ಭಗವಂತನ ಬರುವಿಕೆ

459 ಸ್ವಾಮಿಯ ಬರುವಿಕೆವಿಶ್ವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ ದೊಡ್ಡ ಘಟನೆ ಎಂದು ನೀವು ಏನು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಿ? ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶ್ವ ಸಮರ? ಭಯಾನಕ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಪರಿಹಾರದ ಆವಿಷ್ಕಾರ? ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿ, ಒಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಭೂಮ್ಯತೀತ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಸಂಪರ್ಕ ಇರಬಹುದು? ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸರಳವಾಗಿದೆ: ಇದುವರೆಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ಘಟನೆ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆ.

ಬೈಬಲ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸಂದೇಶ

ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೈಬಲ್ನ ಇತಿಹಾಸವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಂರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಮತ್ತು ರಾಜನಾಗಿ ಬರುವುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಜೆನೆಸಿಸ್ 1 ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ, ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪೋಷಕರು ಪಾಪದ ಮೂಲಕ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮುರಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ವಿಮೋಚಕನ ಬರುವಿಕೆಯನ್ನು ದೇವರು ಮುನ್ಸೂಚಿಸಿದನು. ಆದಾಮಹವ್ವರನ್ನು ಪಾಪಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರಲೋಭಿಸಿದ ಸರ್ಪಕ್ಕೆ ದೇವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: “ಮತ್ತು ನಾನು ನಿನ್ನ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯ ನಡುವೆ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಸಂತತಿ ಮತ್ತು ಅವಳ ಸಂತತಿಯ ನಡುವೆ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತೇನೆ; ಅವನು ನಿನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಜಜ್ಜುವನು, ಮತ್ತು ನೀನು ಅವನ ಹಿಮ್ಮಡಿಯನ್ನು ಜಜ್ಜುವಿ" (ಆದಿ 3,15) ಇದು ಪಾಪ ಮತ್ತು ಮರಣವು ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಪಾಪದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಯಿಸುವ ಸಂರಕ್ಷಕನ ಬೈಬಲ್‌ನಲ್ಲಿನ ಆರಂಭಿಕ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯಾಗಿದೆ. "ಅವನು ನಿನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡಬೇಕು." ಇದು ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸಬೇಕು? ರಿಡೀಮರ್ ಯೇಸುವಿನ ತ್ಯಾಗದ ಮರಣದ ಮೂಲಕ: "ನೀವು ಅವನ ಹಿಮ್ಮಡಿಯನ್ನು ಕಚ್ಚುತ್ತೀರಿ". ಅವನು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಬರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿದನು. ಜಾನ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅವನನ್ನು "ದೇವರ ಕುರಿಮರಿ, ಅವನು ಪ್ರಪಂಚದ ಪಾಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತಾನೆ" ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದನು (ಜಾನ್ 1,29) ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೊದಲ ಬರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಅವತಾರದ ಕೇಂದ್ರೀಯತೆಯನ್ನು ಬೈಬಲ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಯೇಸುವು ಗೋಚರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಅವಳು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಯೇಸು ಮೂರು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾನೆ:

ಯೇಸು ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ

ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ದೇವರ ವಿಮೋಚನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ - ಆತನ ಮೋಕ್ಷ - ಏಕೆಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮರಣವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಾಯುವ ಮೂಲಕ ಯೇಸು ಈ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಸಾಧ್ಯಗೊಳಿಸಿದನು. ಪೌಲನು ಹೀಗೆ ಬರೆದನು: "ಎಲ್ಲಾ ಪೂರ್ಣತೆಯು ತನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟನು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಾಗಲಿ ತನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲಿನ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಮೂಲಕ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿದನು" (ಕೊಲೊಸ್ಸಿಯನ್ಸ್ 1,19-20). ಈಡನ್ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಯೇಸು ಗುಣಪಡಿಸಿದನು. ಅವನ ತ್ಯಾಗದ ಮೂಲಕ ಮಾನವ ಕುಟುಂಬವು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ರಾಜಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪ್ರೊಫೆಸೀಸ್ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಜೀಸಸ್ "ದೇವರ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು" ಬೋಧಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ: "ಸಮಯವು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು (ಮಾರ್ಕ್ 1,14-15). ಆ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜನಾದ ಯೇಸು, ಮನುಷ್ಯರ ನಡುವೆ ನಡೆದನು ಮತ್ತು "ಒಂದು ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದನು, ಪಾಪದ ಅಪರಾಧಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಮಾನ್ಯ" (ಹೀಬ್ರೂ 10,12 ಹೊಸ ಜಿನೀವಾ ಅನುವಾದ). ಸುಮಾರು 2000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅವತಾರ, ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಬಾರದು.

