ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ

ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 501 ರೂನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗ್ರಾಹಕ ಸ್ವಾಧೀನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು: "ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರಬೇಕು." ಈ ತಂತ್ರವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮುಗಿದಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ - ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಾನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೀಚ್ ವಾಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ತಿಮಿಂಗಿಲಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಜನರ ಗುಂಪನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಅಪರೂಪದ ಪಕ್ಷಿಯಾದ ನಗುವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರಲು ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಇತರ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಾವು ಯೋಜಿಸಲು ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇತರರು ಅದನ್ನು ಅದೃಷ್ಟ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಂಬಿಕೆಯ ಜನರು ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು "ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ" ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ದೇವರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವು ದೇವರು ಜನರನ್ನು ಅಥವಾ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಸನ್ನಿವೇಶವಾಗಿರಬಹುದು. "ಆದರೆ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರಿಗೆ, ಆತನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ, ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ" (ರೋಮನ್ನರು 8,28) ಈ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪದ್ಯವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ದೇವರಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಷ್ಟದ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದುರಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದನ್ನು ಹುಡುಕುವಂತೆ ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಯೇಸು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣಹೊಂದಿದಾಗ, ಈ ಭಯಾನಕ ಅನುಭವವು ಹೇಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವನ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟರು. ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರು ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣವು ಯೇಸುವಿನ ಅಂತ್ಯ ಮತ್ತು ಅವನ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವು ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನದ ನಡುವಿನ ಆ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಭರವಸೆಗಳು ಕಳೆದುಹೋಗಿವೆ. ಆದರೆ ಶಿಷ್ಯರು ನಂತರ ಕಂಡುಕೊಂಡಂತೆ ಮತ್ತು ಇಂದು ನಮಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ, ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ಏನೂ ಕಳೆದುಹೋಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಗಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಯೇಸುವಿಗೆ, ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲಿನ ಸಾವು ಅಂತ್ಯವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾತ್ರ. ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು ತೋರುವ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹೊರಬರಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಯೋಜಿಸಿದ್ದನು. ಇದು ಕೇವಲ ಅಪಘಾತ ಅಥವಾ ದೇವರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು; ಇದು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ದೇವರ ಯೋಜನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಮಾನವ ಇತಿಹಾಸವೆಲ್ಲವೂ ಈ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವುಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಪ್ರೀತಿಯ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷದ ದೇವರ ಮಹಾನ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಅವನು ಕೇಂದ್ರ.

ಯೇಸು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಇರಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ಬಯಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ. ಆತನ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ನಾವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತಂದೆ, ಮಗ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿದ್ದೇವೆ. ಯೇಸು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ಅದೇ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು ಮತ್ತು ಉದ್ಧರಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. ನಮ್ಮ ಜೀವನವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಹತಾಶವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿದರೂ, ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲವೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಾವು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು.

ಈ ಮೂರು ಕರಾಳ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಭರವಸೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದಂತೆಯೇ, ನಾವೂ ಸಹ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಇತರರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹತಾಶೆಯಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತೇವೆ ಏಕೆಂದರೆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದೇವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒಣಗಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಹಾತೊರೆಯುವ ಸುಖಾಂತ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಯೇಸು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.

ಟಮ್ಮಿ ಟಕಾಚ್ ಅವರಿಂದ


ಪಿಡಿಎಫ್ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