ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ: ಆತನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ!

645 ಅವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆಯೇ? ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವು ಅದನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಬರಹಗಾರರು ತಮ್ಮ ದಿನದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ದೇವರ ಜೀವಂತ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಇಂದು ನಮಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಹೌದು ಎಂದಾದರೆ, ಅವನು ಹೇಗೆ ಹಾಜರಿದ್ದಾನೆ? ಉತ್ತರವೆಂದರೆ ದೇವರು ಇಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ, ಅವನು ಆರಂಭಿಕ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತೆಯೇ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಮೂಲಕ. ನಾವು ದೇವರ ಆಂತರಿಕ ಆತ್ಮವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆಯೇ? ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು?

ಗಾರ್ಡನ್ ಡಿ. ಫೀ, ಅವರ ಪುಸ್ತಕ, ಗಾಡ್ಸ್ ಎಂಪವರಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ: “ದೇವರು ನನಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದೇವರ ಮಗನನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲೆ, ಆದರೆ ನನಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವು ಬೂದು, ಉದ್ದವಾದ ಮಸುಕು" ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೇಳಿದರು. ಅಂತಹ ಅಪೂರ್ಣ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು ಭಾಗಶಃ ಕಾರಣ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮವು ಕೇವಲ - ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಯೇಸು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಅದು ಗಾಳಿಯಂತೆ ಮತ್ತು ನೋಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತುಗಳಿಲ್ಲ

ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳಿದರು, "ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮವು ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತುಗಳನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ." ಇದು ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಅಗೋಚರವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ, ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಕುರಿತಾದ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವು ದೃಢವಾದ ನೆಲದಲ್ಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಕನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ದೇವರು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಮಾನವ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದನು, ಯೇಸು ನಮಗೆ ಮುಖವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರ ಮಗನೂ ಸಹ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ "ಮುಖ" ಕೊಟ್ಟನು. ತನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದವರು ತಂದೆಯನ್ನು ಸಹ ನೋಡಬಹುದು ಎಂದು ಯೇಸು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದನು: "ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಇದ್ದೇನೆ, ಮತ್ತು ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೇ, ಫಿಲಿಪ್? ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುವವನು ತಂದೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತೀರಿ: ನಮಗೆ ತಂದೆಯನ್ನು ತೋರಿಸು?" (ಜಾನ್ 14,9) ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗ ಇಬ್ಬರೂ ಇಂದು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ತುಂಬಿದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆತ್ಮದ ಮೂಲಕ, ಭಕ್ತರು ದೇವರ ಸಾಮೀಪ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬಳಸಲು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ನಮ್ಮ ಸಾಂತ್ವನಕಾರ

ಅಪೊಸ್ತಲರಿಗೆ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವು ಸಲಹೆಗಾರ ಅಥವಾ ಸಾಂತ್ವನಕಾರ. ಅವನು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಥವಾ ದೌರ್ಬಲ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಕರೆದ ವ್ಯಕ್ತಿ. “ಅಂತೆಯೇ ಆತ್ಮವು ನಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು ಹೇಗೆಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆತ್ಮವು ಸ್ವತಃ ಮಾತನಾಡಲಾಗದ ನರಳುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಮಗಾಗಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸುತ್ತದೆ" (ರೋಮನ್ನರು 8,26).

ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವವರು ದೇವರ ಜನರು ಎಂದು ಪೌಲನು ಹೇಳಿದನು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ದೇವರ ಪುತ್ರರು ಮತ್ತು ಪುತ್ರಿಯರು ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿರುವುದರಿಂದ, ದೇವರ ಜನರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದುಕಬಹುದು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪಾಪ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ದಾಸರಾಗಿ, ನೀವು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಏಕತೆಯ ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. “ಆದರೆ ನೀವು ವಿಷಯಲೋಲುಪತೆಯಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕರು, ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರ ಆತ್ಮವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದೆ. ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರದವನು ಅವನಲ್ಲ" (ರೋಮನ್ನರು 8,9) ಜನರು ಪರಿವರ್ತಿತರಾದಾಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವು ಅವರಲ್ಲಿ ತರುವ ಆಮೂಲಾಗ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಬಯಕೆಗಳು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಪೌಲನು ಈ ರೂಪಾಂತರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು: "ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ದಯೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದನು - ನಾವು ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆತನ ಕರುಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ - ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಪುನರುತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣದ ತೊಳೆಯುವಿಕೆಯಿಂದ. "(ಟೈಟಸ್ 3,4-5). ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಪರಿವರ್ತನೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವ ವಾಸ್ತವವಾಗಿದೆ. ಚೈತನ್ಯವಿಲ್ಲದೆ; ಮತಾಂತರವಿಲ್ಲ; ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪುನರ್ಜನ್ಮವಿಲ್ಲ. ದೇವರು ತಂದೆ, ಮಗ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆತ್ಮವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮತಾಂತರಗೊಂಡಾಗ, ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಮೂಲಕ ಅವರಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಜನರು ದೇವರಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು ಅವರನ್ನು ತನ್ನ ಆತ್ಮದಿಂದ ತನ್ನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು.

