ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್

ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ 589 ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿನ ಮಾಹಿತಿ ಫಲಕ ಹೀಗಿದೆ: ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ದಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ನಿರಾಕರಿಸಬಹುದು. ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಾ ನರಳಿಸಿತು. ನನ್ನ ಕೈ ಸಾಮಾನುಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮುದ್ರಿತ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದೆ!

ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣವು ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ನಿಖರವಾದ ವಿಶೇಷಣಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕೇ? ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ವಿಮಾನ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಿದ್ಧವಿರುವ ಗಮನ ಚೆಕ್-ಇನ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇರಬಹುದೇ?

ಸತ್ಯವೇನೆಂದರೆ, ನಾವು ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಯೇಸು ನಮಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸಿದನು: “ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ! ಅವರ ಮಹಾನ್ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಅವರು ನಮಗೆ ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎದ್ದ ಕಾರಣ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಈಗ ಜೀವಂತ ಭರವಸೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರದ ಭರವಸೆಯಾಗಿದೆ, ಪಾಪದಿಂದ ಕಳಂಕರಹಿತ ಮತ್ತು ಅವಿನಾಶಿ, ದೇವರು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ್ದಾನೆ.1. ಪೆಟ್ರಸ್ 1,3-4 ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭರವಸೆ).

ಪೆಂಟೆಕೋಸ್ಟ್ನ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಹಬ್ಬವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಆತನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಚಿಂತೆ ಮಾಡಲು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಯೇಸು ನಮಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿದನು. ಅವರು ಮೀಸಲಾತಿ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ನೀಡಿದರು. ಆತನು ನಮಗೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಇರಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಮೊದಲ ಓದುಗರು 1. ಪೀಟರ್ ಅನಿಶ್ಚಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಜೀವನವು ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಿರುಕುಳವೂ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿದ್ದರು: “ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ದೇವರು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಆತನನ್ನು ನಂಬುತ್ತೀರಿ. ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವನ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀರಿ, ಅದು ಸಮಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ» (1. ಪೆಟ್ರಸ್ 1,5 ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭರವಸೆ).

ಸಮಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ! ದೇವರು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾನೆ. ಯೇಸುವಿನ ನಿಷ್ಠೆಯು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಅವನು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ್ದಾನೆ: “ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಹಲುಗಳಿವೆ. ಹಾಗಾಗದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ, ‘ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆನೇ? (ಜಾನ್ 14,2).

ಹೀಬ್ರೂಗಳಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೈಬಲ್ ಅನುವಾದದ ಹೋಪ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ನಾವು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. “ಅವನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುವ ಅವನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದ್ದೀರಿ. ನೀವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ, ಅವನು ಎಲ್ಲಾ ಜನರನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿರುವ ಮತ್ತು ದೇವರಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಉದಾಹರಣೆಗಳಂತೆಯೇ ನೀವು ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚ್‌ಗೆ ಸೇರಿದ್ದೀರಿ" (ಹೀಬ್ರೂ 1 ಕೊರಿಂ.2,23 ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭರವಸೆ).
ಯೇಸು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಏರಿದ ನಂತರ, ಯೇಸು ಮತ್ತು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರಬಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಅವನು "ನಮ್ಮ ಆನುವಂಶಿಕತೆಯ ಭರವಸೆ" ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾನೆ: "ನಮ್ಮ ವಿಮೋಚನೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆನುವಂಶಿಕತೆಯ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಯಾರು, ನಾವು ಆತನ ಸ್ವಾಸ್ತ್ಯವಾಗುವಂತೆ, ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ. ಅವನ ಮಹಿಮೆ" (ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 1,14).
ಡೋರಿಸ್ ಡೇ, ರಿಂಗೋ ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಗಾಯಕರ "ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಲ್ ಜರ್ನಿ" ಹಾಡು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬಹುದು. ಸಹಜವಾಗಿ, ದೇವರೊಂದಿಗಿನ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವು ನೆನಪುಗಳು ಮತ್ತು ಭರವಸೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಸರಣಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು: "ಯಾವುದೇ ಕಣ್ಣು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ದೇವರು ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವುದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಮಾನವ ಹೃದಯವು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ" (1. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 2,9).

ಹೇಗಾದರೂ ನೀವು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ವಿರೋಧಾಭಾಸದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡುಮಾಡಲು ಬಿಡಬೇಡಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಇದ್ದಂತೆ ಆತಂಕಗೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಖಚಿತವಾಗಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವಿರಿ. ಮಕ್ಕಳಂತೆ, ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಉದ್ರಿಕ್ತ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂತೋಷಪಡಬಹುದು.

ಜೇಮ್ಸ್ ಹೆಂಡರ್ಸನ್ ಅವರಿಂದ