ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶಿಸಿ


ದೇವರು ನಾಸ್ತಿಕರನ್ನು ಸಹ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ

ನಂಬಿಕೆಯ ಚರ್ಚೆಯು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ನಂಬುವವರು ಅನಾನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿರುವುದು ಏಕೆ ಎಂದು ನಾನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ನಂಬಿಕೆಯು ನಿರಾಕರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗದ ಹೊರತು ನಾಸ್ತಿಕರು ಹೇಗಾದರೂ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಂಬುವವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯವೆಂದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ನಾಸ್ತಿಕರು ದೇವರು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ನಂಬಿಕೆಯು ದೇವರ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಾಸ್ತಿಕರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡದ ಕಾರಣ ...

ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದವರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು?

ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುತ್ತೇನೆ: ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದವರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯೋಚಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ! ಯುಎಸ್ಎ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸನ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ಪಾಯಿಂಟ್ ರೇಡಿಯೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಚಕ್ ಕೋಲ್ಸನ್ ಒಮ್ಮೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಾದೃಶ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿದರು: ಕುರುಡನೊಬ್ಬ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಸುರಿದರೆ, ನೀವು ಅವನ ಮೇಲೆ ಹುಚ್ಚರಾಗುತ್ತೀರಾ? ಅವನು ಬಹುಶಃ ನಾನಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ವತಃ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾನೆ, ಕೇವಲ ...

ದೇವರ ಕ್ಷಮೆಯ ಮಹಿಮೆ

ದೇವರ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷಮೆ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದರೂ, ಅದು ಎಷ್ಟು ನೈಜವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ತನ್ನ ಉದಾರ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದನು, ಅವನ ಮಗನ ಮೂಲಕ ಕ್ಷಮೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದನು, ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಸಾವಿಗೆ ಅಂತ್ಯವಾಯಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನಾವು ಖುಲಾಸೆಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ - ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯೊಂದಿಗೆ "ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ" ...

ರೋಮನ್ನರು 10,1-15: ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ

ಪೌಲನು ರೋಮನ್ನರಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ: “ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಾನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರಿಗಾಗಿ ನನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು ಅವರು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಲಿ” (ರೋಮ್ 10,1 NGÜ). ಆದರೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಿತ್ತು: “ಅವರು ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ; ನಾನು ಅದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಬಲ್ಲೆ. ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನದ ಕೊರತೆಯಿದೆ. ಅವರು ದೇವರ ನೀತಿ ಏನೆಂದು ನೋಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ನೀತಿಯಿಂದ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ...

ಯೇಸುವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

ಯೇಸುವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಹಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಕರವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಅವನನ್ನು ನೋಡಲು ಅಥವಾ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿಜ. ಆದರೆ ಅದು ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಬಹುಶಃ ಅಪರೂಪದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ. ನಂತರ ನಾವು ಅವನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗಬಹುದು? ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ...

ಸುವಾರ್ತೆ - ಸುವಾರ್ತೆ!

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸರಿ ಮತ್ತು ತಪ್ಪುಗಳ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಈಗಾಗಲೇ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ - ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಆಲೋಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ. "ತಪ್ಪಾಗುವುದು ಮನುಷ್ಯ" ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಭರವಸೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೊಬ್ಬರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನೋಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಪರಾಧ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ತೀರ್ಪಿನ ದಿನವನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಪರಿಶುದ್ಧರಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ...

ಸುವಾರ್ತೆ - ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಘೋಷಣೆ

ಅನೇಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಖಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ದೇವರು ಇನ್ನೂ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆಯೇ? ದೇವರು ಅವರನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಹುದೆಂದು ಅವರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಆತನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಬಹುಶಃ ನೀವು ಅದೇ ಭಯ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ನೀವು ಏಕೆ ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಿ? ಅವರು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಉತ್ತರ. ಅವರು ಪಾಪಿಗಳು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವರ ವೈಫಲ್ಯ, ಅವರ ತಪ್ಪುಗಳು, ಅವರ ...

ಮೋಕ್ಷ ಎಂದರೇನು?

