ಈ ಮನುಷ್ಯ ಯಾರು?

ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಿರುವ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕೇಳಿದನು: “ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನೆಂದು ಜನರು ಯಾರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ?” ಇದು ಇಂದಿಗೂ ನಮಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ: ಈ ಮನುಷ್ಯ ಯಾರು? ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ವಕೀಲರ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ? ನಾವು ಅವನನ್ನು ಏಕೆ ನಂಬಬೇಕು? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ನಂಬಿಕೆಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವ - ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು

ಜೀಸಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆದರು, ಹಸಿವು ಮತ್ತು ಬಾಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ದಣಿದ, ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಕುಡಿದರು ಮತ್ತು ಮಲಗಿದರು. ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು, ಆಡುಮಾತಿನ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆ ನಡೆದರು. ಅವನಿಗೆ ಭಾವನೆಗಳಿದ್ದವು: ಕರುಣೆ, ಕೋಪ, ವಿಸ್ಮಯ, ದುಃಖ, ಭಯ (ಮತ್ತಾ. 9,36; ಲುಕ್. 7,9; ಜೋ. 11,38; ಗಣಿತ. 26,37) ಮಾನವರು ಮಾಡಬೇಕಾದಂತೆ ಅವನು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಮನುಷ್ಯ ಎಂದು ಕರೆದನು ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸಲಾಯಿತು. ಅವನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದನು.

ಆದರೆ ಅವರು ಅಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು, ಅವರ ಆರೋಹಣದ ನಂತರ ಕೆಲವರು ಅವನು ಮನುಷ್ಯ ಎಂದು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು (2. ಜಾನ್ 7). ಜೀಸಸ್ ಎಷ್ಟು ಪವಿತ್ರ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು, ಅವರು ಮಾಂಸದೊಂದಿಗೆ, ಕೊಳಕು, ಬೆವರು, ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಮಾಂಸದ ಅಪೂರ್ಣತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಏನನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಅವರು ನಂಬಲಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಅವನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ "ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ", ಏಕೆಂದರೆ ದೇವತೆಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗದೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ: ಜೀಸಸ್ ಪದದ ಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ. ಜಾನ್ ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ: "ಮತ್ತು ಪದವು ಮಾಂಸವನ್ನು ಮಾಡಿತು ..." (ಜೋ. 1,14) ಅವನು ಕೇವಲ ಮಾಂಸವಾಗಿ "ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ" ಮತ್ತು ಮಾಂಸವನ್ನು "ಬಟ್ಟೆ" ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಮಾಂಸವಾದನು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು "ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬಂದನು" (1. ಜೊಹ್. 4,2) ನಾವು ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ನಾವು ಅವನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ, ಜೋಹಾನ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ (1. ಜೊಹ್. 1,1-2)

ಪೌಲನ ಪ್ರಕಾರ, ಯೇಸು “ಮನುಷ್ಯರಂತೆ” ಆದನು (ಫಿಲ್. 2,7), "ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ" (ಗ್ಯಾಲ್. 4,4), “ಪಾಪಿ ಮಾಂಸದ ರೂಪದಲ್ಲಿ” (ರೋಮ. 8,3) ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಲು ಬಂದವನು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಹೀಬ್ರೂಗಳಿಗೆ ಪತ್ರದ ಲೇಖಕರು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ: “ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ರಕ್ತದಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಅವನು ಅದನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದನು ... ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವನು ಆಗಬೇಕಾಯಿತು. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಸಹೋದರರಂತೆ "(2,14-17)

ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷವು ಜೀಸಸ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇದ್ದಾನೋ - ಮತ್ತು ಇದ್ದಾನೋ ಎಂಬುದರೊಂದಿಗೆ ನಿಂತಿದೆ ಅಥವಾ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ವಕೀಲರಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಮಹಾ ಯಾಜಕರಾಗಿ ಅವರ ಪಾತ್ರವು ಅವನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮಾನವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾನೆಯೇ ಎಂಬುದರೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಬೀಳುತ್ತದೆ (ಇಬ್ರಿ. 4,15) ಅವನ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ನಂತರವೂ, ಯೇಸುವಿಗೆ ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಮೂಳೆಗಳು ಇದ್ದವು (ಯೋಹಾ. 20,27; ಲೂಕ. 24,39) ಸ್ವರ್ಗೀಯ ವೈಭವದಲ್ಲಿಯೂ ಅವನು ಮಾನವನಾಗಿಯೇ ಮುಂದುವರಿದನು (1. ಟಿಮ್. 2,5).

