ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಇದ್ದಾನೆಯೇ?

367 ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಿದ್ದು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಿದ್ದಾನೆನಾನು ಹಂದಿಮಾಂಸ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಡೆಹಿಡಿದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಸೂಪರ್ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ "ಕರುವಿನ ಬ್ರಾಟ್ವರ್ಸ್ಟ್" ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಯಾರೋ ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು: "ಈ ಕರುವಿನ ಬ್ರಾಟ್ವರ್ಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಂದಿಮಾಂಸವಿದೆ!" ನಾನು ಅದನ್ನು ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದು ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮುದ್ರಣದಲ್ಲಿತ್ತು. "Der Kassensturz" (ಸ್ವಿಸ್ ಟಿವಿ ಶೋ) ಕರುವಿನ ಸಾಸೇಜ್ ಅನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಬರೆದರು: ಕರುವಿನ ಸಾಸೇಜ್‌ಗಳು ಬಾರ್ಬೆಕ್ಯೂಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಕರುವಿನ ಬ್ರಾಟ್ವರ್ಸ್ಟ್ನಂತೆ ಕಾಣುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಸೇಜ್ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಒಂದಲ್ಲ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕರುವಿನ ಮಾಂಸಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಂದಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ರುಚಿಯಲ್ಲೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. ತಜ್ಞರ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತಂಡವು "ಕಾಸೆನ್‌ಸ್ಟರ್ಜ್" ಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾದ ಕರುವಿನ ಸಾಸೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಕರುವಿನ ಬ್ರಾಟ್ವರ್ಸ್ಟ್ ಕೇವಲ 57% ಕರುವಿನ ಮಾಂಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಎಂದು ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು ನಾವು "ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ" ಎಂಬ ಲೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು "ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಬರೆಯುವ ಒಳಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಇದ್ದಾನೆ?"

ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಎಂದು ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ! ಇತರರು ಕ್ರೈಸ್ತರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅನುಮತಿಸುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ. ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್? 100% ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್? ಅಥವಾ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ "ನಾನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್" ಎಂಬ ಚಿಹ್ನೆಯೊಂದಿಗೆ ಲೇಬಲ್ ಹೊಂದಿರುವವರು ಮಾತ್ರ! ನೀವು ಮೋಸಗಾರರಾಗಿದ್ದೀರಾ?

ಈ ಸಂದಿಗ್ಧತೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಿದೆ! ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ, ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಯೇಸುವಿಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ಮೂಲಕ ನೀವು ಮತ್ತು ನಾನು 100% ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಗುತ್ತೇವೆ! ಅದು ನಮ್ಮ ಗುರಿ.

ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು “ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ” ವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ

ಜೀಸಸ್ ತನ್ನ ಕುರಿಗಳ (ರಾಜ್ಯ) ಸರಿಯಾದ ದಾರಿ ಬಾಗಿಲಿನ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿದರು. ಯೇಸು ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ನಾನು ಈ ಬಾಗಿಲು! ಕೆಲವರು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಏರಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರು ನಮಗೆ ಮಾನವರಿಗೆ ಒದಗಿಸಿದ ಮೋಕ್ಷದ ಮಾರ್ಗವು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ. ಅದು ಒಂದೇ ದಾರಿ. ತನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ದೇವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜಾನ್ ದ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದರು. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು ಯೇಸುವನ್ನು ತಮ್ಮ ವಿಮೋಚಕನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತವಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ!

“ಆದರೆ ಯೋಹಾನನು ಸೆರೆಯಾಳಾಗಿ ಬಂದ ನಂತರ, ಯೇಸು ಗಲಿಲಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ದೇವರ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದನು, ಸಮಯವು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಸಮೀಪಿಸಿದೆ. ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಟ್ಟು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ನಂಬಿರಿ" (ಮಾರ್ಕ್ 1,14-15)!

ದೇವರ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗದಂತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ. ನಾನು ವಿಷಾದಿಸದಿದ್ದರೆ, ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಡಿಪಾಯ ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ.

ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿನ ಕಾನೂನುಗಳು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಮಿಲನ್‌ಗೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನಾನು ಅವಸರದಲ್ಲಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗೆ 28 ​​ಕಿ.ಮೀ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಿಸಿದೆ. ನಾನು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಚಾಲಕರ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರು ನನಗೆ ಭಾರಿ ದಂಡ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಎಂದರೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು.

ಆದಾಮಹವ್ವರ ಮೂಲಕ ಪಾಪವು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಜನರು ಪಾಪದ ನೊಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಪದ ಶಿಕ್ಷೆ ಶಾಶ್ವತ ಸಾವು! ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದಂಡವನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ. "ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ" ಎಂದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯು-ಟರ್ನ್ ಮಾಡುವುದು. ಅವನ ಅಹಂ-ಸಂಬಂಧಿತ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಟ್ಟು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ.

ಬಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಎಂದರೆ: My ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಪಾಪವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ! «ನಾನು ಪಾಪಿ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಸಾವಿಗೆ ಅರ್ಹ! Self ನನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಜೀವನಶೈಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಸಾವಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ.

"ನೀವು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಹಿಂದೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಿರಿ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಳುವ ಪ್ರಬಲನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅವಿಧೇಯತೆಯ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಆತ್ಮವೂ ಸಹ. ಅವರಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಮಾಂಸದ ಕಾಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಭಾವತಃ ನಾವು ಉಳಿದವರಂತೆ ಕೋಪದ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ (ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 2,1-3)

ನನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ:
ನನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮತ್ತು ಪಾಪಗಳಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಸತ್ತಿದ್ದೇನೆ.ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಲು ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜೀವನವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾನು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಾವಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಯೇಸು ಮಾತ್ರ ಸತ್ತ ಜನರನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಲ್ಲನು.

ಮುಂದಿನ ಕಥೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಲಾಜರನು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾನೆಂದು ಯೇಸು ಕೇಳಿದಾಗ, ಬೆಥಾನಿಯ ಲಾಜರನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಎರಡು ಪೂರ್ಣ ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದನು. ಯೇಸು ಏನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದನು? ಲಾಜರಸ್ ತನಕ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರ ಸಾವಿನ ದೃ mation ೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಯೇಸು ತನ್ನ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ಅದು ಹೇಗೆ ಭಾಸವಾಯಿತು ಎಂದು ನಾನು imagine ಹಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯೇಸು "ಕಲ್ಲನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ!" ಮೃತಳ ಸಹೋದರಿ ಮಾರ್ಟಾ ಉತ್ತರಿಸಿದಳು: "ಅವನು ಗಬ್ಬು ನಾರುತ್ತಾನೆ, ಅವನು ಈಗಾಗಲೇ ಸತ್ತ 4 ದಿನಗಳು"!

ಮಧ್ಯಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆ:
"ಕಲ್ಲನ್ನು ಉರುಳಿಸುವ ಮೂಲಕ" ಯೇಸು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದನ್ನು ನೀವು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಗಬ್ಬು ನಾರುತ್ತಿದೆ? ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ.

ಅವರು ಕಲ್ಲನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಯೇಸು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ, "ಲಾಜರನೇ, ​​ಹೊರಗೆ ಬನ್ನಿ" ಎಂದು ದೊಡ್ಡ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆದನು. ಮೃತರು ಹೊರಗೆ ಬಂದರು.
ಸಮಯವು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಯೇಸುವಿನ ಧ್ವನಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿದೆ. ಯೇಸು ದೊಡ್ಡ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ: "ಹೊರಗೆ ಬನ್ನಿ!" ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಿ, ಸ್ವಾರ್ಥಿ, ನಾರುವ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ನಟನೆಯಿಂದ ನೀವು ಹೇಗೆ ಹೊರಬರುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಕಲ್ಲನ್ನು ಉರುಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಚಪ್ಪಡಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನಿಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ನಟನೆಯ ಹಳೆಯ ನಾರುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹೂಳಲು ನಿಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಈಗ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇವೆ: «ಹಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ»

ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಡಚಣೆಯೆಂದರೆ ನನ್ನ ಪಾಪ ಸ್ವಭಾವ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಬೈಬಲ್ "ಹಳೆಯ ಜನರ" ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅದು ದೇವರಿಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿತ್ತು. ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ಹಳೆಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸೇರಿದೆ: ನನ್ನ ವ್ಯಭಿಚಾರ, ನನ್ನ ಅಶುದ್ಧತೆ, ನನ್ನ ಅವಮಾನಕರ ಭಾವೋದ್ರೇಕಗಳು, ನನ್ನ ದುಷ್ಟ ಆಸೆಗಳು, ನನ್ನ ದುರಾಸೆ, ನನ್ನ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ, ನನ್ನ ಕೋಪ, ನನ್ನ ಕೋಪ, ನನ್ನ ದುರುದ್ದೇಶ, ನನ್ನ ದೂಷಣೆ, ನನ್ನ ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಮಾತುಗಳು, ನನ್ನ ಅತಿಯಾದ ಮತ್ತು ನನ್ನ ವಂಚನೆ. ಪಾಲ್ ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ:

“ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪಾಪವನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಪಾಪದ ದೇಹವು ನಾಶವಾಗುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸತ್ತವನು ಪಾಪದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ" (ರೋಮನ್ನರು 6,6-7)

ನಾನು ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕಾದರೆ, ಮುದುಕನು ಸಾಯಬೇಕು. ನಾನು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಪಡೆದಾಗ ಅದು ಸಂಭವಿಸಿತು. ಯೇಸು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತಾಗ ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಅವನು ನನ್ನ "ಮುದುಕನನ್ನು" ಈ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಯಲು ಬಿಟ್ಟನು.

"ಅಥವಾ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನೊಳಗೆ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಪಡೆದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆತನ ಮರಣಕ್ಕೆ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೇ? ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಮೂಲಕ ಮರಣದೊಳಗೆ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ತಂದೆಯ ಮಹಿಮೆಯ ಮೂಲಕ ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ, ನಾವು ಸಹ ಹೊಸ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬಹುದು" (ರೋಮನ್ನರು 6,3-4)

ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಈ ಮುದುಕನನ್ನು "ಹಳೆಯ ಆಡಮ್" ಎಂದು ಕರೆದನು. ಈ ವಯಸ್ಸಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು "ಈಜಬಹುದು" ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ «ಹಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ live ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಕೊಳಕು ಮಾಡಲು ನಾನು ಅದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತೊಳೆಯಲು ಸಿದ್ಧ! ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ನಾನು ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಿಂದ ಸ್ವಚ್ washed ವಾಗಿ ತೊಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ.

ನಾವು ಮುಂದಿನ ಹಂತವನ್ನು "ಕಾನೂನು" ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ

ಪಾಲ್ ಕಾನೂನಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವಿವಾಹದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಾನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಬದಲು ಲೇವಿಯ ಕಾನೂನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕಾನೂನನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾನು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಪಾಪದ ಮೇಲೆ ಜಯ ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಕಾನೂನು ಉತ್ತಮ, ನೈತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪಾಲುದಾರ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಕಾನೂನನ್ನು ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಗೊಂದಲಗೊಳಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಸಂಗಾತಿ, ಕಾನೂನು ಎಂದಿಗೂ ನನ್ನನ್ನು ಸೋಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನೋಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಯಾವುದೇ ಬೇಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಕಾನೂನು ಕೇವಲ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯದು! ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಾನೂನು ಬಹಳ ಬೇಡಿಕೆಯಿರುವ “ಗಂಡ”. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಅವನು ನನ್ನಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ .ವಾಗಿಡಲು ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಬೂಟುಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಆಹಾರವನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಕಾನೂನು ಬೆರಳು ಎತ್ತುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆಲ್ಲಿಯೂ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾನೂನಿನೊಂದಿಗಿನ ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

“ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಪುರುಷನು ಬದುಕಿರುವವರೆಗೂ ಬದ್ಧಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ; ಆದರೆ ತನ್ನ ಪತಿ ಸತ್ತರೆ, ಅವಳು ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಬಂಧಿಸುವ ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಮುಕ್ತಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅವಳು ತನ್ನ ಗಂಡನಿರುವಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪುರುಷನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರೆ, ಅವಳು ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಾಳೆ; ಆದರೆ ಪತಿ ಸತ್ತರೆ, ಅವಳು ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಮುಕ್ತಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಗಂಡನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಅವಳು ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿಯಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ, ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಫಲವನ್ನು ತರುವಂತೆ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನಿಗೆ ಸಹ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸೇರಲು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹದ ಮೂಲಕ ಕಾನೂನಿಗೆ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ" (ರೋಮನ್ನರು. 7,2-4)

ಅವನು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತಾಗ ನನ್ನನ್ನು "ಕ್ರಿಸ್ತ" ದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು, ಮತ್ತು ನಾನು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಸತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾನೂನು ನನಗೆ ಅದರ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಯೇಸು ಕಾನೂನನ್ನು ಪೂರೈಸಿದನು. ನಾನು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ದೇವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಅವನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವಂತೆ ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಒಂದುಗೂಡಿಸಿದನು. ನಾನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತೇನೆ: ಯೇಸು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣಹೊಂದಿದಾಗ, ನೀವು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಸತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಸತ್ತೆವು, ಆದರೆ ಅದು ಕಥೆಯ ಅಂತ್ಯವಲ್ಲ. ಇಂದು ಯೇಸು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ವಾಸಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ.

“ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಜೀವಿಸುವಂತೆ ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಕಾನೂನಿಗೆ ಸತ್ತೆ. ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಬದುಕುತ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ನಾನಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಾನು ಈಗ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಮತ್ತು ನನಗಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ ದೇವರ ಮಗನ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಾನು ಬದುಕುತ್ತೇನೆ" (ಗಲಾತ್ಯದವರು 2,19-20)

ಯೇಸು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: “ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ (ಜ್ಞಾನೋ. 15,13)». ಈ ಪದಗಳು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವನು ನಿನಗಾಗಿ ಮತ್ತು ನನಗಾಗಿ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದನು! ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಡುವುದು ನಾನು ಆತನಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದಾದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಬೇಷರತ್ತಾಗಿ ಯೇಸುವಿಗೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ, ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ತ್ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತೇನೆ.

“ಸಹೋದರರೇ, ದೇವರ ಕರುಣೆಯಿಂದ ನಾನು ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇಹಗಳನ್ನು ಜೀವಂತ ತ್ಯಾಗ, ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೀರಿ. ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ಸಮಂಜಸವಾದ ಆರಾಧನೆ” (ರೋಮನ್ನರು 1 ಕೊರಿಂ2,1).

ನಿಜವಾದ ಬಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಎಂದರೆ:

  • ವಯಸ್ಸಾದವರ ಸಾವಿಗೆ ನಾನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೌದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ.
  • ಯೇಸುವಿನ ಮರಣದ ಮೂಲಕ ಕಾನೂನಿನಿಂದ ವಿಮೋಚನೆ ಪಡೆಯಲು ನಾನು ಹೌದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ.

ನಂಬುವುದು ಎಂದರೆ:

  • ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿನ ಹೊಸ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೌದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ.

"ಆದ್ದರಿಂದ, ಯಾರಾದರೂ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಹೊಸ ಜೀವಿ; ಹಳೆಯದು ಹೋಯಿತು, ಇಗೋ, ಹೊಸದು ಬಂದಿದೆ" (2. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 5,17).

ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶ: “ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜೀವನ”

ಗಲಾತ್ಯದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದ್ದೇವೆ: «ನಾನು ಬದುಕುತ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ಈಗ ನಾನಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ». ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಜೀವನ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? ಯೇಸು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಇಟ್ಟನು? ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು (ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ) ಅಶುದ್ಧವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೊಳಕು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಅವನು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತಾನೆಯೇ? ಇಲ್ಲ! ಜೀಸಸ್ ಕಾನೂನು ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ! ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೇಸು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:

“ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. "ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಕಾಮದಿಂದ ನೋಡುವವನು ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅವಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ" (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 5,27-28)

ಯೇಸು ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿನ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು? ಕಾನೂನಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು, ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಯೇಸುವಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಕಾನೂನಿನ ಬೇಡಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಅವನು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: "ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡೋಣ. ಮನೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಚ್ Clean ಗೊಳಿಸಿ, ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಬೂಟುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಿಸಿ ». ಯೇಸು ತನಗಾಗಿ ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮಗಾಗಿ ಬದುಕಬಾರದು, ಆದರೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ. ನೀವು ಯೇಸುವಿನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತೀರಿ.

"ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವನು ಸತ್ತನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀವೇ ಬದುಕಬಾರದು, ಆದರೆ ಅವರಿಗಾಗಿ ಸತ್ತು ಮತ್ತೆ ಎದ್ದವನಿಗೆ» (2. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 5,15).

ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಗಿರುವುದು ಎಂದರೆ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವನದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಯೇಸು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ! ನಿಜವಾದ ನಂಬಿಕೆ, ನಿಜವಾದ ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯು ಅವನಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿದೆ. ಇದರ ಅಡಿಪಾಯ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾತ್ರ. ಹೌದು, ಯೇಸು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ! ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ: ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಯೇಸು ಯಾರು?

ಯೇಸು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ತುಂಬಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರವಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ! ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯೇಸುವಿಗೆ ನೀಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಆತನ ಅವಲಂಬನೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಬಹುದು. ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಯೇಸು ಪ್ರೀತಿ. ಅವರು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತಮತೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.

"ಆದರೆ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನೂ ರಕ್ಷಕನೂ ಆದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಿರಿ" (2. ಪೆಟ್ರಸ್ 3,18).

ನಾನು ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇನೆ "ನಾನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಯಾರು"! ಇದು ನನ್ನ ನಡವಳಿಕೆ, ನನ್ನ ವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ನಿಜವಾದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ. ಎಲ್ಲವೂ ಗ್ರೇಸ್, ಅನರ್ಹ ಉಡುಗೊರೆ! «ಕ್ರಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಯುಎಸ್ of ನ ಈ ಅರಿವಿನೊಳಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ "ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ" ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಬದುಕುವುದು ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ.

ನಾವು faith ನಂಬಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ »ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇವೆ

ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ pen ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಅದು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಜೀವನದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಮತ್ತು ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ. ಈ ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಸವಾಲು ಎರಡೂ ಆಗಿದೆ. ಅವನು ನಿಜವಾದ ಸಂತೋಷ! ಈ ನಂಬಿಕೆ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ.

  • ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಹತಾಶತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ. ಸಾವು, ವಿಪತ್ತು ಮತ್ತು ದುಃಖ. ಅವರು ದೇವರ ಮಾತನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ: "ದೇವರು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದರಿಂದ ಜಯಿಸುತ್ತಾನೆ".
  • ನಿಮ್ಮ ಸಹ ಮಾನವರ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀರಿ, ಅವರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಮತ್ತು ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ನೀವು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಬಹುದು. ಅವನು ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ಸು, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ. ಆತನು ಮಾತ್ರ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ಪವಾಡವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು!
  • ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ದೇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಏನಾಗುತ್ತದೆಯೋ, ನೀವು ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ».
  • ಅವರನ್ನು ಸಣ್ಣ, ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಆರೋಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ: "ನಾನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ". ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಜೀವನವು ಹೇಗೆ ಭಾವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ನೀವು ಅವನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬುತ್ತೀರಿ.

ಪೌಲನು ಹೀಬ್ರೂ ಭಾಷೆಯ ನಂಬಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ:

"ನಂಬಿಕೆಯು ಏನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ದೃಢವಾದ ವಿಶ್ವಾಸವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಕಾಣದಿರುವುದನ್ನು ಅನುಮಾನಿಸುವುದಿಲ್ಲ" (ಹೀಬ್ರೂ 11,1)!

ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗಿನ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಜವಾದ ಸವಾಲು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಿ.

ಕೆಳಗಿನ ಸಂಗತಿ ನನಗೆ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ:

ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನನ್ನಲ್ಲಿ 100% ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ.

ನಾನು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೂ ಸಹ ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ!

ಪ್ಯಾಬ್ಲೊ ನೌರ್ ಅವರಿಂದ