ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 5: ಮೌಂಟ್ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ

380 ಮ್ಯಾಥಾಯಸ್ 5 ಮೌಂಟ್ ಭಾಗ 2 ರ ಧರ್ಮೋಪದೇಶಯೇಸು ಆರು ಹಳೆಯ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಬೋಧನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವರು ಹಿಂದಿನ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಆರು ಬಾರಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾರೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಟೋರಾದಿಂದಲೇ. ಆರು ಬಾರಿ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟಿಲ್ಲವೆಂದು ಘೋಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ನ್ಯಾಯದ ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾದ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇತರರನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಡಿ

"ನೀವು [ಕೊಲೆ] ಕೊಲ್ಲಬಾರದು" ಎಂದು ಪ್ರಾಚೀನರಿಗೆ ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ; ಆದರೆ [ಕೊಲೆಗಳನ್ನು] ಕೊಲ್ಲುವವನು ತೀರ್ಪಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ » (v. 21). ಇದು ಟೋರಾದಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ, ಇದು ನಾಗರಿಕ ಕಾನೂನುಗಳ ಸಾರಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಓದಿದಾಗ ಜನರು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ಮುದ್ರಣ ಕಲೆಯ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಓದುವ ಬದಲು ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು.

"ಪ್ರಾಚೀನರಿಗೆ" ಕಾನೂನಿನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳಿದರು? ಅದು ಸೀನಾಯಿ ಪರ್ವತದ ಮೇಲಿದ್ದ ದೇವರೇ. ಯಹೂದಿಗಳ ಯಾವುದೇ ವಿಕೃತ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಯೇಸು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಟೋರಾವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅವನು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಮಾನದಂಡದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ: "ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ತನ್ನ ಸಹೋದರನೊಂದಿಗೆ ಕೋಪಗೊಂಡವನು ತೀರ್ಪಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ" (v. 22). ಬಹುಶಃ ಇದು ಟೋರಾ ಪ್ರಕಾರ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಯೇಸು ಆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ತನಗೆ ಕಲಿಸಲು ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿದವರು ಯಾರು ಎಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಹೇಳಿಕೊಡುವವನು ಎಂಬ ಸರಳ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಏನು ಕಲಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ನಿಜ.

ನಮ್ಮ ಕೋಪದಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊಲ್ಲಲು ಬಯಸುತ್ತಿರುವ ಅಥವಾ ಬೇರೊಬ್ಬರು ಸಾಯಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಿರುವವನು ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಗಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಯಸದಿದ್ದರೂ ಸಹ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರತಿ ಕೋಪವು ಪಾಪವಲ್ಲ. ಯೇಸುವೇ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಯೇಸು ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವ ಯಾರಾದರೂ ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ತತ್ವವನ್ನು ಕಠಿಣ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ; ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮೋಪದೇಶದ ಇತರ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ, ಯೇಸು ತನ್ನ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಧರ್ಮೋಪದೇಶದಿಂದ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ವಿನಾಯಿತಿಗಳಿಲ್ಲದಂತೆ ವರ್ತಿಸಬಹುದು.

ಯೇಸು ಕೂಡಿಸುತ್ತಾನೆ: “ಆದರೆ ತನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೆ, ನೀನು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಎಂದು ಹೇಳುವವನು ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಪರಾಧಿ; ಆದರೆ ಮೂರ್ಖ ಎಂದು ಹೇಳುವವನು ನರಕದ ಬೆಂಕಿಯ ಅಪರಾಧಿ” (v. 22). ಜೀಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಹೂದಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಕಲಿಸಿದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ "ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ" ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ, ದುಷ್ಟ ವರ್ತನೆಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯು ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ - ಇದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೊನೆಯ ತೀರ್ಪಿನವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಯೇಸುವೇ ಜನರನ್ನು "ಮೂರ್ಖರು" ಎಂದು ಕರೆದರು (ಮತ್ತಾಯ 23,17, ಅದೇ ಗ್ರೀಕ್ ಪದದೊಂದಿಗೆ). ನಾವು ಈ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಕ್ಷರಶಃ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ನಿಯಮಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವುದು. ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ನಾವು ಇತರರನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಾರದು. ಈ ತತ್ವವು ಟೋರಾದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಮೀರಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನಿಜವಾದ ನ್ಯಾಯವು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.

