ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮರ್ಸಿ

ಎಲ್ಲರಿಗೂ 209 ಕರುಣೆ1 ರಂದು ಶೋಕಾಚರಣೆಯ ದಿನದಂದು4. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2001, ರಂದು, ಜನರು ಅಮೇರಿಕಾ ಮತ್ತು ಇತರ ದೇಶಗಳಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದಾಗ, ಅವರು ಸಾಂತ್ವನ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಭರವಸೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದುಃಖಿತ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ತರುವ ಅವರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಹಲವಾರು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಚರ್ಚ್ ನಾಯಕರು ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಹತಾಶೆ, ನಿರುತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಭಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹರಡಿದ್ದಾರೆ. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಜನರು, ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗಾಗಿ. ಅನೇಕ ಮೂಲಭೂತವಾದಿ ಮತ್ತು ಇವಾಂಜೆಲಿಕಲ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೆ ಸತ್ತರೆ, ಅವನು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಕೇಳದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಮರಣದ ನಂತರ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗದ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮನವರಿಕೆಯಾಗಿದೆ - ದೇವರ ಕೈಯಿಂದ. ಇದೇ ಕ್ರೈಸ್ತರು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ, ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಕರುಣೆಯ ದೇವರು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. "ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ," ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಹೇಳುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಂತರ ಉತ್ತಮವಾದ ಮುದ್ರಣ ಬರುತ್ತದೆ: "ನೀವು ಸಾಯುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಮೂಲಭೂತ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಹೇಳದಿದ್ದರೆ, ನನ್ನ ಕರುಣಾಮಯಿ ಲಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಕನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶಾಶ್ವತತೆಗೆ ಹಿಂಸಿಸುತ್ತಾನೆ."

ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ

ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಸುವಾರ್ತೆಯು "ಒಳ್ಳೆಯದು" ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ (ಗ್ರೀಕ್ euangélion = ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿ, ಮೋಕ್ಷದ ಸುವಾರ್ತೆ). ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದಿದೆ. ಮರಣದ ಮೊದಲು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ - ವಿನಾಯಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವರು, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಕೇಳದೆ ಸತ್ತವರು ಸೇರಿದಂತೆ.

ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಯಜ್ಞವಾಗಿದೆ (1. ಜೋಹಾನ್ಸ್ 2,2) ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ಅವನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ (ಕೊಲೊಸ್ಸಿಯನ್ನರು 1,15-20). ಜನರು ಸಾಯುವ ಮೊದಲು ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬುದು ಅದರ ಸತ್ಯದ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೇವಲ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಮಾನವ ಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮಾನವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ.

ಯೇಸು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, "ದೇವರು ಜಗತ್ತನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸಿದನು, ಆತನು ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು, ಅವನನ್ನು ನಂಬುವವನು ನಾಶವಾಗದೆ ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ" (ಜಾನ್ 3,16, ಪರಿಷ್ಕೃತ ಲೂಥರ್ ಅನುವಾದದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು, ಪ್ರಮಾಣಿತ ಆವೃತ್ತಿ). ಜಗತ್ತನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ದೇವರು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ದೇವರು; ಮತ್ತು ಅವನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಪುನಃ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವನು ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ದೇವರು ಕಳುಹಿಸಿದ ಮಗನನ್ನು ನಂಬುವವನು ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ (ಉತ್ತಮ: "ಮುಂಬರುವ ಯುಗಕ್ಕೆ").