ದೇವರಂತೆ ವರ್ತಿಸಿ

“ಅವನು ಯಾರು?” ಎಂದು ಫರಿಸಾಯರು ಯೇಸುವಿನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಕೇಳಿದರು. “ದೇವನೊಬ್ಬನೇ ಹೊರತು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಯಾರು ಕ್ಷಮಿಸಬಲ್ಲರು?” (ಲೂಕ. 5,21.) ಪಾಪವು ದೇವರ ವಿರುದ್ಧದ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ; ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿಹಾಕಲಾಗಿದೆ, ಅಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಹೇಗೆ? ಅದು ಧರ್ಮನಿಂದನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಭಾವಿಸಿದರು ಎಂದು ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದನು. ಅವನು ಸ್ವತಃ ಪಾಪದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದನು (ಯೋಹಾ. 8,46).

ಯೇಸು ತಾನು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು - ಯಹೂದಿ ಪುರೋಹಿತರು ಧರ್ಮನಿಂದೆಯೆಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳಿಕೆ6,63-65). ಅವನು ದೇವರ ಮಗನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡನು - ಇದು ಧರ್ಮನಿಂದೆಯೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಏರಲು ಅರ್ಥ (ಜೋ. 5,18; 19,7) ಯೇಸು ತಾನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ದೇವರು ಬಯಸಿದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದನು (ಯೋಹಾ. 5,19) ಅವನು ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಬ್ಬನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡನು (10,30ಯಹೂದಿ ಪುರೋಹಿತರು ಇದನ್ನು ಧರ್ಮನಿಂದೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ (10,33) ಆತನನ್ನು ನೋಡುವವನು ತಂದೆಯನ್ನು ನೋಡುವನು ಎಂದು ಅವನು ಎಷ್ಟು ದೈವಿಕ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡನು4,9; 1,18) ತಾನು ದೇವರ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬಹುದೆಂದು ಅವನು ಹೇಳಿಕೊಂಡನು6,7) ಅವನು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಸಮರ್ಥನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡನು (ಮತ್ತಾ. 13,41).

ದೇವರು ಪ್ರಪಂಚದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನೆಂದು ಅವನು ತಿಳಿದಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ತೀರ್ಪನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡನು (ಜೋ. 5,22) ತನ್ನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸತ್ತವರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವನು ಹೇಳಿಕೊಂಡನು (ಜೋ. 5,21; 6,40; 10,18) ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನವು ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು (ಮತ್ತಾ. 7,22-23). ಮೋಶೆಯ ಮಾತುಗಳು ಪೂರಕವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಅವನು ಭಾವಿಸಿದನು (ಮತ್ತಾ. 5,21-48). ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ಸಬ್ಬತ್‌ನ ಲಾರ್ಡ್ ಎಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡನು - ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಕಾನೂನು! (ಮ್ಯಾಥ್. 12,8.) ಅವನು "ಕೇವಲ ಮಾನವ" ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ದುರಹಂಕಾರದ, ಪಾಪಪೂರ್ಣ ಬೋಧನೆಯಾಗಿದೆ.

