ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ

ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ನ 176 ಮೆಚ್ಚುಗೆಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಪ್ಯಾಡ್‌ಲಾಕ್‌ಗಳಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವ ಜಾದೂಗಾರನನ್ನು ದೊಡ್ಡ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ನಂತರ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾಂತ್ರಿಕನ ಸಹಾಯಕರು ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚುತ್ತಾರೆ, ಅದು ಅವಳ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಎತ್ತುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳ ನಂತರ ಬಟ್ಟೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಜಾದೂಗಾರ ಈಗ ತೊಟ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಸಹಾಯಕರು ಸರಪಳಿಗಳಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಠಾತ್ ಮತ್ತು ನಿಗೂ erious "ವಿನಿಮಯ" ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಮುಂದೆಯೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಭ್ರಮೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಸಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ "ಮ್ಯಾಜಿಕ್" ನ ಈ ಪವಾಡವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು.

ಕೆಲವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಅನ್ನು ಮಾಯಾ ಕ್ರಿಯೆಯಂತೆ ನೋಡುತ್ತಾರೆ; ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನೀರೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ಪಾಪಗಳು ತೊಳೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮರುಜನ್ಮ ಮಾಡಿದಂತೆ ನೀರಿನಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೈಬಲ್ನ ಸತ್ಯವು ಹೆಚ್ಚು ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ನ ಕ್ರಿಯೆಯು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ತರುವುದಿಲ್ಲ; ಯೇಸು ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಸುಮಾರು 2000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಅವನು ತನ್ನ ಜೀವನ, ಸಾವು, ಪುನರುತ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಆರೋಹಣದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದನು.

ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ನ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ನೈತಿಕ ಅಧಃಪತನ ಮತ್ತು ಪಾಪಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ನೀತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಪಡೆದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಯೇಸು ಮಾನವಕುಲದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ತನ್ನ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್, ಜೀವನ, ಸಾವು, ಪುನರುತ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಆರೋಹಣದ ಮೂಲಕ ಒಮ್ಮೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಅದ್ಭುತವಾದ ಸತ್ಯ ಇದು: ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಯೇಸುವಿನ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ! ನಾವು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮತ್ತು ಬದಲಿ ಯೇಸು ನಮಗಾಗಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಪಡೆದನು. ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಅವನ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ನ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಯೇಸುವಿನ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮದಲ್ಲ.

ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಇದು ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲನು ಬರೆದಂತೆ. ಇದು ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಅವನು ಯಾರೆಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅವನು ನಮಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ (ಮತ್ತು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾನೆ): “ನೀವು ಸಹ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗಿನ ಸಹಭಾಗಿತ್ವಕ್ಕೆ ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಅವರು ನಮಗೆ ದೇವರ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆತನ ಮೂಲಕ ನಾವು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಅಂಗೀಕಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಆತನ ಮೂಲಕ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಆತನ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ಪಾಪದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತೇವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು ಹೇಳುವುದು ನಿಜ: 'ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಹೆಮ್ಮೆಪಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ದೇವರು ತನಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆಂದು ಅವನು ಹೆಮ್ಮೆಪಡಲಿ!' (1. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 1,30-31 ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭರವಸೆ).

ಪವಿತ್ರ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ನನ್ನ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಅನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಾಗ, ನಾನು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ಅದು ನನ್ನ ಸ್ವಂತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ. ಇದು ಜೀಸಸ್ ಸ್ವತಃ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಪ್ಟೈಜ್ ಮಾಡಿದ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಆಗಿದೆ. ಮಾನವ ಜನಾಂಗವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಯೇಸು ಕೊನೆಯ ಆಡಮ್. ನಮ್ಮಂತೆ ಅವರೂ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಮರಣಹೊಂದಿದರು ಮತ್ತು ವೈಭವೀಕರಿಸಿದ ಮಾನವ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಂಡರು ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಏರಿದರು. ನಾವು ಬ್ಯಾಪ್ಟೈಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ನಾವು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮದ ಮೂಲಕ ಯೇಸುವಿನ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತೇವೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಾವು ಬ್ಯಾಪ್ಟೈಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ನಾವು ಯೇಸುವಿನೊಳಗೆ ಬ್ಯಾಪ್ಟೈಜ್ ಆಗುತ್ತೇವೆ. ಈ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಟ್ರಿನಿಟೇರಿಯನ್ ಆಗಿದೆ. ಯೇಸು ತನ್ನ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿ ಜಾನ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ನಿಂದ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಪಡೆದಾಗ, ಟ್ರಿನಿಟಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು: “ಯೇಸು ನೀರಿನಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಆಕಾಶವು ಅವನ ಮೇಲೆ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ದೇವರ ಆತ್ಮವು ಪಾರಿವಾಳದಂತೆ ಇಳಿದು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರುವುದನ್ನು ಅವನು ನೋಡಿದನು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಒಂದು ಧ್ವನಿಯು ಹೇಳಿತು: 3,16-17 ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭರವಸೆ).

