ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 9: ಗುಣಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ

ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕೆಯ 430 ಮ್ಯಾಥ್ಯೂಸ್ 9 ಉದ್ದೇಶಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 9, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಇತರ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಂತೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಗೊಂದಲಮಯ ವರದಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಲ್ಲ - ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪೂರಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಭೌತಿಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಧ್ಯಾಯ 9 ರಲ್ಲಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯೂಕ್ ಅವರ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಹಲವಾರು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ - ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಅವರ ವಿವರಣೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿವೆ.

ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ

ಯೇಸು ಕಪೆರ್ನೌಮಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದಾಗ, “ಅವರು [ಕೆಲವರು] ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ರೋಗಿಯನ್ನು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ತಂದರು. ಜೀಸಸ್ ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಅವರು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಪೀಡಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೇಳಿದರು, "ನನ್ನ ಮಗನೇ, ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ" (ವಿ 2). ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಪುರುಷರು ಅವನನ್ನು ವಾಸಿಮಾಡಲು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತಂದರು. ಯೇಸು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡನು ಏಕೆಂದರೆ ಅವನ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವನ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವನ ಪಾಪಗಳು. ಯೇಸು ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ನೋಡಿಕೊಂಡನು.

"ಮತ್ತು ಇಗೋ, ಕೆಲವು ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಈ ಮನುಷ್ಯನು ದೇವರನ್ನು ದೂಷಿಸುತ್ತಾನೆ" (v.3). ದೇವರು ಮಾತ್ರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬಹುದೆಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು, ಯೇಸು ಅದನ್ನು ತುಂಬಾ ದೂರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದನು.

"ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, 'ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತೀರಿ? ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಅಥವಾ ಎದ್ದು ನಡೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಯಾವುದು ಸುಲಭ? ಆದರೆ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಲು ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನಿಗೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿಯುವ ಹಾಗೆ, ಅವನು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿಗೆ ಹೇಳಿದನು: ಎದ್ದೇಳು, ನಿನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗು. ಅವನು ಎದ್ದು ಮನೆಗೆ ಹೋದನು” (ವಿ 5-6). ದೈವಿಕ ಕ್ಷಮೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಸುಲಭ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಆದುದರಿಂದ ಯೇಸುವು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆಂದು ತೋರಿಸಲು ಒಂದು ಪವಾಡವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿದನು. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಉದ್ದೇಶವು ಎಲ್ಲಾ ಜನರನ್ನು ಅವರ ದೈಹಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಗುಣಪಡಿಸುವುದು ಅಲ್ಲ; ಅವನು ಜುದೇಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಗುಣಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ಧ್ಯೇಯವು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಪಾಪಗಳ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸುವುದಾಗಿತ್ತು - ಮತ್ತು ಅವನು ಕ್ಷಮೆಯ ಮೂಲ. ಈ ಪವಾಡವು ದೈಹಿಕ ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ. "ಜನರು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಅವರು ಭಯಪಟ್ಟರು ಮತ್ತು ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿದರು" (ವಿ 8) - ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತೋಷಪಡಲಿಲ್ಲ.

ಪಾಪಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತಿನ್ನುವುದು

ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ, “ಅವನು [ಯೇಸು] ತೆರಿಗೆ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ನೋಡಿದನು, ಅವನ ಹೆಸರು ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ; ಮತ್ತು ಅವನು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು: ನನ್ನನ್ನು ಅನುಸರಿಸು! ಅವನು ಎದ್ದು ಅವನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದನು” (v. 9). ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಅವರು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅಂಶವು ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಮೂಲಕ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಜನರಿಂದ-ಬಹುಶಃ ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ತರುವ ಮೀನುಗಾರರಿಂದ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ಟೋಲ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ರೋಮನ್ನರು ನೇಮಿಸಿದ "ಹೆದ್ದಾರಿ ರಾಬರ್" ಆಗಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಅವನು ತನ್ನ ಲಾಭದಾಯಕ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸುವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಅವನು ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಔತಣಕೂಟಕ್ಕೆ ಯೇಸುವನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವುದು.