ಆದರೂ ಯೇಸು ತನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೆಲಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿದನು. “ನಾನು ತಂದೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ತಂದೆ ನನ್ನಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿರಿ; ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಕೃತಿಗಳ ಕಾರಣ ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿರಿ ”(ಜಾನ್ 14,11) ಪವಾಡಗಳು ಯಾರನ್ನೂ ನಂಬುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವು ಇನ್ನೂ ಬಲವಾದ "ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಪುರಾವೆ" ಆಗಿರಬಹುದು. ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಲು ತನಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲು, ಯೇಸು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಪೀಡಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿದನು (ಲೂಕ 5: 17-26). ಅವನು ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಜವೆಂದು ಅವನ ಪವಾಡಗಳು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಅವನು ಮಾನವ ಶಕ್ತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಮನುಷ್ಯನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ತನ್ನ ಬಗೆಗಿನ ಹಕ್ಕುಗಳು - ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮನಿಂದೆಯ ಜೊತೆಗೆ - ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ಅವನು ದೇವರಂತೆ ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲನು ಮತ್ತು ದೇವರಂತೆ ವರ್ತಿಸಬಲ್ಲನು ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ದೇವರಾಗಿದ್ದನು.

ಅವನ ಸ್ವ-ಚಿತ್ರಣ

ಯೇಸುವಿಗೆ ತನ್ನ ಗುರುತನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು (ಲುಕ್. 2,49) ಅವನ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವನು ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಒಂದು ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದನು: ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗ (ಲುಕ್. 3,22) ಅವನು ಪೂರೈಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆಂದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು (ಲೂಕ. 4,43; 9,22; 13,33; 22,37).

ಪೇತ್ರನು, “ನೀನು ಕ್ರಿಸ್ತನು, ದೇವರ ಜೀವಂತ ಮಗನು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಯೇಸು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದು: “ಯೋನನ ಮಗನಾದ ಸೈಮನ್, ನೀನು ಧನ್ಯನು; ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ರಕ್ತವು ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ತಂದೆ ”(ಮತ್ತಾ. 16, 16-17). ಯೇಸು ದೇವರ ಮಗನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಕ್ರಿಸ್ತನು, ಮೆಸ್ಸಿಹ್ - ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಿಷನ್ಗಾಗಿ ದೇವರಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು.

ಅವನು ಹನ್ನೆರಡು ಶಿಷ್ಯರನ್ನು, ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಕರೆದಾಗ ಅವನು ಹನ್ನೆರಡು ಜನರಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಎಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರಿಗಿಂತ ಮೇಲಿದ್ದ ಕಾರಣ ಆತನು ಅವರಿಗಿಂತ ಮೇಲಿದ್ದನು. ಅವರು ಹೊಸ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಡರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ, ಅವನು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಆಧಾರವಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದನು, ದೇವರೊಂದಿಗಿನ ಹೊಸ ಸಂಬಂಧ. ದೇವರು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದರ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿ ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದನು.

ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ, ಕಾನೂನುಗಳ ವಿರುದ್ಧ, ದೇವಾಲಯದ ವಿರುದ್ಧ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಯೇಸು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ವಾದಿಸಿದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಂತೆ, ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಡಲು, ಅವನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷ್ಠನಾಗಿರಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. ಅವನು ದೇವರ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಮಾತಾಡಿದನು - ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಮಾತಾಡಿದನು.

ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ತನ್ನಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿದವು ಎಂದು ಯೇಸು ನಂಬಿದನು. ಅವನು ನರಳುತ್ತಿರುವ ಸೇವಕನಾಗಿದ್ದನು, ಜನರನ್ನು ಅವರ ಪಾಪಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು (ಯೆಶಾ. 53,4-5 & 12; ಗಣಿತ. 26,24; ಮಾರ್ಕ್. 9,12; ಲುಕ್. 22,37; 24, 46). ಅವನು ಶಾಂತಿಯ ರಾಜಕುಮಾರನಾಗಿದ್ದನು, ಅವನು ಕತ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಜೆರುಸಲೆಮ್ ಅನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದನು (ಸಚ. 9,9-10; ಗಣಿತ. 21,1-9). ಅವನು ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನಾಗಿದ್ದನು, ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು (ದಾನಿ. 7,13-14; ಗಣಿತ. 26,64).

