ಏಕರೂಪವಾಗಿ ಮೂರು

ಏಕತೆಯಲ್ಲಿ 421 ಮೂರುಏಕತೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು, ಅಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ "ದೇವರು" ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ, ದೇವರು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ "ಉದ್ದನೆಯ, ಬಿಳಿ ಗಡ್ಡವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮುದುಕ" ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಜೀವಿ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಬೈಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವರನ್ನು ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಅಥವಾ "ವಿಭಿನ್ನ" ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಏಕತೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ, ತಂದೆ, ಮಗ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ. ತಂದೆ ಮಗನಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮಗ ತಂದೆಯಲ್ಲ. ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮವು ತಂದೆ ಅಥವಾ ಮಗ ಅಲ್ಲ. ಅವರು ವಿಭಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅದೇ ಉದ್ದೇಶಗಳು, ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಅದೇ ಪ್ರೀತಿ, ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಸಾರ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಜೀವಿ (1. ಮೋಸೆಸ್ 1:26; ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 28:19, ಲ್ಯೂಕ್ 3,21-22). ಮೂವರು ದೇವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಎಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ನಾವು ಒಬ್ಬ ದೇವರ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ ಎಂದು ಯೇಸು ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರು ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದದ್ದು (ಮಾರ್ಕ್ 1).2,29) ದೇವರ ಮೂವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ದೇವರ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದಂತಾಗುತ್ತದೆ! ದೇವರು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಇದರರ್ಥ ದೇವರು ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜೀವಿ (1. ಜೋಹಾನ್ಸ್ 4,16) ದೇವರ ಕುರಿತಾದ ಈ ಸತ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ದೇವರನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ "ಟ್ರಿನಿಟಿ" ಅಥವಾ "ಟ್ರೈನ್ ಗಾಡ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟ್ರಿನಿಟಿ ಮತ್ತು ಟ್ರೈಯೂನ್ ಎರಡೂ "ಒಂದರಲ್ಲಿ ಮೂರು" ಎಂದರ್ಥ. ನಾವು "ದೇವರು" ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಏಕತೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ - ತಂದೆ, ಮಗ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 3,16-17; 28,19) "ಕುಟುಂಬ" ಮತ್ತು "ತಂಡ" ಎಂಬ ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಆದರೆ ಸಮಾನ ಜನರೊಂದಿಗೆ "ತಂಡ" ಅಥವಾ "ಕುಟುಂಬ". ಇದರರ್ಥ ಮೂರು ದೇವರುಗಳಿವೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರು, ಆದರೆ ದೇವರ ಏಕೈಕ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು (1. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 12,4-ಇಪ್ಪತ್ತು; 2. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 13:14).

ಅಡಾಪ್ಷನ್

ಟ್ರಿನಿಟಿ ದೇವರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಅಂತಹ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವಳು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವಳು! ತ್ರಿವೇಕ ದೇವರು ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇತರರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಬಯಸಿದನು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇತರರು ಈ ಜೀವನವನ್ನು ಉಚಿತ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ಸಂತೋಷದಾಯಕ ಜೀವನವನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ತ್ರಿವೇಕ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶವು ಎಲ್ಲಾ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾನವಕುಲದ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ (ಕೀರ್ತನೆ 8, ಹೀಬ್ರೂ 2,5-8 ನೇ!). ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು "ದತ್ತು" ಅಥವಾ "ದತ್ತು" ಪದಗಳೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ (ಗಲಾಟಿಯನ್ಸ್ 4,4-7; ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 1,3-6; ರೋಮನ್ನರು 8,15-17.23). ತ್ರಿವೇಕ ದೇವರು ದೇವರ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ! ದತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳ ದೇವರ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಏಕೈಕ ಕಾರಣ! ದೇವರ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಪ್ಲಾನ್ “ಎ” ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿ “ಎ” ಎಂದರೆ “ದತ್ತು”!