ಚೈತನ್ಯ ತುಂಬಿದ ಜೀವನ

ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೊಂದಬಹುದು ಮತ್ತು ದೇವರ ಆತ್ಮವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ಹೇಗೆ? ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಬರಹಗಾರರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಾಲ್, ಸಬಲೀಕರಣವು ಮನವಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಹಳೆಯ ಆಲೋಚನಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮದಿಂದ ಬದುಕಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಮನವಿಯಾಗಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾವು ಆತ್ಮದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಸಲು, ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಆತ್ಮದಿಂದ ಬದುಕಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ರೈಸ್ತರು ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನವೀಕರಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಫಲವು ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದನು: “ಆದರೆ ಆತ್ಮದ ಫಲವು ಪ್ರೀತಿ, ಸಂತೋಷ, ಶಾಂತಿ, ತಾಳ್ಮೆ, ದಯೆ, ಒಳ್ಳೆಯತನ, ನಿಷ್ಠೆ, ಸೌಮ್ಯತೆ, ಪರಿಶುದ್ಧತೆ; ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಇಲ್ಲ" (ಗಲಾತ್ಯದವರು 5,22-23)

ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಈ ಗುಣಗಳು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಅವರು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮದ ಮೂಲಕ ನೀಡಿದ ನಂಬಿಕೆಯೊಳಗಿನ ನಿಜವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಶಕ್ತಿಯು ಎಲ್ಲಾ ಜೀವನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಕಾಯುತ್ತಿದೆ.

ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆಗೆ ತಂದಾಗ, ಅವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಫಲ ಅಥವಾ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಸ್ಪಿರಿಟ್‌ನಿಂದ ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳ್ಳುವ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಆತ್ಮದ ಸದ್ಗುಣ-ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಗಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಮತ್ತು ಅದರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು.

ಆತ್ಮವು ದೇವರ ಜನರನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವಂತೆ, ಸ್ಪಿರಿಟ್‌ನಿಂದ ಜೀವಿಸುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಮೂಲಕ ಚರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜೀವನವನ್ನು ಸಹ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಚರ್ಚ್ ಜೀವನದ ಅಂಶಗಳನ್ನು - ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಸಮಾರಂಭಗಳು ಅಥವಾ ನಂಬಿಕೆಗಳಂತಹ - ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡಾಗದಂತೆ ನಾವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.

ಭಕ್ತರ ಪ್ರೀತಿ

ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮದ ಕೆಲಸದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪುರಾವೆ ಅಥವಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ. ಈ ಗುಣವು ದೇವರು ಯಾರೆಂಬುದರ ಸಾರವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ - ಮತ್ತು ಇದು ಆತ್ಮ-ನೇತೃತ್ವದ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲನ ಮತ್ತು ಇತರ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾಳಜಿಯಾಗಿತ್ತು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಜೀವನವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದ್ದರು.
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉಡುಗೊರೆಗಳು, ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಿತ ಬೋಧನೆಗಳು ಚರ್ಚ್‌ಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿದಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪೌಲ್‌ಗೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವರಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮದ ಪ್ರೀತಿಯ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

  • ಪಾಲ್ ಅವರು ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಹೌದು, ದೇವತೆಗಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಸ್ವತಃ ಮೊಳಗುವ ಗಂಟೆ ಅಥವಾ ಗಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತಾನೆ (1. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 13,1).
  • ಅವನು ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಸ್ವರ್ಗದ ಎಲ್ಲಾ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಚಲಿಸಬಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕಬೇಕಾದರೆ ಅವನು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕನಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಅವನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ (ಪದ್ಯ 2). ಬೈಬಲ್ನ ಜ್ಞಾನ, ದೇವತಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕತೆ ಅಥವಾ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹವೂ ಸಹ ಆತ್ಮದ ಪ್ರೀತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಬಲೀಕರಣವನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
  • ಪೌಲನು ಹೇಳಬಲ್ಲೆನು, ನಾನು ಬಡವರಿಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತರೆ, ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿದರೆ, ನಾನು ಏನನ್ನೂ ಪಡೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ (ಪದ್ಯ 3). ತಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡದಿರುವುದು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮದ ಕೆಲಸದೊಂದಿಗೆ ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡಾಗಬಾರದು.

ನಿಜವಾದ ಕ್ರೈಸ್ತರು

ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಸಕ್ರಿಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಂದಿಸುವಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ದೇವರ ನಿಜವಾದ ಜನರು-ನಿಜವಾದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು-ನವೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು, ಪುನಃ ಹುಟ್ಟಿ, ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲು ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡವರು ಎಂದು ಪಾಲ್ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ರೂಪಾಂತರವು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ನಡೆಯಲು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಿದೆ. ಇದು ಜೀವನದ ಮೂಲಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ವಾಸಿಸುವ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಜೀವಿಸುತ್ತದೆ. ದೇವರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ.

ಪಾಲ್ ಕ್ರೋಲ್ ಅವರಿಂದ