ಗಣಿಗಳು ಕಿಂಗ್ ಸೊಲೊಮನ್ ಭಾಗ 17

"ಸ್ಪ್ರೆಚೆ" ಪುಸ್ತಕದ ವಿಷಯ, ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಆಲೋಚನೆ ಏನು? ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾದ ದೇವರೊಂದಿಗಿನ ನಮ್ಮ ಹಾದಿಯ ಹೃದಯಭಾಗ ಯಾವುದು?

ಅದು ಭಗವಂತನ ಭಯ. ನಾಣ್ಣುಡಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಪದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಅದು ಯಾವುದು? “ಭಗವಂತನ ಭಯವು ಜ್ಞಾನದ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮೂರ್ಖರು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ" (ನಾಣ್ಣುಡಿಗಳು 1,7). ಹೇಳಿಕೆಗಳು 9,10 ಇದೇ ರೀತಿಯದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ: "ಜ್ಞಾನದ ಆರಂಭವು ಭಗವಂತನ ಭಯ, ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರರನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ತಿಳುವಳಿಕೆ."

ಭಗವಂತನ ಭಯವು ನಾಣ್ಣುಡಿಗಳಲ್ಲಿನ ಸರಳ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಭಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಮಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಭಯ ಏನು? ಇದು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ. ಒಂದೆಡೆ, ದೇವರು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಆತನನ್ನು ಭಯಪಡುವಂತೆ ನಾವು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ದೇವರು ಬೆದರಿಸುವ, ಭಯಾನಕ ಮತ್ತು ಭಯಾನಕ ಎಂದು ಇದರ ಅರ್ಥವೇ? ನಾನು ಹೆದರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು?

ಪೂಜೆ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಆಶ್ಚರ್ಯ

ಗಾದೆಗಳ ಮೊದಲ ಸಾಲು 1,7 ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ "ಭಯ" ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಯೋಚಿಸಿದಾಗ ಅದು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಬೈಬಲ್ ಭಾಷಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ "ಭಯ" ಎಂಬ ಅನುವಾದಿತ ಪದವು "ಯಿರಾ" ಎಂಬ ಹೀಬ್ರೂ ಪದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಪದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಅರ್ಥಗಳಿವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ನೋವನ್ನು ಎದುರಿಸುವಾಗ ನಾವು ಅನುಭವಿಸುವ ಭಯವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದು "ಪೂಜ್ಯತೆ" ಮತ್ತು "ವಿಸ್ಮಯ" ಎಂದರ್ಥ. ಈಗ ನಾವು ಪದ್ಯ 7 ಕ್ಕೆ ಈ ಅನುವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭ ಮುಖ್ಯ. ನಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ "ಭಯ"ದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪದ್ಯದ ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದೆ: ಮೂರ್ಖರು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪದವೆಂದರೆ ತಿರಸ್ಕಾರ, ಇದು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಅತ್ಯಲ್ಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದು ಎಂದರ್ಥ. ಹಠಮಾರಿ, ಹೆಮ್ಮೆ, ವಾದ, ಮತ್ತು ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸರಿ ಎಂದು ನಂಬುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಸಹ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು (ನಾಣ್ಣುಡಿಗಳು 1 ಕೊರಿ4,3;12,15).

ರೇಮಂಡ್ ಓರ್ಟ್ಲ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಣುಡಿಗಳು ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತವೆ: “ಇದು ನಿವಾರಣೆಯ ಪದ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆ. ಇದು ದುರಹಂಕಾರವಾಗಿದ್ದು, ನೀವು ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಮತ್ತು ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ಮಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ”

ಸಿಎಸ್ ಲೂಯಿಸ್ ತನ್ನ ಕ್ಷಮಾದಾನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್: “ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ? ನೀವು ದೇವರನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಗ್ರಹಿಸದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿರೋಧವಾಗಿ ಏನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ದೇವರನ್ನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವವರೆಗೂ, ನೀವು ದೇವರನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೆಮ್ಮೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಜನರು ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ನೀವು ಕೆಳಗೆ ನೋಡುವ ತನಕ ಅವರ ಮೇಲಿರುವದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ”

