ಮಾಧ್ಯಮವು ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ

ಮಾಧ್ಯಮವು ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆನಾವು ವಾಸಿಸುವ ಸಮಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಬಹುಶಃ "ಪೂರ್ವ ಆಧುನಿಕ", "ಆಧುನಿಕ" ಅಥವಾ "ಆಧುನಿಕೋತ್ತರ" ಪದಗಳನ್ನು ಕೇಳಿರಬಹುದು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ನಾವು ಆಧುನಿಕೋತ್ತರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಸಮಯವನ್ನು ಕೆಲವರು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪ್ರತಿ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂವಹನಕ್ಕಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅದು “ಬಿಲ್ಡರ್‌ಗಳು”, “ಬೂಮರ್‌ಗಳು”, “ಬಸ್ಟರ್‌ಗಳು”, “ಎಕ್ಸ್-ಇರ್ಸ್”, “ವೈ-ಇರ್ಸ್”, “-ಡ್-ಇರ್ಸ್” ಅಥವಾ "ಮೊಸಾಯಿಕ್".

ಆದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೇಳುವ ಮತ್ತು ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಮೀರಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾದ ಸಂವಹನ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸಂವಹನ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದು ಮತ್ತು ಕೇಳುವುದು ಸ್ವತಃ ಒಂದು ಅಂತ್ಯವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಂದು ಅಂತ್ಯದ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ನಿಜವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಸಂವಹನದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ "ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಸುರಿದಿದ್ದಾರೆ" ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ನಿಜವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಮತ್ತು ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದಾಗ, ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲಿಲ್ಲ - ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಆಲಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ದೇವರು ತನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ, ಅವನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.

ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ: ಆತನು ನಮಗೆ ಬೈಬಲ್ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಬೈಬಲ್ ಕೇವಲ ಪುಸ್ತಕವಲ್ಲ; ಅದು ನಮಗೆ ದೇವರ ಸ್ವಯಂ ಬಹಿರಂಗ. ದೇವರು ಯಾರೆಂದು, ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ, ಅವನು ನಮಗೆ ಕೊಡುವ ಉಡುಗೊರೆಗಳು, ನಾವು ಅವನನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವೆಂದು ಬೈಬಲ್ ಮೂಲಕ ಸಂವಹನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಬೈಬಲ್ ಹೇರಳವಾಗಿ ಜೀವನದ ಬೀದಿ ನಕ್ಷೆಯಾಗಿದ್ದು, ದೇವರು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ನಮಗೆ ನೀಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಬೈಬಲ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಅದು ಸಂವಹನದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ರೂಪವಲ್ಲ. ದೇವರಿಂದ ಸಂವಹನದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ರೂಪವೆಂದರೆ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆ - ಮತ್ತು ನಾವು ಅದರಿಂದ ಬೈಬಲ್ ಮೂಲಕ ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ.

ನಾವು ಇದನ್ನು ನೋಡುವ ಒಂದು ಸ್ಥಳವೆಂದರೆ ಹೀಬ್ರೂಗಳಲ್ಲಿ 1,1-3: “ದೇವರು ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಮತ್ತು ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಂತರ, ಈ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು ಮಗನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದನು, ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು, ಅವನ ಮೂಲಕ ಅವನು ಜಗತ್ತನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿದನು. ಅವನು ತನ್ನ ವೈಭವದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಮತ್ತು ಅವನ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಚಿತ್ರಣ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯುತ ಪದದಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಯ್ಯುತ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗುವ ಮೂಲಕ ದೇವರು ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮ ಮಾನವೀಯತೆ, ನಮ್ಮ ನೋವು, ನಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಚಿಂತೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ತಂದೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರೂ ಸಹ ದೇವರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ: “ಯೇಸು” ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ “ಕರ್ತನು ಮೋಕ್ಷ”. ಮತ್ತು ಯೇಸುವಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು "ಇಮ್ಯಾನುಯೆಲ್", ಅಂದರೆ "ದೇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ". ಯೇಸು ದೇವರ ಮಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೂ ಆಗಿದೆ, ಅದು ತಂದೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ತಂದೆಯ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಯೋಹಾನನ ಸುವಾರ್ತೆ ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ:
"ಮತ್ತು ವಾಕ್ಯವು ಮಾಂಸವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ವಾಸಿಸಿತು, ಮತ್ತು ನಾವು ಆತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ತಂದೆಯ ಏಕೈಕ ಪುತ್ರನ ಮಹಿಮೆ, ಕೃಪೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ" (ಜಾನ್ 1,14) ». ಜಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೇಸುವಿನಂತೆ 6,40 "ಮಗನನ್ನು ನೋಡುವ ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ನಂಬುವವನು ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ" ಎಂದು ತಂದೆಯ ಇಚ್ಛೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನಾವು ಆತನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ದೇವರು ಸ್ವತಃ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು ಮತ್ತು ಓದುವ ಮೂಲಕ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಆತನನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವ ಇತರ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಮೂಲಕ. ಅವನು ಈಗಾಗಲೇ ನಿನ್ನನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಅವನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಸಮಯವಲ್ಲವೇ?

ಜೋಸೆಫ್ ಟಕಾಚ್ ಅವರಿಂದ


ಪಿಡಿಎಫ್ಮಾಧ್ಯಮವು ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