ನಿಜವಾದ ಪೂಜೆ

560 ನಿಜವಾದ ಪೂಜೆಯೇಸುವಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಹೂದಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಮರಿಟನ್ನರ ನಡುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ವಿವಾದವೆಂದರೆ ದೇವರನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು. ಸಮಾರ್ಯದವರಿಗೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪಾಲು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಅವರು ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಅಲ್ಲ, ದೇವರ ಆರಾಧನೆಗೆ ಮೌಂಟ್ ಗೆರಿಜಿಮ್ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದರು. ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಾಗ, ಕೆಲವು ಸಮರ್ಯದವರು ತಮ್ಮ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಲು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದರು ಮತ್ತು ಜೆರುಬ್ಬಾಬೆಲ್ ಅವರನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಸಮರಿಟನ್ನರು ಪರ್ಷಿಯಾದ ರಾಜನಿಗೆ ದೂರು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು (ಎಜ್ರಾ[ಸ್ಪೇಸ್]]4). ಯೆಹೂದ್ಯರು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ನಗರದ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಸಮಾರ್ಯದ ಗವರ್ನರ್ ಯಹೂದಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಮರಿಟನ್ನರು 128 BC ಯಲ್ಲಿ ಯಹೂದಿಗಳು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಮೌಂಟ್ ಗೆರಿಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ನಾಶವಾಯಿತು. ನಿಮ್ಮ ಎರಡು ಧರ್ಮಗಳ ಅಡಿಪಾಯವು ಮೋಶೆಯ ನಿಯಮವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಕಟು ಶತ್ರುಗಳಾಗಿದ್ದರು.

ಸಮಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು

ಹೆಚ್ಚಿನ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಸಮಾರ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದನು. ದಣಿದ, ಅವನು ಸಿಚಾರ್ ನಗರದ ಸಮೀಪವಿರುವ ಬಾವಿಯ ಬಳಿ ಕುಳಿತು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಆಹಾರವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ನಗರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು (ಜಾನ್ 4,3-8 ನೇ). ಸಮಾರ್ಯದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಹಾದುಹೋದಳು ಮತ್ತು ಯೇಸು ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದನು. ಅವನು ಸಮರಿಟನ್ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದನೆಂದು ಅವಳು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟಳು ಮತ್ತು ಅವನು ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದನು ಎಂದು ಅವನ ಶಿಷ್ಯರು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟರು (ಪದ್ಯಗಳು 9 ಮತ್ತು 27). ಜೀಸಸ್ ಬಾಯಾರಿದ ಆದರೆ ನೀರು ಸೇದಲು ಅವನ ಬಳಿ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರು ಮಾಡಿದರು. ಒಬ್ಬ ಯಹೂದಿ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಸಮರಿಟನ್ ಮಹಿಳೆಯ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕುಡಿಯಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಮಹಿಳೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಹೂದಿಗಳು ತಮ್ಮ ವಿಧಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತಹ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಅಶುದ್ಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರು. "ಯೇಸು ಅವಳಿಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ, "ದೇವರ ಉಡುಗೊರೆ ಮತ್ತು ಅದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, 'ನನಗೆ ಕುಡಿಯಲು ಕೊಡು, ನೀವು ಅವನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಮತ್ತು ಅವನು ನಿಮಗೆ ಜೀವಜಲವನ್ನು ಕೊಡುವನು" (ಜಾನ್ 4,10).

ಜೀಸಸ್ ಪದಗಳ ಮೇಲೆ ನಾಟಕವನ್ನು ಬಳಸಿದರು. "ಜೀವಂತ ನೀರು" ಎಂಬ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ, ಹರಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುತ್ತದೆ. ಸೈಚಾರ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ನೀರು ಬಾವಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ನೀರಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಹಿಳೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ಯೇಸುವನ್ನು ಏನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆಂದು ಕೇಳಿದಳು. “ಯೇಸು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ಆಕೆಗೆ, “ಈ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ; ಆದರೆ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡುವ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವವನಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಆದರೆ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡುವ ನೀರು ಅವನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮುವ ನೀರಿನ ಚಿಲುಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ”(ಜಾನ್. 4,13-14)

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಂಬಿಕೆಯ ಶತ್ರುದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಮಹಿಳೆ ಸಿದ್ಧಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ? ಅವಳು ಯಹೂದಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಾನಾ? ಅಂತಹ ಮೂಲದಿಂದ, ಅವಳು ಎಂದಿಗೂ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವಳು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅವನು ಹೇಳಿದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅವಳು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ಕಾರಣ, ಯೇಸು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೂಲ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದನು. ಅವಳು ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಕರೆದು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಎಂದು ಅವನು ಸೂಚಿಸಿದನು. ಅವಳು ಗಂಡನನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವನು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ, ಅವನು ಅವಳನ್ನು ಕೇಳಿದನು, ಬಹುಶಃ ಅವನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ.

