ದೇವರ ರಾಜ್ಯ (ಭಾಗ 2)

ಇದು 2. ಗ್ಯಾರಿ ಡೆಡ್ಡೋ ಅವರ 6-ಕಂತುಗಳ ಸರಣಿಯ ಭಾಗವು ದೇವರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಆದರೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜರ ಅತ್ಯುನ್ನತ ರಾಜ ಮತ್ತು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಪ್ರಭುವಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈಗ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.

ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಉಪಸ್ಥಿತಿ

ಬೈಬಲ್ನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಲು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಎರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ: ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ ಆದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ. ಬೈಬಲ್ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮತ್ತು ದೇವತಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ತೂಕವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಎರಡು ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ವಿಶಾಲವಾದ ಒಪ್ಪಂದವಿದೆ. ಆ ಪತ್ರವ್ಯವಹಾರವು ಯೇಸು ಯಾರೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.

ದೇವರ ಮಗನು ಸುಮಾರು 2000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ವರ್ಜಿನ್ ಮೇರಿಯಿಂದ ವಿಷಯಲೋಲುಪನಾಗಿ ಜನಿಸಿದನು, ನಮ್ಮ ಮಾನವ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾಪಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ 33 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನ ಹುಟ್ಟಿನ ಆರಂಭದಿಂದ ಅವನ ಮರಣದ ತನಕ ನಮ್ಮ ಮಾನವ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು by ಹಿಸುವ ಮೂಲಕ1 ಮತ್ತು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು, ಅವನು ಪುನರುತ್ಥಾನವಾಗುವವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಮೂಲಕ ಬದುಕಿದನು, ಮತ್ತು ನಂತರ ಅವನು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಏರಿದನು; ಅಂದರೆ, ಅವನು ನಮ್ಮ ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ, ಅವನ ತಂದೆಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಲು ಮತ್ತು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಲು. ಇದರ ಫಲವಾಗಿ, ಅವನು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ವೈಭವೀಕರಿಸಿದ ಮಾನವ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅವನು ತನ್ನ ಆರೋಹಣಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿನಂತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅವನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರಲು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಂತ್ವನಕಾರರಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಸ್ತಿತ್ವದಂತೆ, ಅವರು ಮೊದಲಿನಂತೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಹಿಂದಿರುಗುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ದೇವರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸಾರವನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ "ಹತ್ತಿರ" ಮತ್ತು ಯೇಸುವಿನ ಲೌಕಿಕ ಸೇವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ನಿಕಟ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆಯೆಂದರೆ ಅದು ತಕ್ಷಣದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೋರಿತು, ಹಾಗೆಯೇ ಯೇಸುವು ತನ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೋರಿದಂತೆಯೇ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿದಂತೆ, ಅವರ ಆಳ್ವಿಕೆಯು ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಅದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವನ "ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆ" ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ).

ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯು ಅದರ ಪೂರ್ಣ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗದಂತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಆತನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಕಾರಣದಿಂದ ಉಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಇನ್ನೂ ಬರಬೇಕಿದೆ. ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಈಗಾಗಲೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ, ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಾರ್ಜ್ ಲಾಡ್ ಅವರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಶೋಧಿಸಿದ ಕೆಲಸವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಮಾತನಾಡುವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಅನೇಕ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠ ಕ್ರೈಸ್ತರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.

ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಎರಡು ಯುಗಗಳು

ಬೈಬಲ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಎರಡು ಬಾರಿ, ಎರಡು ಯುಗಗಳು ಅಥವಾ ಯುಗಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ: ಪ್ರಸ್ತುತ "ದುಷ್ಟ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಮಯ" ಮತ್ತು "ಬರುವ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಮಯ" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಸ್ತುತ "ದುಷ್ಟ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ" ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು »ಬರಲಿರುವ ವಿಶ್ವ ಸಮಯದ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಬೈಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಾವು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ದುಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ - ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಬೈಬಲ್ನ ಭಾಗಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ (ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳದ ಹೊರತು, ಕೆಳಗಿನ ಬೈಬಲ್ನ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಜ್ಯೂರಿಚ್ ಬೈಬಲ್ನಿಂದ.):

  • ಅವನು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ತನ್ನ ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದಾಗ ಅವನು ಈ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟನು: ಪ್ರತಿ ರೆಜಿಮೆಂಟ್, ಪ್ರತಿ ಶಕ್ತಿ, ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶ್ವ ಸಮಯವನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ »(ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 1,20-21)
  • "ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಸ್ತುತ ದುಷ್ಟ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಮಯದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಹರಿದು ಹಾಕಲು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಂದ ಮತ್ತು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕೃಪೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ" (ಗಲಾಟಿಯನ್ಸ್ 1,3-4)
  • "ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ: ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರೂ ಮನೆ ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿ, ಸಹೋದರರು ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರು, ಪೋಷಕರು ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತೊರೆದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಈ ತಾತ್ಕಾಲಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನ" (ಲೂಕ 18,29-30; ಕ್ರೌಡ್ ಬೈಬಲ್).
  • "ಪ್ರಪಂಚದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೀಗಿರುತ್ತದೆ: ದೇವತೆಗಳು ಹೊರಟುಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನೀತಿವಂತರಿಂದ ದುಷ್ಟರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತಾರೆ" (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 13,49; ಕ್ರೌಡ್ ಬೈಬಲ್).
  • "[ಕೆಲವರು] ದೇವರ ಒಳ್ಳೆಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ಪ್ರಪಂಚದ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರುಚಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ" (ಹೀಬ್ರೂ 6,5).

ಯುಗಗಳು ಅಥವಾ ಯುಗಗಳ ಈ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ "ಯುಗ" (aion) ಗಾಗಿ ಗ್ರೀಕ್ ಪದವನ್ನು ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ "ಶಾಶ್ವತತೆ", "ಜಗತ್ತು", "ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ" ಮತ್ತು " a ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ". ಈ ಭಾಷಾಂತರಗಳು ಸಮಯವನ್ನು ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸಮಯದೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಐಹಿಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದ ಸ್ವರ್ಗದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಥವಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ವಿಭಿನ್ನ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಥವಾ ಯುಗಗಳ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಇದು ಈಗ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ಜೀವನ ವಿಧಾನಗಳ ಹೆಚ್ಚು ದೂರಗಾಮಿ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಕೆಲವು ಭಾಷಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಬೀಜಗಳನ್ನು "ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಚಿಂತೆಗಳಿಂದ" ಮೊಗ್ಗಿನಲ್ಲೇ ಚಿವುಟಿ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಓದುತ್ತೇವೆ (ಮಾರ್ಕಸ್ 4,19) ಆದರೆ ಗ್ರೀಕ್ ಅಯಾನ್ ಮೂಲ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ನಾವು "ಈಗಿನ ದುಷ್ಟ ಪ್ರಪಂಚದ ಚಿಂತೆಗಳಿಂದ ಮೊಗ್ಗುಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಗುರಿದೆ" ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬೇಕು. ರೋಮನ್ನರು 1 ರಲ್ಲಿ ಸಹ2,2ನಾವು ಈ "ಪ್ರಪಂಚ"ದ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ಓದಿದಾಗ, ಈಗಿನ "ವಿಶ್ವ ಸಮಯ" ದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇರಬಾರದು ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

"ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನ" ಎಂದು ಭಾಷಾಂತರಿಸಿದ ಪದಗಳು ಮುಂಬರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ಸಹ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಲ್ಯೂಕ್ 1 ರ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ8,29-30 ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮೇಲೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಂತೆ. ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನವು "ಯಾವಾಗಲೂ" ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಅದರ ಅವಧಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ಇದು ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ದುಷ್ಟ ಯುಗಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ದವಾಗಿದೆ! ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ಯುಗ ಅಥವಾ ಯುಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಜೀವನ. ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಅಪರಿಮಿತ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ - ದುಷ್ಟ, ಪಾಪ ಮತ್ತು ಮರಣದ - ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಕುರುಹುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಪದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಜೀವನದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ದುಷ್ಟತನವನ್ನು ವಿಮೋಚನೆಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಮುಂಬರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಭೂಮಿ ಇರುತ್ತದೆ ಅದು ಹೊಸ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟ, ದೇವರ ಜೀವನ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ.

ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮುಂಬರುವ ವಿಶ್ವ ಸಮಯ, ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಳುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅವನು ಹಿಂದಿರುಗುವವರೆಗೂ, ನಾವು ಪ್ರಸ್ತುತ ದುಷ್ಟ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಪಾಪಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಆರೋಹಣದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಯಾವುದೂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಉಪ-ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ, ದೇವರ ಕೃಪೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಾವು ಪ್ರಸ್ತುತ ದುಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈಗಿನ ದುಷ್ಟ ಯುಗದ ಬೇರ್ಪಡುವ ಮೊದಲು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಎಲ್ಲಾ ಊಹೆಗಳಿಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ದೇವರ ಭವಿಷ್ಯದ ರಾಜ್ಯವು ಕೊನೆಯ ತೀರ್ಪು ಮತ್ತು ಈ ಸಮಯದ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಮುರಿದುಹೋಗಿದೆ. ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈಗ ಅದರ ನೆರಳುಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಅದರ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅವರ ಕೆಲವು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈಗ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಈ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಲಗತ್ತಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರ ಮಗನು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದನು, ತನ್ನ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಅವನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವಿಷಯಲೋಲುಪತೆಯಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ತನ್ನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವನ್ನು ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವರ ವಿಜಯದ ಆಡಳಿತದ ಮೊದಲ ಫಲವನ್ನು ನಾವೀಗ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹಿಂದಿರುಗುವ ಮೊದಲು ಮಧ್ಯಂತರ ಅವಧಿ ಇರುತ್ತದೆ (ಅಥವಾ "ಅಂತ್ಯ ಸಮಯದ ವಿರಾಮ", ಇದನ್ನು TF ಟೊರೆನ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು) ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

ಧರ್ಮಗ್ರಂಥದ ಶಬ್ದಕೋಶವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಬೈಬಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ದೇವತಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಈ ಸಂಕೀರ್ಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ವಿವಿಧ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಾರ್ಜ್ ಲಾಡ್ ಅವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ ಅನೇಕರು, ದೇವರ ಪ್ರಭುತ್ವವು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಈ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ವಿಷಯವನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅವನು ಹಿಂದಿರುಗುವವರೆಗೂ ಅದು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಈಗಾಗಲೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಕಾರಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಸಹ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ "ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಸ್ಕಾಟಾಲಜಿ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಭವಿಷ್ಯವು ಈಗಾಗಲೇ ವರ್ತಮಾನಕ್ಕೆ ಸಾಗಿದೆ.

ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾಡಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಳನೋಟದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಪತನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದುಷ್ಟ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆಳ್ವಿಕೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ವಾಸ್ತವವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಗುಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಪತನದ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಣಾಮಗಳು ರದ್ದಾಗುತ್ತವೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೆಲಸದ ಪೂರ್ಣ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಎಲ್ಲಾ ವೈಭವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.2 ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಗುಪ್ತ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸದ ದೇವರ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಕಟವಾದ ಮತ್ತು ಮಹೋನ್ನತವಾದ ಒಂದರ ನಡುವೆ ಅಲ್ಲ.

ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಎರಡು ಯುಗಗಳು

ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಪವಿತ್ರ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಜೀಸಸ್ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮದ ಬರುವಿಕೆಯನ್ನು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರಲು ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಅವನು ತನ್ನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವನ್ನು ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಉಸಿರೆಳೆದನು ಮತ್ತು ಪಂಚಾಶತ್ತಮದಲ್ಲಿ ಅದು ನೆರೆದಿದ್ದ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಬಂದಿತು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವು ಆರಂಭಿಕ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಚರ್ಚ್‌ಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿತು ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಇತರರನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ದೇವರ ಮಗನ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಲು ಅವನು ದೇವರ ಜನರನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಾವು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮದ ಮಿಷನ್ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಾವು ಇನ್ನೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇಂದಿನ ಅನುಭವದ ಪ್ರಪಂಚವು ಕೇವಲ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಾಲ್ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಾಗಶಃ ಮುಂಗಡ ಉಡುಗೊರೆಯ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಅವನು ಮುಂಗಡ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಅಥವಾ ಠೇವಣಿ (ಅರಾಬನ್) ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾನೆ, ಇದು ಪೂರ್ಣ ಉಡುಗೊರೆಗೆ ಭದ್ರತೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ (2. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 1,22; 5,5) ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಬಳಸಲಾದ ಆನುವಂಶಿಕತೆಯ ಚಿತ್ರಣವು ನಮಗೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಆಗಿರುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಲ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಓದಿ:

« ಆತನಲ್ಲಿ [ಕ್ರಿಸ್ತ] ನಾವೂ ಸಹ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಅವರ ಉದ್ದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಪೂರ್ವನಿರ್ಧರಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಚಿತ್ತದ ಸಲಹೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ [...] ನಮ್ಮ ಆನುವಂಶಿಕತೆಯ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಯಾರು. ವಿಮೋಚನೆ, ನಾವು ಅವನ ಆಸ್ತಿಯು ಅವನ ಮಹಿಮೆಯ ಹೊಗಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತೇವೆ [...] ಮತ್ತು ಅವನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಹೃದಯದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿ, ಅವನಿಂದ ನೀವು ಯಾವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತೀರಿ, ಅವನ ಆನುವಂಶಿಕತೆಯ ವೈಭವವು ಎಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಸಂತರು »(ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 1,11; 14,18).

ಪಾಲ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಹ ಬಳಸುತ್ತಾನೆ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಈಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ "ಮೊದಲ ಫಲಗಳನ್ನು" ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಗ್ಗಿಯ ಆರಂಭವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿಲ್ಲ (ರೋಮನ್ನರು 8,23) ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬೈಬಲ್ ರೂಪಕವೆಂದರೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು "ರುಚಿ" (ಹೀಬ್ರೂ 6,4-5). ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, ಪೀಟರ್ ಒಗಟಿನ ಅನೇಕ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಿಂದ ಸಮರ್ಥಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ:

“ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಹಾನ್ ಕರುಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಜೀವಂತ ಭರವಸೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮರುಜನ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ನಾಶವಾಗದ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಲವಾದ ಮತ್ತು ನಾಶವಾಗದ ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿದೆ. ನಿಮಗಾಗಿ, ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ನೀವು, ಇದು ಕೊನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ »(1. Pt 1,3-5)

ನಾವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದಂತೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಇದು ನಮಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಈಗ ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಇದು ಒಂದು ದಿನ ಬರಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಗ್ರಹಿಕೆ ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ದುಷ್ಟ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಮಯ

ನಾವು ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ದುಷ್ಟ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಲೌಕಿಕ ಕೆಲಸವು ವಿಜಯದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ತಂದರೂ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಪತನದ ಎಲ್ಲಾ ನಂತರದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ಪುನರಾಗಮನದಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ನಂದಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ (ಮನುಕುಲವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಮುಂದುವರಿದ ಪಾಪದ ಸ್ವಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ನೀಡಿದ ಸಾಕ್ಷ್ಯವು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಡುವಂತಿರಲಿಲ್ಲ. ಜಾನ್ 17 ರ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುವ ತನ್ನ ಉನ್ನತ ಪುರೋಹಿತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ದುಃಖ, ನಿರಾಕರಣೆ ಮತ್ತು ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ನಾವು ಮುಕ್ತರಾಗದಿರಲಿ ಎಂದು ಯೇಸು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಮೌಂಟ್ ಧರ್ಮೋಪದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈಗ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ನಮಗಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಕೃಪೆಯ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಸಿವು, ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಇನ್ನೂ ತೃಪ್ತಿಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬದಲಿಗೆ, ನಾವು ಆತನನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವೆವು. ನಮ್ಮ ಹಂಬಲಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಮುಂಬರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲನು ನಮ್ಮ ನೈಜತೆಯನ್ನು ತೆರೆದ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ "ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಮರೆಮಾಡಲಾಗಿದೆ" (ಕೊಲೊಸ್ಸಿಯನ್ಸ್ 3,3) ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ವೈಭವದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಲ್ಲ (2. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 4,7), ಆದರೆ ಕೆಲವು ದಿನ ಮಾತ್ರ (ಕೊಲೊಸ್ಸಿಯನ್ನರು 3,4) "ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಾರವು ಹಾದುಹೋಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಪೌಲನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾನೆ (ಕೊರಿಂ 7,31; ನೋಡಿ. 1. ಜೋಹಾನ್ಸ್ 2,8; 17) ಅವಳು ಇನ್ನೂ ತನ್ನ ಅಂತಿಮ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿಲ್ಲ. ಲೆಟರ್ ಟು ದಿ ಹೀಬ್ರೂಸ್ ಲೇಖಕರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ (ಹೀಬ್ರೂಗಳು 2,8-9), ಕ್ರಿಸ್ತನು ಜಗತ್ತನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರೂ ಸಹ (ಜಾನ್ 16,33).

ರೋಮ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಚರ್ಚ್‌ಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಎಲ್ಲಾ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಹೇಗೆ ನರಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆದರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ "ನಾವೇ, ಆತ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಫಲವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವವರು, ನಮ್ಮೊಳಗೆ ನರಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪುತ್ರತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ವಿಮೋಚನೆ ದೇಹ »(ರೋಮನ್ನರು 8,22-23). ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ಲೌಕಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದರೂ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಸ್ತಿತ್ವವು ಅವನ ವಿಜಯದ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಈ ದುಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಅದರ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಮುಂಬರುವ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೈಬಲ್ನ ವಾಗ್ದಾನಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೆರವೇರಿಕೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭರವಸೆಯ ಸಾರವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ.

ಗ್ಯಾರಿ ಡೆಡ್ಡೊ ಅವರಿಂದ


1 ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ 2,16 ಎಪಿಲಂಬನೆಟೈ ಎಂಬ ಗ್ರೀಕ್ ಪದವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ಇದನ್ನು "ಸ್ವೀಕರಿಸಿ" ಎಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು "ಸಹಾಯ" ಅಥವಾ "ಚಿಂತನೆಯಿಂದಿರಿ" ಅಲ್ಲ. ಸಾ ಹೆಬ್ರೂಗಳು 8,9ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ಹಿಡಿತದಿಂದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅನ್ನು ದೇವರ ವಿಮೋಚನೆಗಾಗಿ ಅದೇ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

2 ಇಡೀ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಗ್ರೀಕ್ ಪದ ಮತ್ತು ಅವನ ಕೊನೆಯ ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒತ್ತಿಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಅಪೋಕ್ಯಾಲಿಪ್ಸಿಸ್. ಇದು «ಬಹಿರಂಗ» ನೊಂದಿಗೆ ಇರಬಹುದು,
"ರೆವೆಲೆಶನ್" ಮತ್ತು "ಕಮಿಂಗ್" ಅನ್ನು ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ.


ಪಿಡಿಎಫ್ದೇವರ ರಾಜ್ಯ (ಭಾಗ 2)