ಈ ನಂಬಿಕೆಯು ಭೌತಿಕ ಮರಣದ ಮೊದಲು ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ: ಭಕ್ತರು "ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಪದ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತರು ಸಹ ಸಾಯುವುದರಿಂದ, "ನಾಶವಾಗುವುದು" ಮತ್ತು "ಸಾಯುವುದು" ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಬೇಕು. ನಂಬಿಕೆಯು ಜನರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸಾಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಾಶವಾಗುತ್ತಿರುವ ಜೀಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ, ಗ್ರೀಕ್ ಅಪೊಲುಮಿಯಿಂದ ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮರಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಭೌತಿಕವಲ್ಲ. ಇದು ಅಂತಿಮ ವಿನಾಶ, ನಿರ್ನಾಮ, ಕುರುಹು ಇಲ್ಲದೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಯೇಸುವನ್ನು ನಂಬುವ ಯಾರಾದರೂ ಅಂತಹ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮುಂಬರುವ ಯುಗದ (ಆಯಾನ್) ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಭೂಗತರಾಗಿ, ಮುಂದಿನ ಯುಗದ ಜೀವನಕ್ಕೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಾಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು "ಪ್ರಪಂಚದ" (ಕಾಸ್ಮೋಸ್) ಸಣ್ಣ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ, ದೇವರು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸಿದನು, ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಅವನು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಉಳಿದವರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು? ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸಾಯುವವರನ್ನು ದೇವರು ರಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಉಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಈ ಪದ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಉಳಿಸುವ ಅಥವಾ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಗೆ ತರುವ ದೇವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ದೈಹಿಕ ಸಾವು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯು ಮಾನವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಾಗಿದೆ; ಬೈಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂತಹದ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ನಮಗೆ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ: ಮನುಷ್ಯ ಸಾಯುತ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರ ತೀರ್ಪು ಬರುತ್ತದೆ (ಹೀಬ್ರೂ 9,27) ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರೇ, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ, ದೇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ, ಮಾನವ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಸತ್ತ ದೇವರ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಕುರಿಮರಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ.

ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಮತ್ತು ಮರುಸಂಗ್ರಹಣೆ

ದೇವರು ಬದುಕಿರುವವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸಬಲ್ಲನು, ಸತ್ತವರನ್ನಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ? ಅವನು ಸಾವನ್ನು ಗೆದ್ದನು ಅಲ್ಲವೇ? ಅವನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎದ್ದನು ಅಲ್ಲವೇ? ದೇವರು ಜಗತ್ತನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಅವನು ಅವಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ನರಕಕ್ಕಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಜಗತ್ತನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಬಂದನು, ಅದನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಅಲ್ಲ (ಜಾನ್ 3,17).

ದಾಳಿಯ ನಂತರದ ಭಾನುವಾರದಂದು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16 ರಂದು, ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಶಿಕ್ಷಕನು ತನ್ನ ಭಾನುವಾರದ ಶಾಲಾ ತರಗತಿಗೆ ಹೇಳಿದನು: ದೇವರು ದ್ವೇಷದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಅವನು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ, ಅದು ಸ್ವರ್ಗದ ಜೊತೆಗೆ ನರಕವೂ ಏಕೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ದ್ವಂದ್ವವಾದ (ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಮಾನವಾದ ಪ್ರಬಲ ಎದುರಾಳಿ ಶಕ್ತಿಗಳು ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆ) ಒಂದು ಧರ್ಮದ್ರೋಹಿ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ದ್ವೇಷ ಮತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪ್ರೀತಿಯ ನಡುವಿನ ಉದ್ವೇಗವನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುವ ಮತ್ತು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಅವನು ದ್ವಂದ್ವವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದನ್ನು ಅವನು ಗಮನಿಸಲಿಲ್ಲವೇ?

ದೇವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನ್ಯಾಯವಂತ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಖಂಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸುವಾರ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ, ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ದೇವರು ಈ ಪಾಪವನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಈ ತೀರ್ಪನ್ನು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ! ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ನರಕವು ನಿಜವಾದ ಮತ್ತು ಭೀಕರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮಾನವಕುಲದ ಪರವಾಗಿ ಯೇಸು ಅನುಭವಿಸಿದ ಈ ಭಯಾನಕ ನರಕವು ಭಕ್ತಿಹೀನರಿಗಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ (2. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 5,21; ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 27,46; ಗಲಾಟಿಯನ್ನರು 3,13).

ಎಲ್ಲಾ ಪುರುಷರು ಪಾಪದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ (ರೋಮನ್ನರು 6,23), ಆದರೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ (ಅದೇ ಪದ್ಯ). ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: “ಆದರೆ ಉಡುಗೊರೆಯು ಪಾಪದಂತೆ ಅಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನ ಪಾಪದಿಂದ ಅನೇಕರು ಸತ್ತರೆ ['ಅನೇಕ', ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ, ಎಲ್ಲರೂ; ಆಡಮ್‌ನ ತಪ್ಪನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಾದ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಉಡುಗೊರೆ ಅನೇಕರಿಗೆ [ಮತ್ತೆ: ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ] ಹೇರಳವಾಗಿದೆ" (ರೋಮನ್ನರು 5,15).

