ಜೀಸಸ್: ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮೋಕ್ಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

425 ಯೇಸು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಚೇತರಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಅವನ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಅಪೊಸ್ತಲ ಯೋಹಾನನಿಂದ ಈ ಆಕರ್ಷಕ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತಾನೆ: "ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯದಿರುವ ಅನೇಕ ಇತರ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದನು ... ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬರೆಯಬೇಕಾದರೆ, ನಾನು ಬರೆಯಬೇಕಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ”(ಜಾನ್ 20,30:2; ಕೊರಿಂ).1,25) ಈ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸುವಾರ್ತೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ಜೀವನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಣಗಳಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಬಹುದು. ಜಾನ್ ತನ್ನ ಬರಹಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ "ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು, ದೇವರ ಮಗನೆಂದು ನೀವು ನಂಬಬಹುದು ಮತ್ತು ನಂಬುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಆತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜೀವವನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು" (ಜಾನ್ 20,31). ಸುವಾರ್ತೆಗಳ ಮುಖ್ಯ ಗಮನವು ಸಂರಕ್ಷಕನ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಆತನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಘೋಷಿಸುವುದು.

31 ನೇ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು (ಜೀವನ) ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಜಾನ್ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಯೇಸುವಿನ ಮರಣದ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಹೇಳಿಕೆಯು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೇವಲ ಯೇಸುವಿನ ಮರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ, ಅವನು ಯಾರು ಮತ್ತು ಅವನು ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಮರೆಮಾಡಬಹುದು. ಪವಿತ್ರ ವಾರದ ಘಟನೆಗಳು ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತವೆ, ಯೇಸುವಿನ ಮರಣವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ - ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ಅವತಾರ, ಅವನ ಮರಣ, ಪುನರುತ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಆರೋಹಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಅವರ ವಿಮೋಚನಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಅತ್ಯಗತ್ಯ, ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗದಂತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳು - ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ನೀಡುವ ಕೆಲಸ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪವಿತ್ರ ವಾರದಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆಯೇ ವರ್ಷದ ಉಳಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಯೇಸುವನ್ನು ವಿಮೋಚನೆಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸವಾಗಿ ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ.

ಅವತಾರವನ್ನು

ಯೇಸುವಿನ ಜನನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೈನಂದಿನ ಜನ್ಮವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಅನನ್ಯವಾಗಿ, ಇದು ದೇವರ ಅವತಾರದ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.ಸೇಂದ್ರನ ಜನನದೊಂದಿಗೆ, ದೇವರು ಆದಾಮನಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವರು ಹುಟ್ಟಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಅವನು ಹಾಗೇ ಇದ್ದರೂ, ದೇವರ ಶಾಶ್ವತ ಮಗನು ಮಾನವ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡನು - ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಮುಗಿಸುವವರೆಗೆ, ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಮರಣದವರೆಗೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೆ, ಅವನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವರು ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ. ಈ ಅಗಾಧ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಅರ್ಹವಾದ ಶಾಶ್ವತ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ.

ಅವನ ಅವತಾರದೊಂದಿಗೆ, ದೇವರ ಶಾಶ್ವತ ಪುತ್ರನು ಶಾಶ್ವತತೆಯಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದನು ಮತ್ತು ಅವನ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು, ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಆಳಿದನು, ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ರಕ್ತದ ಮನುಷ್ಯನಂತೆ. "ಮತ್ತು ವಾಕ್ಯವು ಮಾಂಸವಾಯಿತು ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿತು, ಮತ್ತು ನಾವು ಆತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನೋಡಿದೆವು, ತಂದೆಯ ಏಕೈಕ ಜನನದ ಮಹಿಮೆ, ಕೃಪೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ" (ಜಾನ್ 1,14) ಜೀಸಸ್ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವೀಯತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವರಾಗಿದ್ದರು-ತಂದೆ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಸಮ್ಮತಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಜನ್ಮವು ಅನೇಕ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಅವತಾರವು ಯೇಸುವಿನ ಜನನದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿಲ್ಲ - ಇದು ಅವನ ಮರಣದ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಮುಂದುವರೆಯಿತು ಮತ್ತು ಅವನ ವೈಭವೀಕರಿಸಿದ ಮಾನವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಅದರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅವತಾರ (ಅಂದರೆ, ಅವತಾರ) ದೇವರ ಮಗನು ತಂದೆ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಸಹ-ಸಂಯೋಜಕನಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾನೆ-ಅವನ ದೈವಿಕ ಸ್ವಭಾವವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಶಕ್ತವಾಗಿದೆ, ಅವನ ಮಾನವ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅನನ್ಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ರೋಮನ್ನರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಳುತ್ತದೆ 8,3-4: "ಕಾನೂನು ಏನು ಮಾಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಮಾಂಸದಿಂದ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿತು, ದೇವರು ಮಾಡಿದನು: ಅವನು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಪಾಪದ ಮಾಂಸದ ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಾಪದ ನಿಮಿತ್ತ ಕಳುಹಿಸಿದನು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯವು ಅಗತ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪಾಪವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದನು. ಕಾನೂನು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ, ಅವರು ಈಗ ಮಾಂಸದ ಪ್ರಕಾರ ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಆತ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ" - ಪೌಲನು "ನಾವು ಅವನ ಜೀವನದ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ (ರೋಮನ್ನರು 5,10).

