ನಿಮ್ಮಂತೆಯೇ ಬನ್ನಿ!

152 ನಿಮ್ಮಂತೆಯೇ ಬನ್ನಿ

ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಮೋಚನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಜನರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಬಿಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಾಂ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ: ಅವರು ಹೇಳಿದರು, "ನಿಮ್ಮಂತೆಯೇ ಬನ್ನಿ!" ದೇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾಪನೆಯಾಗಿದೆ: ನಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದು, ಆದರೆ ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ. "ನಿಮ್ಮಂತೆಯೇ ಬರಲು" ಎಂಬ ಕರೆ ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ:

“ನಾವು ಇನ್ನೂ ಬಲಹೀನರಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಭಕ್ತಿಹೀನನಾಗಿ ಸತ್ತನು. ಈಗ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ನ್ಯಾಯಯುತ ಮನುಷ್ಯನ ಸಲುವಾಗಿ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ; ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ದೂಡಬಹುದು. ಆದರೆ ನಾವು ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಮರಣಹೊಂದಿದನು ಎಂಬಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾನೆ. 5,6-8)

ಇಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ಪಾಪದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕೋತ್ತರ ಪೀಳಿಗೆಯು "ಶೂನ್ಯತೆ", "ಹತಾಶತೆ" ಅಥವಾ "ಪ್ರಜ್ಞಾಶೂನ್ಯತೆ" ಎಂಬ ಭಾವನೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಹೋರಾಟದ ಕಾರಣವನ್ನು ಕೀಳರಿಮೆಯ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದ್ದಾರೆ, ಮುರಿದುಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ವೈಫಲ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಅವನು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ಒಳ್ಳೆಯದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇಷರತ್ತಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗದಿದ್ದರೂ, ಈ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಮಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಈ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅರ್ಹರಲ್ಲ ಎಂದು ನಮಗೆ ಆಳವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ.

ಇಮ್ 15. ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ, ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ನೈತಿಕವಾಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಕಠಿಣ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಅವನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ವಿಫಲಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡನು. ಅವನ ಹತಾಶೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡನು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಲೂಥರ್ ತನ್ನ ಪಾಪಗಳೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಹತಾಶೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಕೊಂಡನು - ಲೂಥರ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ ದೇವರ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗನಾದ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು.

ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ. ದೇವರು ತನ್ನ ಹೃದಯದ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಪಾಪವನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಪಾಪವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಾನೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಜನರನ್ನು ನೋಯಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

"ನಿಮ್ಮಂತೆಯೇ ಬನ್ನಿ" ಎಂದರೆ ನೀವು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಉತ್ತಮವಾಗಲು ದೇವರು ಕಾಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಅವನು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಯೇಸು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಖಚಿತವಾದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯಗಳಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಾಯವಾಗಿದೆ. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಅನುಭವದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಏನು? ಅದು ಏನೇ ಇರಲಿ: ಈ ಹೊರೆಯನ್ನು ಯೇಸುವಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ, ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಲು ಅವನು ಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ?

ಜೋಸೆಫ್ ಟಕಾಚ್ ಅವರಿಂದ