ಪಾಲ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: ನಮ್ಮ ಪಾಪದ ಶಿಕ್ಷೆ ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಅದು ತುಂಬಾ ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ (ತೀರ್ಪು ನರಕವಾಗಿದೆ), ಇದು ಇನ್ನೂ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅನುಗ್ರಹದ ಉಡುಗೊರೆಗೆ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತದ ಪದವು ಆಡಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವನ ಖಂಡನೆಯ ಪದಕ್ಕಿಂತ ಹೋಲಿಸಲಾಗದಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿದೆ-ಒಬ್ಬರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಳುಗಿತು ("ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು"). ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದು 2. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 5,19 ಹೇಳಿ: ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ «[ದೇವರು] ಜಗತ್ತನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿದನು [ಎಲ್ಲರೂ, ರೋಮನ್ನರಿಂದ 'ಅನೇಕ' 5,15] ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅವರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ...»

ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸದೆ ಸತ್ತವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ, ಸುವಾರ್ತೆಯು ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆಯೇ, ಅವರ ಆತ್ಮೀಯ ಸತ್ತವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆಯೇ? ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಯೋಹಾನನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ, ಜೀಸಸ್ ಅಕ್ಷರಶಃ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: "ಮತ್ತು ನಾನು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಾಗ, ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತೇನೆ" (ಜಾನ್ 12,32) ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ, ಸುವಾರ್ತೆಯ ಸತ್ಯ. ಜೀಸಸ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರು ಸಾಯುವ ಮೊದಲು ಅವರನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲವರಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೆಳೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು.

ದೇವರು "ಸಂತೋಷಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ" ಎಂದು ಪೌಲನು ಕೊಲೊಸ್ಸೆ ನಗರದ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಬರೆದುದರಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನಿಲ್ಲ: "ಸಂತೋಷಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ", ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಅವನು "ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಾಗಲಿ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಾಗಲಿ ತನ್ನ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡನು." ಅಡ್ಡ" (ಕೊಲೊಸ್ಸಿಯನ್ಸ್ 1,20) ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ. ಮತ್ತು, ಯೇಸು ಹೇಳುವಂತೆ, ಇದು ಆಯ್ದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಜೀಸಸ್, ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ದೇವರ ಮಗನು, ಕೆಲವು ಹೊಸ ದೇವತಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಧರ್ಮದ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಹೊಸ ಸಂಸ್ಥಾಪಕನಲ್ಲ ಎಂದು ಪಾಲ್ ತನ್ನ ಓದುಗರಿಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ಪೌಲನು ಜೀಸಸ್ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದರ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಮತ್ತು ಪೋಷಕ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ (ಶ್ಲೋಕಗಳು 16-17), ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ: ಇತಿಹಾಸದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ವಿಫಲವಾದಾಗಿನಿಂದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರಿಮಾಡುವ ದೇವರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ ( ಪದ್ಯ 20)! ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ, ಪಾಲ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ದೇವರು ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಅಂತಿಮ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ - ಒಂದು ದಿನ, ಕೃಪೆಯ ಶುದ್ಧ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವರು, ಸಮಗ್ರ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೊಸದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ (ಕಾಯಿದೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ 13,32-ಇಪ್ಪತ್ತು; 3,20-21; ಯೆಶಾಯ 43,19; ರೆವ್21,5; ರೋಮನ್ನರು 8,19-21)

ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಮಾತ್ರ

"ಆದರೆ ಮೋಕ್ಷವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಮೂಲಭೂತವಾದಿಗಳು ಕೂಗುತ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತಾ ಅದು ನಿಜ. ಆದರೆ "ಕ್ರೈಸ್ತರು" ಯಾರು? ಇದು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಮತ್ತು ಪರಿವರ್ತನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಗಿಣಿ ಮಾಡುವವರು ಮಾತ್ರವೇ? ಇದು ಮುಳುಗುವಿಕೆಯಿಂದ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಪಡೆದವರು ಮಾತ್ರವೇ? "ನಿಜವಾದ ಚರ್ಚ್" ಗೆ ಸೇರಿದವರು ಮಾತ್ರವೇ? ಯಥಾಪ್ರಕಾರ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದ ಪುರೋಹಿತರ ಮೂಲಕ ಪಾಪವಿಮೋಚನೆ ಪಡೆಯುವವರು ಮಾತ್ರವೇ? ಪಾಪ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟವರು ಮಾತ್ರವೇ? (ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.) ಸಾಯುವ ಮೊದಲು ಯೇಸುವನ್ನು ತಿಳಿದವರು ಮಾತ್ರವೇ? ಅಥವಾ ಜೀಸಸ್ ಸ್ವತಃ-ಯಾರ ಉಗುರು ಚುಚ್ಚಿದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ-ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವನು ಕೃಪೆ ತೋರುವವರಿಗೆ ಯಾರು ಸೇರಿದವರು ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಯೇ? ಮತ್ತು ಒಮ್ಮೆ ಅವನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ: ಮರಣವನ್ನು ಜಯಿಸಿದ ಮತ್ತು ತನಗೆ ಬೇಕಾದವರಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನವನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಬಲ್ಲವನು, ಅವನು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ನಂಬುವಂತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾನೆಯೇ ಅಥವಾ ನಾವು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮದ ಎಲ್ಲಾ ಬುದ್ಧಿವಂತ ರಕ್ಷಕರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೇವೆಯೇ , ಇದು ಅವನ ಬದಲಿಗೆ ನಿರ್ಧಾರ?
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಿಂದ ನಂಬಿಕೆಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮೂಲಭೂತವಾದಿ ನಿಲುವು, ಸಾವಿನ ನಂತರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಂಬುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ದೇವರಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ - ಯೇಸು ಸತ್ತವರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುವವನು. ಮತ್ತು ಆತನೇ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಯಜ್ಞವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದವರಿಗೆ (1. ಜೋಹಾನ್ಸ್ 2,2).

ದೊಡ್ಡ ಅಂತರ

"ಆದರೆ ಲಾಜರನ ನೀತಿಕಥೆ," ಕೆಲವರು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ. "ಅಬ್ರಹಾಮನು ತನ್ನ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತನ ಕಡೆಯ ನಡುವೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೇತುವೆಯಿಲ್ಲದ ಕಂದಕವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲವೇ?" (ಲೂಕ 1 ನೋಡಿ6,19-31.)

ಈ ನೀತಿಕಥೆಯನ್ನು ಮರಣಾನಂತರದ ಜೀವನದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ವಿವರಣೆಯಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೇಸು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು "ಅಬ್ರಹಾಮನ ಎದೆ" ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಜೀಸಸ್ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ? ನೀತಿಕಥೆಯು ಮೊದಲ ಶತಮಾನದ ಜುದಾಯಿಸಂನ ವಿಶೇಷ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ, ಪುನರುತ್ಥಾನದ ನಂತರದ ಜೀವನದ ಭಾವಚಿತ್ರವಲ್ಲ. ಜೀಸಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ನಾವು ಓದುವ ಮೊದಲು, ರೋಮನ್ನರಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಏನು ಹೇಳಿದನೆಂದು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡೋಣ 11,32 ಶ್ರೀಬ್ಟ್.

ನೀತಿಕಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀಮಂತನು ಇನ್ನೂ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಇನ್ನೂ ತನ್ನನ್ನು ಲಾಜರಸ್‌ಗಿಂತ ಶ್ರೇಣಿ ಮತ್ತು ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನೆಂದು ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಇನ್ನೂ ಲಾಜರನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಇರುವ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ಬಹುಶಃ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮುಂದುವರಿದ ಅಪನಂಬಿಕೆಯೇ ಕಂದಕವನ್ನು ಸೇತುವೆಯಾಗದಂತೆ ಮಾಡಿತು, ಕೆಲವು ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಅಗತ್ಯತೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಊಹಿಸಲು ಸಮಂಜಸವಾಗಿದೆ. ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ: ಜೀಸಸ್ ಸ್ವತಃ, ಮತ್ತು ಅವನು ಮಾತ್ರ, ನಮ್ಮ ಪಾಪಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯತೆಗೆ ಸೇತುವೆಯಾಗದ ಗಲ್ಫ್ ಅನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತಾನೆ. ಯೇಸು ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಈ ನೀತಿಕಥೆಯ ಹೇಳಿಕೆ - ಮೋಕ್ಷವು ಅವನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತದೆ - ಅವನು ಹೇಳಿದಾಗ: "ಅವರು ಮೋಶೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳದಿದ್ದರೆ, ಯಾರಾದರೂ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎದ್ದರೂ ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ". ( ಲ್ಯೂಕ್ 16,31).