ಯೇಸುವಿನ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗದಂತೆ ಹೆಣೆದುಕೊಂಡಿದೆ - ಎರಡೂ ಅವತಾರದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಗಾಡ್-ಮ್ಯಾನ್ ಜೀಸಸ್ ದೇವರು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ನಡುವೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅರ್ಚಕ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯವರ್ತಿ. ಅವರು ಮಾನವ ಸ್ವಭಾವದ ಒಂದು ಭಾಗವಾದರು ಮತ್ತು ಪಾಪವಿಲ್ಲದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾನವಕುಲಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿದರು. ಈ ಸಂಗತಿಯು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಜನ್ಮವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಇಡೀ ಜೀವನದ ಘಟನೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಪ್ರಶಂಸೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ - ಪವಿತ್ರ ವಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ. ಅವನ ಜೀವನವು ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷದ ಸಂಬಂಧದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಯೇಸು, ತನ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ದೇವರು ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ತಂದನು.

ಸಾವಿನ

ಯೇಸುವಿನ ಮರಣದಿಂದ ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೆಲವರು ತಪ್ಪುದಾರಿಗೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ, ಅವರ ಸಾವು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ತ್ಯಾಗ ಎಂಬ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಈ ಚಿಂತನೆಯ ತಪ್ಪನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಗುರುತಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ.

OT ತ್ಯಾಗಗಳ ಸರಿಯಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಯೇಸುವಿನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಗಾಗಿ ಪೇಗನ್ ಅರ್ಪಣೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು TF ಟೊರೆನ್ಸ್ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಕೃಪೆಯ ದೇವರ ಇಚ್ಛೆಯ ಪ್ರಬಲ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ (ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ: ಕ್ರಿಸ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ). : ಪರ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್], ಪುಟಗಳು. 38-39). ಪೇಗನ್ ತ್ಯಾಗದ ವಿಧಿಗಳು ಪ್ರತೀಕಾರದ ತತ್ವವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ್ದರೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ನ ತ್ಯಾಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕ್ಷಮೆ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಅರ್ಪಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಬದಲು, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಮತ್ತು ಆತನೊಂದಿಗೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ದೇವರಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ತ್ಯಾಗದ ನಡವಳಿಕೆಯು ಯೇಸುವಿನ ಮರಣದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅವನ ಸಾವಿನೊಂದಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ಸೈತಾನನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಮರಣದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡನು: "ಮಕ್ಕಳು ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ರಕ್ತದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕಾರಣ, ಅವನು ಅದನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದನು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಮರಣದಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಾವಿನ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು, ಅವುಗಳೆಂದರೆ, ದೆವ್ವ, ಮತ್ತು ಸಾವಿನ ಭಯದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಗುಲಾಮರಾಗಿರಲು ಬಂಧಿತರಾದವರನ್ನು ವಿಮೋಚಿಸಿದರು" (ಹೀಬ್ರೂಗಳು 2,14-15). ಪೌಲನು ಕೂಡಿಸಿದನು, ಯೇಸು “ದೇವರು ಎಲ್ಲಾ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಪಾದದ ಕೆಳಗೆ ಇಡುವ ತನಕ ಆಳಬೇಕು. ನಾಶವಾಗುವ ಕೊನೆಯ ಶತ್ರು ಸಾವು" (1. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 15,25-26). ಯೇಸುವಿನ ಮರಣವು ನಮ್ಮ ವಿಮೋಚನೆಯ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತದ ಅಂಶವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಪುನರುತ್ಥಾನದ