ನಿಜವಾದ ಪೂಜೆ

ಈಗ ಅವಳು ಯೇಸು ಪ್ರವಾದಿ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ, ಸಮಾರ್ಯದ ಮಹಿಳೆಯು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮರ್ಯದ ಮತ್ತು ಯೆಹೂದ್ಯರ ನಡುವೆ ಹಳೆಯ ವಿವಾದವನ್ನು ತಂದರು. "ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ಈ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಆರಾಧಿಸಿದರು, ಮತ್ತು ಜನರು ಆರಾಧಿಸಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳವು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ" (ಜಾನ್ 4,20).

“ಯೇಸು ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳಿದನು: ನನ್ನನ್ನು ನಂಬು, ಸ್ತ್ರೀಯೇ, ನೀನು ಈ ಪರ್ವತದಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲ್ಲಾಗಲಿ ತಂದೆಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ಸಮಯ ಬರಲಿದೆ. ನೀವು ಏನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ; ಆದರೆ ನಾವು ಏನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ; ಯಾಕಂದರೆ ಮೋಕ್ಷವು ಯಹೂದಿಗಳದ್ದು. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಆರಾಧಕರು ತಂದೆಯನ್ನು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸುವ ಸಮಯ ಬರುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಬಂದಿದೆ; ಯಾಕಂದರೆ ತಂದೆಯೂ ಅಂತಹ ಆರಾಧಕರನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ದೇವರು ಆತ್ಮ, ಮತ್ತು ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವವರು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸಬೇಕು" (ಜಾನ್ 4,21-24)

ಯೇಸು ಹಠಾತ್ತನೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದನೋ? ಇಲ್ಲ, ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯೋಹಾನನ ಸುವಾರ್ತೆಯು ನಮಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಳಿವುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ: "ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಜೀವನ" (ಜಾನ್ 6,63) "ನಾನೇ ದಾರಿ, ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವನ" (ಜಾನ್ 14,6) ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಸಮರಿಟನ್ ಮಹಿಳೆಗೆ ಯೇಸು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದನು.

ಆದರೆ ಮಹಿಳೆಯು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಖಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದಳು: "ಕ್ರಿಸ್ತ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮೆಸ್ಸೀಯನು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವನು ಬಂದಾಗ, ಅವನು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಘೋಷಿಸುತ್ತಾನೆ. ಯೇಸು ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳಿದನು: ನಾನು ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವವನು » (vv. 25-26).

ಅವರ ಸ್ವಯಂ-ಬಹಿರಂಗ "ಇದು ನಾನು" (ಮೆಸ್ಸಿಹ್) - ತುಂಬಾ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಯೇಸು ಆರಾಮವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಅವನು ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಆ ಸ್ತ್ರೀಯು ತನ್ನ ಹೂಜಿ ನೀರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಲು ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋದಳು; ಮತ್ತು ಅವರು ಇದನ್ನು ಸ್ವತಃ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಜನರನ್ನು ಮನವೊಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ಹಲವರು ನಂಬಿದ್ದರು. "ನಾನು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದನು ಎಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದ ಮಹಿಳೆಯ ಮಾತಿನಿಂದ ಆ ಊರಿನ ಅನೇಕ ಸಮಾರ್ಯದವರಲ್ಲಿ ಅವನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿತ್ತು. ಆದುದರಿಂದ ಸಮಾರ್ಯದವರು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಅವರು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು; ಮತ್ತು ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನ ಇದ್ದನು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು ಆತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಂಬಿದರು” (vv. 39-41).

ಇಂದು ಪೂಜೆ

ದೇವರು ಚೇತನ ಮತ್ತು ಅವನೊಂದಿಗಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿದೆ. ಬದಲಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಯು ಯೇಸು ಮತ್ತು ಆತನೊಂದಿಗಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜೀವಂತ ನೀರಿನ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಇದು ಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಅವನನ್ನು ಕೇಳುವುದು ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಪ್ರಕಟನೆಯ ರೂಪಕದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಬಡವರು, ಕುರುಡರು ಮತ್ತು ಬೆತ್ತಲೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಯೇಸುವನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಪತ್ತು, ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ.

ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನು ನೀವು ಯೇಸುವಿನತ್ತ ನೋಡಿದಾಗ ನೀವು ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಿಜವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ಆರಾಧನೆಯು ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗೆಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಮತ್ತು ಇದರರ್ಥ ಯೇಸುವಿನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಆತನ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದು.

ಜೋಸೆಫ್ ಟಕಾಚ್ ಅವರಿಂದ