ದೇವರು - ಪರಿಚಯ

138 ಒಂದು ಪರಿಚಯವಾಗಿದೆ

ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರಾದ ನಮಗೆ, ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ಅತ್ಯಂತ ಮೂಲಭೂತ ನಂಬಿಕೆ. "ದೇವರು" ಯಿಂದ - ಲೇಖನ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಇಲ್ಲದೆ - ನಾವು ಬೈಬಲ್ನ ದೇವರು ಎಂದರ್ಥ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ, ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸುವ ಮತ್ತು ಆತನ ಒಳ್ಳೆಯತನದಿಂದ ನಮಗೆ ಶಾಶ್ವತತೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ಆತ್ಮ. ದೇವರನ್ನು ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು: ದೇವರ ಜ್ಞಾನದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು, ಅದು ಅವರ ಚಿತ್ರದ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ದೇವರು ಯಾರೆಂದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲ ಉತ್ತಮ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ನಂಬಿಕೆಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಹಾಯಕವಾಗಬಲ್ಲ ದೇವರ ಗುಣಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.

ಅವನ ಅಸ್ತಿತ್ವ

ಅನೇಕ ಜನರು - ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವರು ಸಹ - ದೇವರ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಪುರಾವೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವ ದೇವರ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. ಪುರಾವೆಗಳಿಗಿಂತ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಪುರಾವೆಗಳು ಅಥವಾ ಸುಳಿವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಬಹುಶಃ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಸ್ವಭಾವವು ಆತನ ಬಗ್ಗೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪುರಾವೆಗಳು ನಮಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ದೇವರು "ತನ್ನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಪೌಲನು ಲುಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಜನರಿಗೆ ಘೋಷಿಸಿದನು (ಕಾಯಿದೆಗಳು 1 ಕೊರಿ4,17) ಸ್ವಯಂ ಸಾಕ್ಷ್ಯ - ಅದು ಏನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ?

ಸೃಷ್ಟಿ
ಕೀರ್ತನೆ 1 ರಲ್ಲಿ9,1 ಅದು ಹೇಳುತ್ತದೆ: ಸ್ವರ್ಗವು ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ರೋಮನ್ನರಲ್ಲಿ 1,20 ಅದು ಹೇಳುತ್ತದೆ: ದೇವರ ಅದೃಶ್ಯ ಜೀವಿ, ಅದು ಅವನ ಶಾಶ್ವತ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದೈವತ್ವವಾಗಿದೆ, ಪ್ರಪಂಚದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಅವನ ಕೃತಿಗಳಿಂದ ನೋಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ನಮಗೆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಯಾವುದಾದರೂ ಭೂಮಿ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲು ಕಾರಣಗಳು ಮಾತನಾಡುತ್ತವೆ. ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ದೊಡ್ಡ ಅಬ್ಬರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು; ಏನಾದರೂ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲು ಕಾರಣಗಳು ಮಾತನಾಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಏನೋ - ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ - ದೇವರು.

ಕ್ರಮಬದ್ಧತೆ: ಸೃಷ್ಟಿ ಭೌತಿಕ ನಿಯಮಗಳ ಕ್ರಮದ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ವಸ್ತುವಿನ ಕೆಲವು ಮೂಲ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರೆ, ಮನುಷ್ಯ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಭೂಮಿಯು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಭೂಮಿಯು ವಿಭಿನ್ನ ಗಾತ್ರ ಅಥವಾ ವಿಭಿನ್ನ ಕಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮಾನವ ಜೀವನವನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಕಾಕತಾಳೀಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ; ಇತರರು ಸೌರಮಂಡಲವನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರಿಂದ ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಂಜಸವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಡರ್ಚ್ಸ್
ಜೀವನವು ನಂಬಲಾಗದಷ್ಟು ಸಂಕೀರ್ಣ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಕೆಲವರು ಜೀವನವನ್ನು “ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ; ಇತರರು ಇದನ್ನು ಕಾಕತಾಳೀಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಜ್ಞಾನವು ಒಂದು ದಿನ "ದೇವರು ಇಲ್ಲದೆ" ಜೀವನದ ಮೂಲವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ, ಜೀವನದ ಅಸ್ತಿತ್ವವು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ದೇವರ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ.