ಯೇಸು ಈಗ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ

ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ: "ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಹಿಂದೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಿರಿ ... ಆದರೆ ದೇವರು, ಕರುಣೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಅವನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದನು, ಪಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ತ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಹ ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಜೀವಂತಗೊಳಿಸಿದನು - ಕೃಪೆಯಿಂದ ನೀವು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ" (ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 2,1-2; 4-5).

"ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಎಬ್ಬಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು, ಮುಂಬರುವ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ತನ್ನ ದಯೆಯ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಕೃಪೆಯ ಮಹಾನ್ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ" (ಶ್ಲೋಕಗಳು 6-7). ಈ ಭಾಗವು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ!

ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಫರಿಸಾಯರು ಕೇಳಿದಾಗ, ಯೇಸು ಉತ್ತರಿಸಿದನು: "ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ವೀಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ; ಅವರು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ: ಇಗೋ, ಅದು ಇಲ್ಲಿದೆ! ಅಥವಾ: ಅದು ಇಲ್ಲಿದೆ! ಇಗೋ, ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ" (ಲೂಕ 17,20-21). ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತಂದನು. ಯೇಸು ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ (ಗಲಾತ್ಯದವರು 2,20) ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ, ಅವನು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆತನ ಬರುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಜೀವನವು ಯೇಸುವಿನ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಅಂತಿಮ ಬಹಿರಂಗವನ್ನು ಮುನ್ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಯೇಸು ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏಕೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ? ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ: "ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಮತ್ತು ಅದು ನಿಮ್ಮಿಂದಲ್ಲ: ಇದು ದೇವರ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ, ಯಾರೂ ಹೆಮ್ಮೆಪಡಬಾರದು ಎಂದು ಕೃತಿಗಳಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಆತನ ಕೆಲಸವಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ದೇವರು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದವರು" (ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 2,8-10). ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೃಪೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದನು, ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಲ್ಲ. ನಾವು ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ, ಯೇಸು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಈಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಬಹುದು.

ಯೇಸು ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತಾನೆ

ಯೇಸುವಿನ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ನಂತರ, ಅವನ ಶಿಷ್ಯರು ಅವನು ಏರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡಾಗ, ಇಬ್ಬರು ದೇವದೂತರು ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದರು, "ನೀವು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಏಕೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಯೇಸುವು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದಂತೆಯೇ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತಾನೆ" (ಕಾಯಿದೆಗಳು 1,11) ಹೌದು, ಯೇಸು ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.

ತನ್ನ ಮೊದಲ ಬರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಜೀಸಸ್ ಕೆಲವು ಮೆಸ್ಸಿಯಾನಿಕ್ ಪ್ರೊಫೆಸೀಸ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸದೆ ಬಿಟ್ಟರು. ಅನೇಕ ಯಹೂದಿಗಳು ಅವನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲು ಇದು ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ರೋಮನ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕನಾಗಿ ಅವರು ಮೆಸ್ಸೀಯನನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವಕುಲಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಯಲು ಮೆಸ್ಸೀಯನು ಮೊದಲು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಂತರವೇ ಅವನು ವಿಜಯಶಾಲಿ ರಾಜನಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗುವನು, ಇಸ್ರೇಲನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ತನ್ನ ಶಾಶ್ವತ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾನೆ. "ಪ್ರಪಂಚದ ರಾಜ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ಬಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿವೆ, ಮತ್ತು ಅವನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಆಳುವನು" (ಪ್ರಕಟನೆ 11,15).