ಈಸ್ಟರ್ ಭಾನುವಾರದಂದು ನಾವು ಯೇಸುವಿನ ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ, ಇದು ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಅನೇಕ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. ಇಸಾಕ್‌ನ ಮರಣದಿಂದ ಮೋಕ್ಷವು ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೀಬ್ರೂಗಳಿಗೆ ಬರಹಗಾರ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾನೆ (ಹೀಬ್ರೂ 11,18-19). ಜೋನನ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಅವನು ದೊಡ್ಡ ಮೀನಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ "ಮೂರು ಹಗಲು ಮತ್ತು ಮೂರು ರಾತ್ರಿ" ಎಂದು ನಾವು ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ (ಜಾನ್ 2:1). ಯೇಸು ತನ್ನ ಮರಣ, ಸಮಾಧಿ ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಘಟನೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದನು (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 1 ಕೊರಿ2,39-40); ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 16,4 ಮತ್ತು 21; ಜಾನ್ 2,18-22)

ನಾವು ಯೇಸುವಿನ ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಮರಣವು ಅಂತಿಮವಲ್ಲ ಎಂದು ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಬದಲಿಗೆ, ಇದು ಭವಿಷ್ಯದ ನಮ್ಮ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಹಂತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ - ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನ. ಈಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾವಿನ ಮೇಲೆ ಯೇಸುವಿನ ವಿಜಯವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಆತನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ರೆವೆಲೆಶನ್ 2 ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾದ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತೇವೆ1,4 ಭಾಷಣ ಹೀಗಿದೆ: «[...] ಮತ್ತು ದೇವರು ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸುತ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಾವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಶೋಕ, ಅಥವಾ ಅಳಲು ಅಥವಾ ನೋವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಮೊದಲನೆಯದು ಹೋಗಿದೆ." ಪುನರುತ್ಥಾನವು ನಮ್ಮ ವಿಮೋಚನೆಯ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಸೆನ್ಶನ್

ಯೇಸುವಿನ ಜನನವು ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅವನ ಜೀವನವು ಅವನ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಹೇಗಾದರೂ, ನಾವು ಅವನ ಮರಣವನ್ನು ಅವನ ಪುನರುತ್ಥಾನದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅವನ ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ಅವನ ಆರೋಹಣದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಾನವ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಅವನು ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಹೊರಬರಲಿಲ್ಲ. ವೈಭವೀಕರಿಸಿದ ಮಾನವ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಅವನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದನು, ಮತ್ತು ಈ ಮಹಾನ್ ಘಟನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.

ಟೊರೆನ್ಸೆಸ್ ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತದ ಪರಿಚಯದಲ್ಲಿ, ರಾಬರ್ಟ್ ವಾಕರ್ ಬರೆದರು: "ಪುನರುತ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ, ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಮಾನವ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ತನ್ನೊಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಿನಿಟೇರಿಯನ್ ಪ್ರೀತಿಯ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ದೇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರುತ್ತಾನೆ." CS ಲೆವಿಸ್ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ: "ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇಳಿಯುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಏರುತ್ತಾನೆ." ಅದ್ಭುತವಾದ ಸುವಾರ್ತೆಯು ಯೇಸುವು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿದನು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. "...ಮತ್ತು ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಎಬ್ಬಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು. 2,6-7)

ಅವತಾರ, ಸಾವು, ಪುನರುತ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಆರೋಹಣ - ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೊಗಳಿಕೆ. ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳು ಯೇಸು ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಿಂದ ನಮಗಾಗಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ವರ್ಷದುದ್ದಕ್ಕೂ, ಅವನು ಯಾರೆಂದು ಮತ್ತು ಅವನು ನಮಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದನೆಂದು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ನೋಡೋಣ. ಇದು ಮೋಕ್ಷದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಜೋಸೆಪ್ ಟಾಕ್ ಅವರಿಂದ