ಮನುಷ್ಯ
ಮನುಷ್ಯನು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸುತ್ತಾನೆ, ಜೀವನದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತಾನೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ದೈಹಿಕ ಹಸಿವು ಆಹಾರದ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ; ಈ ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸುವ ಏನಾದರೂ ಇದೆ ಎಂದು ಬಾಯಾರಿಕೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹಂಬಲವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಥವಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆಯೇ? ಅನೇಕ ಜನರು ದೇವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ನೈತಿಕತೆ
ಸರಿ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಕೇವಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ವಿಷಯವೋ ಅಥವಾ ಬಹುಮತದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೋ, ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಮನುಷ್ಯನ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆಯೇ? ದೇವರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾವುದನ್ನೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಕರೆಯಲು ಯಾವುದೇ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ, ವರ್ಣಭೇದ ನೀತಿ, ನರಮೇಧ, ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹುದೇ ಅಸಹ್ಯಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಅಸ್ತಿತ್ವವು ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದರ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಅದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಶುದ್ಧ ಶಕ್ತಿಯು ಆಳಬೇಕು. ದೇವರನ್ನು ನಂಬಲು ಕಾರಣಗಳು ಮಾತನಾಡುತ್ತವೆ.

ಅವನ ಗಾತ್ರ

ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಜೀವಿ? ನಾವು imagine ಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು! ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಿದಾಗ, ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡವನು - ಮತ್ತು ಸಮಯ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಸಮಯ, ಸ್ಥಳ, ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯು ಇರುವ ಮೊದಲು ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ.

2. ಟಿಮೊಥಿಯಸ್ 1,9 ದೇವರು "ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ" ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. ಸಮಯವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಮತ್ತು ದೇವರು ಮೊದಲು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದನು. ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಲಾಗದ ಕಾಲಾತೀತ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಶಾಶ್ವತ, ಅನಂತ ವಯಸ್ಸು - ಮತ್ತು ಅನಂತ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಶತಕೋಟಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಅನಂತವಾಗಿದೆ. ಅವರು ದೇವರ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಬಯಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಗಣಿತವು ಅವರ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ.

ದೇವರು ವಸ್ತುವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಕಾರಣ, ಅವನು ವಸ್ತುವಿನ ಮೊದಲು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಸ್ವತಃ ವಸ್ತುವಲ್ಲ. ಅದು ಚೇತನ - ಆದರೆ ಅದು ಚೈತನ್ಯದಿಂದ "ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ". ದೇವರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ; ಇದು ಸರಳ ಮತ್ತು ಅದು ಚೈತನ್ಯವಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಅವನು ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾನೆ, ಅವನು ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನು ವಸ್ತುವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾನೆ.

ದೇವರ ಅಸ್ತಿತ್ವವು ವಸ್ತುವಿನ ಆಚೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಸ್ತುವಿನ ಆಯಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಅವನಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಮೈಲಿ ಮತ್ತು ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯುನ್ನತ ಆಕಾಶವು ಸಹ ದೇವರನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೊಲೊಮನ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ (1. ರಾಜರು 8,27) ಅವನು ಸ್ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾನೆ (ಜೆರೆಮಿಯಾ 23,24); ಅವನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಅದು ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲ.
 
ದೇವರು ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ? ಅವನು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಫೋಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ಡಿಎನ್‌ಎ ಕೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಲ್ಲ ಸೌರವ್ಯೂಹಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಅವನು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತದ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ "ಸಮರ್ಥ" ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅವನ ಹಿಂಸೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಪರಿಮಿತವಾಗಿರಬೇಕು, ಆಗ ಅವನು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿರಬೇಕು. "ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೂ ಅಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ" ಎಂದು ಲ್ಯೂಕ್ ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ 1,37. ದೇವರು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು.

ದೇವರ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ಮೀರಿದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇದೆ. ಅವನು ವಿಶ್ವವನ್ನು ಆಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಅದರ ನಿರಂತರ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ (ಹೀಬ್ರೂ 1,3) ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಾದ್ಯಂತ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವನು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು; ಅವನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯು ಅಪರಿಮಿತವಾಗಿದೆ - ಅವನು ಸರ್ವಜ್ಞ. ಅವನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು, ಗುರುತಿಸಲು, ಅನುಭವಿಸಲು, ತಿಳಿದಿರುವ, ಗುರುತಿಸಲು, ಅವನು ಅನುಭವಿಸಲು ಬಯಸುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ.

