ಜರ್ನಲ್ ಫೋಕಸ್ ಜೀಸಸ್ 2022-01

03 ಗಮನ ಯೇಸು 2022 01

ಜನವರಿ - ಮಾರ್ಚ್ 2022

 

ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಬೆಳಕಿಗೆ - ಟೋನಿ ಪಂಟೆನರ್

ಪದವು ಮಾಂಸವಾಯಿತು - ಜೋಸೆಫ್ ಟ್ಕಾಚ್

ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸಮಯದ ಕಥೆ - ಟಿಮ್ ಮ್ಯಾಗೈರ್

ನವಜಾತ ರಾಜ - ಜೇಮ್ಸ್ ಹೆಂಡರ್ಸನ್

ಟ್ರಿಪಲ್ ಮೆಲೊಡಿ - ಜೋಸೆಫ್ ಟ್ಕಾಚ್

ಗ್ರೇಸ್ ಮತ್ತು ಹೋಪ್ - ರಾಬರ್ಟ್ ರೆಗಾಝೋಲಿ

ಯೇಸುವೇ ದಾರಿ - ನಾಟು ಮೋತಿ

ಎಷ್ಟು ಮುಂದೆ - ಹಿಲರಿ ಬಕ್

ನೋವಿನ ನಷ್ಟಗಳು - ಟಮ್ಮಿ ಟ್ಕಾಚ್

ದೇವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ - ಎಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಷ್

ದಿ ಶೆಫರ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಿ - ಜಾನ್ ಹಾಲ್ಫೋರ್ಡ್