ದೇವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ

054 ದೇವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆನೀವು ಉಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಶುದ್ಧ ಕೃಪೆಯಾಗಿದೆ. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವದನ್ನು ನಂಬುವುದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನೀವು ನಿಮಗಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏನನ್ನೂ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೀನು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹನಾಗಲಿಲ್ಲ; ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲು ಯಾರನ್ನೂ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ (ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 2,8-9 GN).

ನಾವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಕೃಪೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಿತರೆ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ!
ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ನಾವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮನ್ನು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಾಯಕ ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಹೊರಗಡೆ, ಒಳಗಿನವರಲ್ಲ. ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದ ಅರ್ಥ: ಎಲ್ಲವೂ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಥವಾ ನಮಗಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಏನೆಂದರೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈಗಾಗಲೇ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು.

ಆದರೆ ನಾವು ಸಹ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು! ದುರಹಂಕಾರದಿಂದ ಯೋಚಿಸಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲು ಮಾನವ ಸ್ವಭಾವದ ಸುಪ್ತ ವ್ಯರ್ಥತೆಯನ್ನು ನಾವು ಅನುಮತಿಸಬಾರದು. ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವು ನಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿಲ್ಲ. ಕೃಪೆಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗಿಂತ ಇದು ನಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಕ್ರೈಸ್ತೇತರರಿಗಿಂತ ಇದು ನಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅನುಗ್ರಹದ ನಿಜವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೇವರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ದೇವರ ಆರಾಧನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕೃಪೆಯು ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಗ. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ.

ನಾವು ಇನ್ನೂ ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗಾಗಿ ಮರಣಹೊಂದಿದನು (ರೋಮನ್ನರು 5,8) ಅವರು ಇಂದು ಬದುಕಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಸತ್ತವರೆಲ್ಲರಿಗೂ, ಇನ್ನೂ ಹುಟ್ಟಲಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮರಣಹೊಂದಿದರು ಮತ್ತು ನಮಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಂದು ನಾವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ನಮ್ರ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹಿಂದಿರುಗುವ ದಿನವನ್ನು ಎದುರುನೋಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೃಪೆಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾನೆ.

ನಾವು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುವ ಜನರಿಗೆ ದೇವರ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆಯೇ? ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನೋಟ, ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಜನಾಂಗದಿಂದ ನಾವು ವಿಚಲಿತರಾಗಲು ಮತ್ತು ತೀರ್ಪಿನ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯಯುತವೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ನಾವು ಬಿಡುತ್ತೇವೆಯೇ? ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೆರೆದಿರುವಂತೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಂತೆಯೇ, ನಾವು ಜೀವನದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೆರೆದಿಡಲು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ.

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ಅದ್ಭುತ ತಂದೆಯೇ, ಅನುಗ್ರಹದ ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ರವಾನಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡುವವರು ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ನಮಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕುವವರು ಇರಲಿ. ಆಮೆನ್

ಕೀತ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅವರಿಂದ


ಪಿಡಿಎಫ್ದೇವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಕೃಪೆಯು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