ದೇವರು ಸರಿ ಮತ್ತು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದರಿಂದ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಿಂದ ಅವನು ಸರಿ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಸರಿಯಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. "ದೇವರು ಕೆಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಲೋಭನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ" (ಜೇಮ್ಸ್ 1,13) ಅವನು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣ ನೀತಿವಂತ (ಕೀರ್ತನೆ 11,7) ಅವನ ಮಾನದಂಡಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆ, ಅವನ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಜಗತ್ತನ್ನು ನ್ಯಾಯದಿಂದ ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತಾನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಮತ್ತು ಸರಿ.

ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ, ದೇವರು ನಮ್ಮಿಂದ ತುಂಬಾ ಭಿನ್ನನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪದಗಳಿವೆ, ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ದೇವರು ಮಾತ್ರ ಸರ್ವಜ್ಞ, ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ, ಸರ್ವಶಕ್ತ, ಶಾಶ್ವತ. ನಾವು ಮ್ಯಾಟರ್; ಅವನು ಚೇತನ. ನಾವು ಮರ್ತ್ಯರು; ಅವನು ಅಮರ. ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ದೇವರ ನಡುವಿನ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿನ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ, ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಅವನ ಅತಿಕ್ರಮಣ. ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನು "ಮೀರಿಸುತ್ತಾನೆ", ಅಂದರೆ ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ, ಅವನು ನಮ್ಮಂತೆ ಅಲ್ಲ.

ಇತರ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಹೋರಾಡಿದ, ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ವರ್ತಿಸಿದ, ನಂಬಲಾಗದ ದೇವರು ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ನಂಬಿದ್ದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದಿರುವ, ಯಾರಿಂದಲೂ ಏನೂ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮಾತ್ರ ವರ್ತಿಸುವ ದೇವರನ್ನು ಬೈಬಲ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅವನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಿರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಅವನ ನಡವಳಿಕೆ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ. ದೇವರನ್ನು "ಪವಿತ್ರ" ಎಂದು ಕರೆಯುವಾಗ ಬೈಬಲ್ ಇದರ ಅರ್ಥ: ನೈತಿಕವಾಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ.

ಅದು ಜೀವನವನ್ನು ತುಂಬಾ ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹತ್ತು ಅಥವಾ ಇಪ್ಪತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ; ಒಂದೇ ಒಂದು ಇದೆ. ಎಲ್ಲದರ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಡಳಿತಗಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಭೂತಕಾಲ, ನಮ್ಮ ವರ್ತಮಾನ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ದೇವರು, ಸರ್ವಜ್ಞ, ಸರ್ವಶಕ್ತ, ಶಾಶ್ವತ.

ಅವನ ದಯೆ

ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ಆತನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ, ನಾವು ಅವನನ್ನು ಭಯದಿಂದ, ನಮಸ್ಕರಿಸಿದ ಮೊಣಕಾಲು ಮತ್ತು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದ ಹೃದಯದಿಂದ ಪಾಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಸ್ವಭಾವದ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ: ನಂಬಲಾಗದಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೇವರು ಕೂಡ ನಂಬಲಾಗದಷ್ಟು ಕರುಣಾಮಯಿ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯವನು.

ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನು ಯೇಸುವನ್ನು ಕೇಳಿದನು, "ಕರ್ತನೇ, ನಮಗೆ ತಂದೆಯನ್ನು ತೋರಿಸು..." (ಜಾನ್ 14,8) ದೇವರು ಹೇಗಿದ್ದಾನೆಂದು ತಿಳಿಯಲು ಅವನು ಬಯಸಿದನು. ಸುಡುವ ಪೊದೆಯ ಕಥೆಗಳು, ಸಿನೈನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತು ಮೋಡದ ಸ್ತಂಭದ ಕಥೆಗಳು, ಎಝೆಕಿಯೆಲ್ ನೋಡಿದ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಸಿಂಹಾಸನದ ಕಥೆಗಳು, ಎಲಿಜಾ ಕೇಳಿದ ಘರ್ಜನೆ (2. ಮೋಸ್ 3,4; 13,21; 1 ರಾಜರು 19,12; ಎಝೆಕಿಯೆಲ್ 1). ಈ ಎಲ್ಲಾ ಭೌತಿಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ? ನಾವು ಅವನನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು?

"ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುವವನು ತಂದೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ" ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳಿದನು (ಜಾನ್ 14,9) ದೇವರು ಹೇಗಿದ್ದಾನೆಂದು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ, ನಾವು ಯೇಸುವಿನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಬೇಕು. ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ದೇವರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು; ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದಂತೆ ದೇವರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನ; ಆದರೆ ಅವನು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದನು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ದೇವರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನ.

