ನನ್ನ ಆತ್ಮವಾದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸು

402 ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಿಸುಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳು ಭೂತಗನ್ನಡಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವರ್ಧಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೀಟಗಳು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾದಂಬರಿಗಳಿಂದ ರಾಕ್ಷಸರಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಕೊಳಕು ಮತ್ತು ಮರಳಿನ ಕಣಗಳು ದೈತ್ಯ ನದಿಯ ಹಾಸಿಗೆಯಂತೆ ಅಥವಾ ಮರುಭೂಮಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಭೂತಗನ್ನಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಗಲು ಕಾರಣವಿದೆ.

ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿಯಾದ ಮೇರಿಗೆ ಭೂತಗನ್ನಡಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವಳು ಲ್ಯೂಕ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆಂದು ಅವಳು ತಿಳಿದಿದ್ದಳು 1,46 ಅವರು ಮೆಸ್ಸೀಯನ ತಾಯಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗಿನಿಂದ ಹೊಗಳಿಕೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು ಎಂದು ಅವಳು ಭಾವಿಸಿದಳು. "ಮತ್ತು ಮೇರಿ ಹೇಳಿದರು: "ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ಭಗವಂತನನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುತ್ತದೆ." "ಉನ್ನತಗೊಳಿಸು" ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಗ್ರೀಕ್ ಪದದ ಅರ್ಥವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತ್ತು ಉತ್ಕೃಷ್ಟಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಂತರ ವಿಶಾಲವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವುದು, ವೈಭವೀಕರಿಸುವುದು, ಉದಾತ್ತಗೊಳಿಸುವುದು, ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ವರ್ಧಿಸುವುದು. ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ: “ಮರಿಯಳು ಇತರರಿಗೆ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉನ್ನತ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನನ್ನು ಉದಾತ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತಾಳೆ. (ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ) ಎಂಬ ಪದಗುಚ್ಛದೊಂದಿಗೆ, ಮೇರಿಯು ದೇವರನ್ನು ಹೊಗಳುವುದು ತನ್ನ ಹೃದಯದ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅವಳ ಆರಾಧನೆಯು ತುಂಬಾ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿದೆ; ಅದು ಹೃದಯದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ." ಮೇರಿಯ ಹೊಗಳಿಕೆಯ ಹಾಡನ್ನು "ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕಾಟ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ "ಎತ್ತುವಿಕೆ, ಹಿಗ್ಗಿಸಿ". ಮೇರಿ ತನ್ನ ಆತ್ಮವು ಭಗವಂತನನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇತರ ಭಾಷಾಂತರಗಳು "ಹೊಗಳಿಕೆ, ಉನ್ನತಿ, ವೈಭವೀಕರಿಸು" ಎಂಬ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ.

ನೀವು ಭಗವಂತನನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸಬಹುದು? ಬಹುಶಃ ನಿಘಂಟು ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟರ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿಸುವುದು ಒಂದು ಅರ್ಥ. ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರೆ, ಅವನು ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾನೆ. ಜೆಬಿ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಹೇಳಿದರು: "ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕವನು." ಭಗವಂತನನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಮತ್ತು ಉದಾತ್ತಗೊಳಿಸುವುದು ನಾವು ಮತ್ತು ಇತರರು ನಾವು ಯೋಚಿಸಿದ ಅಥವಾ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಮತ್ತೊಂದು ಅರ್ಥವೆಂದರೆ ದೇವರನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು. ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವಾಗ ಮತ್ತು ಭಗವಂತ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಯಾರೆಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೇವರ ಮಾರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಮಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರದಿದ್ದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು.

ಜೋ ಸ್ಟೊವೆಲ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: "ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶವು ಇತರರು ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಆತನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಮತ್ತು ಅನುಭವಿಸುವಾಗ ದೇವರು ಹೇಗಿದ್ದಾನೆಂದು ನೋಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದು." ನಮ್ಮ ಜೀವನವು ಕಿಟಕಿಯಂತಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು, ಅದರ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಇತರ ಜನರು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಇತರರು ನಾವು ಅವನ ಮತ್ತು ಅವನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಕನ್ನಡಿಗಳಂತೆ ಹೋಲಿಕೆ ಬಳಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಭೂತಗನ್ನಡಿಯೆಂದು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ನಾವು ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅವರ ಪಾತ್ರ, ಇಚ್, ಾಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತವೆ.

ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಗೌರವದಲ್ಲಿ ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಶಾಂತ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಾಗ (1. ಟಿಮೊಥಿಯಸ್ 2,2), ನಾವು ಕಿಟಕಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ನನ್ನ ಆತ್ಮವೇ, ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸು!

ಟಮ್ಮಿ ಟಕಾಚ್ ಅವರಿಂದ


ಪಿಡಿಎಫ್ನನ್ನ ಆತ್ಮವಾದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸು