ಚರ್ಚ್

086 ಚರ್ಚ್ಸುಂದರವಾದ ಬೈಬಲ್ನ ಚಿತ್ರಣವು ಚರ್ಚ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಧು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ಸೊಲೊಮನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಕೇತಿಕತೆಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವೆಂದರೆ ಹಾಡುಗಳ ಹಾಡು 2,10-16 ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯತಮೆಯು ವಧುವಿಗೆ ತನ್ನ ಚಳಿಗಾಲವು ಮುಗಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಹಾಡು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಸಮಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ (ಹೀಬ್ರೂಗಳನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿ 2,12), ಮತ್ತು ವಧು ಹೇಳುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ: "ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನವನು ಮತ್ತು ನಾನು ಅವನವನು" (ಸೇಂಟ್ 2,16) ಚರ್ಚ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ, ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಚರ್ಚ್‌ಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾನೆ.

ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮದುಮಗನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು "ಚರ್ಚ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಅವಳಿಗಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟನು," ಅದು "ಮಚ್ಚೆಯುಳ್ಳ ಚರ್ಚ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ಮಚ್ಚೆ ಅಥವಾ ಸುಕ್ಕುಗಳು ಅಥವಾ ರೀತಿಯ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ" (ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 5,27) ಈ ಸಂಬಂಧವು, "ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರಹಸ್ಯವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಚ್‌ಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೇನೆ" (ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 5,32).

ಜಾನ್ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ರೆವೆಲೆಶನ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾದ ಕ್ರಿಸ್ತನು, ದೇವರ ಕುರಿಮರಿ, ವಧು, ಚರ್ಚ್ ಅನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾನೆ (ಪ್ರಕಟನೆ 1 ಕೊರಿಂ.9,6-9; 21,9-10), ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಜೀವನದ ಪದಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತಾರೆ (ಪ್ರಕಟನೆ 21,17).

ಚರ್ಚ್ ಅನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರೂಪಕಗಳು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚರ್ಚ್ ತಮ್ಮ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಳಜಿಯುಳ್ಳ ಕುರುಬನ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹಿಂಡು (1. ಪೆಟ್ರಸ್ 5,1-4); ಇದು ನಾಟಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ನೀರುಣಿಸಲು ಕೆಲಸಗಾರರ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ (1. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 3,6-9); ಚರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಸದಸ್ಯರು ಬಳ್ಳಿಯ ಮೇಲಿನ ಕೊಂಬೆಗಳಂತಿದ್ದಾರೆ (ಜಾನ್ 15,5); ಚರ್ಚ್ ಆಲಿವ್ ಮರದಂತೆ (ರೋಮನ್ನರು 11,17-24)

ದೇವರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿ, ಚರ್ಚ್ ಸಾಸಿವೆ ಬೀಜದಂತಿದ್ದು ಅದು ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ (ಲೂಕ 1 ಕೊರಿ.3,18-19); ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮೂಲಕ ಹೋಗುವ ಹುಳಿಯಂತೆ (ಲೂಕ 1 ಕೊರಿ3,21), ಇತ್ಯಾದಿ.

ಚರ್ಚ್ ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು "ಸಂತರ ಸಭೆಗಳ" ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ದೇವರಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ (1. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 14,33) ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವರಿಗೆ ಇದು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಚರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಿಂದಿರುಗುವವರೆಗೆ ತಂದೆಯು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತು ಪೋಷಿಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ.

ಜೇಮ್ಸ್ ಹೆಂಡರ್ಸನ್ ಅವರಿಂದ