ದೇವರು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ನಡುವಿನ ಏಕೈಕ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಾಗಿ ಯೇಸು ತನ್ನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಪಡೆದನು. ಅವನು ಮಾನವಕುಲದ ಸಲುವಾಗಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಪಡೆದನು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ದೇವರ ಮಗನ ಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಎನ್ನುವುದು ಹೈಪೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಸಂಪರ್ಕದ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಮೂಲಕ ದೇವರು ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೂಲಕ ಮಾನವೀಯತೆಯು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಹೈಪೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಸಂಪರ್ಕವು ಗ್ರೀಕ್ ಪದವಾದ ಹೈಪೋಸ್ಟಾಸಿಸ್ನಿಂದ ಪಡೆದ ಒಂದು ದೇವತಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪದವಾಗಿದೆ, ಇದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೈವತ್ವ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗದ ಏಕತೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವರು ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೈವಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾನವನಾಗಿರುವಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ದೇವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಟಿಎಫ್ ಟೊರೆನ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ:

ಯೇಸುವಿಗೆ, ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಎಂದರೆ ಅವನು ಮೆಸ್ಸೀಯನಾಗಿ ಪವಿತ್ರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನೀತಿವಂತನಾಗಿ ಅವನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಒಬ್ಬನಾದನು, ಆತನ ನೀತಿಯು ನಮ್ಮದಾಗಲು ನಮ್ಮ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ನಮಗಾಗಿ, ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಎಂದರೆ ನಾವು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಒಬ್ಬರಾಗುತ್ತೇವೆ, ಆತನ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಆತನಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ಮೆಸ್ಸಿಯಾನಿಕ್ ಜನರ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಪವಿತ್ರರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಒಂದೇ ಆತ್ಮದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ದೇಹವಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮತ್ತು ಅವನ ಚರ್ಚ್ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ನಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಕನಾಗಿ, ಚರ್ಚ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಧಾರ ಸಮುದಾಯವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ.

ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ತಾವು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ನಂಬಿದಾಗ, ಅವರು ಯೇಸು ಯಾರೆಂದು ಮತ್ತು ಮೆಸ್ಸಿಹ್, ಮಧ್ಯವರ್ತಿ, ಪುನರ್ರಚಕ ಮತ್ತು ವಿಮೋಚಕನಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಅವರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಎಫ್ ಟೊರನ್ಸ್ ಅವರು ಯಾವಾಗ ಉಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ. "ಸುಮಾರು 2000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಸಾವು ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಮೂಲಕ ನನ್ನನ್ನು ಉಳಿಸಲಾಗಿದೆ." ಮೋಕ್ಷವು ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಅವನ ಉತ್ತರವು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಮೋಕ್ಷ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೇನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವೂ. ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವ ದೇವರ ಮೂಲ ಯೋಜನೆ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿತು.

ನನ್ನ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷದ ಈ ನಾಲ್ಕು ಆಯಾಮದ ವಾಸ್ತವತೆಯನ್ನು ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ, ಅದು ಕಡಿಮೆ ನೈಜವಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ನಿಜವಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಮತ್ತು ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಸಪ್ಪರ್ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ, ಅವನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೇವೆ. ಈ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಪೂಜೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಮಾನವ ಕಲ್ಪನೆಗಳಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೇವರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಚಿಮುಕಿಸುವುದು, ಮುಳುಗಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಮುಳುಗಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಪಡೆದಿರಲಿ, ಯೇಸು ತನ್ನ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಏನು ಮಾಡಿದನೆಂಬುದು ಸತ್ಯ. ಗ್ರೇಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಯನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ನಲ್ಲಿ, ನಾವು ಯೇಸುವಿನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಳುಗಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಬ್ಯಾಪ್ಟೈಜ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರಾಗೃಹಗಳು ಇಮ್ಮರ್ಶನ್ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಅನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ದುರ್ಬಲ ಜನರನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಶಿಶುಗಳನ್ನು ಚಿಮುಕಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಟಿಎಫ್ ಟೊರನ್ಸ್‌ನ ಮತ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೇಖದೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸೋಣ:

ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಪರವಾಗಿ ಚರ್ಚ್‌ನ ಕ್ರಿಯೆ ಎರಡನ್ನೂ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಚರ್ಚ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ದೇವರು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಇಂದು ಅವನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆತನ ಆತ್ಮದಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯು ವಿಧಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಪ್ಟೈಜ್ ಮಾಡಿದವರ ವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯ ವಿಧೇಯತೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಾದುಹೋಗುವ ಉಲ್ಲೇಖವೂ ಸಹ, ಇದು ಸ್ವಭಾವತಃ ನಾವು ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮತ್ತು ಮಾಡದಿರುವ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ, ಜೀವಂತ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ, ಅವರ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಕೆಲಸದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ನಮಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನದೇ ಆದ ವಾಸ್ತವತೆಯ ಶಕ್ತಿ (ಸಮರಸತ್ವದ ದೇವತಾಶಾಸ್ತ್ರ, ಪುಟ 302).

ನಾನು ಪವಿತ್ರ ವಾರವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನಮಗಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಭಾವೋದ್ರಿಕ್ತ ತ್ಯಾಗದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಮುಳುಗುವಿಕೆಯಿಂದ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಪಡೆದ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ನಂಬಿಕೆಯ ವಿಧೇಯತೆಯ ಯೇಸುವಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಳವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ನ ಉತ್ತಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಯೇಸುವಿನ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ಗೆ ನಿಜವಾದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಚರಿಸಲು ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಆಶಯ.

ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಅನ್ನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮೆಚ್ಚುತ್ತೇವೆ,

ಜೋಸೆಫ್ ಟಕಾಚ್

ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಗ್ರೇಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಯನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್


ಪಿಡಿಎಫ್ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