ನಾನು ಯಾಕೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಅರ್ಥವಿದೆಯೇ? ನಾನು ಸಾಯುವಾಗ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಮೊದಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿರುವ ಮೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು: ಹೌದು, ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಥವಿದೆ; ಹೌದು, ಸಾವಿನ ನಂತರ ಜೀವನವಿದೆ. ಸಾವುಗಿಂತ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದುದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಭೀಕರ ಸುದ್ದಿ ಒಂದು ದಿನ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅದು ನಾವೂ ಸಾಯಬೇಕು ಎಂದು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ ...

ಮಾನವಕುಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಇದೆ

ಮಾನವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಇಚ್ will ೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಜನರು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇತರರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮತ್ತು ಹೇರಲು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವೀಯತೆಗೆ, ಶಿಲುಬೆಯ ಶಕ್ತಿಯು ವಿಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಮೂರ್ಖ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರದ ಜಾತ್ಯತೀತ ಕಲ್ಪನೆಯು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರ ಮೇಲೆ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥ ಮತ್ತು ಸುವಾರ್ತೆ ಸಂದೇಶದ ತಪ್ಪು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. "ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದಿದೆ…

ಮೋಕ್ಷದ ನಿಶ್ಚಿತತೆ

ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ow ಣಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಪೌಲನು ರೋಮನ್ನರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವಾದಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪಾಪ ಮಾಡಿದರೂ, ಆ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿದ ಹಳೆಯ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಎಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ಎಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಉಳಿಸಬಾರದೆಂದು ಪಾಪದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ನಮಗೆ ಕರ್ತವ್ಯವಿದೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು. ಅಧ್ಯಾಯ 8 ರ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ...

ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತೇವೆಯೇ?

ಟ್ರಿನಿಟಿಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕತೆಯನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಉಳಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ umption ಹೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯವನು ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟವನು, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಡುತ್ತಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅಥವಾ ಅವನು ಯೇಸುವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾನೋ ಅಥವಾ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾನೋ ಎಂಬುದು ಅಪ್ರಸ್ತುತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನರಕವಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯೊಂದಿಗೆ ನನಗೆ ಎರಡು ತೊಂದರೆಗಳಿವೆ, ಇದು ತಪ್ಪು: ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಟ್ರಿನಿಟಿಯಲ್ಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯು ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ...

ಉದ್ಧಾರ ಜೀವನ

ಯೇಸುವಿನ ಅನುಯಾಯಿ ಎಂದು ಅರ್ಥವೇನು? ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಮೂಲಕ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಡುವ ವಿಮೋಚನೆಗೊಂಡ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂದರೇನು? ಇದರರ್ಥ ನಮ್ಮ ಉದಾಹರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕೃತ ನೈಜ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವುದು, ನಮ್ಮ ಸಹ ಮಾನವರಿಗೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು. ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ: body ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ನಿಮ್ಮೊಳಗಿರುವ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ದೇವಾಲಯವೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೇ ಮತ್ತು ನೀವು ದೇವರಿಂದ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಮಾಡಬಾರದು ...

ಯೇಸು ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗಾಗಿ ಬಂದನು

ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಹೂದಿಗಳ ಪ್ರಮುಖ ವಿದ್ವಾಂಸ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಗಾರ ನಿಕೋಡೆಮಸ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದನು. "ದೇವರು ಜಗತ್ತನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸಿದನೆಂದರೆ, ಆತನು ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು, ಅವನನ್ನು ನಂಬುವವರೆಲ್ಲರೂ ನಾಶವಾಗಬಾರದು, ಆದರೆ ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ" (ಯೋಹಾನ 3,16) ಜೀಸಸ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಡೆಮಸ್ ಸಮಾನವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾದರು - ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ...

ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ದೇವರ ಕೊಡುಗೆ

ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಎನ್ನುವುದು ಅನೇಕ ಜನರು ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ತಿರುಗುವ ಸಮಯ. ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಆರಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಬಹಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಸ್ವತಃ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ, ದೇವರು ಮಾನವೀಯತೆಗಾಗಿ ತನ್ನ ತಕ್ಕಂತೆ ತಯಾರಿಸಿದ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ...