ಯೇಸು ಎರಡು ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ: “ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಬಲಿಪೀಠದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಏನಾದರೂ ಇದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಬಲಿಪೀಠದ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ಮೊದಲು ಹೋಗಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ, ತದನಂತರ ಬಂದು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಜೀಸಸ್ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಇನ್ನೂ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾನೂನುಗಳ ಅವರ ದೃಢೀಕರಣವು ಇಂದಿಗೂ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಮಾನವ ಸಂಬಂಧಗಳು ತ್ಯಾಗಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಅವರ ನೀತಿಕಥೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಏನಾದರೂ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ (ಸಮರ್ಥನೀಯವಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ), ಆಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕು. ಅವಳು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಕಾಯಬೇಡ; ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜೀಸಸ್ ಹೊಸ ಕಾನೂನನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ: ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿ.

"ನಿಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ಎದುರಾಳಿಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸದಂತೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ತಳ್ಳದಂತೆ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ನೀವು ಕೊನೆಯ ಪೈಸೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುವವರೆಗೂ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಬರುವುದಿಲ್ಲ ”(vv. 25-26). ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಹೊರಗೆ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವ ಆರೋಪ ಮಾಡುವವರನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಡಬಾರದು. ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಕರುಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜೀಸಸ್ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ, ನಾವು ಯೇಸುವಿನ ಪದಗಳನ್ನು ಕಠಿಣ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ಏರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಾಲದ ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅವನು ನಮಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಅವನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ನಿಜವಾದ ನ್ಯಾಯದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.

ಆಸೆ ಬೇಡ

"ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಬಾರದು" ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ" (ವಿ. 27). ದೇವರು ಈ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಸೀನಾಯಿ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಆದರೆ ಯೇಸು ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: "ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಕಾಮದಿಂದ ನೋಡುವವನು ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅವಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ" (v. 28). 10 ನೇ ಆಜ್ಞೆಯು ದುರಾಶೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ, ಆದರೆ 7 ನೇ ಆಜ್ಞೆಯು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇದು "ವ್ಯಭಿಚಾರ" ವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿತು - ನಾಗರಿಕ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ದಂಡಗಳಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದಾದ ನಡವಳಿಕೆ. ಯೇಸು ತನ್ನ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳೊಂದಿಗೆ ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವನು ಜೀವಂತ ಪದ ಮತ್ತು ಲಿಖಿತ ಪದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ.

ಯೇಸುವಿನ ಬೋಧನೆಗಳು ಒಂದು ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ: ಪುರಾತನ ಕಾನೂನು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ನೀತಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಜೀಸಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಡೆಯಲು ತೀವ್ರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ವ್ಯಭಿಚಾರದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಅವನು ಹೇಳುವುದು: 'ನಿನ್ನ ಬಲಗಣ್ಣು ನಿನ್ನನ್ನು ಬೀಳಿಸುವುದಾದರೆ, ಅದನ್ನು ಕಿತ್ತು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಎಸೆಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಶವಾಗುವುದು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಹವನ್ನು ನರಕಕ್ಕೆ ಎಸೆಯಬೇಡಿ. ನಿನ್ನ ಬಲಗೈ ನಿನ್ನನ್ನು ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ನಿನ್ನಿಂದ ಎಸೆಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಶವಾಗುವುದು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಹವು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ" (vv. 29-30). ಸಹಜವಾಗಿ, ದೇಹದ ಭಾಗವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಪರ್ಯಾಯವಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವುದಿಲ್ಲ; ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರೆ, ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಪಾಪವು ಹೃದಯದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಹೃದಯ ಬದಲಾವಣೆ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಯೇಸು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಪಾಪವನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಇದು ತೀವ್ರವಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ವಿಚ್ ced ೇದನ ಪಡೆಯಬೇಡಿ

"ಇದನ್ನು ಸಹ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ: 'ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡುವ ಯಾರಾದರೂ ಆಕೆಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು' (v. 31). ಇದು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ 5. ಮೊ 24,1-4, ಇದು ವಿಚ್ಛೇದನ ಪತ್ರವನ್ನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾನೂನು ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮರುಮದುವೆಯಾಗಲು ಅನುಮತಿಸಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ಅಪರೂಪದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಲ್ಲ. ಮೋಶೆಯ ಕಾನೂನು ವಿಚ್ಛೇದನವನ್ನು ಅನುಮತಿಸಿತು, ಆದರೆ ಯೇಸು ಅದನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಿಲ್ಲ.

“ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ವ್ಯಭಿಚಾರವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ವಿಚ್ಛೇದನ ಮಾಡುವವನು ಅವಳನ್ನು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ; ಮತ್ತು ವಿಚ್ಛೇದಿತ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವವನು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ” (v. 32). ಅದು ಕಠಿಣ ಹೇಳಿಕೆ - ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಕಷ್ಟ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವಳು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಪಾಪಿಯೇ? ಮತ್ತು ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಲಿಪಶುವನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವುದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪಾಪವೇ?

ನಾವು ಯೇಸುವಿನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದ ಕಾನೂನು ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಿದರೆ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಅಪವಾದವಿದೆ ಎಂದು ಪೌಲನು ಆತ್ಮದಿಂದ ತೋರಿಸಿದನು (1. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 7,15) ಇದು ಪರ್ವತದ ಮೇಲಿನ ಧರ್ಮೋಪದೇಶದ ಅಧ್ಯಯನವಾಗಿದ್ದರೂ, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 5 ವಿಚ್ಛೇದನದ ವಿಷಯದ ಕೊನೆಯ ಪದವಲ್ಲ ಎಂದು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಿರುವುದು ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ.

ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಹೇಳಿಕೆಯು ಆಘಾತಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದು ಏನನ್ನಾದರೂ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ - ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಚ್ orce ೇದನವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಪದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ದೇವರು ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಆಜೀವ ಬಂಧವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅವನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಯೇಸು ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.

ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಬೇಡಿ

"ನೀವು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಬಾರದು ಮತ್ತು ನೀವು ಕರ್ತನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪುರಾತನರಿಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ" (v. 33). ಈ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ (4. ಮೊ 30,3; 5. ಮೊ 23,22) ಆದರೆ ಟೋರಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅನುಮತಿಸಿದ್ದನ್ನು ಯೇಸು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ: “ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ನೀವು ಸ್ವರ್ಗದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಬಾರದು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ದೇವರ ಸಿಂಹಾಸನವಾಗಿದೆ; ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಅವನ ಪಾದಪೀಠವಾಗಿದೆ; ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಹತ್ತಿರವೂ ಇಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಮಹಾರಾಜನ ನಗರವಾಗಿದೆ” (vv. 34-35). ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ, ಯಹೂದಿ ನಾಯಕರು ಈ ವಿಷಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸಿದರು, ಬಹುಶಃ ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಹೆಸರನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು.

"ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಬಾರದು; ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಕೂದಲನ್ನು ಬಿಳಿಯಾಗಿಸಲು ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಹೀಗಿರಲಿ: ಹೌದು, ಹೌದು; ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿರುವ ಯಾವುದಾದರೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದು” (vv. 36-37).

ತತ್ವ ಸರಳವಾಗಿದೆ: ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ - ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೀಸಸ್ ಸ್ವತಃ ಸರಳ ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಮೀರಿ ಹೋದರು. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅವರು ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸ್ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯು ಅಳಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಆದರೆ ಅವರ ಮಾತು ಹಾಗಲ್ಲ. ತಾನು ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ದೇವರನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಕರೆದರು. ಅಂತೆಯೇ, ಪೌಲನು ತನ್ನ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೌದು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಬದಲು ಕೆಲವು ಅಫಿಡವಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದನು (ರೋಮನ್ನರು 1,9; 2. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 1,23).

ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಮೌಂಟ್ ಧರ್ಮೋಪದೇಶದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಶೀಲ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ಮತ್ತೆ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ಅಕ್ಷರಶಃ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಕೇವಲ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರಬೇಕು, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೃ irm ೀಕರಿಸಬಹುದು.

ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ, ಆಧುನಿಕ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಲು, ನಾವು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು "ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ" ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಅನುಮತಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಕರೆಯಬಹುದು. "ಅಫಿಡವಿಟ್" ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಕ್ಷುಲ್ಲಕ, ಆದರೆ "ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ" ಅಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪದಗಳು ಸಮಾನಾರ್ಥಕ - ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಹೌದು.

ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ

ಯೇಸು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಟೋರಾದಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾನೆ: "'ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಣ್ಣು, ಹಲ್ಲಿಗೆ ಹಲ್ಲು' ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ" (v. 38). ಇದು ಕೇವಲ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪ್ರತೀಕಾರದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟ ಎಂದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇದು ಗರಿಷ್ಠವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದು ಕನಿಷ್ಠವಾಗಿರುತ್ತದೆ (3. ಮೊ 24,19-ಇಪ್ಪತ್ತು; 5. ಮೊ 19,21).

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಟೋರಾಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದನ್ನು ಯೇಸು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತಾನೆ: "ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಬೇಡಿ" (v. 39a). ಆದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವತಃ ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದನು. ಹಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವವರನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಓಡಿಸಿದರು. ಅಪೊಸ್ತಲರು ಸುಳ್ಳು ಬೋಧಕರ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸೈನಿಕರು ಅವನನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು ಮುಂದಾದಾಗ ಪೌಲನು ರೋಮನ್ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ತನ್ನ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡನು. ಯೇಸುವಿನ ಹೇಳಿಕೆಯು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿ ಇದೆ. ಜೀಸಸ್ ನಮಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ.

ಯೇಸುವಿನ ಮುಂದಿನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆಯಂತೆ ನೋಡಬೇಕು. ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಅಪ್ರಸ್ತುತ ಎಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕಬಹುದು ಎಂದಲ್ಲ. ಇದು ತತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು; ಈ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸದೆ ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು is ಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

"ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಬಲ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆದರೆ, ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಕೊಡಿ" (v. 39b). ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಪೀಟರ್ ಮಾಡಿದಂತೆ ದೂರ ಹೋಗುವುದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ (ಕಾಯಿದೆಗಳು 1 ಕೊರಿ2,9) ಪೌಲನಂತೆ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ (ಕಾಯಿದೆಗಳು 2 ಕೊರಿ3,3) ಯೇಸು ನಮಗೆ ಒಂದು ತತ್ವವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಾನೆ, ಒಂದು ನಿಯಮವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು.

“ಮತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವಾದಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಂಗಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೋಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಅವನಿಗೆ ಬಿಡಿ. ಮತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಮೈಲಿ ಹೋಗಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರೆ, ಅವನೊಂದಿಗೆ ಎರಡು ಹೋಗು. ನಿನ್ನನ್ನು ಕೇಳುವವರಿಗೆ ಕೊಡು; ಜನರು 40 ಫ್ರಾಂಕ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅವರಿಗೆ 42 ಫ್ರಾಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕಾರನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಕದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕುಡುಕ 10.000 ಫ್ರಾಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ, ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಏನನ್ನೂ ನೀಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯೇಸುವಿನ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷಿತ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ನಮ್ಮ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಇತರ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ನಾವು ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ; ಇತರರಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ದ್ವೇಷಿಸಬೇಡಿ

"ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಶತ್ರುವನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ" (ವಿ. 43). ಟೋರಾ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಕಾನಾನ್ಯರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಲು ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿತು. "ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುವವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು" (v. 44). ಯೇಸು ನಮಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿಯನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಾನೆ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರದ ಮಾರ್ಗ. ಏಕೆ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಠಿಣ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಯಾವುದು?

"ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಬಹುದು" (v. 45a). ನಾವು ಅವನಂತೆಯೇ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವನು ತನ್ನ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸಿದನು, ಅವನು ಅವರಿಗಾಗಿ ಸಾಯಲು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದನು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾಯಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ಯೇಸುವು ಮಾನದಂಡವಾಗಿ ಇಟ್ಟ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ವೈಫಲ್ಯಗಳು ಹೇಗಾದರೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಾರದು.

ದೇವರು "ಕೆಟ್ಟವರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯವರ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಉದಯಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಯುತ ಮತ್ತು ಅನ್ಯಾಯದ ಮೇಲೆ ಮಳೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾನೆ" ಎಂದು ಯೇಸು ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತಾನೆ (ವಿ. 45b). ಅವನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದಯೆ ತೋರುತ್ತಾನೆ.

"ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಪ್ರತಿಫಲವಿದೆ? ಸುಂಕ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವವರೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಮತ್ತು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿಗೆ ದಯೆ ತೋರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಅನ್ಯಧರ್ಮೀಯರು ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೇ?" (ವಿ. 46-47). ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಮಾಡಲು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ, ಮತಾಂತರಗೊಳ್ಳದವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಲು ನಮ್ಮ ಅಸಮರ್ಥತೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುವ ನಮ್ಮ ಕರೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಇತರರಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು, ಇದನ್ನು ಯೇಸು ಹೇಳುವಾಗ ಉದ್ದೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ: "ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗಿರುವಂತೆ ನೀವು ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗುತ್ತೀರಿ" (ಶ್ಲೋಕ 48).

ಮೈಕೆಲ್ ಮಾರಿಸನ್ ಅವರಿಂದ


ಪಿಡಿಎಫ್ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 5: ಪರ್ವತದ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ (ಭಾಗ 2)