"ಭಗವಂತನ ಭಯ" ಎಂದರೆ ದೇವರು ಕೋಪಗೊಂಡ ನಿರಂಕುಶಾಧಿಕಾರಿಯಂತೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಬೆದರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಭಯ ಎಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ಮಯ. ಪೂಜೆ ಎಂದರೆ ಅಪಾರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಗೌರವ ತರುವುದು. "ವಿಸ್ಮಯ" ಎಂಬ ಪದವು ಇಂದಿನೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಲು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಅದ್ಭುತ ಬೈಬಲ್ನ ಪದವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅದ್ಭುತ, ಆಶ್ಚರ್ಯ, ರಹಸ್ಯ, ಬೆರಗು, ಕೃತಜ್ಞತೆ, ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಮತ್ತು ಗೌರವದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಮೂಕನಾಗಿರಬೇಕು. ನೀವು ಹಿಂದೆಂದೂ ಅನುಭವಿಸದ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣವೇ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗದಂತಹದನ್ನು ನೀವು ಎದುರಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ ನೀವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ರೀತಿ.

ಉಸಿರು

ನಾನು ಮೊದಲು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಯನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಇದು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ದೇವರ ದೊಡ್ಡ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಅವನ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಈ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ತಗ್ಗುನುಡಿಯು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಭವ್ಯವಾದ, ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ, ಅಗಾಧ, ಆಕರ್ಷಕ, ಮೋಡಿಮಾಡುವ, ಉಸಿರು ಮುಂತಾದ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಈ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಬಹುದು. ನನ್ನಿಂದ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಿಂತಲೂ ಕೆಳಗಿರುವ ಬೃಹತ್ ನದಿಯನ್ನು ನಾನು ಮೇಲಿನಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ಮಾತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದೆ. ಬಂಡೆಗಳ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಎದ್ದುಕಾಣುವ ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳು - ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ನನಗೆ ಮೂಕವಾಗಿದ್ದವು. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಯನ್ನ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಅವನ ಬಣ್ಣಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಹಾದಿಯೊಂದಿಗೆ ಅವುಗಳ ವರ್ಣಪಟಲವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದವು. ನಾನು ಈ ಮೊದಲು ಅಂತಹದ್ದನ್ನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿತು ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಲ್ಪವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದೆ.

ವಿಸ್ಮಯ ಪದವು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಆದರೆ ಈ ಆಶ್ಚರ್ಯವು ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಅನನ್ಯ ಮತ್ತು ಅಗಾಧವಾದ ಈ ಜೀವಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ, ಈಗ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಬೆರಗು ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಗೌರವವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಬೇಕು. ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಕರುಣೆಯ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಅವನ ಅನಂತ, ಬೇಷರತ್ತಾದ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೂಲಕ, ನಾವು ಬಡವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೇವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ, ಯೇಸು ನಮಗಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡನು ಮತ್ತು ನಮಗಾಗಿ ಸತ್ತನು. ನೀವು ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನು ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ. ಅವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೀವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕರೆತಂದನು ಮತ್ತು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ. ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಯೆಲ್ಲವೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ನೀವು 8 ನೇ ಕೀರ್ತನೆಯಂತೆ ದೇವರ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ಕುರಿತಾದ ಪಠ್ಯಗಳ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ನಾವು ದುರ್ಬಲ, ದುರ್ಬಲ ಜನರು "ವಾಹ್!"

"ನಾನು ಭಗವಂತನನ್ನು ನೋಡಿದೆ"

ಅಗಸ್ಟಿನ್ ಆರಂಭಿಕ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ದೇವತಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾಗಿದ್ದರು, ಅವರು ದೇವರ ಅದ್ಭುತ ಪವಾಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು "ಡಿ ಸಿವಿಟೇಟ್ ಡೀ" (ದೇವಪ್ರಭುತ್ವದಿಂದ) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವನ ಮರಣಶಯ್ಯೆಯಲ್ಲಿ, ಅವನ ಹತ್ತಿರದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವನ ಸುತ್ತಲೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದಾಗ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಾಂತಿಯ ಭಾವವು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿತ್ತು. ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆರೆದವು ಮತ್ತು ಅವನು ಭಗವಂತನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಬರೆದದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಅವನಿಗೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೊಳೆಯುವ ಮುಖದಿಂದ ಘೋಷಿಸಿದನು. ಅದರ ನಂತರ ಅವರು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ನಿಧನರಾದರು. ಗಾದೆಗಳು 1,7 ಮತ್ತು 9,10 ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಆರಂಭವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಭಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ. ಇದರರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯು ಭಗವಂತನ ಭಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಭಗವಂತನ ಭಯವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ: "ಮರಣದ ಹಗ್ಗಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಭಗವಂತನ ಭಯವು ಜೀವನದ ಚಿಲುಮೆಯಾಗಿದೆ" (ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ4,27). ದೇವರನ್ನು ನೀವು ಮೆಚ್ಚಿದರೆ ಮತ್ತು ಗೌರವಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಭಗವಂತನ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ, ನಾವು ಈ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ಜ್ಞಾನದ ನಿಧಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.ಬೈಬಲ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭರವಸೆ, 7 ನೇ ಶ್ಲೋಕವು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಅನುವಾದಿಸುತ್ತದೆ: "ಎಲ್ಲಾ ಜ್ಞಾನವು ಭಗವಂತನ ಭಯದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ."

ಕೆನ್ನೆತ್ ಗ್ರಹಾಂ ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಪುಸ್ತಕ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ "ದಿ ವಿಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ವಿಲೋಸ್" ನಲ್ಲಿ, ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳು - ಇಲಿ ಮತ್ತು ಮೋಲ್ - ಮಗುವಿನ ಓಟರ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಡವಿ ಬೀಳುತ್ತವೆ.

ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮೋಲ್ ತನ್ನ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ನೀರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ತಲೆ ಬಾಗಿಸಿ, ಮತ್ತು ಪಾದಗಳನ್ನು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿಸುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಸ್ಮಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು. ಹೇಗಾದರೂ, ಅವರು ಭಯಭೀತರಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಶಾಂತಿಯುತ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು. "ಇಲಿ", ಅವನು ಮತ್ತೆ ಪಿಸುಗುಟ್ಟಲು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನು ಮತ್ತು ನಡುಗುತ್ತಾ ಕೇಳಿದನು, "ನೀವು ಭಯಪಡುತ್ತೀರಾ?" "ಭಯ?" ವರ್ಣಿಸಲಾಗದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಇಲಿ ಮುಳುಗಿತು. "ಭಯ! ಅವನ ಮುಂದೆ? ಎಂದಿಗೂ! ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ... ಓ ಮೋಲ್, ನನಗೆ ಭಯವಾಗಿದೆ! "ನಂತರ ಎರಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಲೆ ಬಾಗಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದವು.

ನೀವೂ ಸಹ ಆ ನಮ್ರತೆ ಮತ್ತು ಗೌರವದಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ, ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನೀವೇ ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ. ಆ ಭಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಹಾಕಲು ದೇವರನ್ನು ಕೇಳಿ (ಫಿಲ್2,12-13). ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ದೇವರ ಪವಾಡಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿ. ದೇವರು ಮತ್ತು ಅವನ ಸೃಷ್ಟಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಭಗವಂತನ ಭಯವು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ದೇವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯಾರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ದೇವರ ನಡುವಿನ ಅಗಾಧ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಅವನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮೂಕನಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾನೆ.

ಗಾರ್ಡನ್ ಗ್ರೀನ್ ಅವರಿಂದ


ಪಿಡಿಎಫ್ಗಣಿಗಳು ಕಿಂಗ್ ಸೊಲೊಮನ್ ಭಾಗ 17