ಜೀಸಸ್ ಹೇಳಿದರು, "ನಾನು ನಿಮಗಾಗಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಹೋದಾಗ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಾನಿರುವಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತೀರಿ" (ಜಾನ್ 14,3) ನಂತರ, ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲನು ಚರ್ಚ್‌ಗೆ ಬರೆದನು: “ಕರ್ತನು ಸ್ವತಃ ಆಜ್ಞೆಯ ಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರಧಾನ ದೇವದೂತರ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ದೇವರ ತುತ್ತೂರಿಯ ಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಇಳಿಯುವನು” (1 ಥೆಸ. 4,16) ಯೇಸುವಿನ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಮರಣಿಸಿದ ನೀತಿವಂತರು, ಅಂದರೆ, ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಯೇಸುವಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ ಭಕ್ತರು ಅಮರತ್ವಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯೇಸು ಹಿಂದಿರುಗಿದಾಗ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವ ಭಕ್ತರು ಅಮರತ್ವಕ್ಕೆ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅವನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಮೋಡಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ (vv. 16-17; 1. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 15,51-54).

ಆದರೆ ಯಾವಾಗ?

ಶತಮಾನಗಳಿಂದ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೆಯ ಬರುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ulation ಹಾಪೋಹಗಳು ವಿವಿಧ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ - ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ನಿರಾಶೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಮುನ್ಸೂಚಕರ ವಿವಿಧ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. "ವೆನ್ ಜೀಸಸ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್" ಮೇಲಿನ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರಭಾವವು ಸುವಾರ್ತೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಿನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ದೂರವಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಯೇಸುವಿನ ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ವಿಮೋಚನಾ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ, ಇದು ಅವನ ಜೀವನ, ಸಾವು, ಪುನರುತ್ಥಾನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಅರ್ಚಕನಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕ್ಷಮೆಯಿಂದ ಸುರಿಯುವುದು. ಪ್ರವಾದಿಯ ulation ಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಹೋಗಬಹುದುಂದರೆ, ವಿಶ್ವದ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಕ್ರೈಸ್ತರ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪೂರೈಸುವಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಫಲರಾಗುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯ, ಕರುಣಾಮಯಿ ಮತ್ತು ಯೇಸು-ಆಧಾರಿತ ಜೀವನ ವಿಧಾನವನ್ನು ವಿವರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷದ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಬೇಕು.

ನಮ್ಮ ಗಮನ

ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತಾನೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅಪ್ರಸ್ತುತ. ನಾವು ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬೇಕು? ಜೀಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಂದಾಗ, ಅದು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದು ಉತ್ತಮ! "ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಸಹ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಬರುತ್ತಾನೆ" ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳಿದನು. (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 24,44 ಹೊಸ ಜಿನೀವಾ ಅನುವಾದ). "ಆದರೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವವನು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವನು." (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 24,13 ಹೊಸ ಜಿನೀವಾ ಅನುವಾದ). ಬೈಬಲ್‌ನ ಗಮನವು ಯಾವಾಗಲೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವು ಅವನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತಬೇಕು. ಜೀಸಸ್ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ದೇವರ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದರು. ಆತನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ವಾಸದಿಂದ ಈಗ ಭಕ್ತರಾದ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು "ನಮ್ಮ ನಿರರ್ಥಕ ದೇಹವನ್ನು ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯ ದೇಹದಂತೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು" ಮತ್ತೆ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾನೆ (ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯಾನ್ಸ್ 3,21) ನಂತರ "ಸೃಷ್ಟಿಯು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಂಧನದಿಂದ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ವೈಭವಯುತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ" (ರೋಮನ್ನರು 8,21) ಹೌದು, ನಾನು ಬೇಗ ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಕನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಷ್ಯರಾದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತೇವೆ: "ಆಮೆನ್, ಹೌದು, ಬನ್ನಿ, ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್!" (ಪ್ರಕಟನೆ 22,20).

ನಾರ್ಮನ್ ಎಲ್. ಶೋಫ್ ಅವರಿಂದ


ಪಿಡಿಎಫ್ಭಗವಂತನ ಬರುವಿಕೆ