ದೇವರು ಕುಂಬಾರ

193 ದೇವರು ಕುಂಬಾರದೇವರು ಯೆರೆಮಿಯನ ಗಮನವನ್ನು ಕುಂಬಾರನ ತಟ್ಟೆಗೆ ತಂದಾಗ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ (ಜೆರ್. 1 ನವೆಂಬರ್.8,2-6)? ದೇವರು ನಮಗೆ ಪ್ರಬಲವಾದ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸಲು ಕುಂಬಾರ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿದನು. ಕುಂಬಾರ ಮತ್ತು ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಳಸುವ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಂದೇಶಗಳು ಯೆಶಾಯ 4 ರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ5,9 ಮತ್ತು 64,7 ಹಾಗೆಯೇ ರೋಮನ್ನರಲ್ಲಿ 9,20-21.

ನಾನು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಕುಡಿಯಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುವ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಕಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಾನು ಅವಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ, ಅವಳು ಮಾತನಾಡುವ ಟೀಕಾಪ್ನ ಕಥೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಕಥೆಯನ್ನು ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಕಾಪ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ಹೇಗೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಟೀಕಾಪ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮೂಲತಃ ನೆನೆಸಿದ ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಉಂಡೆ. ಆದರೆ ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು, ಅದು ನನಗೆ ತಲೆತಿರುಗುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ನಾನು ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಹಿಸುಕಿ, ಹಿಸುಕಿ ನನ್ನನ್ನು ಹರಿದು ಹಾಕಿದೆ. ನಾನು ಕೂಗಿದೆ: "ನಿಲ್ಲಿಸು!" ಆದರೆ ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿತು: "ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ!".

ಕೊನೆಗೆ ಅವನು ಕಿಟಕಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟನು. "ನಿಲ್ಲಿಸು" ಎಂದು ನಾನು ಕೂಗುವವರೆಗೂ ಅದು ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಯಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ನಾನು "ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ!" ಕೊನೆಗೆ ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ಹೊಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಳಿಸಿತು, ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ನಾನು "ನಿಲ್ಲಿಸು!" ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತರ ಹೀಗಿತ್ತು: "ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ!".

ನಂತರ ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದನು ಮತ್ತು ನಾನು ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಕನ್ನಡಿಯ ಮುಂದೆ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟನು. ನಾನು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತನಾದೆ! ಕುಂಬಾರನು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾದ ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಣ್ಣಿನ ಉಂಡೆಗಳಾಗಿರುತ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲವೇ? ಈ ಭೂಮಿಯ ಕುಂಬಾರನ ಚಕ್ರದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಇರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ ಕುಂಬಾರನು ನಾವು ಅವನ ಇಚ್ to ೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ!

ನಮಗೆ ಆಗಾಗ ಬರುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುವ ಈ ಜೀವನದ ಕಷ್ಟಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಪೌಲನು ಬರೆದದ್ದು: 'ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಆಯಾಸಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ; ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಹ್ಯ ಮನುಷ್ಯನು ಕ್ಷೀಣಿಸಿದರೂ ಒಳಗಿನ ಮನುಷ್ಯನು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ನವೀಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ನಮ್ಮ ಸಂಕಟವು ನಮಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈಭವವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ಅವರು ಗೋಚರಿಸುವದನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಗೋಚರವಾಗುವುದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ; ಆದರೆ ಅಗೋಚರವಾದದ್ದು ಶಾಶ್ವತ" (2. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 4,16-17)

ನಮ್ಮ ಭರವಸೆಯು ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಪಂಚದ ಹೊರಗಿನ ಮತ್ತು ಮೀರಿದ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಹೊಂದಿದೆ. ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇವೆ, ದೇವರು ನಮಗಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ಲೇಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಲಘುವಾಗಿ ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಪ್ರಯಾಣದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ರೋಮನ್ನರಲ್ಲಿ 8,17-18 ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ: “ಆದರೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಸಹ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅಂದರೆ, ದೇವರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಾವು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಸಹ ಮಹಿಮೆಗೆ ಏರಬಹುದು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸಮಯದ ಸಂಕಟಗಳು ನಮಗೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿರುವ ಮಹಿಮೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ನನಗೆ ಮನವರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಅನೇಕ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನೋವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಾಗಿ ಹುತಾತ್ಮರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನೋವುಗಳಲ್ಲಿ ಇತರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರು ನಮಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಬಹುದು. ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಬೇಡಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ, ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಾಗ, ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಅವನ ಶತ್ರುಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದನು (ರೋಮ. 5,10) ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಂದಿಸುವ, ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸದ, ನಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ಅಥವಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡದವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ.

"ದೇವರ ಕರುಣೆಯಿಂದಾಗಿ" ಮಾತ್ರ ನಾವು "ಜೀವಂತ ತ್ಯಾಗ" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ (ರೋಮ. 1 ಕೊರಿ.2,1) ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಮೂಲಕ ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ (2. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 3,18), ಹುದುಗಿಸಿದ ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದೆಗಿಂತ ಅಳೆಯಲಾಗದಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು!

ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಸಕ್ರಿಯನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ, ಅವುಗಳು ಆರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ನಷ್ಟವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿ, ದೇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ, ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ.

ಜೋಸೆಫ್ ಟಕಾಚ್ ಅವರಿಂದ


ಪಿಡಿಎಫ್ದೇವರು ಕುಂಬಾರ