ಜರ್ನಲ್ ಫೋಕಸ್ ಜೀಸಸ್ 2019-04

03 ಗಮನ ಯೇಸು 2019 03

ಅಕ್ಟೋಬರ್ - ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019


ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ - ಟೋನಿ ಪೊಂಟೆನರ್

ಕಹಳೆ ದಿನ - ಜೋಸೆಫ್ ಟಕಾಚ್

ಪೂರೈಸುವ ಜೀವನ - ಗ್ಯಾರಿ ಮೂರ್

ಉತ್ತಮವಾದದನ್ನು ಆರಿಸುವುದು - ಗ್ರೆಗ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್

ನಿಜವಾದ ಪೂಜೆ - ಜೋಸೆಫ್ ಟಕಾಚ್

ನಿಜವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ - ದೇವರಾಜ್ ರಾಮೂ

ಕೊನೆಯ ತೀರ್ಪು - ಕ್ಲಿಫರ್ಡ್ ಮಾರ್ಷ್

ಕಾನೂನನ್ನು ಪೂರೈಸಿರಿ - ಜೋಸೆಫ್ ಟಕಾಚ್

ಮುರಿದ ಸಂಬಂಧಗಳು - ಮೈಕೆಲ್ ಮಾರಿಸನ್

ಎಲ್ಲಾ ಉಡುಗೊರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದದ್ದು - ತಕಲಾನಿ ಮುಸೆಕ್ವಾ