ಪ್ಸಾಲ್ಮ್ 8: ಹತಾಶ ಲಾರ್ಡ್

504 ಕೀರ್ತನೆ 8 ಹತಾಶನ ಒಡೆಯನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೊಳಗಾದ ಮತ್ತು ಹತಾಶ ಭಾವನೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ಡೇವಿಡ್ ದೇವರು ಯಾರೆಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡನು: «ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಶಕ್ತಿಹೀನರನ್ನು ಮತ್ತು ತುಳಿತಕ್ಕೊಳಗಾದವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಭವ್ಯ, ಸರ್ವಶಕ್ತ ಸೃಷ್ಟಿ ಭಗವಂತ. ».

“ಡೇವಿಡ್‌ನ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಡಬೇಕು. ಕರ್ತನೇ, ನಮ್ಮ ಅಧಿಪತಿಯೇ, ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಎಷ್ಟು ಮಹಿಮೆಯಾಗಿದೆ, ಯಾರಿಗೆ ನೀವು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೀರಿ! ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಮತ್ತು ಶಿಶುಗಳ ಬಾಯಿಯಿಂದ ನೀವು ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಆಕಾಶವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳ ಕೆಲಸ, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ನೀವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು: ನೀವು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವ ಮನುಷ್ಯನು ಏನು ಮತ್ತು ನೀವು ಅವನನ್ನು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವ ಮನುಷ್ಯನ ಮಗು ಯಾವುದು? ನೀವು ಅವನನ್ನು ದೇವರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಿರಿ; ನೀವು ಅವನನ್ನು ಗೌರವ ಮತ್ತು ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಿನ್ನ ಕೈಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಅವನನ್ನು ಪ್ರಭುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀ; ಕುರಿ, ದನ, ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಆಕಾಶದ ಕೆಳಗಿರುವ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಮೀನುಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವನ ಪಾದಗಳ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಕರ್ತನೇ, ನಮ್ಮ ಅಧಿಪತಿಯೇ, ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಎಷ್ಟು ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಿದೆ! (ಕೀರ್ತನೆ 8,1-10). ಈಗ ಈ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ನೋಡೋಣ. ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆ: "ಕರ್ತನೇ, ನಮ್ಮ ಅಧಿಪತಿಯೇ, ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಎಷ್ಟು ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಿದೆ, ಯಾರಿಗೆ ನೀವು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೀರಿ"! (ಕೀರ್ತನೆ 8,2)

ಈ ಕೀರ್ತನೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ (vv. 2 ಮತ್ತು 10) ಡೇವಿಡ್‌ನ ಪದಗಳು, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಅವನು ದೇವರ ಹೆಸರು ಎಷ್ಟು ಮಹಿಮಾನ್ವಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ - ಅವನ ವೈಭವ ಮತ್ತು ಮಹಿಮೆ, ಅದು ಅವನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮೀರಿದೆ (ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸೇರಿದೆ. ಕೀರ್ತನೆಗಾರರ ​​ವೈರಿಗಳು ಎಣಿಕೆ!) ತಲುಪುತ್ತದೆ. "ಕರ್ತನೇ, ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತಗಾರ" ಎಂಬ ಪದಗಳ ಆಯ್ಕೆಯು ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. "ಲಾರ್ಡ್" ನ ಮೊದಲ ಉಲ್ಲೇಖವು YHWH ಅಥವಾ ಯಾಹ್ವೆ, ದೇವರ ಸರಿಯಾದ ಹೆಸರು ಎಂದರ್ಥ. "ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತಗಾರ" ಎಂದರೆ ಅಡೋನೈ, ಅಂದರೆ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅಥವಾ ಯಜಮಾನ. ಒಟ್ಟಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಫಲಿತಾಂಶವು ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ, ಕಾಳಜಿಯುಳ್ಳ ದೇವರ ಚಿತ್ರಣವಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಅವನು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ (ಯುವರ್ ಹೈನೆಸ್) ಸಿಂಹಾಸನಾರೂಢನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಡೇವಿಡ್ ಸಂಬೋಧಿಸುವ ದೇವರು ಮತ್ತು ಕೀರ್ತನೆಯ ಉಳಿದ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಅವನು ತನ್ನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಭರವಸೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಾಗ ಅವನು ಯಾರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.

ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ: "ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಶಿಶುಗಳ ಬಾಯಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳ ಸಲುವಾಗಿ, ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ರಚಿಸಿದ್ದೀರಿ" (ಕೀರ್ತನೆ 8,3).

ಲಾರ್ಡ್ ಗಾಡ್ ಮಕ್ಕಳ "ಅಲ್ಪ" ಬಲವನ್ನು (ಶಕ್ತಿಯು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅನುವಾದಿಸಲಾದ ಹೀಬ್ರೂ ಪದವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ) ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದುರಾಸೆಯವರನ್ನು ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಡೇವಿಡ್ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು. ಈ ಅಸಹಾಯಕ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಶಿಶುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಭಗವಂತನು ತನ್ನ ಅಪ್ರತಿಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದೃಢವಾದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಾವು ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಕ್ಷರಶಃ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ? ದೇವರ ಶತ್ರುಗಳು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಮೌನವಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಬಹುಶಃ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಡೇವಿಡ್ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಸಣ್ಣ, ದುರ್ಬಲ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಹೀನ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಅಗಾಧವಾದ (ಓವರ್) ಶಕ್ತಿಯ ಮುಖಾಂತರ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಶಕ್ತಿಹೀನತೆಯ ಅರಿವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಬಲ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಗಾರನಾದ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಶಕ್ತಿಹೀನರನ್ನು ಮತ್ತು ತುಳಿತಕ್ಕೊಳಗಾದವರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ಸಮಾಧಾನಕರವಾಗಿದೆ.

ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿ: "ನಾನು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳ ಕೆಲಸ, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ನೀವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು: ನೀವು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ನೀವು ಅವನನ್ನು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಗುವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ?" (ಕೀರ್ತನೆ 8,4-9)

ಡೇವಿಡ್‌ನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಈಗ ಅಗಾಧವಾದ ಸತ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ, ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಭಾಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮೊದಲು ಅವನು ದೇವರ ಬೆರಳಿನ ಕೆಲಸವಾಗಿ ಮಹಾನ್ ಸೃಜನಶೀಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ (ಆಕಾಶ ... ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ... ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಸೀಮಿತ ಮನುಷ್ಯ (ಹೀಬ್ರೂ ಪದವು ಎನೋಸ್ ಮತ್ತು ಮರ್ತ್ಯ, ದುರ್ಬಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದರ್ಥ) ಎಂದು ತನ್ನ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ತುಂಬಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪದ್ಯ 5 ರಲ್ಲಿನ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮನುಷ್ಯನು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಜೀವಿ ಎಂದು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತವೆ (ಕೀರ್ತನೆ 144,4) ಆದರೂ ದೇವರು ಅವನನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ನೀವು ಅವನನ್ನು ದೇವರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಿರಿ; ನೀವು ಅವನನ್ನು ಗೌರವ ಮತ್ತು ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ.

ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಪ್ರಬಲವಾದ, ಯೋಗ್ಯವಾದ ಕೆಲಸವೆಂದು ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ; ಯಾಕಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನು ದೇವರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟನು. ಹೀಬ್ರೂ ಎಲೋಹಿಮ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಬರ್‌ಫೆಲ್ಡ್ ಬೈಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ "ದೇವದೂತ" ಎಂದು ಪುನರುತ್ಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ "ದೇವರು" ನೊಂದಿಗೆ ಅನುವಾದಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿರುವ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಸ್ವಂತ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ; ಸೃಷ್ಟಿಯ ಉಳಿದ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ದೇವರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ. ಸರ್ವಶಕ್ತನು ಸೀಮಿತ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಂತಹ ಗೌರವದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಡೇವಿಡ್ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತನಾದನು. ಹೀಬ್ರೂ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 2,6-8 ಈ ಕೀರ್ತನೆಯು ಮನುಷ್ಯನ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಅವನ ಉನ್ನತ ಅದೃಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕಳೆದುಹೋಗಿಲ್ಲ: ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕೊನೆಯ ಆಡಮ್ (1. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 15,45; 47), ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಸ್ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಭೂಮಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಅವನು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು, ಮಾನವರು ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಉನ್ನತಿಗೆ (ವೈಭವೀಕರಿಸಲು) ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು. )

ನೀವು ಅವನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಯಜಮಾನನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಅವನ ಕಾಲುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ: ಕುರಿ ಮತ್ತು ದನಗಳು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ, ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಆಕಾಶದ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿನ ಮೀನುಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಎಲ್ಲವೂ.

ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಡೇವಿಡ್ ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಯೊಳಗೆ ದೇವರ ಗವರ್ನರ್ (ನಿರ್ವಾಹಕರು) ಜನರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಸರ್ವಶಕ್ತನು ಆಡಮ್ ಮತ್ತು ಈವ್ ಅವರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಲು ಅವರಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದರು (1. ಮೋಸ್ 1,28) ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಪಾಪದ ಕಾರಣ, ಆ ಆಳ್ವಿಕೆಯು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ದುರಂತವೆಂದರೆ, ವಿಧಿಯ ವಿಪರ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಅದು ನಿಖರವಾಗಿ ಅಧೀನ ಜೀವಿ, ಹಾವು, ಅವರು ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಬಂಡಾಯವೆದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಹಣೆಬರಹವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆ: "ಕರ್ತನೇ, ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತಗಾರ, ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಎಷ್ಟು ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಿದೆ!" (ಕೀರ್ತನೆ 8,10).

ಕೀರ್ತನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ - ದೇವರ ಅದ್ಭುತ ಹೆಸರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ. ಹೌದು, ಮತ್ತು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಯು ಅವನ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾವಿಡೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಅವನು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ತನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾನೆ.

ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ

ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಜನರ ಕಾಳಜಿಯ ಡೇವಿಡ್ ಜ್ಞಾನವು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ, ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಆಳುತ್ತಿರುವ ಕರ್ತನು ಯೇಸು ಎಂದು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ (ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 1,22; ಹೀಬ್ರೂಗಳು 2,5-9). ಮುಂದಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವ ಆಡಳಿತ (1. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 15,27) ನಮ್ಮ ದರಿದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಹೀನತೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ (ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಅಗಾಧವಾದ ಅಗಾಧತೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ) ನಮ್ಮ ಭಗವಂತ ಮತ್ತು ಭಗವಂತ ಆತನ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ಎಷ್ಟು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಂತ್ವನ ಮತ್ತು ಭರವಸೆಯಾಗಿದೆ.

ಟೆಡ್ ಜಾನ್ಸ್ಟನ್ ಅವರಿಂದ


ಪಿಡಿಎಫ್ಪ್ಸಾಲ್ಮ್ 8: ಹತಾಶ ಲಾರ್ಡ್