ಅವತಾರವನ್ನು

ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಮೊದಲು ಟ್ರಿನಿಟಿ ದೇವರು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದೇವರು ಮೊದಲು ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು: "ತ್ರಿವೇಕ ದೇವರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು?" ಎಲ್ಲಾ ನಂತರ, ನೀವು ದೇವರಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ! ರಚಿಸಲಾದ ಯಾವುದೋ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿವೇಕ ದೇವರು ಜೀವಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ತನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ತರಲು ಮತ್ತು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಜೀವಿಯಾಗಿ (ದೇವರಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವಾಗ) ಉಳಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯೇ ದೇವಮಾನವನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಅವತಾರವು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ದೇವರು ಮಗನಾದನು - ಇದರರ್ಥ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ತರಲು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಅಲ್ಲ. ತ್ರಿವೇಕ ದೇವರು ತನ್ನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ದೇವರ ಮಗನಾದ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ತ್ರಿವೇಕ ದೇವರ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ತರುವ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ದೇವರು ತನ್ನನ್ನು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಮತ್ತು ಇಚ್ಛೆಯ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ತನ್ನೊಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಉಚಿತ ಆಯ್ಕೆಯ ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಅವರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತ್ರಿವೇಕ ದೇವರ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು "ಕೃಪೆ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ (ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 1,2; 2,4-ಇಪ್ಪತ್ತು; 2. ಪೆಟ್ರಸ್ 3,18) ನಮ್ಮ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾನವನಾಗುವ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ದೇವರ ಯೋಜನೆ ಎಂದರೆ ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಪಾಪ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ, ಯೇಸು ನಮಗಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದನು! ಮೂರು ಒಂದೇ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ! ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾಪದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದನು. ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ "ಪ್ಲಾನ್ ಬಿ" ಅಥವಾ ದೇವರ ನಂತರದ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪಾಪದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡಲು ಇದು ಕೇವಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ. ಉಸಿರುಕಟ್ಟುವ ಸತ್ಯವೇನೆಂದರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ತರಲು ಯೇಸು ದೇವರ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಏಕೈಕ ಚಿಂತನೆ. ಜೀಸಸ್ "ಪ್ಲಾನ್ ಎ" ನ ನೆರವೇರಿಕೆಯಾಗಿದೆ, ಇದು ಪ್ರಪಂಚದ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ (ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 1,5-6; ಬಹಿರಂಗ 13,8) ದೇವರು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಯೋಜಿಸಿದಂತೆ ತ್ರಿವೇಕ ದೇವರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳಲು ಯೇಸು ಬಂದನು, ಮತ್ತು ಯಾವುದೂ, ನಮ್ಮ ಪಾಪವೂ ಸಹ ಆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ! ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ (1. ಟಿಮೊಥಿಯಸ್ 4,9-10) ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ದತ್ತು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ದನು! ತ್ರಿವೇಕ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮೊದಲು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದತ್ತು ಪಡೆಯುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು ಮತ್ತು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ದೇವರ ದತ್ತು ಪಡೆದ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ (ಗಲಾಟಿಯನ್ಸ್ 4,4-7; ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 1,3-6; ರೋಮನ್ನರು 8,15-17.23)

ರಹಸ್ಯ ಮತ್ತು ಸೂಚನೆ

ಎಲ್ಲಾ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ತ್ರಿಕೋನ ದೇವರ ಯೋಜನೆಯು ಒಮ್ಮೆ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರದ ರಹಸ್ಯವಾಗಿತ್ತು (ಕೊಲೊಸ್ಸಿಯನ್ಸ್ 1: 24-29). ಆದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಏರಿದ ನಂತರ, ದೇವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಸತ್ಯದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದನು (ಜಾನ್ 16: 5-15). ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವಕುಲದ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಬೋಧನೆಯ ಮೂಲಕ (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 2,17) ಮತ್ತು ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಂಬುವ ಮತ್ತು ವಂದಿಸುವ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಮೂಲಕ (ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 1,11-14), ಈ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ (ಕೊಲೊಸ್ಸಿಯನ್ನರು 1,3-6)! ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿಟ್ಟರೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ನಾವು ಸುಳ್ಳನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ (ರೋಮನ್ನರು 3: 9-20, ರೋಮನ್ನರು 5,12-19!). ನಾವು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಲಿತಾಗ ಮಾತ್ರ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಎಲ್ಲ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಯೇಸುವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡದಿರುವುದು ಎಷ್ಟು ಪಾಪವೆಂದು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ.4,20; 1. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 5,14-16; ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 4,6!). ಅವನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯಾರೆಂದು ಮತ್ತು ಅವನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರೆಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ (1. ಟಿಮೊಥಿಯಸ್ 2,1-8)! ಇದು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಆತನ ಕೃಪೆಯ ಸುವಾರ್ತೆಯಾಗಿದೆ (ಕಾಯಿದೆಗಳು 20:24).

ಸಾರಾಂಶ

ಯೇಸುವಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ ಈ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಜನರನ್ನು "ಉಳಿಸುವುದು" ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಯೇಸು ಯಾರೆಂದು ಮತ್ತು ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಅವನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ - ದೇವರ ದತ್ತು ಮಕ್ಕಳು! ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ, ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಉಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನಂಬಲು ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ!

ಟಿಮ್ ಬ್ರಾಸೆಲ್ ಅವರಿಂದ


ಪಿಡಿಎಫ್ಏಕರೂಪವಾಗಿ ಮೂರು