ಹೋಪ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸಾಯುತ್ತದೆ

ಒಂದು ಗಾದೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ, "ಹೋಪ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸಾಯುತ್ತದೆ!" ಈ ಗಾದೆ ನಿಜವಾಗಿದ್ದರೆ, ಸಾವು ಭರವಸೆಯ ಅಂತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪೆಂಟೆಕೋಸ್ಟ್ ಧರ್ಮೋಪದೇಶದಲ್ಲಿ, ಮರಣವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯೇಸುವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಟರ್ ಘೋಷಿಸಿದನು: "ದೇವರು ಅವನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಮರಣದ ನೋವಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು, ಏಕೆಂದರೆ ಮರಣವು ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು" (ಕಾಯಿದೆಗಳು 2,24) ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ನ ಸಾಂಕೇತಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದಂತೆ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಪಾಲ್ ನಂತರ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಪಾಪ ಮತ್ತು ಹತಾಶೆ ಅಲ್ಲವೇ?

ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಫಿಲಿಪ್ ಮೆಲಂಚ್‌ಥಾನ್‌ಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತಾನೆ: ಪಾಪಿಯಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ಪಾಪವು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿರಲಿ, ಆದರೆ ಪಾಪಕ್ಕಿಂತಲೂ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದದ್ದು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಪಾಪ ಎಂದು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಪಡು, ಸಾವು ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಜಯಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲಿ, ವಿನಂತಿಯು ನಂಬಲಾಗದಂತಿದೆ. ಲೂಥರ್ ಅವರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ನಾವು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲೂಥರ್ ಎಂದರೆ ಪಾಪ ಎಂದಲ್ಲ ...

ಮೋಕ್ಷವು ದೇವರ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ

ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ. "ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಎಂದಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಅವಿಧೇಯತೆ ತೋರಿದೆ?" ನೀವು ಹೌದು ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರೆ, ಇತರ ಎಲ್ಲ ಹೆತ್ತವರಂತೆ, ನಾವು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬರುತ್ತೇವೆ: "ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಅವಿಧೇಯತೆಗಾಗಿ ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಿದ್ದೀರಾ?" ಶಿಕ್ಷೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಉಳಿಯಿತು? ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ: "ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದೀರಾ?" ಅದು ಹುಚ್ಚನಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲವೇ? ನಾವು ದುರ್ಬಲ ಮತ್ತು ...

ಲಾಜರಸ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ - ಅಪನಂಬಿಕೆಯ ಕಥೆ

ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದವರಾಗಿ ಸಾಯುವವರನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದೇವರಿಂದ ತಲುಪಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಇದು ಕ್ರೂರ ಮತ್ತು ವಿನಾಶಕಾರಿ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿದ್ದು, ಶ್ರೀಮಂತ ಮತ್ತು ಬಡ ಲಾಜರನ ದೃಷ್ಟಾಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪದ್ಯದಿಂದ ಇದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಬೈಬಲ್ನ ಹಾದಿಗಳಂತೆ, ಈ ದೃಷ್ಟಾಂತವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಒಂದೇ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಟ್ಟದು ...

ದೇವರು ಇನ್ನೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆಯೇ?

ಅನೇಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಪ್ರತಿದಿನ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಇನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಖಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ದೇವರು ಅವರನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಹುದೆಂದು ಅವರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಆತನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಬಹುಶಃ ನೀವು ಅದೇ ಭಯ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ನೀವು ಏಕೆ ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಿ? ಅವರು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಉತ್ತರ. ಅವರು ಪಾಪಿಗಳು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈಫಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ...

ನಾನು ವ್ಯಸನಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ

ನಾನು ವ್ಯಸನಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ನನ್ನ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರಿಗೆ ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್, ಕೊಕೇನ್, ಹೆರಾಯಿನ್, ಗಾಂಜಾ, ತಂಬಾಕು, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಅನೇಕ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವ ಅನೇಕ ವ್ಯಸನಿಗಳನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ಸತ್ಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಬಲ್ಲೆ. ನಾನು ವ್ಯಸನಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಬೇಕು! ವ್ಯಸನದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಎಲ್ಲ ...

ಜೀಸಸ್ ಲೈವ್ಸ್!

ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸುವ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನೀವು ಆರಿಸಿದರೆ, ಅದು ಯಾವುದು? ಬಹುಶಃ ಹೆಚ್ಚು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಈ ಪದ್ಯ: "ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಜಗತ್ತನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದನು, ಅವನು ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ನಂಬುವವರೆಲ್ಲರೂ ಕಳೆದುಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ?" (ಜ್ಞಾನ 3:16). ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ! ನನಗೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪದ್ಯ, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಬೈಬಲ್ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವೆಂದರೆ: