ಯಾವುದೂ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ

450 ಯಾವುದೂ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ”ಪೌಲನು ರೋಮನ್ನರಲ್ಲಿ ವಾದಿಸುತ್ತಾನೆ, ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ow ಣಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪಾಪ ಮಾಡಿದರೂ, ಆ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿದ ಹಳೆಯ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ; ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪಾಪದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ನಮಗೆ ಕರ್ತವ್ಯವಿದೆ - ಉಳಿಸಬಾರದು, ಆದರೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು. 8 ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ನಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಭವಿಷ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ತನ್ನ ಗಮನವನ್ನು ತಿರುಗಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಸೃಷ್ಟಿಯೆಲ್ಲವೂ ನಮಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ

ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಜೀವನ ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಪಾಪದ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟ ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಕಿರುಕುಳ ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಭ್ರಷ್ಟ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ನಮಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಪಾಲ್ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: "ಈ ಕಾಲದ ಸಂಕಟಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿರುವ ವೈಭವವನ್ನು ತೂಗುವುದಿಲ್ಲ" (v. 18). ಇದು ಯೇಸುವಿಗೆ ಇದ್ದಂತೆ, ನಮಗೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ - ಭವಿಷ್ಯವು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅತ್ಯಲ್ಪವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಯೋಜನೆ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಲು ಒಂದು ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿದೆ ಎಂದು ಪಾಲ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: "ಜೀವಿಯ ಆತಂಕದ ಕಾಯುವಿಕೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳಲು ಕಾಯುತ್ತದೆ" (v. 19). ಸೃಷ್ಟಿಯು ನಮ್ಮನ್ನು ವೈಭವದಿಂದ ನೋಡಲು ಬಯಸುವುದಲ್ಲದೆ, ದೇವರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಪಾಲ್ ಮುಂದಿನ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತೆ: "ಸೃಷ್ಟಿಯು ಅಶಾಶ್ವತತೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ ... ಹೌದು ಭರವಸೆಯ ಮೇಲೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯೂ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಅದ್ಭುತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಶಾಶ್ವತತೆಯ ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ "(ಪದ್ಯಗಳು 20-21).

ಸೃಷ್ಟಿಯು ಈಗ ಅವನತಿಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಆಗಬೇಕಿಲ್ಲ. ಪುನರುತ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೇರಿರುವ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಿದರೆ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ಹೇಗಾದರೂ ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವವು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ ವಿಮೋಚನೆಗೊಂಡಿದೆ (ಕೊಲೊಸ್ಸಿಯನ್ನರು 1,19-20)

ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾಯಿರಿ

ಬೆಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪಾವತಿಸಿದ್ದರೂ, ದೇವರು ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡುತ್ತಿಲ್ಲ. "ಸೃಷ್ಟಿಯೆಲ್ಲವೂ ಈಗ ಹೆರಿಗೆ ನೋವಿನಂತೆ ನರಳುತ್ತಿದೆ" (ರೋಮನ್ನರು 8,22 ಹೊಸ ಜಿನೀವಾ ಅನುವಾದ). ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ಗರ್ಭವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಾಗ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಪ್ರಯಾಸದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ನರಳುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, "ಆದರೆ ಆತ್ಮದ ಪ್ರಥಮ ಫಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಾವೇ, ಇನ್ನೂ ಒಳಗಿನಿಂದ ನರಳುತ್ತೇವೆ, ಪುತ್ರರಾಗಿ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಹಗಳ ವಿಮೋಚನೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" (ಪದ್ಯ 23 ಹೊಸ ಜಿನೀವಾ ಅನುವಾದ). ಮೋಕ್ಷದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯಾಗಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವು ನಮಗೆ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಸಹ, ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷವು ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣವಾಗಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನಾವು ಸಹ ಹೋರಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಪಾಪದೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತೇವೆ, ನಾವು ದೈಹಿಕ ಮಿತಿಗಳು, ನೋವು ಮತ್ತು ಸಂಕಟಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತೇವೆ - ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆಂದು ನಾವು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೇವೆ.