ದೇವರ ಉದ್ದೇಶವು ಜನರನ್ನು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದು, ಅವರನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುವುದಲ್ಲ. ಜೀಸಸ್ ರಾಜಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಂಬಿರಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಪ್ರಪಂಚದ ರಕ್ಷಕ (ಜಾನ್ 3,17), ಪ್ರಪಂಚದ ಒಂದು ಭಾಗದ ಸಂರಕ್ಷಕನಲ್ಲ. "ದೇವರು ಜಗತ್ತನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸಿದ" (ಶ್ಲೋಕ 16) - ಮತ್ತು ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ. ದೇವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ, ಮತ್ತು ಆತನ ಮಾರ್ಗಗಳು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗಿಂತ ಉನ್ನತವಾಗಿವೆ.

ಪರ್ವತದ ಧರ್ಮೋಪದೇಶದಲ್ಲಿ, ಯೇಸು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: "ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ" (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 5,43) ಅವನು ತನ್ನ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದನೆಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಅಥವಾ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನ ದ್ವೇಷವು ನರಕದ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ನಂಬಬೇಕೇ? ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಅಸಂಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲು ಯೇಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಅವರನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. “ತಂದೆ, ಅವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು; ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ!" ಆತನನ್ನು ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿದವರಿಗೆ ಅವನ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು (ಲೂಕ 2 ಕೊರಿ3,34).

ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ, ಯೇಸುವಿನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿದ ನಂತರವೂ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವವರು ತಮ್ಮ ಮೂರ್ಖತನದ ಫಲವನ್ನು ಕೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ. ಕುರಿಮರಿಯ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಬರಲು ನಿರಾಕರಿಸುವ ಜನರಿಗೆ, ಹೊರಗಿನ ಕತ್ತಲೆಗಿಂತ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲ (ದೂರಸ್ಥ ದೇವರಾದ ದೇವರಿಂದ ದೂರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಯೇಸು ಬಳಸಿದ ಸಾಂಕೇತಿಕ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ; ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 2 ನೋಡಿ2,13; 25,30).

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮರ್ಸಿ

ರೋಮನ್ನರಲ್ಲಿ (11,32) ಪೌಲನು ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ: "ದೇವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಿಧೇಯತೆಯಿಂದ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ." ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಮೂಲ ಗ್ರೀಕ್ ಪದದ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲಾ, ಕೆಲವು ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ. ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಪಿಗಳು, ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ-ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ; ಅವರು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ; ಸಾಯುವ ಮುನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ.

ಈ ಪ್ರಕಟನೆಯ ಕುರಿತು ಪೌಲನು ಮುಂದಿನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಏನು ಹೇಳಬಹುದು: “ಓ ದೇವರ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಆಳ! ಆತನ ತೀರ್ಪುಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಗ್ರಾಹ್ಯವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಮಾರ್ಗಗಳು ಅಗ್ರಾಹ್ಯವಾಗಿವೆ! ಯಾಕಂದರೆ 'ಕರ್ತನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಯಾರು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಆತನ ಸಲಹೆಗಾರ ಯಾರು?' ಅಥವಾ 'ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಡುವ ಮೊದಲು ಅವನಿಗೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು?' ಯಾಕಂದರೆ ಅವನಿಂದ ಮತ್ತು ಅವನ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿದೆ. ಅವನಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮಹಿಮೆ! ಆಮೆನ್” (ಶ್ಲೋಕಗಳು 33-36).

ಹೌದು, ಅವರ ಮಾರ್ಗಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಗಾಧವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಸುವಾರ್ತೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ದೇವರ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ, ಸಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಲ್ಲದ ಯಾರಾದರೂ ನೇರವಾಗಿ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ದೈವಿಕ ಅನುಗ್ರಹದ ವರ್ಣನಾತೀತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ನಮಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಲಾಗದು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲು ಪೌಲನು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ - ಇದು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ರಹಸ್ಯ: ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ದೇವರು ಜ್ಞಾನದ ಮಾನವ ದಿಗಂತವನ್ನು ಮೀರಿದ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಿದನು.

ಎಫೆಸಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, ದೇವರು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಇದೇ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನೆಂದು ಪೌಲನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ (ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 1,9-10). ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ದಾವೀದನ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ, ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ಕರೆಯಲು ಇದು ಮೂಲ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು (3,5-6). ದೇವರು "ವಿದೇಶಿಯರು" ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲರಲ್ಲದವರನ್ನು ಸಹ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ (2,12) ಅವನು ದುಷ್ಟರನ್ನು ಸಹ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ (ರೋಮನ್ನರು 5,6) ಅವನು ಅಕ್ಷರಶಃ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾನೆ (ಜಾನ್ 12,32) ಪ್ರಪಂಚದ ಇತಿಹಾಸದುದ್ದಕ್ಕೂ, ದೇವರ ಮಗನು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ "ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ" ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸುವ ತನ್ನ ವಿಮೋಚನೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ (ಕೊಲೊಸ್ಸಿಯನ್ಸ್ 1,15-20). ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವು ತನ್ನದೇ ಆದ ತರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮನಸ್ಸಿನವರಿಗೆ ತರ್ಕಬದ್ಧವಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.

ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗ

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ: ಜೀಸಸ್ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಅವನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾನೆ - ತನ್ನದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅವನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಮಾನವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಲಾಗದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲು ಇದು ಸಹಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ: ಒಬ್ಬನು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಪಾಲ್ ಹೇಳುವಂತೆ, ಅವನಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವನಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ ( ಕೊಲೊಸ್ಸಿಯನ್ನರು 1,15-17). ಅವನ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅವನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಜನರು ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ; ಅವರನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಯೇಸು ಅಲ್ಲ (ಅವನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ - ಅವನು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ, ಅವರಿಗಾಗಿ ಮರಣಹೊಂದಿದನು ಮತ್ತು ಕ್ಷಮಿಸಿದನು), ಆದರೆ ಅವರು ಅವನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸಿಎಸ್ ಲೆವಿಸ್ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ: "ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಜನರಿದ್ದಾರೆ: ದೇವರಿಗೆ 'ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ನೆರವೇರುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳುವವರು ಮತ್ತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 'ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ನೆರವೇರುತ್ತದೆ' ಎಂದು ದೇವರು ಹೇಳುವವರು. ನರಕದಲ್ಲಿರುವವರು ಈ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತಾವೇ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ವ-ನಿರ್ಣಯವಿಲ್ಲದೆ ನರಕವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸತತವಾಗಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಯಾವುದೇ ಆತ್ಮವು ವಿಫಲವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹುಡುಕುವವನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವನು. ಬಡಿದವನಿಗೆ ಅದು ತೆರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ” (ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಡೈವೋರ್ಸ್, ಅಧ್ಯಾಯ 9). (1)

ನರಕದಲ್ಲಿ ಹೀರೋಸ್?

1 ರ ಅರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ1. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ರಂದು ನಾನು ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್‌ನಿಂದ ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ ವೀರ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಯೋಚಿಸಿದೆ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಈ ಸಂರಕ್ಷಕರನ್ನು ವೀರರೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ವಯಂ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಸಾಯುವ ಮೊದಲು ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಈಗ ನರಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೆ ತಮ್ಮ ಜೀವಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭರವಸೆ ಇದೆ ಎಂದು ಸುವಾರ್ತೆ ಘೋಷಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ಮರಣದ ನಂತರ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಭಗವಂತ, ಮತ್ತು ಅವನು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ - ಅವನು, ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಗುರು ರಂಧ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ - ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧ. ಅವರು ಹುಟ್ಟುವ ಮೊದಲು ಅವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದರು (ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 1,4; ರೋಮನ್ನರು 5,6 ಮತ್ತು 10). ಈಗ ನಂಬಿರುವ ನಮಗೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಆ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯೇಸುವಿನ ಮುಂದೆ ಬರುವವರು ತಮ್ಮ ಕಿರೀಟಗಳನ್ನು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮುಂದೆ ಇಡುವುದು ಮತ್ತು ಅವನ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ. ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಬಹುಶಃ ಅವರು ಸ್ವಯಂ-ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಇತರರ ದ್ವೇಷದಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಂಡ ಭಗವಂತನನ್ನು ತಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಶತ್ರುವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವಮಾನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು, ಇದು ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಅನುಪಾತದ ದುರಂತ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಅವರ ಶತ್ರು ಅಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಅವಳನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಅವಳನ್ನು ತನ್ನ ಮರಿಗಳನ್ನು ಕೋಳಿಯಂತೆ ತನ್ನ ತೋಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ, ಅವರು ಅವನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರೆ.

