ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಾನೆ!

527 ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದನುಜಿಸಿಐ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿ ನಾನು ಈ ತಿಂಗಳು ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ಈ ಪತ್ರವು ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ಮಾಸಿಕ ಪತ್ರವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಸಮುದಾಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನನ್ನ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯನ್ನು ನಾನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವಾಗ, ದೇವರು ನಮಗೆ ನೀಡಿದ ಅನೇಕ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ - ಗ್ರೇಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಯನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್. ಸಮುದಾಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಇದು ಸುಂದರವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ, ನಾವು ತಂದೆ, ಮಗ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅನುಗ್ರಹ ಆಧಾರಿತ ಕಮ್ಯುನಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಅದ್ಭುತ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ತ್ರಿವೇಕ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಅನುಮಾನಿಸಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸದಸ್ಯರು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು GCI/WKG ಸಹಯೋಗಿಗಳೇ, ಈ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಷ್ಠೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಅನುಭವಿ ಸದಸ್ಯರು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ದೇವರು ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದನು - ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ! ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವಕುಲದ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ದೊಡ್ಡ ಆಳವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೆರೆದರು. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಮ್ಮ ಶಾಶ್ವತ ಭವಿಷ್ಯವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿದರು.

ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚುಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹದ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಧರ್ಮೋಪದೇಶಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅನೇಕರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. 1995 ರಿಂದ ನಾವು ಈ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯರು ದೇವರ ಕೃಪೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಒತ್ತುಗೆ ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು, "ಈ ಎಲ್ಲಾ ಯೇಸುವಿನ ವಿಷಯ ಯಾವುದು?" ಆಗ (ಈಗಿನಂತೆ) ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೀಗಿದೆ: "ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡಿದ, ನಮಗಾಗಿ ಬಂದ, ನಮಗಾಗಿ ಸತ್ತ ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಂಡ ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಆತನ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ನಾವು ಬೋಧಿಸುತ್ತೇವೆ!"

ಬೈಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ನಮ್ಮ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಕರ್ತನಾದ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಹಾಯಾಜಕನಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ವೈಭವದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಭರವಸೆ ನೀಡಿದಂತೆ, ಅವರು ನಮಗಾಗಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹೆದರಬೇಡಿ! ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿರಿ ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿರಿ! ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಹಲುಗಳಿವೆ. ಹಾಗಾಗದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ, ‘ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆನೇ? ಮತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗಾಗಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಹೋದಾಗ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಇರುವಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಸಹ ಇರುತ್ತೀರಿ. ಮತ್ತು ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ, ನಿಮಗೆ ದಾರಿ ತಿಳಿದಿದೆ ”(ಜಾನ್ 14,1-4). ಈ ಸ್ಥಳವು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನದ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿದೆ, ಯೇಸು ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ಮಾಡಲಿರುವ ಎಲ್ಲದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿದೆ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಮೂಲಕ ಈ ಉಡುಗೊರೆಯ ಸ್ವರೂಪವು ಪಾಲ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಯಿತು: "ಆದರೆ ನಾವು ರಹಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ದೇವರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ವೈಭವಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ಮೊದಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಆಡಳಿತಗಾರರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ; ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಅವರನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಮಹಿಮೆಯ ಕರ್ತನನ್ನು ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ (ಯೆಶಾಯ 64,3): "ಯಾವುದೇ ಕಣ್ಣು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಮಾನವ ಹೃದಯವು ದೇವರು ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ." ಆದರೆ ದೇವರು ಅದನ್ನು ಆತ್ಮದ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದನು; ಯಾಕಂದರೆ ಆತ್ಮವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ, ದೇವರ ಆಳಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಶೋಧಿಸುತ್ತದೆ" (1. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 2,7-10). ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಅವರು ನಮಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ - ಜನನ, ಜೀವನ, ಮರಣ, ಪುನರುತ್ಥಾನ, ಆರೋಹಣ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ವಾಗ್ದಾನದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೋಕ್ಷ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ - ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ನೀಡಿದ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ.

ನಾನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ GCI ಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತನಾಗಲಿದ್ದೇನೆಯಾದರೂ, ನಾನು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುತ್ತೇನೆ. ನಾನು US ಮತ್ತು UK GCI ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗ್ರೇಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಯನ್ ಸೆಮಿನಾರ್ (GCS) ಬೋರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮನೆ ಚರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಧರ್ಮೋಪದೇಶವನ್ನು ನೀಡಬಹುದೇ ಎಂದು ಪಾದ್ರಿ ಬರ್ಮಿ ಡಿಝೋನ್ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ನಿವೃತ್ತಿಯಂತೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದೆ. ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ, ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲಸವಲ್ಲ - ಇದು ಕರೆ, ಜೀವನ ವಿಧಾನ. ದೇವರು ನನಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವವರೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇತರರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದನ್ನು ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ, GCI ಯಿಂದ ಅದ್ಭುತವಾದ ನೆನಪುಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಟಮ್ಮಿ ಮತ್ತು ನಾನು ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆದು, ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದು, ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು, ಮದುವೆಯಾಗಿ ಸುಖವಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ ಧನ್ಯರು. ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆಯು ತುಂಬಾ ಅಗಾಧವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ, ನಮ್ಮ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವು ಅಂತಹ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಮಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ - ಯೇಸು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆಯ ಮೊದಲು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು "ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ" ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತೇವೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ದೇವರು ಇತರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನು, ಆದರೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ - ಅದು ಆತನ ಶಾಶ್ವತ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ.

ನಾನು 1995 ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಂಗಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಎಂದು ಜನರಿಗೆ ನೆನಪಿಸುವುದು ನನ್ನ ಗಮನವಾಗಿತ್ತು: “ಅವನು ದೇಹಕ್ಕೆ ತಲೆ, ಅದು ಚರ್ಚ್. ಅವನು ಆದಿ, ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಮೊದಲನೆಯವನು, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಮೊದಲನೆಯವನಾಗಿದ್ದಾನೆ" (ಕೊಲೊಸ್ಸಿಯನ್ನರು 1,18) ಈಗ ನಾನು GCI ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ 23 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಇದು ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಗಮನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಾನು ಜನರನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ಕಡೆಗೆ ತೋರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ! ಅವನು ಬದುಕುತ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಅವನು ವಾಸಿಸುವ ಕಾರಣ, ನಾವು ಸಹ ಬದುಕುತ್ತೇವೆ.

ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು,

ಜೋಸೆಫ್ ಟಕಾಚ್
ಸಿಇಒ
ಗ್ರೇಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಯನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್