ಮೋಕ್ಷ ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ (1. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 15,53) ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ವೈಭವವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚವು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಸವಲ್ಲ - ದೇವರು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ದೇಹಗಳು ಹೇಗೆ ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನವೀಕೃತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರವು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಾವು ನಂಬಬಹುದು.

ನಾವು ಇನ್ನೂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ಪೌಲನು ಹೇಳಿದಂತೆ: “ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಕಾಣುವ ಭರವಸೆ ಭರವಸೆಯಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ನೋಡುವುದನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು? ಆದರೆ ನಾವು ನೋಡದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಆಶಿಸಿದರೆ, ನಾವು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾಯುತ್ತೇವೆ »(ರೋಮನ್ನರು 8,24-25)

ನಮ್ಮ ದತ್ತು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಹಗಳ ಪುನರುತ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತೇವೆ. ನಾವು "ಈಗಾಗಲೇ, ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲ" ಎಂಬ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ: ಈಗಾಗಲೇ ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಿಡೀಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಖಂಡನೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ಪಾಪದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಯುಗದ ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ನಾವು ಮುಂಬರುವ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಬದುಕುತ್ತೇವೆ. "ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವು ನಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಏನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕೆಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ; ಆದರೆ ಆತ್ಮವು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಳಲಾಗದ ನರಳುವಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ”(v. 26). ನಮ್ಮ ಮಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಹತಾಶೆಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹವು ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಾಗಲೂ, ದೇವರ ಆತ್ಮವು ನಮಗಾಗಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ, ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ಸಹ. ದೇವರ ಆತ್ಮವು ನಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವರು ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಹೊಸ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು, ನಾವು ನೋಡುವ ಮತ್ತು ಅವರು ನಮಗೆ ವಿವರಿಸಿರುವ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಸೇತುವೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೂ ನಾವು ಪಾಪ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ (7,14-25). ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಾಪವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೀತಿವಂತರೆಂದು ಘೋಷಿಸುತ್ತಾನೆ ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಈಗಷ್ಟೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ದೇವರು ನೋಡುತ್ತಾನೆ.

ನಾವು ಏನನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ್ದನ್ನು ಮಾಡಲು ನಾವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವನ್ನು ನಂಬಬಹುದು. ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನು ದಾಟಿಸುತ್ತಾನೆ. “ಆದರೆ ಹೃದಯವನ್ನು ಶೋಧಿಸುವವನಿಗೆ ಆತ್ಮದ ಮನಸ್ಸು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂತೆ ಸಂತರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾನೆ »(8,27) ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವು ನಮ್ಮ ಕಡೆಗಿದ್ದು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಾವು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದಿರುತ್ತೇವೆ!

ಅವರ ಸಲಹೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಪಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, "ಎಲ್ಲವೂ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರಿಗೆ, ಆತನ ಸಲಹೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ" (ವಿ. 28). ದೇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆತನು ಅವುಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆತನು ನಮಗಾಗಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಆತನು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಾವು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು (ಫಿಲಿಪ್ಪಿ 1,6).

ನಾವು ಆತನ ಮಗನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಂತೆ ಆಗಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ಮೊದಲೇ ಯೋಜಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಸುವಾರ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದನು, ತನ್ನ ಮಗನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿದನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಒಂದುಗೂಡಿಸಿದನು: "ಅವನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡವರಿಗೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗನ ಪ್ರತಿರೂಪದಂತಿರಬೇಕು, ಅವರು ಅವರಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗನಾಗಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಮೊದಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಅನೇಕ ಸಹೋದರರು. ಆದರೆ ಆತನು ಪೂರ್ವನಿರ್ಧರಿತರಾದವರನ್ನು ಸಹ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ; ಆದರೆ ಆತನು ಯಾರನ್ನು ಕರೆದನೋ ಅವರನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿದನು; ಆದರೆ ಆತನು ಯಾರನ್ನು ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಮಾಡಿದನೋ ಅವರನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸಿದನು »(ರೋಮನ್ನರು 8,29-30)

ಚುನಾವಣೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವನಿರ್ಧಾರದ ಅರ್ಥಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಈ ಪದ್ಯಗಳು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಪೌಲ್ ಈ ನಿಯಮಗಳ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ (ಅಥವಾ ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ). ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಜನರು ತಾವು ಯೋಜಿಸಿರುವ ವೈಭವೀಕರಣವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲು ದೇವರು ಅನುಮತಿಸುತ್ತಾನೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಪೌಲನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ತನ್ನ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರುವಿಕೆಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಪೌಲನು ಓದುಗರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ಅವರು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯದ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಪೌಲ್ ಕೂಡ ದೇವರನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲವನ್ನು ಬಳಸಿ ವೈಭವೀಕರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ನಡೆದಂತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾವು ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಿದರೂ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ವೈಭವೀಕರಣವನ್ನು ನಂಬಬಹುದು.

ಕೇವಲ ವಿಜಯಶಾಲಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು

"ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈಗ ಏನು ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ? ದೇವರು ನಮಗಾಗಿ ಇದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಯಾರು ಇರಬಹುದು? ಯಾರು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗನನ್ನೂ ಉಳಿಸಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು - ಆತನು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಗೆ ಕೊಡಬಾರದು? " (ಶ್ಲೋಕಗಳು 31-32). ನಾವು ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ನಮಗಾಗಿ ಕೊಡುವಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಆತನು ನಮಗೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಾವು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಅವನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವನ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. "ದೇವರ ಚುನಾಯಿತರನ್ನು ಯಾರು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಾರೆ? ಸಮರ್ಥಿಸುವ ದೇವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ”(v. 33). ತೀರ್ಪಿನ ದಿನದಂದು ಯಾರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ದೂಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಿರಪರಾಧಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ವಿಮೋಚಕ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಕಾರಣ ಯಾರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಖಂಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ: «ಯಾರು ಖಂಡಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ? ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಯಾರು ಸತ್ತರು, ಅಥವಾ ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು, ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ ”(ಶ್ಲೋಕ 34). ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ವೈಭವದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಜೀವಂತ ರಕ್ಷಕನನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ.

ಪೌಲನ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಾಯದ ಚಲಿಸುವ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ: “ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಯಾರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ? ಕ್ಲೇಶ ಅಥವಾ ಭಯ ಅಥವಾ ಕಿರುಕುಳ ಅಥವಾ ಹಸಿವು ಅಥವಾ ಬೆತ್ತಲೆತನ ಅಥವಾ ಅಪಾಯ ಅಥವಾ ಕತ್ತಿ? ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ (ಕೀರ್ತನೆ 44,23): “ನಿಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ದಿನವಿಡೀ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ; ವಧೆಗಾಗಿ ಕುರಿಗಳಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ "" (ಶ್ಲೋಕಗಳು 35-36). ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಬಹುದೇ? ನಾವು ನಂಬಿಕೆಗಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರೆ, ನಾವು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದೇವೆಯೇ? ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪಾಲ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: "ಇದೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಆತನ ಮೂಲಕ ಜಯಿಸುವವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು" (ಪದ್ಯ 37 ಎಲ್ಬರ್ಫೆಲ್ಡರ್). ನೋವು ಮತ್ತು ಸಂಕಟದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಾವು ಸೋತವರಲ್ಲ - ನಾವು ಜಯಿಸುವವರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮರು ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ವಿಜಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಬಹುಮಾನ - ನಮ್ಮ ಆನುವಂಶಿಕತೆ - ದೇವರ ಶಾಶ್ವತ ಮಹಿಮೆ! ಈ ಬೆಲೆ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಿಂತ ಅಪರಿಮಿತವಾಗಿದೆ.

"ಸಾವು ಅಥವಾ ಜೀವನ, ದೇವತೆಗಳು ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರಗಳು, ವರ್ತಮಾನ ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯ, ಉನ್ನತ ಅಥವಾ ಕೆಳ ಅಥವಾ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಜೀವಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿರುವ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನನಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ" (ಪದ್ಯಗಳು 38-39). ದೇವರು ನಮಗಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಯಾವುದನ್ನೂ ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆತನು ನಮಗೆ ನೀಡಿದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ನಾವು ನಂಬಬಹುದು.

ಮೈಕೆಲ್ ಮಾರಿಸನ್ ಅವರಿಂದ