ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಭರವಸೆ

688 ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಭರವಸೆಲೆಸ್ ಮಿಸರೇಬಲ್ಸ್ (ದಿ ಮಿಸರೇಬಲ್ಸ್) ಕಥೆಯಲ್ಲಿ, ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ, ಜೀನ್ ವಾಲ್ಜೀನ್ ಅವರನ್ನು ಬಿಷಪ್ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅವರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮತ್ತು ಕೋಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಾಲ್ಜೀನ್ ಕೆಲವು ಬೆಳ್ಳಿಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕದ್ದು ಓಡಿಹೋಗುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಕದ್ದ ವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವನನ್ನು ಬಿಷಪ್‌ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಜೀನ್‌ನ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಬಿಷಪ್ ಅವನಿಗೆ ಎರಡು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕ್ಯಾಂಡಲ್‌ಸ್ಟಿಕ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ, ಅವನು ಅವನಿಗೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದನೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.

ಜೀನ್ ವಾಲ್ಜೀನ್, ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರೆಡ್ ಕದ್ದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸುದೀರ್ಘ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಮತ್ತು ಸಿನಿಕತನದಿಂದ ಈ ಬಿಷಪ್ನ ಕರುಣೆಯ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡನು. ಮತ್ತೆ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಬದಲು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಖಂಡಿಸಿದ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಬದಲು, ಅವನಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಕತ್ತಲೆಯಾದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಾವು ತರಬೇಕಾದ ಸಂದೇಶ ಇದು ಅಲ್ಲವೇ? ಪೌಲನು ಥೆಸಲೋನಿಕದಲ್ಲಿರುವ ಸಭೆಗೆ ಹೀಗೆ ಬರೆದನು: “ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ನಮಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸಾಂತ್ವನ ಮತ್ತು ಕೃಪೆಯ ಮೂಲಕ ಒಳ್ಳೆಯ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಸಾಂತ್ವನಗೊಳಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಮಾತು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ» (2. ಥೆಸ್ 2,16-17)

ನಮ್ಮ ಭರವಸೆಯ ಮೂಲ ಯಾರು? ನಮ್ಮ ತ್ರಿವೇಕ ದೇವರು ನಮಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಉತ್ತೇಜನ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ: "ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ, ಆತನ ಮಹಾನ್ ಕರುಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಮೂಲಕ ಜೀವಂತ ಭರವಸೆಗೆ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದನು. ಸತ್ತವರಿಗೆ, ಕೊನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧವಾದ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ನಿಮಗಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಲವಾದ ಮತ್ತು ಮರೆಯಾಗದ ಒಂದು ಆನುವಂಶಿಕತೆಗೆ" (1. ಪೆಟ್ರಸ್ 1,3-5)

ಯೇಸುವಿನ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಜೀವಂತ ಭರವಸೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೇತ್ರನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ತಂದೆ, ಮಗ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮವು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅನುಗ್ರಹದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ, ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಭರವಸೆಯು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ದೇವರ ಪ್ರತಿರೂಪದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬುವ ಭಕ್ತರಂತೆ, ನಮ್ಮ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಇತರರ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಇತರರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ನಾವು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಭರವಸೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಜನರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಹನಗಳು ಇತರರನ್ನು ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಪ್ರೀತಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅಪಮೌಲ್ಯಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಹತಾಶರಾಗಬಹುದು. ಇತರ ಜನರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಮುಖಾಮುಖಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯೋಚಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಇದು.

ಜೀವನವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತುಂಬಾ ಜಟಿಲವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಇತರರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹ.ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಪೋಷಕರು, ಅವರು ಉದ್ಭವಿಸಿದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸುವುದು? ಉದ್ಯೋಗದಾತ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಅಥವಾ ನಿರ್ವಾಹಕರಾಗಿ, ಉದ್ಯೋಗಿ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸುತ್ತೇವೆ? ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆಯೇ? ಸತ್ಯವೇನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಹಜೀವಿಗಳು ದೇವರಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ?

ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು, ಮೌಖಿಕ ನಿಂದನೆ, ಅನ್ಯಾಯದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಗಾಯಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕೃಪೆಯಿಂದ ಯಾವುದೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅದ್ಭುತ ಸತ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಗಮನಹರಿಸದಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಣಿಯಬಹುದು ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇವಿಸುವಂತೆ ಅನುಮತಿಸಬಹುದು, ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಾವು ಭರವಸೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ನೆನಪಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿರಬಹುದು: "ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಾದ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಭರವಸೆಯ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳುವ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಮೊದಲು ಉತ್ತರಿಸಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸೌಮ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಗೌರವದಿಂದ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಿ, ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಂದಿಸುವವರು ಟೀಕಿಸಿದಾಗ ನಾಚಿಕೆಪಡುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಿಂದಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ನಡತೆ" (1. ಪೆಟ್ರಸ್ 3,15-16)

ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಭರವಸೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು? ಇದು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೀಡಿದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕೃಪೆಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ಬದುಕುವುದು ಹೀಗೆ. ನಾವು ಅವರ ಕರುಣಾಮಯಿ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ತಂದೆಯ ಮೂಲಕ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಎಂದಿಗೂ ವಿಫಲಗೊಳ್ಳದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಖಚಿತವಾದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ: “ಆದರೆ ಅವನು, ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು, ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಮತ್ತು ಕೃಪೆಯ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸಾಂತ್ವನ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿದನು, ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಾಂತ್ವನಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೃದಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ" (2. ಥೆಸ್ 2,16-17)

ವಾಸಿಸುವ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮದ ಸಹಾಯದಿಂದ, ನಾವು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ನಂಬಲು ಬರುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ದೃಢವಾದ ನೆಲೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಪೀಟರ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಾನೆ: “ಆದರೆ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನೂ ರಕ್ಷಕನೂ ಆದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಿರಿ. ಈಗ ಮತ್ತು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಅವನಿಗೆ ಮಹಿಮೆ! (2. ಪೆಟ್ರಸ್ 3,18).

ಲೆಸ್ ಮಿಸರೇಬಲ್ಸ್ ಸಂಗೀತದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಜೀನ್ ವಾಲ್ಜೀನ್ "ನಾನು ಯಾರು?" ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿದರು. ಹಾಡು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ: "ಅವಳು ಹೋದಾಗ ಅವನು ನನಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದನು. ಅವನು ನನಗೆ ಜಯಿಸಲು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು." ಪೌಲನು ರೋಮ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಿಂದ ಈ ಮಾತುಗಳು ಬಂದಿವೆಯೇ ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡಬಹುದು: "ಭರವಸೆಯ ದೇವರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದೆಂದು ನಂಬುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿಸಲಿ" (ರೋಮನ್ನರು 1.5,13).

ಯೇಸುವಿನ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಭರವಸೆಯ ಸಂದೇಶದಿಂದಾಗಿ, ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು: "ದೈವಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದವನು ಅದನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸದೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಮತ್ತು ಸೇವಕನ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡನು, ಮನುಷ್ಯರ ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟನು ಮತ್ತು ನೋಟದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನೆಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು" (ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯಾನ್ಸ್ 2,6-7)

ಯೇಸು ಮನುಷ್ಯನಾಗಲು ತನ್ನನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆತನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ, ಇದರಿಂದ ನಾವು ಆತನ ಭರವಸೆಯಿಂದ ತುಂಬಬಹುದು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮ ಜೀವಂತ ಭರವಸೆ!

ರಾಬರ್ಟ್ ರೆಗಾಝೋಲಿ ಅವರಿಂದ