ಜರ್ನಲ್ ಫೋಕಸ್ ಜೀಸಸ್ 2020-04

03 ಗಮನ ಯೇಸು 2020-04

ಅಕ್ಟೋಬರ್ - ಡಿಸೆಂಬರ್ 2020

 

ಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಶಾಖೆ - ಟೋನಿ ಪೊಂಟೆನರ್

ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ವೈನ್ - ಜೋಸೆಫ್ ಟಕಾಚ್

ಮಾನವಕುಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಇದೆ - ಎಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಷ್

ದೇವರು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆಯೇ? - ಟಮ್ಮಿ ಟಕಾಚ್

ಮೋಕ್ಷದ ಭರವಸೆ (ರೋಮನ್ನರು 8,18-39) -ಮೈಕೆಲ್ ಮಾರಿಸನ್

ನಂಬಿಕೆಯ ದೈತ್ಯನಾಗಲು - ತಕಲಾನಿ ಮುಸೆಕ್ವಾ

ದೇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯ ಸ್ಥಳ - ಗ್ರೆಗ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್

ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ದೇವರು - ಟೋನಿ ಪೊಂಟೆನರ್

ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಡಿಎನ್‌ಎ - ಹಿಲರಿ ಬಕ್