ಆದರೆ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು - ನಾವು ರೋಮನ್ನರಾಗಿದ್ದರೆ 14,11 ಮತ್ತು ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯನ್ನರು 2,10 ನಂಬಿಕೆ - ಆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಬಹುಪಾಲು ಜನರು ತಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರ ತೋಳುಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಯೇಸುವಿನ ತೋಳುಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಧಾವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಜೀಸಸ್ ಕಾಪಾಡುತ್ತಾನೆ

"ಜೀಸಸ್ ಉಳಿಸುತ್ತಾನೆ" ಎಂದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಇದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಅವನು ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಅವನು ಮೋಕ್ಷದ ಹರಿಕಾರ ಮತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣ, ಅವನು ಸತ್ತವರನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಎಲ್ಲದರ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಗುರಿ. ಜಗತ್ತನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಜಗತ್ತನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಅವನು ಅವನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದನು (ಜಾನ್ 3,16-17)

ಕೆಲವರು ಏನು ಹೇಳಿದರೂ, ದೇವರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ವಿನಾಯಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಉಳಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ (1. ಟಿಮೊಥಿಯಸ್ 2,4; 2. ಪೆಟ್ರಸ್ 3,9), ಕೆಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನೀವು ಇನ್ನೇನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು - ಅವನು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಇದ್ದದ್ದು, ಇದ್ದದ್ದು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಪುರುಷರಿಗಾಗಿ ಇರುವುದನ್ನು ಅವನು ಎಂದಿಗೂ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ - ಅವರ ತಯಾರಕ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯಕಾರ. ಯಾರೂ ಬಿರುಕುಗಳಿಂದ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರನ್ನೂ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ - ಆ ಚಿಕ್ಕ, ಅರ್ಥಹೀನ, ಕತ್ತಲೆಯಾದ, ಶಾಶ್ವತತೆಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲೂ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ-ಅದು ಅವರು ಮೊಂಡುತನದಿಂದ ದೇವರು ಅವರಿಗಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರ. ಮತ್ತು ದೇವರು ಅವನನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲ (ಅವನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ). ದೇವರು ಪ್ರತೀಕಾರಕನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲ (ಅವನು ಅಲ್ಲ). ಏಕೆಂದರೆ 1) ಅವನು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು 2) ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಇತರರ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಲು ದೇವರು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಂದೇಶ

ಸುವಾರ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭರವಸೆಯ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮತಾಂತರಗೊಳ್ಳಲು ಜನರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಲು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಬೋಧಕರು ನರಕದ ಬೆದರಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸತ್ಯವನ್ನು, ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು: «ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಹುಚ್ಚನಲ್ಲ. ಯೇಸು ನಿಮಗಾಗಿ ಮರಣಹೊಂದಿದನು ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಪಾಪಿ, ಮತ್ತು ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವ ಎಲ್ಲದರಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದನು. ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಹೊಂದಿರುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ, ಕ್ರೂರ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ದಯೆಯಿಲ್ಲದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ನೀವು ಏಕೆ ಬದುಕಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ? ನೀವು ಯಾಕೆ ಬಂದು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಮತ್ತು ಆತನ ರಾಜ್ಯದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಸವಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಾರದು? ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಅವನಿಗೆ ಸೇರಿದವರು. ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವನು ನಿಮ್ಮ ದುಃಖವನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವನು. ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಂತೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಆಂತರಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ತರುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಅವನು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅವರು ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅವನನ್ನು ನಂಬು. ಅವನು ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. "

ಸಂದೇಶವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಅಕ್ಷರಶಃ ನಮ್ಮಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ರೋಮನ್ನರಲ್ಲಿ 5,10-11 ಪೌಲನು ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ: “ನಾವು ಇನ್ನೂ ಶತ್ರುಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಆತನ ಮಗನ ಮರಣದ ಮೂಲಕ ನಾವು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಈಗ ನಾವು ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಅವನ ಜೀವನದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ. ಅಷ್ಟುಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತೇವೆ, ಅವರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಈಗ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ.

ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ! ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ! ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣದ ಮೂಲಕ, ದೇವರು ತನ್ನ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೀವನದ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ನಾವು ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವಿಲ್ಲ - ಆತನ ಮೂಲಕ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಇತರ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಅವರು ದೇವರ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ಬದುಕಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ; ಅವನು ಈಗಾಗಲೇ ಅವರನ್ನು ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬಹುದು, ಅವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬಹುದು.

ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪಾಪಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ. ಮಾನವರು ಕೇಳಬಹುದಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ.

ಜೆ. ಮೈಕೆಲ್ ಫೀಜೆಲ್ ಅವರಿಂದ


ಪಿಡಿಎಫ್ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮರ್ಸಿ