ನೀವು ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಿನಿಟಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದೇ?

ಟ್ರಿನಿಟಿ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದವರು ಅದನ್ನು ಭಾಗಶಃ ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ "ಟ್ರಿನಿಟಿ" ಎಂಬ ಪದವು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ, "ದೇವರು ಮೂರು ಜನರು" ಅಥವಾ "ದೇವರು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಯಾವುದೇ ಪದ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದು ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ನಿಜ, ಆದರೆ ಅದು ಏನನ್ನೂ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಬಳಸುವ ಅನೇಕ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬೈಬಲಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, “ಬೈಬಲ್” ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬೈಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು: ಟ್ರಿನಿಟಿ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ವಿರೋಧಿಗಳು ದೇವರ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಅವನ ಸ್ವಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ತ್ರಿಭಾಷಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಬೈಬಲ್‌ನಿಂದ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬೈಬಲ್ನ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ದೇವತಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಗ್ರಂಥಗಳಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ಇದು ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಬಹುದು. "ದೇವರು ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನರು, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪುರಾವೆ ಇದೆ" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ.

ಆದರೂ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ದೇವರು (ತಂದೆ), ಮಗ (ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ) ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ, ಅದು ದೇವರ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ದೇವರ ಮೂರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತರುವ ಅನೇಕ ಇತರ ಬೈಬಲ್ನ ಭಾಗಗಳ ಸಾರಾಂಶವಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥದ ಭಾಗವು ಸುವಾರ್ತೆಗಳಿಂದ, ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮಪ್ರಚಾರಕ ಪೌಲನಿಂದ ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯದು ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೀಟರ್ನಿಂದ. ಪ್ರತಿ ಮೂರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಪದಗಳನ್ನು ಅವರ ಟ್ರಿನಿಟೇರಿಯನ್ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳಲು ಇಟಾಲಿಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ:

"ಆದ್ದರಿಂದ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಜನರನ್ನು ಶಿಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ: ತಂದೆಯ ಮತ್ತು ಮಗನ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ."8,19).
ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಂದಿಗಿರಲಿ! "(2. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 13,13).

"... ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಪರಿಚಿತರಿಗೆ ... ಯಾರನ್ನು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಆತ್ಮದ ಪವಿತ್ರೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಮತ್ತು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತದಿಂದ ಚಿಮುಕಿಸಬೇಕೆಂದು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ" (1. ಪೆಟ್ರಸ್ 1,1-2).

ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥದ ಮೂರು ಭಾಗಗಳಿವೆ, ಒಂದು ಯೇಸುವಿನ ತುಟಿಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಇತರ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಅಪೊಸ್ತಲರಿಂದ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ದೈವದ ಮೂರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅನನ್ಯವಾಗಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಹಾದಿಗಳ ಮಾದರಿ. ಈ ಇತರವುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಿವೆ:

ರೋಮನ್ನರು 14,17-18; 15,16; 1. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 2,2-5; 6,11; 12,4-6; 2. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 1,21-22; ಗಲಾಟಿಯನ್ಸ್ 4,6; ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 2,18-22; 3,14-19; 4,4-6; ಕೊಲೊಸ್ಸಿಯನ್ನರು 1,6-8; 1. ಥೆಸಲೋನಿಯನ್ನರು 1,3-5; 2. ಥೆಸಲೋನಿಯನ್ನರು 2,13-14; ಟೈಟಸ್ 3,4–6. ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಲು ನಾವು ಓದುಗರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ದೇವರು (ತಂದೆ), ಮಗ (ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ) ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷದ ಸಾಧನಗಳಾಗಿ ಹೇಗೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.
ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಂತಹ ಗ್ರಂಥಗಳು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ನಂಬಿಕೆಯು ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ಟ್ರಿನಿಟೇರಿಯನ್ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಹಜವಾಗಿ, ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ನೇರವಾಗಿ "ದೇವರು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ" ಅಥವಾ "ಇದು ತ್ರಯೈಕ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ" ಎಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಿಜ. ಆದರೆ ಇದು ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲ. ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಔಪಚಾರಿಕವಲ್ಲ, ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪಾಯಿಂಟ್-ಬೈ-ಪಾಯಿಂಟ್ ಗ್ರಂಥಗಳು. ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ, ಈ ಮತ್ತು ಇತರ ಗ್ರಂಥಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೇವರು (ತಂದೆ), ಮಗ (ಯೇಸು) ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತವೆ. ಲೇಖಕರು ಈ ದೈವಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟಕವಾಗಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವಾಗ ಅನ್ಯತಾ ಭಾವವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವತಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಅಲಿಸ್ಟರ್ ಇ. ಮೆಕ್‌ಗ್ರಾತ್ ತನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಥಿಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ:

