ಟ್ರಿನಿಟೇರಿಯನ್ ದೇವತಾಶಾಸ್ತ್ರ

175 ಟ್ರಿನಿಟೇರಿಯನ್ ದೇವತಾಶಾಸ್ತ್ರಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅನೇಕ ದೇವತಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರವಾಹಗಳಿವೆ. ನಂಬಿಕೆಯ ದೇಹವಾಗಿ WCG/CCI ಗೆ ಮಾನದಂಡವಾಗಿರುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ "ಟ್ರಿನಿಟೇರಿಯನ್ ಥಿಯಾಲಜಿ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಬಹುದಾದ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯಾಗಿದೆ. ಚರ್ಚ್ ಇತಿಹಾಸದಾದ್ಯಂತ ಟ್ರಿನಿಟಿಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯಾದರೂ, ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು "ಮರೆತುಹೋದ ಸಿದ್ಧಾಂತ" ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡೆಗಣಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, WCG/CCI ಯಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಯಾಲಿಟಿ, ಅಂದರೆ ಟ್ರಿನಿಟಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಥ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತೇವೆ.

ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷವು ಟ್ರಿನಿಟಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬೈಬಲ್ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹೇಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಿದ್ಧಾಂತವು ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ತನ್ನ "ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳು" (ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 5,1) ಆದುದರಿಂದಲೇ, ದೇವರ ಮಗನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದನು. ನಾವು ಆತನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ (ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 1,3-7), ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಿ ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆನುವಂಶಿಕತೆಯ ಮುದ್ರೆಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ (ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 1,13-14). ಟ್ರಿನಿಟಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ.

ನಾವು ಮೂರು ದೈವಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತೇವೆಯಾದರೂ, ಟ್ರಿನಿಟಿಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಚರಣೆಗೆ ತರಲು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ವಿಷಯವೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಆದರೂ ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸವು ಪ್ರಮುಖ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಾಗ, ಅದು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಾನು ನೋಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಟ್ರಿನಿಟಿಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ, ಭಗವಂತನ ಮೇಜಿನ ಬಳಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ನಾವು ಏನೂ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.ದೇವರು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮೇಜಿನ ಬಳಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯೇಸುವಿನ ಮೋಕ್ಷ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮದ ವಾಸಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ನಾವು ತ್ರಿವೇಕ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ತಂದೆಯ ಮುಂದೆ ಬರಬಹುದು. ಟ್ರಿನಿಟಿಯ ಶಾಶ್ವತವಾದ, ಬದಲಾಗದ ಸಂಬಂಧದಿಂದಾಗಿ ಈ ಪ್ರೀತಿಯು ನಂಬುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವುದು ಎಂದರೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ವಾಸಿಸುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲು ನಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಟ್ರಿನಿಟಿಯ ಪ್ರೀತಿಯು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ; ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಅದು ಇತರರನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ದೇವರು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಲು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆತನ ಆತ್ಮವು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸಲು ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅವನ ಆತ್ಮವು ನನ್ನೊಳಗೆ ನೆಲೆಸಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಅರಿತುಕೊಂಡಾಗ, ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ನಿರಾಳವಾಗುತ್ತದೆ. ಟ್ರಿನಿಟೇರಿಯನ್, ಸಂಬಂಧಿತ ದೇವರು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ.

ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜೀವನದಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಬೋಧಕನಾಗಿ, ನಾನು ದೇವರಿಗಾಗಿ "ನಾನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜನರ ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾದೆ. ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯ ಮೇಲೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಗಮನಹರಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಚಿಂತಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅರಿವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನಾನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಗುತ್ತಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ದೇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ. ದೇವರು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಾಗ ನಾವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಭಯಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಬಹುದು. ದೇವರು ಸರಿ ಹೊಂದಿಸಲಾಗದ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅದು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕರೆ ಭಾರೀ ಹೊರೆಯಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದ್ಭುತ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಕಾರಣ, ನಾವು ಚಿಂತಿಸದೆ ಆತನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿದ್ದೇವೆ.

WCG/GCI ಯಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯವು "ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ!" ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನನಗೆ ಇದರ ಅರ್ಥವೇನು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಟ್ರಿನಿಟಿ ಪ್ರೀತಿಸುವಂತೆ ನಾವು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ - ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದು - ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಟ್ರಿನಿಟಿ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ತಂದೆ, ಮಗ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮವು ವಿಭಿನ್ನ ದೈವಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಏಕತೆಯನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಥಾನಾಸಿಯಸ್ ಹೇಳಿದಂತೆ, "ಟ್ರಿನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ, ಏಕತೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಿನಿಟಿ". ಟ್ರಿನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಪ್ರೀತಿಯು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಟ್ರಿನಿಟೇರಿಯನ್ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಸಮುದಾಯದ ಜೀವನವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ WCG/GCI ನಲ್ಲಿ, ನಾವು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೇಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಮರುಚಿಂತನೆ ಮಾಡಲು ಅವಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಾಳೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿರುವವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ, ನಾವು ಏನನ್ನಾದರೂ ಗಳಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರು. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಆತ್ಮವು ಸುಲಭವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಇತರರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತೆ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆತನ ಆತ್ಮವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಲ್ಲಿಯೂ ವಾಸಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಭಾನುವಾರದ ಪೂಜೆಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ - ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಏನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾನೆಂದು ಎದುರುನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ನಾವು ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ; ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಟ್ರಿನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ.

ನಾವು ದುಃಖಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಚರಿಸುವಾಗ, ತ್ರಿವೇಕ ದೇವರು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತೆ ನಾವು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಟ್ರಿನಿಟೇರಿಯನ್ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರೆಯನ್ನು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ: "ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತುಂಬುವ ಆತನ ಪೂರ್ಣತೆಯಾಗಲು." (ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 1,22-23). ನಿಮ್ಮ ಉದಾರ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಬೆಂಬಲವು ಟ್ರಿನಿಟೇರಿಯನ್ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಈ ಹಂಚಿಕೆಯ ಫೆಲೋಶಿಪ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಮಗನ ವಿಮೋಚನೆಯ ಮೂಲಕ ತಂದೆಯ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗಿದ್ದೇವೆ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಅವನ ದೇಹದ ಆರೈಕೆಯಿಂದ ಸಮರ್ಥಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ.

ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿದ ಊಟದಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವವರೆಗೆ, ಚರ್ಚ್ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ದೇಣಿಗೆ; ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ತಂದೆ, ಮಗ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮದ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ,

ಜೋಸೆಫ್ ಟಕಾಚ್

ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಗ್ರೇಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಯನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್


ಪಿಡಿಎಫ್ಟ್ರಿನಿಟೇರಿಯನ್ ದೇವತಾಶಾಸ್ತ್ರ