ಹೊಸ ಜೀವನ

530 ಹೊಸ ಜೀವನಆತ್ಮೀಯ ಓದುಗ

ವಸಂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಸಂತ ಹೂವುಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ನೋಡ್ರಾಪ್‌ಗಳ ಶಕ್ತಿಯು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ, ಅವರು ಹಿಮದ ಮೂಲಕ ಬೆಳಕಿನ ಕಡೆಗೆ ದಾರಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ಗೆಡ್ಡೆಗಳಾಗಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಾಕುವ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಈಗ ಅವರು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪವಾಡದ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಆಳವಾದ ಆಯಾಮದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಟ್ಯೂಬರ್‌ನಿಂದ ಭವ್ಯವಾದ ಹೂವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು. ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ?

ಅದು ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸರ್ವಶಕ್ತ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಹೂವುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಮೂಲ್ಯರು ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ಖಚಿತತೆಯನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. "ನೀವು ಬಟ್ಟೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಏಕೆ ಚಿಂತಿಸುತ್ತೀರಿ? ಹೊಲದ ಲಿಲ್ಲಿಗಳು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ: ಅವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನೂಲುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊಲೊಮೋನನು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ವೈಭವದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಧರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ." (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ. 6,28-29)

ಇದಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಆತನನ್ನು ನಂಬಿದರೆ ಆತನು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಯೇಸು ನಿಮಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಹೂವುಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲಸಮಯ, ಆದರೆ ಶಾಶ್ವತತೆಗಾಗಿ.

ಈ ಹೋಲಿಕೆಯ ಅದ್ಭುತ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಯೇಸುವಿನ ಉದಾಹರಣೆ. ಅವನು ಪಾಪ-ಮುಕ್ತ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿದನು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿನಗೂ ನನಗೂ ಪಾಪಿಗಳಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟನು, ಇದರಿಂದ ನಾವು ಆತನ ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಯೇಸು ತನ್ನ ಸಂಕಟ, ಸಾವು ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನದಿಂದ ನಮಗೆ ದಾರಿ ತೆರೆದನು. ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೀವನದಿಂದ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ, ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾನೆ.

ಈ ಸತ್ಯವು ನಿಜವಾದ ಸಂತೋಷ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಕವರ್ ಪಿಕ್ಚರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ, ಅದು ಹಿಮವನ್ನು ಕರಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸೇವಕನಾದ ಯೇಸು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು g ಹಿಸಿ. ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜೀವನದ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷದ ಈಸ್ಟರ್ season ತುವನ್ನು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ

ಟೋನಿ ಪೊಂಟೆನರ್