ಟ್ರಿನಿಟಿ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಅಡಿಪಾಯವು ದೈವಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪಕ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ... ಅಲ್ಲಿಯೇ ತಂದೆ, ಮಗ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮದ ನಡುವಿನ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಹಾದಿಗಳು ಈ ಮೂರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾಗವಾಗಿ ಪದೇ ಪದೇ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ದೇವರ ಉಳಿಸುವ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯು ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು ... (ಪುಟ 248).

ಇಂತಹ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು ಟ್ರಿನಿಟಿ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಚರ್ಚ್ ಇತಿಹಾಸದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು “ಪೇಗನ್” ಅನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಬೈಬಲ್ನ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪವನ್ನು ಪ್ರತಿರೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಕರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತೆರೆದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಿನಿಟೇರಿಯನ್ ಎಂದು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ದೇವರ ಮೂಲಭೂತ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಯಾವಾಗಲೂ ವಾಸ್ತವವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹೇಳಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಮಾನವ ಕರಾಳ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇವರ ಮಗನ ಅವತಾರ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಆಗಮನವು ದೇವರು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು. ಮಗ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಂತೆ ಈ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ದೃ facts ವಾದ ಸಂಗತಿಗಳ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಟ್ರಿನಿಟೇರಿಯನ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಂತರ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ.

ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಕ ಜೇಮ್ಸ್ ಆರ್. ವೈಟ್ ತನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ದಿ ಫಾರ್ಗಾಟನ್ ಟ್ರಿನಿಟಿ:
"ಟ್ರಿನಿಟಿಯು ಕೇವಲ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ವಿಮೋಚನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತ್ರಿವೇಕ ದೇವರ ಅಂತಿಮ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ! ನಮ್ಮನ್ನು ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ತರಲು ಅವನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದರ ಮೂಲಕ ದೇವರು ಯಾರೆಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ! ”(ಪು. 167).

ಪಾಲ್ ಕ್ರಾಲ್ ಅವರಿಂದ


ಪಿಡಿಎಫ್ನೀವು ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಿನಿಟಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದೇ?

 

ಅನುಬಂಧ (ಬೈಬಲ್ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು)

ರೋಮ್. 14,17-18:
ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ತಿನ್ನುವುದು ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವುದು ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ. 18 ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಸೇವಿಸುವವನು ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಗೌರವಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ.

ರೋಮ್. 15,16:
ಆದುದರಿಂದ ನಾನು ಅನ್ಯಜನರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಸೇವಕನಾಗಿ, ದೇವರ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಪುರೋಹಿತವಾಗಿ ಬೋಧಿಸಲು, ಅನ್ಯಜನರು ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುವ ತ್ಯಾಗವಾಗಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಿಂದ ಪವಿತ್ರರಾಗುತ್ತಾರೆ.

1. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 2,2-5:
ಏಕೆಂದರೆ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನನ್ನೂ ತಿಳಿಯದಿರುವುದು ಸರಿಯೆಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದೆ. 3 ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ದುರ್ಬಲನಾಗಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನಡುಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ; 4 ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಾತು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಧರ್ಮೋಪದೇಶವು ಮಾನವ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಮನವೊಲಿಸುವ ಮಾತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವಲ್ಲಿ, 5 ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ಮಾನವ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ, ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ.

1. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 6:11:
ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಸ್ವಚ್ washed ವಾಗಿ ತೊಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇವರ ಆತ್ಮದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಲಾಯಿತು.

1. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 12,4-6:
ವಿಭಿನ್ನ ಉಡುಗೊರೆಗಳಿವೆ; ಆದರೆ ಅದು ಭೂತ. 5 ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಚೇರಿಗಳಿವೆ; ಆದರೆ ಅದು ಸಂಭಾವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ. 6 ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಗಳಿವೆ; ಆದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ದೇವರು.

2. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 1,21-22:
ಆದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ದೃ firm ವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ 22 ಮೊಹರು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟನು.

ಗಲಾಟಿಯನ್ಸ್ 4,6:
ನೀವು ಈಗ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವ ಕಾರಣ, ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಅದು ಕೂಗುತ್ತದೆ: ಅಬ್ಬಾ, ಪ್ರಿಯ ತಂದೆ!

ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 2,18-22:
ಏಕೆಂದರೆ ಆತನ ಮೂಲಕ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಂದೆಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. 19 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅತಿಥಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿಯರಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೇವರ ಸಂತರು ಮತ್ತು ಸಹಚರರ ಸಹ ಪ್ರಜೆಗಳು, 20 ಅಪೊಸ್ತಲರು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಅಡಿಪಾಯದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನು ಮೂಲಾಧಾರವಾಗಿದೆ, 21 ಇದರ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ರಚನೆಯನ್ನು ಪವಿತ್ರ ದೇವಾಲಯವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ. 22 ಆತನ ಮೂಲಕ ನೀವೂ ಸಹ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವಿರಿ.

ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 3,14-19:
ಆದುದರಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ಮೊಣಕಾಲುಗಳನ್ನು ತಂದೆಯ ಮುಂದೆ ಬಾಗುತ್ತೇನೆ, 15 ಸ್ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುವ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, 16 ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ನಂತರ ಆಂತರಿಕ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಆತ್ಮದ ಮೂಲಕ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಲು ಅವನು ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ , 17 ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಜೀವಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಬೇರೂರಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದೀರಿ. 18 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಸಂತರೊಂದಿಗೆ ಅಗಲ, ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಆಳ ಏನೆಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, 19 ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸಹ ಗುರುತಿಸಿ, ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮೀರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ನೀವು ದೇವರ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯಿಂದ ತುಂಬಬಹುದು.

ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 4,4-6:
ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ಆಶಿಸಲು ದೇಹ ಮತ್ತು ಚೇತನ, ಆದಾಗ್ಯೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ; 5 ಒಬ್ಬ ಕರ್ತನು, ಒಂದೇ ನಂಬಿಕೆ, ಒಂದು ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್; 6 ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲರ ದೇವರು ಮತ್ತು ತಂದೆ.
 
ಕೊಲೊಸ್ಸಿಯನ್ನರು 1,6-8:
[ಸುವಾರ್ತೆ] ನಿಮಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಅದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಫಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ ದಿನದಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿದೆ. 7 ನಿಮಗಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಸೇವಕನಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹ ಸೇವಕನಾದ ಎಫಫ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದು, 8 ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

1. ಥೆಸ್ 1,3-5:
ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಆಶಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆಯ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ. 4 ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ದೇವರಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ; 5 ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಉಪದೇಶವು ನಿಮಗೆ ಪದದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಹಳ ನಿಶ್ಚಿತತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿತು. ನಿಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

2. ಥೆಸ್ 2,13-14:
ಆದರೆ ಭಗವಂತನಿಂದ ಪ್ರಿಯವಾದ ಸಹೋದರರೇ, ಆತ್ಮದಿಂದ ಪವಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸತ್ಯದ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲು ದೇವರು ಮೊದಲು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು, [14] ಇದನ್ನು ಅವರು ನಮ್ಮ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲು ಕರೆದರು, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡನು.

ಟೈಟಸ್ 3,4-6:
ಆದರೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ದೇವರ ಮಾನವೀಯತೆಯ ದಯೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, 5 ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದನು - ನಾವು ಮಾಡಿದ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವನ ಕರುಣೆಯ ನಂತರ - ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣದ ಸ್ನಾನದ ಮೂಲಕ, 6 ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೇರಳವಾಗಿ ಸುರಿದು,