ಯೇಸು ನಮಗೆ ದೈವಿಕ ಸ್ವಭಾವದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಇಮ್ಯಾನುಯೆಲ್, ಅಂದರೆ "ದೇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ" (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 1,23) ಅವರು ಪಾಪವಿಲ್ಲದೆ, ಸ್ವಾರ್ಥವಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕಿದರು. ಸಹಾನುಭೂತಿ ಅವನನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಅವನು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ, ನಿರಾಶೆ ಮತ್ತು ಕೋಪವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಪಾಪವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವರು ಇತರರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು, ನೋವು ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗದ ಮರಣದ ಹಂತದವರೆಗೆ.

ಅದು ದೇವರು. ಅವನು ಈಗಾಗಲೇ ಮೋಶೆಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ: "ಕರ್ತನೇ, ಕರ್ತನೇ, ದೇವರು, ಕರುಣಾಮಯಿ ಮತ್ತು ಕರುಣಾಮಯಿ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಮಹಾನ್ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆ, ಅವರು ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅನ್ಯಾಯ, ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮತ್ತು ಪಾಪವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಯಾರನ್ನೂ ಶಿಕ್ಷಿಸದೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ... " (2. ಆದಿಕಾಂಡ 34:6-7).

ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯೊಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೂ ಇದೆ. ಇದು ಅವನ ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞೆ, ಅವನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವುದು. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೂ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವನು "ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ" ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದವರೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಪರಾಕ್ರಮಿ ದೇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ (ಜೆರೆಮಿಯಾ 23,23).

ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ಅವರು ಮಾನವ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಮತ್ತು ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಅವರು ಮಾಂಸದ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು, ಮಾಂಸದ ಜೀವನವು ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯವಾಗಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನವು ಮಾಂಸಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೇರಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಅವನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನವನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ನಾವು ಈಗ ತಿಳಿದಿರುವ ಭೌತಿಕ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಜೀವನ. ಆತ್ಮ-ಜೀವನವನ್ನು ನಮಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ: ದೇವರ ಆತ್ಮವು ಸ್ವತಃ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಬರುತ್ತದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ (ರೋಮನ್ನರು 8,11; 1. ಜೋಹಾನ್ಸ್ 3,2) ದೇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾನೆ, ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಮತ್ತು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.

ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಪ್ರಬಲ ದೇವರು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಮತ್ತು ಕರುಣಾಮಯಿ ದೇವರು; ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರುಣಾಮಯಿ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯ ವಿಮೋಚಕ. ಪಾಪದಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ದೇವರು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾಪದಿಂದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಂಡ, ಒಳ್ಳೆಯತನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಡಿಎನ್‌ಎ ಸಂಕೇತಗಳು, ಮಳೆಬಿಲ್ಲಿನ ಬಣ್ಣಗಳು, ದಂಡೇಲಿಯನ್ ಹೂವುಗಳ ದಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಬಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರು ದಯೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ.

ದೇವರು ತನ್ನೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವಿವಿಧ ಭಾಷಾ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅವನು ತಂದೆ, ನಾವು ಮಕ್ಕಳು; ಅವನು ಗಂಡ ಮತ್ತು ನಾವು, ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ, ಅವನ ಹೆಂಡತಿ; ಅವನು ರಾಜ ಮತ್ತು ನಾವು ಅವನ ಪ್ರಜೆಗಳು; ಅವನು ಕುರುಬ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಕುರಿಗಳು. ಈ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಚಿತ್ರಣಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ದೇವರು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಾನೆ.

ನಾವು ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕವರು ಎಂದು ದೇವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಶಕ್ತಿಗಳ ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಿಂದ, ಬೆರಳಿನ ಕ್ಷಿಪ್ರದಿಂದ ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಳಿಸಿಹಾಕಬಹುದೆಂದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾನೆಂದು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಯೇಸು ವಿನಮ್ರನಾಗಿದ್ದನು, ಅದು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ. ನಾವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ನೋವು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಅದನ್ನು ಸ್ವತಃ ಅನುಭವಿಸಿದನು. ಅವನು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ದೇವರನ್ನು ನಂಬಬಹುದೆಂದು ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಅವುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.

ದೇವರು ನಮಗಾಗಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು (1. ಮೋಸ್ 1,27) ಆತನಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರಲು ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾನೆ - ದಯೆಯಿಂದ, ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ, ನಾವು ಅನುಕರಿಸಬಹುದಾದ ಮತ್ತು ಅನುಕರಿಸಬೇಕಾದ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ: ನಮ್ರತೆ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಭರವಸೆಯ ಉದಾಹರಣೆ.

"ದೇವರು ಪ್ರೀತಿ," ಜಾನ್ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ (1. ಜೋಹಾನ್ಸ್ 4,8) ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾಯುವಂತೆ ಯೇಸುವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವನು ನಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದನು, ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ದೇವರ ನಡುವಿನ ತಡೆಗಳು ಬೀಳಬಹುದು ಮತ್ತು ನಾವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬಹುದು. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು ಆಶಾದಾಯಕ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲ - ಇದು ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಆಳವಾದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಯೇಸುವಿನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ದೇವರ ಪುನರುತ್ಥಾನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ. ದೇವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಜನರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ನೋವನ್ನು ಸಹ ಅನುಭವಿಸಲು ದೇವರು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಯೇಸು ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಪ್ರೀತಿಯು ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆತನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು ನಮ್ಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ: “ಇದು ಪ್ರೀತಿ: ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವಾಗಿ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಪ್ರಿಯರೇ, ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸಿದರೆ, ನಾವು ಸಹ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು" (1. ಜಾನ್ 4:10-11). ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬದುಕಿದರೆ, ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನವು ನಮಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರಿಗೂ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ.

ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ನಾವು ಮರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಪುನರುತ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯೇಸುವನ್ನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ಅದೇ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಹ ಎಬ್ಬಿಸುವನು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊಡುವನು (ರೋಮನ್ನರು 8,11) ಆದರೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸಲು ಕಲಿಯದಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನವನ್ನು ಆನಂದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಆದರ್ಶದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದಾದ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಸಲು ನಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸೂರ್ಯನ ಪರಮಾಣು ರಿಯಾಕ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಓಲೈಸುತ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ.

ದೇವರು ನಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ, ಜೀವನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ, ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾದರೂ ಅವನನ್ನು ನಂಬಬಹುದು. ದೇವರ ಒಳ್ಳೆಯತನದ ಹಿಂದೆ ಆತನ ಶಕ್ತಿ ನಿಂತಿದೆ; ಅವನ ಪ್ರೀತಿಯು ಅವನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅವನ ಆಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿವೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಅವುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ... " (ರೋಮನ್ನರು 8,28).

ಉತ್ತರವನ್ನು

ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ದಯೆ, ಅಷ್ಟು ಭಯಾನಕ ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿಯುಳ್ಳ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತೇವೆ? ನಾವು ಆರಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತೇವೆ: ಆತನ ಮಹಿಮೆಗೆ ಗೌರವ, ಆತನ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೊಗಳಿಕೆ, ಆತನ ಪವಿತ್ರತೆಗೆ ಗೌರವ, ಆತನ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ, ಆತನ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗಾಗಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ, ಆತನ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅಧೀನ.
ನಾವು ಅವರ ಕರುಣೆಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತೇವೆ; ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಅವನ ಕರುಣೆಯಿಂದ; ಅವನ ಮೇಲೆ
ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯತನ. ನಾವು ಅವನನ್ನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತೇವೆ, ನಾವು ಅವನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡಬೇಕೆಂಬ ಆಶಯದಿಂದ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ನಾವೇ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿದಂತೆಯೇ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಜನರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತೆ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅವನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆವು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ
 
ನಾವು ಏನು, ಯೇಸುವಿನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಇತರರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆತನು ನಮಗೆ ಕೊಡುವ ಎಲ್ಲವೂ.
ಆತನು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ದೇವರು, ಅವನು ಪ್ರತಿ ಮಾತನ್ನೂ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ, ಅವನು ಪ್ರತಿ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನು ಅವನು ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ, ಅವನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬದುಕಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ, ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾಡದಿರಲು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇದೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ, ದೇವರು ತನ್ನನ್ನು ನಂಬಿಗಸ್ತನೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ದೇವರು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಸ್ವಾರ್ಥಿಯಾಗಿರಬಾರದು. ಅವನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ. ನಾವು ಅವನನ್ನು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬಬಹುದು.

ಮೈಕೆಲ್ ಮಾರಿಸನ್ ಅವರಿಂದ


ಪಿಡಿಎಫ್ದೇವರು - ಪರಿಚಯ