ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದ ಎಂದರೇನು?

025 wkg bs ಹೊಸ ಬಂಡ್

ಅದರ ಮೂಲಭೂತ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ದೇವರು ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಂದವು ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಪರೀಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಮರಣಹೊಂದಿದನು. ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸಮನ್ವಯವು "ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲಿನ ಅವನ ರಕ್ತ", ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ರಕ್ತ, ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತ (ಕೊಲೊಸ್ಸಿಯನ್ನರು) ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. 1,20).

ಇದು ಯಾರ ಕಲ್ಪನೆ?

ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ದೇವರ ಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಅದು ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಭಗವಂತನ ಭೋಜನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಾಗ, ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: "ಇದು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ನನ್ನ ರಕ್ತ" (ಮಾರ್ಕ್ 1 ಕೊರಿಂ.4,24; ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 26,28) ಇದು ಶಾಶ್ವತ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ರಕ್ತ »(ಇಬ್ರಿಯ 13,20).

ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಬರುವಿಕೆಯನ್ನು ಮುನ್ಸೂಚಿಸಿದರು. ಯೆಶಾಯನು ದೇವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ "ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ತಿರಸ್ಕಾರಕ್ಕೊಳಗಾದ ಮತ್ತು ಅನ್ಯಜನರಿಂದ ಅಸಹ್ಯಪಡುವವನಿಗೆ, ನಿರಂಕುಶಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೆಳಗಿರುವ ಸೇವಕನಿಗೆ ... ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ" (ಯೆಶಾಯ 49,7-8 ನೇ; ಯೆಶಾಯ 4 ಅನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿ2,6) ಇದು ಮೆಸ್ಸೀಯ, ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. ದೇವರು ಯೆಶಾಯನ ಮೂಲಕ ಮುಂತಿಳಿಸಿದನು: "ನಾನು ಅವರಿಗೆ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಅವರ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ" (ಯೆಶಾಯ 61,8).

ಯೆರೆಮೀಯನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಹೇಳಿದನು: “ನಾನು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಮಯವು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕರ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಅದು ನಾನು ಅವರ ಪಿತೃಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಕೈಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಂತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಜಿಪ್ಟ್ ದೇಶದ »(ಜೆರೆಮಿಯಾ 31,31-32). ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ "ಶಾಶ್ವತ ಒಡಂಬಡಿಕೆ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ (ಜೆರೆಮಿಯಾ 32,40).

ಎಝೆಕಿಯೆಲ್ ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತಾನೆ. "ಬತ್ತಿಹೋದ ಮೂಳೆಗಳು" ಎಂಬ ಬೈಬಲ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: "ಮತ್ತು ನಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಶಾಂತಿಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ, ಅದು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ" (ಎಜೆಕಿಯೆಲ್ 37,26). 

ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಏಕೆ?

ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಪ್ಪಂದ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಂದವು ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ದೇವರು ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದು ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ, ದೇವರುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪುರುಷರು ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಜೆರೆಮಿಯಾ 32,38 ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಸಂಬಂಧದ ನಿಕಟ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ: "ಅವರು ನನ್ನ ಜನರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ನಾನು ಅವರ ದೇವರಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ".

ಫ್ರೀಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಪೇಗನ್ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಮಾನವ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ರಕ್ತದ ತ್ಯಾಗ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಂದದ ಬಂಧನ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳಲು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕಡಿಮೆ ಆಚರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಮದುವೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಜನರು ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಈ ಕಲ್ಪನೆಯ ಶಾಶ್ವತ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಇಂದು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಅವರ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಭಾವದಡಿಯಲ್ಲಿ, ಬೈಬಲ್ನ ಪಾತ್ರಗಳು ದೇವರೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲು ವಿವಿಧ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದವು.

"ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಸಂಬಂಧದ ಕಲ್ಪನೆಯು ಇಸ್ರೇಲೀಯರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನಿಲ್ಲ" (ಗೋಲ್ಡಿಂಗ್ 2004: 75).

ತನ್ನ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯ ನಡುವಿನ ದೇವರ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ಅಂತಹ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದು ಒಂದೇ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ದೇವರು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಸಮಾನ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲ. "ದೈವಿಕ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಅದರ ಐಹಿಕ ಸಾದೃಶ್ಯವನ್ನು ಮೀರಿ ಅನಂತವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ" (ಗೋಲ್ಡಿಂಗ್, 2004: 74).

ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ಫ್ರೀಟ್‌ಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅಪೇಕ್ಷಿತ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪುರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಪ್ಪಿದ ಪದಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಪರಸ್ಪರ ಅಂಶವಿದೆ.

ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ನೆರವಿನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ, ರಾಜನಂತಹ ಉನ್ನತ ಶಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಅನರ್ಹವಾದ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತಗಳಿಲ್ಲದೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಮಾನವಕುಲಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಈ ಶಾಶ್ವತ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ರಕ್ತವನ್ನು ಚೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಸಮನ್ವಯವು ದೇವರು ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಅದರ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸದೆಯೇ ಸಂಭವಿಸಿದೆ (1. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 5,19) ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ಆಲೋಚನೆಯಿಲ್ಲದೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗಾಗಿ ಮರಣಹೊಂದಿದನು (ರೋಮನ್ನರು 5,8) ಗ್ರೇಸ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇತರ ಬೈಬಲ್ನ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು?

ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೈಬಲ್ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ನಾಲ್ಕು ಇತರ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವು ನೋಹ, ಅಬ್ರಹಾಂ, ಮೋಶೆ ಮತ್ತು ದಾವೀದನೊಂದಿಗಿನ ದೇವರ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳು.
ಎಫೆಸಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಯೆಹೂದ್ಯೇತರ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಅವರಿಗೆ "ವಾಗ್ದಾನದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಹೊರಗಿನ ಅಪರಿಚಿತರು" ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಅವರು ಈಗ "ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದವರು, ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತದಿಂದ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದರು" ( ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 2,12-13), ಅಂದರೆ, ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ, ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಶಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ನೋಹ, ಅಬ್ರಹಾಂ ಮತ್ತು ದಾವೀದನೊಂದಿಗಿನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಬೇಷರತ್ತಾದ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ, ಅದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಅವರ ನೇರ ನೆರವೇರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

“ನೋಹನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಹನ ನೀರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬಾರದು ಎಂದು ನಾನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಆದುದರಿಂದ ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ನಿನ್ನನ್ನು ನಿಂದಿಸಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪರ್ವತಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟಗಳು ಬೀಳುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಕೃಪೆಯು ನಿನ್ನಿಂದ ದೂರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಶಾಂತಿಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಕರುಣಾಮಯಿ ಕರ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ »(ಯೆಶಾಯ 54,9-10)

ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಬ್ರಹಾಮನ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ಸಂತತಿ [ವಂಶಸ್ಥ] ಎಂದು ಪೌಲನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಗಲಾತ್ಯದವರು 3,15-18). "ಆದರೆ ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅಬ್ರಹಾಮನ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವಾಗ್ದಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು" (ಗಲಾತ್ಯದವರು 3,29) ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ದಾವೀದನ ಸಾಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ (ಜೆರೆಮಿಯಾ 23,5; 33,20-21) "ದಾವೀದನ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಸಂತತಿ", ನೀತಿಯ ರಾಜ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ (ಪ್ರಕಟನೆ 22,16).

ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಒಪ್ಪಂದವು ಷರತ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ಮೋಶೆಯ ಕ್ರೋಡೀಕರಿಸಿದ ನಿಯಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಾಗ್ದತ್ತ ಭೂಮಿಯ ಆನುವಂಶಿಕತೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಪೂರೈಸುವ ದೃಷ್ಟಿ: “ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಮೊದಲ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಗಳ ವಿಮೋಚನೆಗಾಗಿ ಬಂದ ಮರಣ, ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಲಾದ ಶಾಶ್ವತ ಆನುವಂಶಿಕತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ »(ಹೀಬ್ರೂ 9,15).

ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ, frets ಪ್ರತಿ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳ ನಿರಂತರ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತವೆ. ನೋವಾ ಮತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯೊಂದಿಗಿನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಚಿಹ್ನೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮಳೆಬಿಲ್ಲು, ಬೆಳಕಿನ ವರ್ಣರಂಜಿತ ವಿತರಣೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಪ್ರಪಂಚದ ಬೆಳಕು (ಜಾನ್ 8,12; 1,4-9)

ಅಬ್ರಹಾಮನ ಚಿಹ್ನೆ ಸುನ್ನತಿ (ಸುನ್ನತಿ)1. ಮೋಸೆಸ್ 17,10-11). ಇದು ಹೀಬ್ರೂ ಪದವಾದ ಬೆರಿತ್‌ನ ಮೂಲ ಅರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಒಮ್ಮತದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ, ಇದನ್ನು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಎಂದು ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಕತ್ತರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪದವಾಗಿದೆ. "ಕಟ್ ಎ ಫ್ರೆಟ್" ಎಂಬ ಪದಗುಚ್ಛವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಬ್ರಹಾಮನ ಸಂತತಿಯಾದ ಯೇಸು ಈ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡನು (ಲೂಕ 2,21) ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವರಿಗೆ, ಸುನ್ನತಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದೈಹಿಕವಲ್ಲ ಆದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಾಲ್ ವಿವರಿಸಿದರು. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, "ಹೃದಯದ ಸುನ್ನತಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ, ಅದು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ" (ರೋಮನ್ನರು 2,29; ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯನ್ನನ್ನೂ ನೋಡಿ 3,3).

ಸಬ್ಬತ್ ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ (2. ಮೋಸೆಸ್ 31,12-18). ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾನೆ (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 11,28-30; ಹೀಬ್ರೂಗಳು 4,10) ಈ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯು ಭವಿಷ್ಯದ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ: "ಯಾಕಂದರೆ ಜೋಶುವಾ ಅವರನ್ನು ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದರೆ, ದೇವರು ಇನ್ನೊಂದು ದಿನದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ಜನರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇದೆ »(ಹೀಬ್ರೂ 4,8-9)

ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಸಹ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಮಳೆಬಿಲ್ಲು ಅಥವಾ ಸುನ್ನತಿ ಅಥವಾ ಸಬ್ಬತ್ ಅಲ್ಲ. "ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕರ್ತನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಕೊಡುವನು: ಇಗೋ, ಒಬ್ಬ ಕನ್ಯೆಯು ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಮಗನಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುವಳು, ಅವಳು ಇಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸುವಳು" (ಯೆಶಾಯ 7,14) ನಾವು ದೇವರ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಜನರು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಸೂಚನೆಯೆಂದರೆ, ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ವಾಸಿಸಲು ಬಂದನು (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 1,21; ಜಾನ್ 1,14).

ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. "ಮತ್ತು ಇಗೋ," ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, "ನನ್ನ ತಂದೆಯು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇನೆ" (ಲೂಕ 24,49), ಮತ್ತು ಆ ಭರವಸೆಯು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮದ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 2,33; ಗಲಾಟಿಯನ್ನರು 3,14) ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವರು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ "ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದೊಂದಿಗೆ, ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವರು, ನಮ್ಮ ಆನುವಂಶಿಕತೆಯ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ" (ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 1,13-14). ನಿಜವಾದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸುನ್ನತಿ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳ ಸರಣಿಯಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮದ (ರೋಮನ್ನರು) 8,9) ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಲ್ಪನೆಯು ಅನುಭವದ ವಿಸ್ತಾರ ಮತ್ತು ಆಳವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಅಕ್ಷರಶಃ, ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ, ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾದೃಶ್ಯದ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಯಾವ ಫ್ರೀಟ್‌ಗಳು ಇನ್ನೂ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿವೆ?

ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಶಾಶ್ವತ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ವೈಭವದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಪೌಲನು ಇದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಪೌಲನು ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು "ಮರಣವನ್ನು ತರುವ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿದ ಕಚೇರಿ" ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ (2. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 3,7; ಸಹ ನೋಡಿ 2. ಮೋಸೆಸ್ 34,27-28), ಮತ್ತು ಇದು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೈಭವಯುತವಾಗಿದ್ದರೂ, "ಈ ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ವೈಭವಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ವೈಭವಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಗೌರವವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಇದು ಆತ್ಮದ ಕಚೇರಿಯ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ, ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ (2. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 3,10) ಕ್ರಿಸ್ತನು "ಮೋಶೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಮೆಗೆ ಯೋಗ್ಯ" (ಹೀಬ್ರೂ 3,3).

ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಗ್ರೀಕ್ ಪದ, ಡಯಾಥೆಕೆ, ಈ ಚರ್ಚೆಗೆ ಹೊಸ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಪ್ಪಂದದ ಆಯಾಮವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಕೊನೆಯ ಇಚ್ will ಾಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಪುರಾವೆಯಾಗಿದೆ. ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆರಿತ್ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

ಹೀಬ್ರೂಗಳಿಗೆ ಪತ್ರದ ಲೇಖಕರು ಈ ಗ್ರೀಕ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳೆರಡೂ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಂತಿವೆ. ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಮೊದಲ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ [ವಿಲ್] ಎರಡನೆಯದನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಅದು ರದ್ದುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. "ನಂತರ ಅವನು ಎರಡನೆಯದನ್ನು ಬಳಸಲು ಮೊದಲನೆಯದನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ" (ಹೀಬ್ರೂ 10,9) "ಮೊದಲ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ದೋಷರಹಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹುಡುಕಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ" (ಹೀಬ್ರೂ 8,7) ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು "ನಾನು ಅವರ ಪಿತೃಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಂತಿರಲಿಲ್ಲ" (ಹೀಬ್ರೂ 8,9).

ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತನು "ಉತ್ತಮ ಭರವಸೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಉತ್ತಮ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ" ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ (ಹೀಬ್ರೂ 8,6) ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸ ಉಯಿಲು ಬರೆದಾಗ, ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಉಯಿಲುಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನಿಯಮಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ವೈಭವಯುತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಂಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. "ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು" ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ, "ಅವರು ಮೊದಲನೆಯದು ಹಳೆಯದು ಎಂದು ಘೋಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹಳೆಯದು ಮತ್ತು ಹಳೆಯದು ಅದರ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದೆ »(ಹೀಬ್ರೂ 8,13) ಆದ್ದರಿಂದ, ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಹಳೆಯ ರೂಪಗಳು ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ (ಆಂಡರ್ಸನ್ 2007: 33).

ಸಹಜವಾಗಿ: "ಉಯಿಲು ಇರುವಲ್ಲಿ, ವಿಲ್ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಮರಣದ ನಂತರವೇ ಉಯಿಲು ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ; ಅವನು ಜೀವಂತವಾಗಿರುವಾಗ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಇನ್ನೂ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ »(ಹೀಬ್ರೂ 9,16-17). ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮರಣಹೊಂದಿದನು ಮತ್ತು ನಾವು ಆತ್ಮದಿಂದ ಪವಿತ್ರರಾಗಿದ್ದೇವೆ. "ಈ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹದ ತ್ಯಾಗದ ಮೂಲಕ ಒಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪವಿತ್ರರಾಗಿದ್ದೇವೆ" (ಹೀಬ್ರೂ 10,10).

ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ತ್ಯಾಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ "ಎತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಕೆಗಳ ರಕ್ತದಿಂದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ" (ಹೀಬ್ರೂ 10,4), ಮತ್ತು ಹೇಗಾದರೂ ಮೊದಲ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಇದರಿಂದ ಅವನು ಎರಡನೆಯದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು (ಹೀಬ್ರೂ 10,9).

ಹೀಬ್ರೂಗಳಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದವರು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಬೋಧನೆಯ ಗಂಭೀರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅವನ ಅಥವಾ ಅವಳ ಓದುಗರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬಹಳ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮೋಶೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದವರಿಗೆ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆಯೇ? "ಯಾರಾದರೂ ಮೋಶೆಯ ನಿಯಮವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ, ಅವನು ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸಾಯಬೇಕು" (ಹೀಬ್ರೂ 10,28).

"ದೇವರ ಮಗನನ್ನು ತುಳಿಯುವವರು ಮತ್ತು ಅವನು ಪವಿತ್ರೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ರಕ್ತವನ್ನು ಅಶುದ್ಧನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವವರು ಮತ್ತು ಕೃಪೆಯ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ದೂಷಿಸುವವರು ಎಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಹರು ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಿ" (ಹೀಬ್ರೂ 10,29)?

ಮುಚ್ಚುವ

ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಪರೀಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಮರಣಹೊಂದಿದನು. ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸಮನ್ವಯವು "ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲಿನ ಅವನ ರಕ್ತ", ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ರಕ್ತ, ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತ (ಕೊಲೊಸ್ಸಿಯನ್ನರು) ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. 1,20).

ಜೇಮ್ಸ್ ಹೆಂಡರ್ಸನ್ ಅವರಿಂದ