ಮೊದಲು ಅವರ ಜೀವನ

ಜೀಸಸ್ ಅವರು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಈ "ಟೈಮ್ಲೆಸ್" ಅನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸೂತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ: "ಖಂಡಿತವಾಗಿ, ನಿಜವಾಗಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ: ಅಬ್ರಹಾಂ ಆಗುವ ಮೊದಲು, ನಾನು" (ಜೋ. 8,58 ನೇ). ಮತ್ತೆ ಯಹೂದಿ ಪುರೋಹಿತರು ಜೀಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ದೈವಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ನಂಬಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ಕಲ್ಲೆಸೆಯಲು ಬಯಸಿದ್ದರು (v. 59). "ನಾನು" ಎಂಬ ಪದವು ಹಾಗೆ ಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ 2. ಮೋಸ್ 3,14 ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮೋಶೆಗೆ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ: "ನೀವು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು: [ಅವನು] 'ನಾನು' ನನ್ನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾನೆ" (ಎಲ್ಬರ್ಫೆಲ್ಡ್ ಅನುವಾದ). ಜೀಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಗಾಗಿ ಈ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. "ಜಗತ್ತು ಇರುವ ಮೊದಲು", ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ವೈಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಯೇಸು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ (ಜಾನ್ 17,5) ಸಮಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವನು ಈಗಾಗಲೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದನೆಂದು ಜಾನ್ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ಪದವಾಗಿ (ಜೋ. 1,1).

ಮತ್ತು "ಎಲ್ಲವೂ" ಪದದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಬಹುದು (ಜೋ. 1,3) ತಂದೆ ಯೋಜಕ, ಯೋಜಿತವಾದುದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಎಂಬ ಪದ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವನಿಂದ ಮತ್ತು ಅವನಿಗಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ (ಕೊಲ್. 1,16; 1. ಕೊ. 8,6) ಹೀಬ್ರೂಗಳು 1,2 ಮಗನ ಮೂಲಕ ದೇವರು "ಜಗತ್ತನ್ನು ಮಾಡಿದನು" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಹೀಬ್ರೂಗಳಲ್ಲಿ, ಕೊಲೊಸ್ಸಿಯನ್ನರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಂತೆ, ಮಗನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು "ಒಯ್ಯುತ್ತಾನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು ಅವನಲ್ಲಿ "ಒಳಗೊಂಡಿದೆ" (ಇಬ್ರಿ. 1,3; ಕರ್ನಲ್ 1,17) ಅವನು "ಅದೃಶ್ಯ ದೇವರ ಪ್ರತಿರೂಪ" ಎಂದು ಇಬ್ಬರೂ ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ (ಕೊಲೊ. 1,15), “ಅವನ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಚಿತ್ರ” (ಹೆಬ್ರಿ. 1,3).

ಯೇಸು ಯಾರು ಅವನು ಮಾಂಸವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟ ದೇವರು. ಅವನು ಎಲ್ಲದರ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ, ಜೀವನದ ರಾಜಕುಮಾರ (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 3,15) ಅವನು ದೇವರಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ, ದೇವರಂತೆ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ, ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರುವ ಶಕ್ತಿಯ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅವನು ದೈವಿಕ, ಮಾಂಸದಲ್ಲಿರುವ ದೇವರು ಎಂದು ಶಿಷ್ಯರು ತೀರ್ಮಾನಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಪೂಜೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ

ಯೇಸುವಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಅಲೌಕಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು (ಮತ್ತಾ. 1,20; ಲುಕ್. 1,35) ಅವನು ಎಂದಿಗೂ ಪಾಪ ಮಾಡದೆ ಜೀವಿಸಿದನು (ಇಬ್ರಿ. 4,15) ಅವನು ದೋಷರಹಿತನಾಗಿದ್ದನು, ದೋಷರಹಿತನಾಗಿದ್ದನು (ಇಬ್ರಿ. 7,26; 9,14) ಅವನು ಯಾವುದೇ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ (1. ಪೆಟ್ರ್ 2,22); ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾಪವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ (1. ಜೊಹ್. 3,5); ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಾಪದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ (2. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 5,21) ಪ್ರಲೋಭನೆಯು ಎಷ್ಟೇ ಬಲವಾದರೂ, ಯೇಸು ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವ ಬಲವಾದ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನು. ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅವನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು (ಇಬ್ರಿ.10,7).
 
ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಯೇಸುವನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದರು (ಮತ್ತಾ. 14,33; 28,9 ಯು. 17; ಜೋ. 9,38) ದೇವತೆಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ಪೂಜಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ (ಪ್ರಕಟನೆ 19,10), ಆದರೆ ಯೇಸು ಅದನ್ನು ಅನುಮತಿಸಿದನು. ಹೌದು, ದೇವದೂತರು ಸಹ ದೇವರ ಮಗನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ (ಇಬ್ರಿ. 1,6) ಕೆಲವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು (ಕಾಯಿದೆಗಳು.7,59-60; 2. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 12,8; ಬಹಿರಂಗ 22,20).

ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಸೂತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ: "ಅವನಿಗೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಮಹಿಮೆ! ಆಮೆನ್ "(2. ಟಿಮ್. 4,18; 2. ಪೆಟ್ರ್ 3,18; ಬಹಿರಂಗ 1,6) ನೀಡಬಹುದಾದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಆಡಳಿತಗಾರನ ಬಿರುದನ್ನು ಅವನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ (ಎಫೆ. 1,20-21). ಅವರನ್ನು ದೇವರು ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಲ್ಲ.

ರೆವೆಲೆಶನ್ನಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮತ್ತು ಕುರಿಮರಿಯನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ: "ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವವನಿಗೆ ಮತ್ತು ಕುರಿಮರಿಗೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಶ್ಲಾಘನೆ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಂಸೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ!" 5,13) ತಂದೆಯಂತೆಯೇ ಮಗನನ್ನೂ ಗೌರವಿಸಬೇಕು (ಯೋಹಾ. 5,23) ದೇವರು ಮತ್ತು ಯೇಸುವನ್ನು ಆಲ್ಫಾ ಮತ್ತು ಒಮೆಗಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯ. 1,8 ಯು. 17; 21,6; 22,13).

ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪೂಜೆಯ ಕುರಿತಾದ ಈ ಭಾಗವು ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾದುದು:
"ಆದುದರಿಂದಲೇ ದೇವರು ಅವನನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಸರುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು, ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿಯೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಗಿರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾಲಿಗೆಯೂ ಯೇಸು ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಬೇಕು. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕರ್ತನು, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ”(ಫಿಲ್. 2,9-11; ಅದರಲ್ಲಿ ಇಸಾ ಅವರ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. 4 ನೇ5,23 ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ). ಯೆಶಾಯನು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುವ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಯೇಸು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ.

ಒಬ್ಬನೇ ರಕ್ಷಕನಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಯೆಶಾಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ - ದೇವರು (ಯೆಶಾ. 43:11; 45,21) ದೇವರು ರಕ್ಷಕ ಎಂದು ಪೌಲನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಯೇಸು ರಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ (ಟಿಟ್. 1,3; 2,10 ಮತ್ತು 13). ಸಂರಕ್ಷಕನೋ ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರೋ? ಆರಂಭಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ತಂದೆಯು ದೇವರು ಮತ್ತು ಯೇಸು ದೇವರು ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರು ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಒಬ್ಬನೇ ರಕ್ಷಕ. ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಒಬ್ಬ (ದೇವರು), ಆದರೆ ವಿಭಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು.