"ಮತ್ತು ಅವನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಜಿನ ಬಳಿ ಕುಳಿತಾಗ ಅದು ಸಂಭವಿಸಿತು, ಇಗೋ, ಅನೇಕ ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಿಗಾರರು ಮತ್ತು ಪಾಪಿಗಳು ಬಂದು ಯೇಸು ಮತ್ತು ಅವನ ಶಿಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮೇಜಿನ ಬಳಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು" (v 10). ಅದು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಮಾಫಿಯಾ ಮ್ಯಾನ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾದ್ರಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಂತೆ.

ಯೇಸು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿದ್ದನೆಂದು ಫರಿಸಾಯರು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಅವನನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಎದುರಿಸಲು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅವರು ಆತನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಕೇಳಿದರು, "ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವವರು ಮತ್ತು ಪಾಪಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಏಕೆ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ?" (ವಿ 11 ಬಿ). ಶಿಷ್ಯರು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ನೋಡಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಯೇಸು ಉತ್ತರಿಸಿದನು: "ವೈದ್ಯರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಲಶಾಲಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ" ಆದರೆ ಹೋಗಿ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ (ಹೊಸಿಯಾ 6,6): "ನಾನು ಕರುಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ". "ನಾನು ಪಾಪಿಗಳನ್ನು ಕರೆಯಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನೀತಿವಂತರಲ್ಲ" (ವಿ. 12). ಅವರು ಕ್ಷಮಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು - ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.

ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯನು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆಯೇ, ಯೇಸು ಪಾಪಿಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಬಂದವರು. (ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಪಿಗಳು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ.) ಅವನು ಜನರನ್ನು ಪವಿತ್ರರಾಗಿರಲು ಕರೆದನು, ಆದರೆ ಅವನು ಅವರನ್ನು ಕರೆಯುವ ಮೊದಲು ಅವರು ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ತೀರ್ಪಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಗ್ರಹದ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ, ನಾವು ಇತರರನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ನಾವು ದೇವರು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವುದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿದರೂ (ಉದಾ, ತ್ಯಾಗ) ಆದರೆ ಇತರರಿಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ, ನಾವು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದೇವೆ.

ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಹೊಸದು

ಯೇಸುವಿನ ಶುಶ್ರೂಷೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದವರು ಫರಿಸಾಯರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಜಾನ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ನ ಶಿಷ್ಯರು ಯೇಸುವನ್ನು ಕೇಳಿದರು: "ನಾವು ಮತ್ತು ಫರಿಸಾಯರು ಏಕೆ ತುಂಬಾ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರು ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ?" (ಪದ್ಯ 14). ಅವರು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದರು ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು ಏಕೆಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರವು ದೇವರಿಂದ ತುಂಬಾ ದೂರವಿತ್ತು.

ಯೇಸು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದು: ‘ಮದುಮಗನು ಅವರೊಂದಿಗಿರುವಾಗ ಮದುವೆಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಹೇಗೆ ದುಃಖಿಸಬಹುದು? ಆದರೆ ವರನು ಅವರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುವ ಸಮಯ ಬರುತ್ತದೆ; ಆಗ ಅವರು ಉಪವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ” (ವಿ 15). ನಾನು ಇಲ್ಲಿರುವವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು - ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವರು "ಅವರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ" - ಬಲವಂತವಾಗಿ - ನಂತರ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಉಪವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ನಂತರ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನಿಗೂಢವಾದ ನಾಣ್ಣುಡಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು: "ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯನು ಹಳೆಯ ಉಡುಪನ್ನು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಚಿಂದಿ ಉಡುಪನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹರಿದು ಹಾಕುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣೀರು ಕೆಟ್ಟದಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವನ್ನು ಹಳೆಯ ಬಾಟಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಡಿ; ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಚರ್ಮವು ಒಡೆಯುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವು ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮವು ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹೊಸ ವೈನ್ ಅನ್ನು ಹೊಸ ಬಾಟಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ" (ವಿ 16-17). ದೈವಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂಬುದರ ಕುರಿತು ಫರಿಸಾಯರ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು "ಸರಿಪಡಿಸಲು" ಯೇಸು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಫರಿಸಾಯರು ಸೂಚಿಸಿದ ಯಜ್ಞಗಳಿಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ; ಅಥವಾ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ನಿಯಮಗಳೊಳಗೆ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ.

