ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬೆಳಕು ಬೆಳಗಲಿ

480 ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬೆಳಕು ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಸರೋವರಗಳು, ಪರ್ವತಗಳು ಮತ್ತು ಕಣಿವೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸುಂದರವಾದ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರ್ವತಗಳು ಮಂಜಿನ ಮುಸುಕಿನಿಂದ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಅದು ಕಣಿವೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಉದಯಿಸುವ ಸೂರ್ಯನ ಶಕ್ತಿಯು ಮಂಜಿನ ಮುಸುಕನ್ನು ಎತ್ತಿದಾಗ, ಇಡೀ ಭೂದೃಶ್ಯವನ್ನು ಹೊಸ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈಗ ಹಿಮದಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಪರ್ವತಗಳು, ಹಸಿರು ಕಣಿವೆಗಳು, ಗರ್ಜಿಸುವ ಜಲಪಾತಗಳು ಮತ್ತು ಪಚ್ಚೆ ಬಣ್ಣದ ಸರೋವರಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಎಲ್ಲಾ ವೈಭವದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

ಇದು ನನಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ: “ಆದರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಕಠಿಣವಾಗಿತ್ತು. ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಆ ಮುಸುಕು ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿದಾಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ಉಳಿದಿದೆ; ಇದು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವನು ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದರೆ, ಮುಸುಕು ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ" (2. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 3,14 ಮತ್ತು 16).

ಪೌಲನಿಗೆ ಗಮಾಲಿಯೇಲನು "ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ" ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. ಕಾನೂನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡುತ್ತಾನೆಂದು ಪೌಲನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ: “ನಾನು ಎಂಟನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರ, ಬೆಂಜಮಿನ್ ಕುಲದವನು, ಇಬ್ರಿಯರ ಹೀಬ್ರೂ, ಒಬ್ಬ ಫರಿಸಾಯ, ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಚರ್ಚ್ ಅನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುವವನು ಕಾನೂನಿಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವ ನೀತಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಹುರುಪಿನಿಂದ ನಿರ್ದೋಷಿ” (ಫಿಲಿಪ್ಪಿ 3,5-6)

ಅವರು ಗಲಾತ್ಯದವರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು: 'ನಾನು ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ನನಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ; ಇಲ್ಲ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಅವುಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದನು" (ಗಲಾಟಿಯನ್ಸ್ 1,12 ಹೊಸ ಜಿನೀವಾ ಅನುವಾದ).

ಈಗ, ಪೌಲನ ಮೇಲಿನ ಮುಸುಕನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ ದೇವರ ಪುನರುತ್ಥಾನದಿಂದ ಪ್ರಬುದ್ಧನಾದ ಪಾಲ್ ಕಾನೂನನ್ನು ಮತ್ತು ಇಡೀ ಬೈಬಲ್ನ ಭೂದೃಶ್ಯವನ್ನು ಹೊಸ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡಿದನು. ಈಗ ಅವರು ಅಬ್ರಹಾಮನ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿಯರಾದ ಹಗರ್ ಮತ್ತು ಸಾರಾ ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ, ಸಾಂಕೇತಿಕ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ನೋಡಿದರು. ಅವರು ಎರಡು ಜೆರುಸಲೆಮ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಗರ್ ಎಂದರೆ ಜೆರುಸಲೆಮ್ 1. ಶತಮಾನ, ರೋಮನ್ನರಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಗರ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಸಾರಾ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮೇಲಿನ ಜೆರುಸಲೆಮ್ಗೆ ಅನುರೂಪವಾಗಿದೆ, ಅವಳು ಅನುಗ್ರಹದ ತಾಯಿ. ಅವರು ಐಸಾಕ್ನ ಜನ್ಮವನ್ನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರ ಜನ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಸಮೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಐಸಾಕ್ ಭರವಸೆಯ ಮಗುವಾಗಿದ್ದನು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಂಬಿಕೆಯು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. (ಗಲಾಟಿಯನ್ಸ್ 4,21-31). ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಮಾಡಿದ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆದಿವೆ ಎಂದು ಅವನು ಈಗ ನೋಡಿದನು. “ಅವನೊಂದಿಗೆ (ಯೇಸು) ದೇವರು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ವಾಗ್ದಾನಗಳಿಗೆ ಹೌದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅವರ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ, ನಾವು ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗೆ ಆಮೆನ್ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ದೃಢವಾದ ಅಡಿಪಾಯದ ಮೇಲೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರಿಸಿದ್ದಾನೆ: ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ" (2. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 1,20-21 ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬೈಬಲ್). ಕಾನೂನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು (ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದಿಗಳು) ಕಾನೂನಿನ ಹೊರತಾಗಿ ದೇವರಿಂದ ಸದಾಚಾರವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದವು ಎಂದು ಅವನು ಈಗ ನೋಡಿದನು: 'ಆದರೆ ಈಗ ಕಾನೂನಿನ ಹೊರತಾಗಿ ದೇವರ ನೀತಿಯು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ, ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದಿಗಳು. ಆದರೆ ನಾನು ದೇವರ ಮುಂದೆ ನೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ, ಅದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನಂಬುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರುತ್ತದೆ" (ರೋಮನ್ನರು 3,21-22). ಸುವಾರ್ತೆಯು ದೇವರ ಕೃಪೆಯ ಸುವಾರ್ತೆ ಎಂದು ಈಗ ಅವನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡನು.

ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯದಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಪಾಲ್ನಂತೆ ನಾವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ದೇವರ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಮಗನಾದ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪೌಲನು ಬರೆದಂತೆ: “ಆದರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು: ಗೋಚರಿಸುವ ಎಲ್ಲವೂ ಬೆಳಕಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸಹ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ: ಮಲಗುವವನೇ, ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳು ಮತ್ತು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎದ್ದೇಳು! ಆಗ ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ಬೆಳಕನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೆಳಗಿಸುವನು" (ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 5,13-14 ಹೊಸ ಜಿನೀವಾ ಅನುವಾದ).

ಯೇಸುವಿನ ಈ ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ನೀವು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡುತ್ತೀರಿ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ವಿಶಾಲವಾದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ನಿಮಗಾಗಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಯೇಸುವು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಗುಪ್ತ ಮೂಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಹ ಮಾನವರ ಮೂಲಕ ಬೆಳಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇವುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಜೊತೆ ಬದುಕುವುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುವ ಮತ್ತು ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಮತ್ಕಾರಗಳು ಅಥವಾ ತೊಂದರೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ, ಯೇಸು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮುಸುಕನ್ನು ಎತ್ತುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಮಸುಕಾಗಿರುವದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವನೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಅವನು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ.

ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೆಳಗಲಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಮೂಲಕ ಮುಸುಕನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚವು ಯೇಸುವಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಊಹಿಸಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಎಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಷ್


ಪಿಡಿಎಫ್ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬೆಳಕನ್ನು ಬೆಳಗಲಿ