗ್ರಹವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೊಡುವ ಜೀವನವು ಕ್ರಮೇಣ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ

ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ ಪ್ರತಿಫಲಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. ನಾವು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಉದಾರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ, ದೇವರು ನಮಗೂ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಪೌಲನು ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ: "ಆದರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೃಪೆಯು ಹೇರಳವಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಇದರಿಂದ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ದೀರಿ" (ವಿ. 8) .

ದೇವರು ನಮಗೆ ಉದಾರವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಪೌಲನು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಪಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ಅವರು ಅನುಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ - ಕ್ಷಮೆಯ ಕೃಪೆಯಲ್ಲ (ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ, ಉದಾರತೆಯ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲ) - ಪಾಲ್ ದೇವರು ನೀಡಬಹುದಾದ ಇತರ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಕೃಪೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ.

ದೇವರು ಮ್ಯಾಸಿಡೋನಿಯಾದ ಚರ್ಚುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಹಣವಿರುತ್ತದೆ - ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೋಷ! ಯಾವುದೇ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವರು ಆರಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಸಂತೋಷವಿಲ್ಲದೆ ಸಂಪತ್ತುಗಿಂತ ಬಡತನವನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಂತೋಷವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಮತ್ತು ದೇವರು ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಕೆಲವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಎರಡನ್ನೂ ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ - ಆದರೆ ಇತರರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಎರಡನ್ನೂ ಬಳಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಅವರ ಮೇಲಿದೆ.

ನಂತರ ಪಾಲ್ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾನೆ: "ಅವನು ಚದುರಿದ ಮತ್ತು ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು" (v. 9). ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಉಡುಗೊರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ? "ಅವನ ನೀತಿಯು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಇರುತ್ತದೆ." ಸದಾಚಾರದ ವರವು ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೀರಿಸುತ್ತದೆ. ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀತಿವಂತನಾಗುವ ಉಡುಗೊರೆ - ಇದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿದೆ.

ದೇವರು ಉದಾರ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ನೀಡುತ್ತಾನೆ

"ಆದರೆ ಬಿತ್ತುವವರಿಗೆ ಬೀಜವನ್ನು ಮತ್ತು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಡುವವನು, ಅವನು ನಿಮಗೆ ಬೀಜವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಗುಣಿಸಿ ನಿನ್ನ ನೀತಿಯ ಫಲವನ್ನು ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವನು" (ವಿ. 10). ನೀತಿಯ ಸುಗ್ಗಿಯ ಕುರಿತಾದ ಈ ಕೊನೆಯ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಪೌಲನು ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ಅಕ್ಷರಶಃ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಭರವಸೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೇವರು ಉದಾರ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಅವನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.

ದೇವರ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವನು ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡುವನು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವನು ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಾನೆ, ಧಾನ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಧಾನ್ಯ, ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ, ಆದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವನು ತ್ಯಾಗದ ಕೊಡುವಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಅಗಾಧವಾದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದದ್ದನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದೆಲ್ಲವೂ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೌಲನು ಹೇಳಿದನು. ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ? ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು every ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸದಿಂದಲೂ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ». ಅವರು 12 ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: "ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸಂಗ್ರಹದ ಸೇವೆಯು ಸಂತರ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಅನೇಕರು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ." ದೇವರ ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಷರತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ, ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಕ್ಲೋಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮರೆಮಾಡಬೇಡಿ.

ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿರುವವರು ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರಾಗುವರು. “ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರು ಹೆಮ್ಮೆಪಡಬೇಡಿ, ಅಥವಾ ಅನಿಶ್ಚಿತ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ, ಆದರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ನಮಗೆ ಹೇರಳವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ; ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಲು, ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ, ಸಂತೋಷದಿಂದ ನೀಡಲು, ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು" (1 ತಿಮೊ 6,17-18)

ನಿಜ ಜೀವನ

ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಏನಾದರೂ ಲಗತ್ತಿಸದ, ಆದರೆ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವ ಜನರಿಗೆ ಅಂತಹ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಏನು? "ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಕಾರಣವಾಗಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ನಿಜ ಜೀವನವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು" (ವಿ. 19). ನಾವು ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿದಾಗ, ನಾವು ನಿಜವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.

ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ನಂಬಿಕೆ ಸುಲಭದ ಜೀವನವಲ್ಲ. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ನಮಗೆ ಸುಲಭವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ಭರವಸೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ 1 ಮಿಲಿಯನ್:1 ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ - ಆದರೆ ಇದು ಈ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಹತ್ವದ ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು.

ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಫಲಗಳಿವೆ. ದೇವರು ನಮಗೆ ಉತ್ತಮವೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ (ಮತ್ತು ಅವರ ಅನಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಲ್ಲಿ) ಹೇರಳವಾದ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆತನನ್ನು ನಂಬಬಹುದು. ನಾವು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಆತನನ್ನು ನಂಬಬಹುದು, ಮತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ, ನಮ್ಮ ಜೀವನವು ನಂಬಿಕೆಯ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ, ನಾವು ಪಾಪಿಗಳು ಮತ್ತು ಶತ್ರುಗಳಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ನಮಗಾಗಿ ಸಾಯುವಂತೆ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದನು. ದೇವರು ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಅಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ನಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ, ಈಗ ನಾವು ಆತನ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಆತನನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಂಬಬಹುದು. "ನಮ್ಮ" ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.

ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗಿವಿಂಗ್ ಸುಗ್ಗಿಯ

ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡೋಣ 2. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 9 ಮತ್ತು ಪೌಲನು ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವಸ್ತು ಔದಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕಲಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. "ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುತ್ತೀರಿ, ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಸರಳತೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು. ದೇವರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗಿವಿಂಗ್. ಈ ಕೂಟದ ಸೇವೆಯು ಸಂತರ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಅನೇಕರು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ »(vv. 11-12).

ಅವರ ಉದಾರತೆಯು ಕೇವಲ ಮಾನವೀಯ ಪ್ರಯತ್ನವಲ್ಲ - ಇದು ದೇವತಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಪಾಲ್ ಕೊರಿಂಥಿಯನ್ನರಿಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಜನರು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಜನರ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಅವರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕೊಡಲು ಕೊಡುವವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅದನ್ನು ಇಡುತ್ತಾನೆ. ದೇವರ ಕೆಲಸ ಹೀಗೆಯೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. "ಈ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸುವಾರ್ತೆಯ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಧೇಯತೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಸರಳತೆ" (v. 13). ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಗಮನಾರ್ಹ ಅಂಶಗಳಿವೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಕೊರಿಂಥದವರು ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ನಿಜವಾದದ್ದೆಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದರು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಔದಾರ್ಯವು ಕೇವಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು [ಸ್ತುತಿಯನ್ನು] ತರುತ್ತದೆ. ಇದು ಪೂಜೆಯ ಒಂದು ರೂಪ. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ಕೃಪೆಯ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಧೇಯತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ವಿಧೇಯತೆಯು ಭೌತಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಸುವಾರ್ತೆಗಾಗಿ ಕೊಡುವುದು

ಕ್ಷಾಮವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉದಾರವಾಗಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಲ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ತತ್ವವು ಚರ್ಚ್‌ನ ಸುವಾರ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಚಿವಾಲಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ನಾವು ಇಂದು ಚರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನಾವು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸುವಾರ್ತೆಯಿಂದ ಬದುಕಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ದೇವರು ಇನ್ನೂ er ದಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಇನ್ನೂ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಸಂತೋಷಗಳನ್ನು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸುವಾರ್ತೆ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಹಣದ ಬಗೆಗಿನ ನಮ್ಮ ವರ್ತನೆ ದೇವರು ಈಗ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಇಂದಿಗೂ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ತ್ಯಾಗಗಳಿಗಾಗಿ ಜನರು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾರೆ.

ನಾವು ಚರ್ಚ್‌ಗೆ ನೀಡುವ ಹಣದಿಂದ ನಾವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ - ಸಭೆ ಕೊಠಡಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ, ಪ್ರಕಟಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ದೇಣಿಗೆಗಳು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಗಳು ಇತರರಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು, ಪಾಪಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಜನರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ; ಮೋಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಕಲಿಸಬಹುದಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು.

ನೀವು (ಇನ್ನೂ) ಈ ಜನರನ್ನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ - ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಂತ ತ್ಯಾಗಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಮಹತ್ವದ ಕೆಲಸ. ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ನಾವು ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಮೂಲಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದು.

14-15 ನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಪೌಲನ ಮಾತುಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ: «ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ದೇವರ ಅತಿಯಾದ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ನಿಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಉಡುಗೊರೆಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು! »

ಜೋಸೆಫ್ ಟಕಾಚ್ ಅವರಿಂದ


ಪಿಡಿಎಫ್ಬಡತನ ಮತ್ತು ಔದಾರ್ಯ