ಸತ್ತವರನ್ನು ಎತ್ತುವುದು, ಅಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವುದು

"ಅವನು ಅವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವಾಗ, ಇಗೋ, ಚರ್ಚ್ನ ಮುಖಂಡರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಬಂದು ಅವನ ಮುಂದೆ ಬಿದ್ದು, 'ನನ್ನ ಮಗಳು ಈಗಷ್ಟೇ ಸತ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಆದರೆ ಬಂದು ಅವಳ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಅವಳು ಬದುಕುವಳು" (v. . 18).. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕನನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ - ಯೇಸುವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬಿದವನು. ಯೇಸು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಹೋದನು ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿದನು (ವಿ 25).

ಆದರೆ ಅವನು ಹುಡುಗಿಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ವಾಸಿಯಾಗಲು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು: "ಇಗೋ, ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಹೊಂದಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಅವನ ಹಿಂದೆ ಬಂದು ಅವನ ನಿಲುವಂಗಿಯ ಅಂಚನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದಳು. ಯಾಕಂದರೆ - ನಾನು ಅವನ ನಿಲುವಂಗಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರೆ ನಾನು ಗುಣಮುಖನಾಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವಳು ತಾನೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಳು. ಆಗ ಯೇಸು ತಿರುಗಿ ಅವಳನ್ನು ನೋಡಿ--ನನ್ನ ಮಗಳೇ, ಧೈರ್ಯವಾಗಿರು, ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯು ನಿನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿತು. ಮತ್ತು ಅದೇ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಳು” (ವಿ 20-22). ಆ ಸ್ತ್ರೀಯು ರಕ್ತದ ಹರಿವಿನಿಂದ ಅಶುದ್ಧಳಾಗಿದ್ದಳು. ಮೋಶೆಯ ಕಾನೂನು ಯಾರಿಗೂ ಅವಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ಅನುಮತಿಸಲಿಲ್ಲ. ಯೇಸು ಒಂದು ಹೊಸ ಕ್ರಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನು. ಅವಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಬದಲು, ಅವಳು ಅವನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಅವನು ಅವಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿದನು. ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಅದನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ: ನಂಬಿಕೆಯು ಅವಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು.

ನಂಬಿಕೆಯು ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಪೀಡಿತ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತರುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ನಂಬಿಕೆಯು ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೊರೆಯುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು. ನಂಬಿಕೆಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕನನ್ನು ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂತೆ ಕೇಳಲು, ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಕುರುಡರು ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡಲು ಕೇಳಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು (ಪದ್ಯ 29). ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಂಕಟಗಳು ಇದ್ದವು, ಆದರೆ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಒಂದು ಮೂಲ: ಯೇಸು.

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅರ್ಥವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ: ಯೇಸು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತಾನೆ, ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಚ್ clean ಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನೋಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಹೊಸ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವನ್ನು ಮೋಶೆಯ ಹಳೆಯ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಸುರಿಯಲಿಲ್ಲ - ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೃಪೆಯ ಧ್ಯೇಯವು ಯೇಸುವಿನ ಸೇವೆಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿದೆ.

ಮೈಕೆಲ್ ಮಾರಿಸನ್ ಅವರಿಂದ


ಪಿಡಿಎಫ್ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 9: ಗುಣಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