ಹಲವಾರು ಇತರ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಭಾಗಗಳು ಯೇಸುವನ್ನು ದೇವರು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತವೆ. ಜಾನ್ 1,1: "ದೇವರು ಪದವಾಗಿತ್ತು." ಶ್ಲೋಕ 18: "ಯಾರೂ ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ; ದೇವರು ಮತ್ತು ತಂದೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬನೇ, ಆತನು ಆತನನ್ನು ನಮಗೆ ಘೋಷಿಸಿದನು. "ಯೇಸು ತಂದೆಯನ್ನು (ಅವನು) ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುವ ದೇವರು-ವ್ಯಕ್ತಿ. ಪುನರುತ್ಥಾನದ ನಂತರ, ಥಾಮಸ್ ಯೇಸುವನ್ನು ದೇವರೆಂದು ಗುರುತಿಸಿದನು: "ಥಾಮಸ್ ಉತ್ತರಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು: ನನ್ನ ಲಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ನನ್ನ ದೇವರು!" (ಜೋ. 20,28.)

ಪೂರ್ವಜರ ಪಿತೃಗಳು ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಎಂದು ಪೌಲನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಿಂದ “ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾಂಸದ ಪ್ರಕಾರ ಬರುತ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವರು, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೆನ್ ”(ರೋಮ್. 9,5) ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಸ್ವತಃ ಮಗನನ್ನು "ದೇವರು" ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ: "'ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನವು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಇರುತ್ತದೆ ...'" (ಇಬ್ರಿ. 1,8).

“ಯಾಕಂದರೆ ಆತನಲ್ಲಿ [ಕ್ರಿಸ್ತ],” ಪೌಲನು ಹೇಳಿದನು, “ದೇವತೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪೂರ್ಣತೆಯು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿದೆ” (ಕೊಲೊ.2,9) ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವರು ಮತ್ತು ಇಂದಿಗೂ "ದೇಹದ ರೂಪ" ಹೊಂದಿದೆ. ಅವನು ದೇವರ ನಿಖರವಾದ ಚಿತ್ರ - ದೇವರು ಮಾಂಸವನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಜೀಸಸ್ ಕೇವಲ ಮಾನವನಾಗಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಆತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವನು ದೈವಿಕನಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವನನ್ನು ನಂಬುವಂತೆ ನಮಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅವನು ದೇವರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನು ಬೇಷರತ್ತಾಗಿ ನಂಬಲರ್ಹ.
 
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎರಡು ಪದಗಳು ಸರಳವಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾದ ಅಥವಾ ಸಮಾನಾರ್ಥಕವಾದಂತೆ "ಜೀಸಸ್ ದೇವರು" ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ತಪ್ಪುದಾರಿಗೆಳೆಯುವಂತಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ, ಯೇಸು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದನು, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಯೇಸು “ಸಂಪೂರ್ಣ” ದೇವರಲ್ಲ. "ದೇವರು = ಜೀಸಸ್", ಈ ಸಮೀಕರಣವು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, “ದೇವರು” ಎಂದರೆ “ತಂದೆ”, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬೈಬಲ್ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಯೇಸು ದೇವರು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪದವನ್ನು ಯೇಸುವಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಯೇಸು ದೈವಿಕ. ದೇವರ ಮಗನಾಗಿ, ಅವನು ತ್ರಿಕೋನ ದೇವತೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ. ದೇವರು ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ದೇವರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯೇಸು.

ನಮಗೆ, ಯೇಸುವಿನ ದೈವತ್ವವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ದೈವಿಕನಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವನು ನಿಖರವಾಗಿ ನಮಗೆ ದೇವರನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬಹುದು (ಜೋ. 1,18; 14,9) ಒಬ್ಬ ದೇವರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬಹುದು, ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಬಹುದು, ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಒಬ್ಬ ದೇವರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ವಸ್ತುವಾಗಬಹುದು, ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿರುವ ಭಗವಂತ, ಹಾಡು ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೂಜಿಸುವ ರಕ್ಷಕ.

ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವ, ಎಲ್ಲಾ ದೇವರು

ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಿಂದ ನೋಡಬಹುದಾದಂತೆ, ಬೈಬಲಿನ “ಯೇಸುವಿನ ಚಿತ್ರಣ” ಇಡೀ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಕಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿದೆ. ಚಿತ್ರವು ಸುಸಂಬದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೂಲ ಚರ್ಚ್ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಅವಳು ಬೈಬಲ್ನ ಬಹಿರಂಗದಿಂದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಳು:

• ಯೇಸು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ದೇವರು.
• ಯೇಸು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ.
One ಒಬ್ಬ ದೇವರು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾನೆ.
• ಯೇಸು ಈ ದೇವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ.

ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ನೈಸಿಯಾ (325) ದೇವರ ಮಗನಾದ ಯೇಸುವಿನ ದೈವತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವನ ಗುರುತನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು (ನೈಸೀನ್ ಕ್ರೀಡ್).

ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಚಾಲ್ಸೆಡಾನ್ (451) ಅವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಸೇರಿಸಿದರು:
“ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ; ಒಂದೇ ದೈವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದೇ, ಎಲ್ಲಾ ದೇವರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವರು ... ತಂದೆಯಿಂದ ಅವನ ದೈವತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ... ವರ್ಜಿನ್ ಮೇರಿಯಿಂದ ಅವನ ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ; ಒಂದೇ ಕ್ರಿಸ್ತ, ಮಗ, ಲಾರ್ಡ್, ಸ್ಥಳೀಯ, ಎರಡು ಸ್ವಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ ... ಆ ಮೂಲಕ ಒಕ್ಕೂಟವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸ್ವಭಾವಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಟ್ಟಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. "

ಕೊನೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರ ಸ್ವಭಾವವು ಯೇಸುವಿನ ಮಾನವ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹಿನ್ನೆಲೆಗೆ ತಳ್ಳಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ. ಇತರರು ಎರಡು ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಮೂರನೆಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರು, ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ದೈವಿಕ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಬೈಬಲ್ನ ಪುರಾವೆಗಳು ಯೇಸು ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ದೇವರು ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಚರ್ಚ್ ಅದನ್ನೂ ಕಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷವು ಯೇಸು ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ದೇವರು ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಮಗನು ಪಾಪಿ ಮಾಂಸದ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮನುಷ್ಯನಾಗುವುದು ಹೇಗೆ?
 
ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಈಗ ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಮಾನವೀಯತೆಯು ಹತಾಶವಾಗಿ ಭ್ರಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ದೇವರು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ಅಲ್ಲ. ಮಾನವರು ಹೇಗೆ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಇರಬೇಕೆಂದು ಯೇಸು ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ತಂದೆಯ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದು ಮಾನವಕುಲದಂತೆಯೇ ಇರಬೇಕು.

ದೇವರು ಏನು ಸಮರ್ಥನೆಂದು ಅವನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಭಾಗವಾಗಲು ಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಸೃಷ್ಟಿಸದ ಮತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ, ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ಪಾಪಿಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದು ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸಬಹುದು; ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ.

ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಏನೆಂದು ಯೇಸು ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಹಿಂದಿರುಗಿದಾಗ ಮತ್ತು ನಾವು ಬೆಳೆದಾಗ, ನಾವು ಅವನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ (1. ಜೊಹ್. 3,2) ಅವನ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡ ದೇಹದಂತಹ ದೇಹವನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದುತ್ತೇವೆ (1. ಕೊ. 15,42-49)

ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಟ್ರೇಲ್ಬ್ಲೇಜರ್, ದೇವರಿಗೆ ದಾರಿ ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ಎಂದು ಅವನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವನು ನಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯದಿಂದ ಭಾವಿಸುತ್ತಾನೆ; ಅವನು ದೇವರಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ದೇವರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕುರಿತು ಆತನು ನಮಗಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲನು. ಯೇಸು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ನಂಬಬಹುದು.

ಮೈಕೆಲ್ ಮಾರಿಸನ್ ಅವರಿಂದ


ಪಿಡಿಎಫ್ಈ ಮನುಷ್ಯ ಯಾರು?