ಅವನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು!

522 ಅವನು ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆಆಳವಾದ ಒಳಗೆ ನಾವು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮತ್ತು ಹುಚ್ಚುತನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಮಾಣದಿಂದ ಮುಳುಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಏನು ನಂಬಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾರನ್ನು ನಂಬಬಹುದು? ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅಗಾಧವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ವಿಶ್ವ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಭದ್ರತೆಯ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ. ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಜನರು ನ್ಯಾಯಾಂಗವನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ, ಅಪರಾಧ, ರಾಜಕೀಯ ಒಳಸಂಚು ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಎಲ್ಲರ ಭದ್ರತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿ 30 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ನಿರಂತರ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ನಾವು ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅಸಹನೆ ತೋರುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಇಷ್ಟಪಡದಿದ್ದರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಹವ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕ್ಷಣವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಆನಂದಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದೊಳಗೆ ಚಡಪಡಿಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಬೇಗನೆ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಭೌತವಾದದ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ "ದೇವತೆಗಳಿಗೆ" ನಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಗೊಂದಲಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ದೇವರು ತನ್ನನ್ನು ಅನೇಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತಗಳಿಂದ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು ಆತನನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಒಮ್ಮೆ ಅವತಾರವು ಮೂರು ಪವಾಡಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು: «ಮೊದಲನೆಯದು ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನಾದನು; ಎರಡನೆಯದು ಕನ್ಯೆ ತಾಯಿಯಾದಳು ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯದು ಜನರು ಇದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ನಂಬುತ್ತಾರೆ ».

ಲ್ಯೂಕ್ ವೈದ್ಯರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಅವರು ಮೇರಿಯಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ಬರೆದರು: "ಮತ್ತು ದೇವದೂತನು ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳಿದನು: ಭಯಪಡಬೇಡ, ಮೇರಿ, ನೀನು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡೆ. ಇಗೋ, ನೀನು ಗರ್ಭಧರಿಸಿ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುವೆ, ಮತ್ತು ನೀನು ಅವನಿಗೆ ಯೇಸು ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಬೇಕು. ಅವನು ದೊಡ್ಡವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಗನೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವನು; ಮತ್ತು ಕರ್ತನಾದ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಅವನ ತಂದೆಯಾದ ದಾವೀದನ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಕೊಡುವನು ಮತ್ತು ಅವನು ಯಾಕೋಬನ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಆಳುವನು ಮತ್ತು ಅವನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆಗ ಮೇರಿಯು ದೇವದೂತನಿಗೆ--ನನಗೆ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನನ್ನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ದೇವದೂತನು ಉತ್ತರಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳಿದನು: ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿಯು ನಿನ್ನನ್ನು ಆವರಿಸುತ್ತದೆ; ಆದ್ದರಿಂದ ಹುಟ್ಟಲಿರುವ ಪವಿತ್ರ ವಸ್ತುವನ್ನು ದೇವರ ಮಗನೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವುದು" (ಲೂಕ 1,30-35). ಪ್ರವಾದಿ ಯೆಶಾಯನು ಇದನ್ನು ಮುಂತಿಳಿಸಿದನು (ಯೆಶಾಯ 7,14) ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯು ನೆರವೇರುತ್ತದೆ.

ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲನು ಕೊರಿಂಥದ ಚರ್ಚ್‌ಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಬರುವಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಬರೆದನು: “ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಬೆಳಕು ಬೆಳಗಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕು ಆಗುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿದ್ದಾನೆ. ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖದಲ್ಲಿ» (2. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 4,6) "ಅಭಿಷಿಕ್ತ" (ಗ್ರೀಕ್ ಮೆಸ್ಸೀಯ) ಕ್ರಿಸ್ತನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪ್ರವಾದಿ ಯೆಶಾಯನು ನಮಗಾಗಿ ಬರೆದದ್ದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ:

"ನಮಗೆ ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದೆ, ನಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರಭುತ್ವವು ಅವನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ; ಮತ್ತು ಅವನ ಹೆಸರು ವಂಡರ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್, ಗಾಡ್ ಹೀರೋ, ಎಟರ್ನಲ್ ಫಾದರ್, ಪೀಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್; ಅವನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ದಾವೀದನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಅವನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಗೆ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದಂತೆ, ಅವನು ಇಂದಿನಿಂದ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ತೀರ್ಪು ಮತ್ತು ನೀತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಲು. ಸೈನ್ಯಗಳ ಕರ್ತನ ಉತ್ಸಾಹವು ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ" (ಯೆಶಾಯ 9,5-6)

ಅದ್ಭುತ ಸಲಹೆ

ಅವರು ಅಕ್ಷರಶಃ "ಮಿರಾಕಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್". ಅವರು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತತೆಗಾಗಿ ಆರಾಮ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಮೆಸ್ಸಿಹ್ ಸ್ವತಃ "ಪವಾಡ." ಈ ಪದವು ದೇವರು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಲ್ಲ. ಅವನೇ ದೇವರು. ನಮಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಈ ಮಗು ಒಂದು ಪವಾಡ. ಅವನು ತಪ್ಪಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಆಳುತ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಸಲಹೆಗಾರ ಅಥವಾ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ; ಅವನು ಸ್ವತಃ ಸಲಹೆಗಾರ. ಈ ಅಗತ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಬೇಕೇ? ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಸಲಹೆಗಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಅವನು ಭಸ್ಮವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವನೇ ಅನಂತ ಜ್ಞಾನಿ. ಅವನು ನಿಷ್ಠೆಗೆ ಅರ್ಹನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನ ಸಲಹೆಯು ಮಾನವ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಲಹೆಗಾರನ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲರನ್ನು ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಯೇಸು ಆಮಂತ್ರಿಸುತ್ತಾನೆ. “ದಣಿದವರೇ, ಭಾರ ಹೊತ್ತವರೇ, ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ; ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ನೊಗವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನಿಂದ ಕಲಿಯಿರಿ; ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಸೌಮ್ಯ ಮತ್ತು ವಿನಮ್ರ ಹೃದಯ; ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ನೊಗ ಸುಲಭ, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೊರೆ ಹಗುರವಾಗಿದೆ" (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 11,28-30)

ದೇವರ ನಾಯಕ

ಅವನು ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರು. ಅವರು ಅಕ್ಷರಶಃ "ದೇವರ ಹೀರೋ". ಮೆಸ್ಸೀಯನು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ, ಜೀವಂತ, ನಿಜವಾದ ದೇವರು, ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಮತ್ತು ಸರ್ವಜ್ಞ. ಯೇಸು ಹೇಳಿದನು, "ನಾನು ಮತ್ತು ತಂದೆಯು ಒಂದೇ" (ಜಾನ್ 10,30) ಮೆಸ್ಸೀಯನು ಸ್ವತಃ ದೇವರು ಮತ್ತು ಆತನನ್ನು ನಂಬುವ ಎಲ್ಲರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಭಗವಂತನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಏನೂ ಅವನಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ತಾನು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಸಹ ನಡೆಸಬಲ್ಲನು.

ಶಾಶ್ವತ ತಂದೆ

ಅವರು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ತಂದೆ. ಅವನು ಪ್ರೀತಿಯ, ಕಾಳಜಿಯುಳ್ಳ, ಕೋಮಲ, ನಿಷ್ಠಾವಂತ, ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ, ಒದಗಿಸುವವನು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಕ. ಕೀರ್ತನೆ 10 ರಲ್ಲಿ3,13 ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ: "ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕನಿಕರಿಸುವಂತೆಯೇ, ಕರ್ತನು ತನಗೆ ಭಯಪಡುವವರ ಮೇಲೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ."

ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ತಂದೆಯ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ, ಹೆಸರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದವರು ಇಲ್ಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಶ್ವತ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು. ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲನು ರೋಮನ್ನರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ: “ನೀವು ಭಯಪಡುವ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ದತ್ತು ಪಡೆಯುವ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ, ಅದರ ಮೂಲಕ ನಾವು 'ಅಬ್ಬಾ, ತಂದೆಯೇ! ' ಹೌದು, ಆತ್ಮವು ಸ್ವತಃ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದೊಂದಿಗೆ, ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೆಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಸಹ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು - ದೇವರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಜಂಟಿ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು. ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ನಾವು ಈಗ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೇವೆ; ಆಗ ನಾವು ಆತನ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವೆವು" (ರೋಮನ್ನರು 8,15-17 ಹೊಸ ಜಿನೀವಾ ಅನುವಾದ).

ಶಾಂತಿ ರಾಜಕುಮಾರ

ಆತನು ತನ್ನ ಜನರನ್ನು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಆಳುತ್ತಾನೆ. ಆತನ ಶಾಂತಿಯು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವನು ಶಾಂತಿಯ ಸಾಕಾರ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ ವಿಮೋಚನೆಗೊಂಡ ಜನರನ್ನು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವ ರಾಜಕುಮಾರನಾಗಿ ಆಳುತ್ತಾನೆ. ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ತನ್ನ ವಿದಾಯ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ, ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು: "ನನ್ನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ" (ಜಾನ್ 14,27) ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ತನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ನಾವು ಅವನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬುವ ಕ್ಷಣ, ಅವನು ನಮಗೆ ಈ ವರ್ಣನಾತೀತ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ.  

ನಮ್ಮ ಅಭದ್ರತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ನಾವು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆಯೇ? ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪವಾಡವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆಯೇ? ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬಡತನದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆಯೇ? ಅವರು ನಮ್ಮ ಪವಾಡ ಸಲಹೆ. ನಾವು ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸೋಣ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಲಹೆಯ ಪವಾಡವನ್ನು ಕೇಳೋಣ.

ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟಾಗ, ನಾವು ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಗೆಹರಿಯದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ? ನಾವು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಸಾಗಿಸಲಾಗದ ಭಾರವನ್ನು ಹೊರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ? ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ. ಅವನಿಗೆ ಏನೂ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ತನ್ನನ್ನು ನಂಬುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಅವನು ಉಳಿಸಬಹುದು.

ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರೆ, ನಮಗೆ ಶಾಶ್ವತ ತಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅನಾಥರಂತೆ ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆಯೇ? ನಾವು ರಕ್ಷಣೆಯಿಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಾ? ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ, ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಎಂದಿಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆತನ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಭದ್ರತೆ ಇದೆ.

ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರೆ, ಅವನು ನಮ್ಮ ರಾಜನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಂತಿಯ ರಾಜಕುಮಾರ. ನಾವು ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕುರುಬನ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ? ನಮಗೆ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಆಂತರಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುವವರು ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ.

ನಮ್ಮ ಪವಾಡ ಸಲಹೆ, ಶಾಂತಿ ರಾಜಕುಮಾರ, ಶಾಶ್ವತ ತಂದೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ನಾಯಕನಿಗೆ ಸ್ತುತಿ!

ಸ್ಯಾಂಟಿಯಾಗೊ ಲ್ಯಾಂಗ್ ಅವರಿಂದ


ಪಿಡಿಎಫ್ಅವನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು!